• Cerca general
  • Cerca per camps
  • Cerca per matèries

 

 

 

 

 

Id MCEM: 566

Ciutat Barcelona

Biblioteca / Arxiu:  Biblioteca de la Universitat

Signatura: Ms. 1986

Signatures antigues: H-4-10, X-8-11, 20-4-5

Data: 1512-1516 c.

Llengua:  Llatí, català

Suport: 

Mides: 210 x 150 mm

Folis: F. 1-122 en llapis (antigues: 1-4 + 1-3 + 1-11)

Copista: Diverses mans; "[...] Aliena manus mea. Besora".

Enquadernació:  Antiga de pergamí

Llom: "Raimundus" (teixell). A la coberta anterior: "Éste no está. Son addiciones de la arte transmutativa de Ramón Lulio"

Procedència:  Joan Josep Besora. Del convent de Sant Josep de Barcelona

Estat de conservació: 

Ornamentació: Notes al marge. Alguna caplletra en vermell; espais en blanc per a caplletres no dibuixades o només indicades

Matèries: Alquímia

Autor: 

Títol:  [Tractats alquímics pseudolul·lians]

Contingut

F. 1 [Taula]. "Octo ex libris magistri Raimundi Lulli, balearis, de arte transmutativa: 1us Spiritus metalli epistola; 2us De tintura perfecta et aquis salutiferis; 3us Ars operativa; 4us Ars magica; 5us Doctrina intelle[c]tualis; 6us Apertorium; 7us Lapidarium; 8us Fixatio et seperatio sulphuris, etc.".

[1] F. 8-11 (1-4) [Epistola accurtationis]. Dalt: "Cum beato Antonio Paduano" i "Maria". Inc.: "In virtute sancte Trinitatis ipsiusque infinite bonitatis: Cum ego, Raymundus [al marge Lull], de insula Maioricarum, iam preteritis temporibus plures libros in arte transmutationum composuissem". Expl.: "et lauda Deum. Benedictum sit dulce nomen domini [ratllat? nostri] Jesu Christi et dulcissime Virginis, matris eius, in eternum et ultra, amen. Explicit. Finitum die sancti Francisci 1515"; al marge: "Hic liber est in libro XXº in latino, et est in vulgari in libro io".

[2] F. 16-26v [Receptes alquímiques, etc. (en llatí, català i castellà)]. Dalt: "Cum beato Antonio Paduano" i "Jhesus Christus, Marie virginis filius". "Tintura perffecta, 18". Inc.: "Recipe duas partes eris novi et unam lune". Expl.: "y retorna-lo altre vegada y serà fet".

[3] F. 49-57v [Ars operativa medica]. Dalt: "Cum beato Antonio Paduano" i "Maria". "Ars operativa". Inc.: "[C]um ego, Ramundus, dudum Ilerde existens, rogatus afectuose a quibusdam caris meis". Expl.: "Item, hoc sperma bibitum alleviat membra hominis agravata. Deo gratias. Explicit Ars operativa Raymundi Lull, 28 septembris 1512".

[4] F. 88-96 [Ars intellectiva]. Dalt: "Cum beato Antonio Paduano" i "Maria". "Perfectissima Trinitas in unitate simplicissima: Incipit Liber spiritus 5e essentie, qui a philosophis dicitur lapis, et non lapis nec habet naturam lapidis, aliter Magica dicitur Raymundi Lull philosophie". Inc.: "Sàpies, fill, que molts hòmens són per lo universal món qui·s desvien de la obra per defallença de enginy". Expl.: "per la rahó que ven de sa proprietat, segons curs de natura. Et sit finis huius libri. Laudetur Christus in eternum, amen. Explicit Magica magistri Raymundi Lulli, Deo gratias, XXVIIII augusti 1516".

[5] F. 98-101, dalt: "Cum beato Antonio Paduano" i "Maria". "Doctrina intel·lectual sobre la matèria e sa operatió e forma". Inc.: "Tu, fill, primerament has a saber e posar en ta pensa fort instrumentalment, que com ta intentió sia a obrar per alguna fi". Expl.: "car si lo foch se separa de l'humit la forma se corrompria".

[6] F. 103-105v (1-3v) [Conclusio sumaria]. Dalt: "Maria cum beato Antonio Paduano". "In Dei nomine et eius gratia incipit Conclusio sumaria valde utilis ad intelligendum Testamentum, Codicillum et alios libros necnon argentum vivum, in quo pendet intencio prima intenciva, que aliter Apertorium vocatur". Inc.: "Aqua vero nostra philosofica secreta tribus naturis componitur". Expl.: "in hoc latet practica apud plures. Explicit Apertorium secreti preintenti magistri Raymundi Lulli, in quo declaratur intelligentia Testamenti, Codicilli aliorumque librorum al[c]himie. Deo gratias".

[7] F. 110-120 (1-11) [Liber lapidarii]. Dalt: "Cum beato Antonio Paduano". "In nomine magestatis Patris et Filii et Spiritus, amen. Incipit Lapidarium magistri Raymundi Lull: Domine Deus, in virtute tue Trinitatis sancte incipio tractare generationem lapidum per artem, pro rege victorioso qui tuo se contribuit servicio et amori, cui istum tractatum dirigimus veluti ad filium". Inc.: "Filii, primo indiges necessario scire et intelligere". Expl.: "solum indiges igne obtasis per novem dies et sunt perfecte. Deo gratias".
 

Observacions: 

Tot i que a la taula del f. 1 s'anuncia també una "Fixatio et seperatio sulphuris", el ms. no conté actualment aquesta obra.

Les receptes de [2] estan posades sota diferents noms: "Ex domino Bartholomeo Box" (f. 16, 22v); "magister Barril" (f. 18); "ex magistro Johanne de St. Clos, françès, bombarder" (f. 19v); "ex Angelo Ayorensi, baccallario Valencie" (f. 20, 22v); "ex Gaspare, filio Johannis Melchiori" (f. 21); "quia ego fecy, Johannes Cordelles" (f. 24).

El f. 96, mutilat; es deixen molts f. en blanc

[MTS]
 

Bibliografia: 

ED.: Cf. Rogent; Duran 1927: III, 394 [1, 6, 7]; 393 [3, text llatí de 4]. Cf. Pereira 1989: 71-72 (I.20) [1]; 66 (I.66) [3]; 65 (I.5) [text llatí de 4]; 70 (I.16) [6]; 79 (I.45) [7] [no cita aquest ms.]. // DESCR.: Miquel i Rosell 1958-1969: IV, 479-481. Arnall 1977: 256. [4, 5] Perarnau 1982-1986: I, 200. Repertori 1474-1620: II.2, 724-726.

 

 

 


 

Institut d'Estudis Catalans. Carrer del Carme, 47; 08001 Barcelona.
Telèfon +34 932 701 620. Fax +34 932 701 180. informacio@iec.cat - Informació legal