• Cerca general
  • Cerca per camps
  • Cerca per matèries

 

 

 

 

 

Id MCEM: 604

Ciutat Barcelona

Biblioteca / Arxiu:  Arxiu de la Corona d'Aragķ

Signatura: Cancelleria, memorial 49

Signatures antigues: Estāncia 12, calaix 72; Vāria, 358

Data: 1477-1516 c.

Llengua:  Llatí, catalā, castellā

Suport: Paper (excepte el f. 2, en pergamí)

Mides: 400 x 280 mm

Folis: 4 + f. 1-173 en llapis (antiga: II-D) + 7

Copista: Autōgraf; notes i addicions de Pere Benet, Dídac Montfar-Sorts, Rafael Domčnec i altres

Enquadernació:  Paper i pergamí al llom

Llom: "Carbonell. Memoriales, 49"

Procedència:  Arxiu Reial de Barcelona

Estat de conservació:  Tacat per la humitat; llacunes. Restaurat

Ornamentació: A dues columnes i a tota pàgina. Rúbriques i calderons en vermell. F. 10: caplletra ornamentada en tinta amb dos escuts il·luminats: el de les quatre barres i el de Carbonell (dos peixos); algunes caplletres en vermell i blau

Matèries: Cartes i epistolaris , Miscelˇlānies historicodocumentals , Poesia

Autor:  Pere Miquel Carbonell (1434-1517)

Títol:  Memoriale magnum

Contingut

[1] F. 2 [Nota de Pere Miquel Carbonell, parcialment raspada, sobre el pagament de treballs endarrerits a la vídua i hereus de l'arxiver. Cf. 11h]. Inc.: "Memoria teneto quod reges Aragonum consueverunt [dalt, d'una altra mà consueverunt] uxoribus [dalt [heredi]bus] archivariorum Regii Archivi Barcinonae gratiam aliquam facere" [al final, text raspat].
[2] F. 3 [Sentències morals, amb glosses a la interlínia (en llatí)].
[2a] F. 3: "'Frustra autem niti, neque aliud se fatigando nisi odium quaerere, extremae dementiae est' (Salustius in Jugurtino)".
[2b] F. 3, al marge: "Avaricia". Inc.: "Igitur primo pecuniae, deinde imperii cupido crevit". Expl.: "multos mortales falsos fieri [ratllat iubet] subegit".
[3] F. 3 [Nota de Pere Miquel Carbonell al seu fill Francesc sobre la preeminència de l'arxiver entre els escrivans de manament i el pagament del seu sou a partir del dret del segell, amb una nota marginal de Dídac Montfar-Sorts sobre el mateix tema]. "Pro regio archivario". "Petrus Michael Carbonellus Francisco Carbonello filio salutem". Inc.: "Memoria tene quod quicunque Regio Archivo praefectus sit". Expl.: "Et sic taceant qui in eos obloquuntur. Vale".
[4] F. 3v [Carta de Pere Miquel Carbonell a Bartomeu de Verí. Barcelona, 4 de maig de 1478]. "Hac epistola dissolvuntur omnia quae in praefationem magni memorialis Regii Archivi Barcinonae [veg. 6] ab Bartholomeo Verino, viro egregio, scripta fuere".
F. 4-8v [índex de matèries del volum, per ordre alfabètic, amb addicions de mans posteriors (en llatí)].
[5] F. 9v [Nota sobre l'embarcament de Carles V a Barcelona per anar a coronar-se emperador a Roma (1529). Còpia de Francesc Miquel Carbonell].
[6] F. 10 (II): "Memorial[e] magnum rerum tam Regii Archivi Barcinonae quam aliorum". [Prefaci]. Inc.: "Quum memoria mecum repeto multitudinem ac crebritatem codicillorum Archivi Regii barcinonensis quos vulgo memorialia vocant". Expl.: "Verumenimvero ne quisque archinotarius ignoret quae suo incumbunt officio, ante omnia serenissimi regis Petri tertii statutum inserere decrevi, cuius verba [afegit posteriorment pel mateix Carbonell haec sunt, una cum epistola [segueix un mot raspat] divi regis Petri, regis Alfonsi filii, vernacula lingua exarata]".
[7] F. 10-16v (II-VIIIv) [Recull documental sobre el càrrec d'arxiver de l'Arxiu Reial, amb especial atenció al cas de Pere Miquel Carbonell, que anota alguns documents (en català i llatí)].
[7a] F. 10-10v (II-IIv) [Pere III a l'arxiver Berenguer Segarra (en català). Tamarit de la Llitera, 12 de març de 1384]. Al marge: "In Diversorum iº viridi in arca magna ipsius Archivi recondito, folio CXX".
[7b] F. 10v-11 (IIv-III) [Pragmàtica de la reina Maria de Castella. Barcelona, 4 de desembre de 1422]. "Pragmatica pro Regio Archivo Barcinonae". Al marge: "In Diversorum locuntenentis Vº".
[7c] F. 11-11v (III-IIIv) [Pere III a l'arxiver Ferrer de Magarola; Barcelona, 10 i 15 de novembre de 1363. Pere III al protonotari Jaume Conesa; Tortosa, 25 d'abril de 1365]. "Sequuntur litterae regiae ternae in sui forma scriptae et reconditae in coopertis huiusmodi codicis pro archinotario ac claves huius Archivi Regii Barcinonae tenenti facientes". Al marge de la tercera: "I[n] Pecuniae annorum MCCC[l]XV, LXVI, folio XXXV [...]".
[7d] F. 11v-12 (IIIv-IIII) [Barcelona, 26 de febrer de 1373]. "Huiusmodi pragmaticam seu ordinationem ego, Petrus Michael Carbonellus, serenissimi domini regis Aragonum scriba ac tenens claves sui Regii Archivi Barcinonae, sic scriptam comperi in regesto Secreti viridis regis Petri tertii anno MºCCCºLVº usque LXXIIIº, folio CCXLIIII" [en català].
[7e] F. 12 (IIII) [Alfons IV a l'arxiver Dídac Garcia. Barcelona, 2 d'octubre de 1416]. "Que l'archiver sia quitat segons forma de la dita ordinatió o pragmàtica". Al marge: "In regesto Peccuniae Pauli Ni[co]lai, anno Mº[C]CCCºXVIº usque [X]VIIIIº, folio CXX" [en llatí].
[7f] F. 12-12v (IIII-IIIIv) [Barcelona, 30 de novembre de 1472]. "Pragmatica domini regis Joannis secundi pro regestis et monumentis tyrannorum improbandis aedita". Al marge: "In Curie XIº, folio [ratllat X]V".
[7g] F. 12v (IIIIv) [Antonio Geraldini]. "Sequens epigramma scriptum invenies in armario ubi omnia regesta et monumenta praefata recondita sunt". Inc.: "Qui legis occlusos inimica volumina libros" [veg. 46].
[7h] F. 12v-13v (IIIIv-Vv) [Barcelona, 16 de febrer de 1478]. "Provisió e consignatió feta per lo senyor rey a n'en Pere Miquel Carbonell, scrivà e archiver seu, sobre los emoluments e pecúnies de la Real Tresoreria de tot ço e quant li mancarà en cascuna terça de la partitió del segel per a compliment de la quitatió e vestit, axí que d'equí avant vol lo dit senyor sia íntegrement pagat en sa quitatió e vestit". Al marge: "Aquesta provisió, expedita per lo seu secretari mossèn Joan de Coloma, ha valgut tant com [ratllat tota] si no fos stada expedita, per quant aquest general thesorer del senyor rey nunquam me volgué dar i diner, passant-me per noves fins que [ratllat per mossèn] lo senyor rey don Joan passà d'esta vida. E ja aquesta consignatió se ordenà ab massa prolixitat e ab paraules constringents a mi fer ço que no era obligat, ne proceïren may de la voluntat del senyor rey, que per yo fer o voler fer les coses açí contengudes me fes la present consignatió ne yo hi hagués ésser obligat. E per ço com no passava axí en veritat yo no·m só curat fer-la confirmar per la majestat del senyor rey don Fferrando, fill del dit rey don Joan, sinó que l'he supplicat que per los bons serveys que yo li fas me fes pagar tot ço e quant me restarà en cascuna terça de ma quitatió e vestir. E [ratllat ell per] sa majestat, havent pietat de mi, ha-me'n feta provisió sobre los emoluments de les rendes reals de Mallorques, axí com appar avant en cartes VIII [veg. 7n]". Al marge: "In Peccunie IIIIº, folio CXLIIIº".
[7i] F. 13v (Vv) [Barcelona, 30 d'abril de 1478]. "Segueix-se la primera certificatió en virtut de la dita provisió feta al protonotari per lo scrivà de ratió del senyor rey". Al marge: "Est in coopertis presentis codicis".
[7j] F. 13v-14 (Vv-VI) [Barcelona, 30 d'abril de 1478]. "Segueix-se lo primer albarà fet [corr. sobre la primera certificatió feta] en virtut de la propdita provisió real al tresorer del senyor rey per lo dit scrivà de ratió". Al marge: "Est in coopertis presentis codicis".
[7k] F. 14 (VI) [Barcelona, 1 d'abril de 1478]. "Segueix-se lo primer albarà fet [corr. sobre la primera certificatió feta] del vestit al dit tresorer en virtut de la dita real provisió". Al marge: "R. folio CLXXXXVII".
[7l] F. 14-15 (VI-VII) [Barcelona, 21 d'abril de 1478]. "Supplicatió donada denant la majestat del senyor rey per mi, Pere Miquel Carbonell, scrivà de manament e archiver del dit senyor rey, lo original de la qual té lo magnífich mossèn Antich de Bages, secretari e scrivà de manament de la praefata majestat, qui publicà en la Audièntia Real la sentèntia per rahó e en favor del dit mon offici promulgada, en la qual consellà e féu vidit en la minuta lo senyor vicicanceller, per quant lo magnífich [al marge misser Joan Ros], regent la Cancellaria, may la volgué dar sens lo dit vicicanceller, e ab interventió e consell de secretaris e scrivans del dit senyor rey, appellant-hi los priors dels scrivans de manament, qui éran lo dit mossèn Antich Bages e Galceran Bertran. E axí lo dit misser Ros, regent, me féu rodar més de VIII mesos, que may, fins que Déu ho volgué, no volgué dar la sentèntia, e sobre de vergonya que li féu lo senyor rey e lo vicicanceller de fer-ho tant durar. Deo gratias" [al final, nota en llatí].
[7m] F. 15-16 (VII-VIII) [Barcelona, 11 de gener de 1479]. "Sententia quod archivarius Archivi Regii Barcinonae est scriba mandamenti, et potest et debet ponere mandata et omne exerci[ti]um scribae mandamenti facere, ut sequitur". Al marge: "In Sententiarum IIIiº, folio CXIX, et etiam eam comperies in publicam formam cum regio sigillo redactam in armario Cataloniae. Item, vide infra, folio XXI, executoriam presentis regiae sententiae [veg. 11a]". Nota de Carbonell al f. 16: "Certum est quod pars adversa mihi ex regiis scribis erant [a cont., mots ratllats] Bernardus Andor et Joannes Girgos principaliores et qui mihi magis adversabantur".
[7n] F. 16v (VIIIv) [Saragossa, 5 d'agost de 1479]. "Gràtia e provisió que fa la majestat del senyor rey a n'en Pere Miquel Carbonell, scrivà e archiver seu, de ésser aquell íntegrement pagat sobre la procuratió real de Mallorques a compliment del que li faltarà de la quitatió e vestir en cascuna terça". Al marge: "In Peccunie sigilli secreti Iº, folio XIº. Hec provisio nunquam fuit praesentata, cum non esset bene ordinata, ideo non habuit effectum. Postea sub alia et meliori forma fuit alia provisio mihi facta et huic regio procuratori directa, ut habetur infra, folio XXVIII [veg. 11g]".
[8] F. 17-18 (IX-X): "Memoriale dignitatum et beneficiorum existentium partim ad presentationem et partim ad collationem seu omnimodam dispositionem regiae Aragonum maiestatis, quod vernacula lingua sermoneque latino interpolatim mihi, Carbonello, hic excribere placuit" [només per a Aragó i València].
[9a] F. 19 (XVIIII) [Versos finals de la Dansa de la mort, traduïda per Pere Miquel Carbonell, ratllats]. Inc. (v. 606): "Si bé vivim irem en glòria".
[9b] F. 19 (XVIIII) [Nota en català (ratllada) i versos llatins copiats al final de la Dansa de la mort]. Inc. (nota): "Aquesta Dança de la mort ha compost un sanct home doctor". Inc. (versos): "Mortales Dominus cunctos in luce creavit". Al final, nota ratllada: "Mira en lo primer quatern del present libre, aprés la taula, altra dança per mi, Pere Miquel Carbonell, composta, la qual immediadament deu ésser aprés d'aquesta col·locada e scrita. Lege etiam folio XXII orationem divae Mariae Magdalenae, orationem rythmis editam".
[10] F. 19v-20 (XVIIIIv-XX) [Arxiepiscopologi de Tarragona, amb notes de Pere Benet (en llatí)]. "Memoria tene quot archiepiscopi tarraconensis ecclesiae ab novissima po<m>pulatione in antea computando fuere et quot annis quisque eorum sedit in ipsa ecclesia, quae est metropolis". Inc.: "Primus [interl. fuit] archiepiscopus tarraconensis ecclesiae Berengarius"; al marge: "Berengarius". Expl. (25è; al marge: "Dalmatius Ram", però una altra mà corregeix més avall el nom: "Dominicus"): "et dictae tarraconensis ecclesiae perpetuus administrator".
[11] F. 21-25v + 61-66 (XXI-XXXv + LXIX-LXXIIII) [Recull documental sobre el càrrec d'arxiver de l'Arxiu Reial, amb especial atenció al cas de Pere Miquel Carbonell i el seu fill Francesc (en català i llatí), amb epigrames i sentències copiats als espais en blanc (en llatí)].
[11a] F. 21 (XXI) [Toledo, 26 de febrer de 1480]. "Executoria regiae sententiae pro regio archivario faciente supra, scilicet folio VIIº, inserta" [veg. 7m].
[11b] F. 22 (XXI), dalt: "Hic continuatur prosecutio folii VIII". [Rúbrica sense text]. "Quod archivarius sit satisfactus pro quodam exemplo monumentorum Regii Archivi in suis salario et laboribus condecenter". Al marge: "In Communi IIIº regis Alfonsi, MCCCCXXVI usque XXVIII, folio LXXXIIII".
[11c] F. 22 (XXVII) [Certificació del nomenament de Pere Miquel Carbonell com a arxiver de l'Arxiu Reial de Barcelona. Saragossa, 9 de desembre de 1476]. "La primera certificatió feta per lo offici del Real Archiu de Barcelona". Al marge: "Aquesta certificatió fou feta de mot a mot segons lo tenor de la certificatió que fou feta d'aquest offici a·n Jacme Gartia, pre[de]cessor meu, la qual devant lo senyor rey fou apportada en sa pròpria figura, e aquella vista e legida, car may lo scrivà de ratió volgué aquesta mia expedir sens la predita del dit Jacme Gartia".
[11d] F. 22 (XXVII) [Calataiud, 30 d'abril de 1481]. "[Ratllat Certificatió; interl. Albarà] per la quitatió de l'archiver".
[11e] F. 22v (XXVIIv) [Memorial]. "Que l'archiver sia pagat íntegrement (vide supra et infra). Alia pragmatica dicti regis Petri".
[11f] F. 22v (XXVIIv) [Trujillo, 17 de febrer de 1479]. "Certificatio IIa facta mihi, Petro Michaeli Carbonello, regnante serenissimo domino [ratllat Joanne IIº] Ferdinando IIº, rege Aragonum" [en català]. Al marge: "Est in coopertis presentis codicis".
[11g] F. 23 (XXVIII) [Saragossa, 6 d'agost de 1479]. Al marge: "In Itinerum IIº, f. CLII. Et etiam est in regesto seu libro regiarum litterarum officii regiae procurationis Maioricarum manu Paschasii Fabra, unius ex ministris officii memorati" [en català; una altra versió a 7n].
[11h] F. 23v (XXVIIIv) [Barcelona, 4 de febrer de 1413]. "Assignatio CC florenorum auri facta per dominum regem uxori [interl. et heredi] regii archivarii, post obitum ipsius viri sui, pro intitulatione regestorum et memorialium inde factorum in Regio Archivo per dictum archivarium". Al marge: "Pecuniae Iº, folio XXV". Nota de Carbonell: "Uxori huius Gabrielis Sa[gar]ra, pro laboribus memorialium quae fecit in hoc [R]egio Archivo dictus vir suus, [tr]aditi et assignati fue[r]unt cc floreni; mi[hi], Carbonello, profecto seu [he]redi meo universali da[ri] et assignari debent huius tam magno et util[i] memoriali mille flo[r]eni auri, nam ex huius memoriali non modo regibus Aragonum, sed etiam eorum posteritati et vassallis commodum maximum [i]nsequetur".
[11i] F. 23v-24 (XXVIIIv-XXIX) [Corts de Barcelona, 1422, cap. IX]. "Segueix-se la constitutió feta per la senyora reyna Maria, muller qui fou del senyor rey don Alfonso, de memòria immortal, hon no fa mentió que lo dret del segell se haja a partir a sou e a liura [...]. E axí los dits protonotari, loctinent e archiver se han de pagar íntegrement en llur quitatió ordinària". Al marge: "Haec regina Maria tantis fuit virtutibus praemunita et justitiam amplectata, quod semper fuit pro quasi sancta reputata".
[11j] F. 24 (XXIX) [Barcelona, 31 de desembre de 1480]. "Tempore regis Ferdinandi IIi albaranum quitationis archivarii fieri consuevit in haec verba" [en català].
[11k] F. 24 (XXIX): "Revocatió de la sentèntia donada sobre cinch puncts o dubitations faents mentió com se han de quitar protonotari, loctinent, capellans de la capella, scrivans e altres reebens quitatió sobre lo dret del segell del senyor rey, hon és declarat [ratllat que] en la dita sentèntia [ratllat mas; interl. que] les dites ordinations de casa del senyor rey en totes coses se hajen tenir e observar inviolablement" [en llatí]. Al final: "Est in regesto Diversorum regis Joannis II pretitulati".
[11l] F. 24-24v (XXIX-XXIXv) [Carta de Pere Miquel Carbonell a Jeroni Pau. Barcelona, 30 d'abril de 1477]. "Ad Hieronymum Paulum Petrus Michael Carbonellus hanc epistolam mittit, ubi scribuntur regiae praeeminentiae et auctoritates officii Regii Archivi apud urbem Barcinonam, cui nuper est prefectus, necnon contra suos obtrectatores versipellesque".
[11m] F. 24v-25 (XXIXv-XXX) [Madrid, 23 d'abril de 1483]. "Certificatió del scrivà de ratió per lo offici meu de l'Archiu, del qual és stat novament provehit mon fill Francesch" [al final, la "designatió". Ibíd., 26 d'abril de 1483].
[11n-p, r-s] F. 24v-25 (XXIXv-XXX) [Versos, epigrames i sentències afegits al marge inferior (en llatí)].
[11n] F. 24v (XXIXv): "'Vive tibi et longe nomina magna fuge' (Ovidius. Tristium, III)".
[11o] F. 24v (XXIXv) Inc.: "Quid valet hic mundus? Quid gloria? Quidve triumphus?". Al final: "Prudentius".
[11p] F. 24v (XXIXv): "Item Prudentius". Inc.: "Fama, favor, census, venus et valitudo secunda".
[11q] F. 25-25v (XXX-XXXv) [Còrdova, 21 de maig de 1483]. "Privilegium provisionis et gratiae Regii Archivi pro Francisco Carbonello". Al marge: "In Officialium IIº, folio XLVIIIIº".
[11r] F. 25 (XXX): "Apud Germaniam in lapide antiquissimo". Inc.: "Preterit iste dies, nescitur origo secundi".
[11s] F. 25 (XXX): "Seneca, epistola XCV: 'Non ut diu vivamus curandum, sed ut bene vivamus optandum'".
[11t] F. 25v + 61 (XXXv + LXIX) [Saragossa, 9 de desembre de 1476]. "Provisio et privilegium officii regii archivarii pro me, Petro Michaelo Carbonello, quod hic omiseram continuare". Al marge: "In Officialium IIIIº, folio CXLVIIIIº" [veg. també 11u].
[12] F. 28-29 + 26-27v (XXXIII-XXXIIIIv + XXXI-XXXIIv) [Recull de documents sobre la Cancelleria Reial (en català i llatí)]. "Postea quam ego, Petrus Michael Carbonellus, ratione officii mei Regii Archivi Barcinonae sum de Cancellaria [ratllat ipsi] serenissimi domini regis, summa cum diligentia ea quae faciunt pro ipsa Cancellaria [interl. et eius scribania] hic per ordinem scribere curabo". Conté, entre d'altres textos:
[12a] F. 27-27v (XXXII-XXXIIv) [Toledo, 31 de gener de 1480]. "Pragmatica domini regis super numero officialium Regiae Cancellariae ac exer[ci]tio illorum". Al marge: "In Curiae locumtenentis primo infantis Henrici, folio XXII". Inclou una carta del rei a Antic Bages, lloctinent del protonotari, sobre l'execució de la pragmàtica anterior (en català; ib., íd.). Al final, nota de Carbonell: "Clarificatió de la dita real provisió".
[13] F. 29v (XXXIIIIv) [Notícies biogràfiques sobre la família reial (1479-1516)]. "Nativitates [interl. et etiam obitus] regum Aragonum filiorumque suorum et qui fuerunt tempestatis mei, Petri Michaelis Carbonelli". "Regis Joannis IIi". Inc.: "Rex Joannes IIus filius fuit regis Ferdinandi primi".
[14] F. 30-31v (XXXV-XXXVIv) [Notícies biogràfiques sobre la família reial, 1478-1516 (en llatí, amb un fragment en català). Inclou una carta de Ferran II als consellers de Barcelona (en castellà); Salamanca, 30 d'octubre de 1505]. "Nativitates et obitus regum et reginarum ac eorum filiorum et filiarum (vide etiam infra, folio CIII). Ad futuram rei memoriam antiquitates diversas mihi, Petro Michaeli Carbonello, [ratllat hic] describere placuit [interl. non hic, sed folio XXXVI]. Veruntamen si quispiam cupiat scire specialia ac gesta regum Aragonum annotatione dignae [interl. legat] folio CCCCXCVI. Etiam ipsas antiquitates non hic comperies, sed eodem folio CCCCXCVI [veg. 105]". Inc.: "Et licet superius scripserim ego quidem Petrus Michael Carbonellus, regius archivarius, quod illustris Ioannes, primogenitus Aragonum et Castellae, natus fuerit in civitate Hispali".
[15] F. 32-35v (XXXVII-XLv) [Memorial sobre Tarragona]. "Urbis et campi tarraconensis. Et fuit condita per Teucrum, Grecia ortum, secundum aliquos; sed secundum veriorem opinionem multorum fuit condita per illos Scipiones". Primera rúbrica: "Quae continentur in originali processu Tarraconae gradatim sequuntur in armario Tar[r]aconae recondito, ut facilius reperiri queant".
[16] F. 37 (XLII) [Notícies biogràfiques sobre les famílies d'Enric d'Aragó, comte d'Empúries, i del secretari reial Miguel Pérez de Almazán (1445-1507)]. Primera rúbrica: "Alfonsi, filii infantis Henrici, comitis Emporiarum, nativitas". Inc.: "Hoc in libro mihi, Carbonell, libet filiorum et filiarum incliti infantis Henrici, comitis Emporiarum, nativitates describere".
[17] F. 37v (XLIIv) [Començament d'un memorial. Cf. infra, 30]. "Pro sepulturis regiis et reginalibus ac aliis".
[18] F. 38 (XLIII) [Memorial. Inclou referències a tres oficials de l'Arxiu (Bartomeu Despuig, Pere de Passeya i Pere Miquel Carbonell) amb la indicació "Pro archivario"]. "De comissionibus".
[19] F. 40-47v (XLV-LIIv) [Memorial en llatí i català]. "Patrimonium regium venditum et impigneratum et super ipsius recuperatione haec sunt videnda suo ordine et secretius tenenda". Nota: "[...] Et memoria prius teneas quod haec quae sequuntur magnis laboribus et temporis amissione in Archivo Regio Barcinone ego, Petrus Michael Carbonellus, usque in hodiernum diem, quo computatur XXIIIus dies mensis aprilis, festum divi illius magni militis Christi Iesu nostri redemptoris Georgii, martiris gloriosi, a die primo januarii anno a nativitate Domini MºCCCCºLXXVIIIº hincinde perquirere et in hoc memoriale transcribere curavi et e cetero ac continue curabo, adeo ut regia maiestas res suas omnes patrimoniales per antecessores suos impigneratas, donatas et venditas recuperare et possidere quandocunque voluerit libere valeat". Al final, P. Benet anota: "De aliis autem donationibus seu venditionibus per hunc regem [i. e. Alfons IV] factis, quae in coeteris regestis Gratiarum, Diversorum et Itinerum sunt continuatae, opportet continuari memoriale, nam plura deficiunt hic et requiruntur. Mirum quidem est quod iste P. M. Carbonellus sic inchoatum hoc reliquerit, cum alias esset curiosissimus et circa plurima inanem operam laboriose sumeret".
[20] F. 50-51 (LV-LVI) [Memorial]. "Marchionatus Oristanni et comitatus Gociani in regno Sardiniae". Nota: "Ad futuram rei memoriam et pro interesse domini regis ego, Petrus Michael Carbonellus, non modo ea quae faciunt pro marchionatu Oristanni et comitatu Gotiani, sed etiam quae faciunt contra judicem Arboreae et regnum Sardiniae in favorem domini regis".
[21] F. 53-53v (LVIII-LVIIIv) [Memorial]. "Super regia iurisdictione adversus ecclesiasticos".
[22] F. 54 (LX) [Memorial]. "Allegationes et declarationes".
[23] F. 55-58v (LXIII-LXVIv) [Episcopologi de Barcelona]. Dalt: "Iesus". "Episcoporum barcinonensium qui gradatim post domini nostri Jesuchristi passionem fuerunt, tam tempore gentilium et gotthorum ac imperatorum tunc regnantium et christianos persequentium, quam etiam christianitatis tempore, ordo et numerus foeliciter incipit". Al marge, nota de P. Benet, que afegeix correccions (en català i llatí) al marge de l'episcopologi: "Melius tibi fuisset, o Carbonelle, unde haec episcoporum catalogus emersit innuere, quam te auctorem seu inventorem eius constituere, nam tantorum errorum notari sic vitasses, ut infra patebit". Inc.: "Theodosius, primus barcinonensis episcopus, obiit kalendas julii anno Domini tricesimo tertio"; al marge: "Ius". Expl. (s'interromp): "Prefatus autem Henricus, episcopus barcinonensis, episcopatum barcinonensem resignavit beatissimi domini Leonis papae Xi"; al marge: "CXIIII".
[11u] F. 61 (LXIX) [Jerez, 23 d'octubre de 1477]. "Confirmatio dicti privilegii [i. e. 11t] per filium regis primogenitum facta in calce ipsius privilegii". Al marge: "In Itinerum Aragonum primo".
[11v] F. 61-61v (LXIX-LXIXv) [Nota de Pere Miquel Carbonell al seu fill Francesc, sobre la presa de possessió del càrrec d'arxiver del primer]. "Possessio Regii Archivi Barcinonae". Inc.: "Memoria teneto, mi gnate Francisce, quod die Martis, die festo divi Juliani, VIIº januarii anno a nativitate Domini millesimo quadringentesimo septuagesimo septimo".
[11w] F. 61v (LXIXv): "Tempore regis Alfonsi quarti, in initio sui regiminis, adversus mandati scribas hoc gestum fuit". Inc.: "Serenissimus dominus rex Alfonsus, anno a nativitate Domini millesimo CCCCºXVIIº, volens, ut ei licebat, numerum XVIIIº scribarum mandati augere".
[11x] F. 62-62v (LXX-LXXv) [Còrdova, 21 de maig de 1483]. "Privilegium provisionis seu gratiae factae mihi et Francisco Carbonello, filio meo percharo, qui fuit assumptus per serenissimum dominum regem Ferdinandum, nunc foeliciter regnantem, in notarium regium per totam terram, etc., die XXVIIIº mensis aprilis anno a nativitate Domini MºCCCCº octoagesimo tertio apud villam de Madrit, regni Castellae; [ratllat et pos] et est ipsa notaria inserta in Notariorum primo, folio CXXXIº. Postea vero prefatus dominus rex ampliavit predictam notariam concedendo ut ipse Franciscus per substitutos instrumenta et contractus recipere et conficere seu recipi et confici valeat; est ipsa ampliatio inserta in dicto Notariorum primo, folio CXXXIIII, quae fuit data in civitate Corduba XXIII augusti anno predicto MºCCCCLXXXIIIº". Al marge: "In Officialium IIº, folio LXIXº".
[11y] F. 62v (LXXv) [València, 16 de juliol de 1443]. "Per ço que l'archiver del senyor rey sia cautelós en lo que li serà demanat de l'Archiu qui sia interès de la règia cort, és de notar la lettra següent". Al marge: "In Curiae IIIIº locumtenentiae reginae Mariae anno MCCCCXLII usque VII, folio LVII".
[11z] F. 62v (LXXv) [Memorial]. "Pro salario archivarii".
[11aa] F. 63-63v (LXXI-LXXIv) [Barcelona, 31 de desembre de 1483]. "Hic transcribere curavi ego quidem Petrus Michael Carbonellus instrumentum possessionis scribae mandati et archivarii traditae Francisco Carbonello, filio meo percharo".
[11bb] F. 63v (LXXIv) [Carta de Pere Miquel Carbonell al seu fill Francesc. Barcelona, 31 de gener de 1494]. "Pro monumentorum Regii Archivi salariis moderate exigendis"; al marge: "Ad filium coarchivarium epistola".
[11cc] F. 64 + 63v + 60v (LXXII + LXXIv + LXVIIIv) [16 de febrer de 1478, amb addicions posteriors i notes en llatí i català]. "De salariis et laboribus monumentorum Regii Archivi Barcinonae est taxatio sequens". Al final (f. 60v), nota de Carbonell; inc.: "Per bons respectes yo, dit archiver, no he servat ne serve ne delliber servar dita taxa, encara sia justa".
[11dd] F. 64-64v (LXXII-LXXIIv) [Tarassona, 3 de març de 1484]. "Licentia concessa Petro Michaeli Carbonello, regio archivario, discedendi ab urbe Barcinonae tempore pestis et aliter, ut libuerit, ad partes quascumque". Al marge: "In Diversorum IIIIº, folio CLXXXXVIIIIº".
[11ee] F. 64v (LXXIIv) [València, 11 d'abril de 1488]. "Scribitur regio procuratori in civitate et regno Maioricarum ut solvat regio archivario quod sibi debetur pro quantitatibus ei ad solvendum restantibus pro sua integra quitatione ratione sui officii archivarii". Al marge: "In Diversorum sigilli secreti primo, folio LXXIXº, Joannis de Coloma".
[11ff] F. 64v-65 (LXXIIv-LXXIII) [Poblet, 6 de juliol de 1346]. "Regia provisio pro quitatione, vestitu et salario ac labore indegationis regii archivarii qui praefectus est huic Regio Archivo Barcinonae". Al marge: "In Curiae MCCCXLIIII, V, VI, folio CLXXXVI" [entre les notes al marge, una de Carbonell sobre Pere de Passeya (en llatí)].
[11gg] F. 65 (LXXIII) [Una altra còpia de 11nn]. Al marge: "In hac constitutione salarium pro monumentis ex Regio Archivo sumendis confirmatur" [al final, nota de Carbonell (en llatí)].
[11hh] F. 65-66 (LXXIII-LXXIIII) [Granada, 17 d'octubre de 1491]. "Privilegium exercendi officium scribae mandati pro Francisco Carbonello, una et in solidum cum Petro Michaele Carbonello, patre suo coarchivario, in locum eius patris ab ipso exercitio se abdicantis, in eodem exercitio posito et praefecto, retenta eidem patri suo, quoad vixerit, quitatione ordinaria et vestitu recipi solita pro officio memorato". Al marge: "In Itinerum XVIIIº, folio CXLII".
[11ii] F. 65v (LXXIIIv) [Granada, 23 de març de 1492 (al marge)]. "Praesentatio praedictae provisionis facte protonotario". Al marge: "In Itinerum XVIIIº, folio CXLII".
[11jj] F. 66 (LXXIIII) [Barcelona, 21 de maig de 1492 (al marge)]. "Praesentatio praedictae provisionis factae locumtenenti protonotarii".
[11kk] F. 66v (LXXIIIIv) [Memorial sobre la Immaculada Concepció]. "Pro sacratissima virgine Maria, Dei matre". Al final: "Vide et perlege super hac materia (an virgo benedicta, mater Dei, sit concepta vel ne in peccato originali) illud opus egregium ac salutiferum praetitulatum Mariale Bernardini de Busti, quod penes me habeo".
[11ll] F. 66v (LXXIIIIv) [Constitució sobre l'Arxiu Reial de Barcelona i el salari de l'arxiver per les cerques i còpies de documents de l'Arxiu. Corts de Montsó, 1510, cap. XVI. Veg. 33j].
[11mm] F. 66v (LXXIIIIv): "Coble ab tornada contra aquells qui inicament e ab enveja han instat e procurat contra lo archiver fer tal constitutió". Inc.: "Hòmens inics e plens de males fades" [veg. 33k]. Entre d'altres notes de Carbonell es llegeix la següent; inc.: "Del cercar han monstrat los que ho han procurat tenir gran enveja e iniquitat".
[11nn] F. 66v (LXXIIIIv) [Constitució sobre la còpia de documents de l'Arxiu Reial de Barcelona. Corts de Barcelona, 1481, cap. XVI. Veg. 11gg].
[11oo] F. 66v (LXXIIIIv) [Constitució sobre el trasllat de registres de la Cancelleria a l'Arxiu Reial de Barcelona. Corts de Barcelona, 1503, cap. XLIII].
[24] F. 67 (LXXV) [Memorial en llatí i català]. Dalt: "Iesus". "Quae faciunt pro civitate Barcinonae mihi, eius filio, hic describere placuit".
[25] F. 68-69 (XCIII-XCIIII) [Memorial en llatí i català]. "Pro officio regii thesau[ra]rii. Sequuntur pragmaticae sanctiones, provisiones et ordinationes facientes pro officio regii thesaurarii".
[26] F. 70 (XCIX) [Memorial en llatí]. "Farisa". Al marge: "In Aragonia".
[27] F. 70v (XCIXv) [Memorial en llatí]. "Constitutiones" [s'interromp poc després].
[28] F. 71-72v (CI-CIIv) [Notícies biogràfiques sobre la família de Pere Miquel Carbonell, 1503-1515 (en llatí i català)]. "Aliae nativitates filiorum Francisci Carbonelli, filii mei, Petri Michaelis Carbonelli, hic exarantur. Sunt aliae nativitates illorum suprascriptae, scilicet folio LXI". Inc.: "Die dominico, [interl. vicesimo quarto septembris], paulo post pulsationem quintae horae post meridiem ipsius diei, anno a natali christiano tertio supra millesimum quingentesimum"; al marge: "Helisabet Gratia [...]". Expl.: "ducatos XI et semis. Deo gratias". Nota al final: "Record que yo he donat entre diverses vegades a mos [corr. sobre mon] [ratllat fill] néts e nétes, e per ells [ratllat a son pa] a mon fill Francesch, ultra altres coses, xapas d'argent quatre, les quals huy té, que comptam XXVII de octobre any MDXV".
[29a] F. 73-74 (CIII-CIIII) [Notícies biogràfiques sobre la família reial (1476-1509)]. "De matrimoniis sive vulgo maritagiis [al marge et obitu filiorum et] filiarum regum et reginarum Aragonum. [Al marge Etiam de obitu regum et reginarum et eorum filiorum et filiarum vide supra, scilicet folio XXXV [veg. 14]]". Inc.: "Rex Joannes II filiam unicam, nomine Joannam". Expl.: "et indutum ei nomen Joannes".
[29b] F. 73 (CIII) [Nota de Carbonell]. Inc.: "Si de matrimonis e de altres particularitats qui·s fan e·s seguexen en casa del senyor rey no·s trobaran en aquest libre continuades".
[30] F. 75-75v (CV-CVv): "Inferiae [interl. sive exequiae] regum et principum ac reginarum". Inc.: "Imprimis scire te velim, fili charissime Francisce, quod inferiae, secundum Servium, sunt sacra mortuorum". Expl.: "celebratae fuere".
[31] F. 76-76v (CVI-CVIv) [Memorial en llatí]. "De duellis".
[32] F. 77-78 (CIX-CX) [Obituari dels comtes-reis fins a Ferran II i dels comtes de Barcelona (en llatí i català)]. "Obitus regum [interl. Aragonum] et comitum Barcinonae". Inc.: "[Ratllat Rex Joannes secundus pater] Ildefonsus Ius obiit in oppido villae Perpiniani. [Interl. Fundà lo monastir de Poblet]". Expl.: "apud Lombardiam, anno Domini MºCLXII, idibus augusti. Jau en lo monastir de Ripoll". Al final: "Raptim et fessus, sed non defetigatus, ego quidem Petrus Michael Carbonellus scripsi predictorum regum et comitum Barcinone tempus quo mortem obiere. De his quidem regibus et comitibus, scilicet de eorum genealogiis et actibus, librum unum scripsi et edidi quem pretitulavi Chronicorum liber regum et comitum Barcinonae".
[33] F. 79-85v (CXX-CXXVIv) [Recull documental sobre el càrrec d'arxiver de l'Arxiu Reial, amb especial atenció al cas de Pere Miquel Carbonell (en català i llatí)].
[33a] F. 79-80 (CXX-CXXI) [Tres cartes de Joan I a Gabriel Segarra (en català), amb una nota de Pere Miquel Carbonell sobre aquest arxiver (en llatí); Perpinyà, 31 de gener i dues del 29 de febrer de 1396. Carta de Joan I a Bernat Serra, batlle general de Catalunya (en català); ib., 1 de març de 1396]. "Accipe Francisce, fili charissime, litteras serenissimi domini Joannis, divi nominis Aragonum regis, quibus iubet regio archivario qui pro negotiis regiae curiae aderat apud Dertossam urbem, ut ad hanc urbem Barcinonam rediret pro indegandis regiis monumentis in hoc Regio Archivo reconditis aut saltem claves praedicti Archivi ad baiulum generalem Cateloniae mitteret"; al marge: "Joannis primi". Al marge de la primera carta: "In regesto Sardiniae membrana cooperto praetitulato MCCCXCIII usque CCCCv, folio XIIº, quod est reconditum in armario Sardiniae"; al marge de la segona: "Ibidem, folio XIIIº".
[33b] F. F. 80-81 (CXXI-CXXII), dalt: "De vestibus lugubribus factis regio archivario" [en català]. Primera rúbrica: "Quod vestes lugubres pro obitu regis et reginae regio archivario conceduntur et gratis ei traduntur accipe".
[33c] F. 81-81v (CXXII-CXXIIv) [Salamanca, 20 de gener de 1506]. "Cautela dirigida al procurador real de Mallorques [al marge [ratllat mossèn; interl. don] Francesch Burguès, fill de [ratllat mossèn; interl. don] Gregori Burguès], de pagar a Pere Miquel Carbonell, archiver del rey, nostre senyor, tot lo que li és e serà degut per la sua quitatió, segons monstrarà per albarans de scrivà de ratió". Al marge: "In Diversorum sigilli secreti IIº, Calcena, folio LXXXIII".
[33d] F. 81v-82 (CXXIIv-CXXIII) [Barcelona, 26 d'agost de 1506]. "Provisió dirigida al procurador real de Mallorques continent en effecte que attès que lo archiver real de Barcelona de rebre és en possessió en virtut de la gràtia que·n té, vol lo senyor rey que sia pagat dit archiver e preferit a qualsevol assignations fetes sobre los emoluments de dit offici" [en castellà]. Al final: "In Itinerum IIIº sigilli secreti, Joannes Roiz de Calcena, f. XXXXVII".
[33e] F. 82-82v (CXXIII-CXXIIIv) [Barcelona, 29 d'agost de 1506]. "Provisio seu cautela directa thesaurario regio ut solvat ducatos centum auri Petro Michaeli Carbonello, regio archivario, quamque ipse [al marge Carbonellus] edidit. Et post dies tres antequam dominus rex cum sua classe a plaga maris urbis Barcinone discessisset -qui discessit die Veneris IIIIº mensis septembris anno Christi Mº quingentesimo sexto et dans vela ad partes Siciliae citra farum-, predictos ducatos centum Ludovicus Sanchez, regius thesaurarius, numerando solvit Petro Michaeli Carbonello memorato. Deo gratias". Al marge: "Nota lo dia que lo senyor rey partí ab gran navili de naus e galeres de la plage de la ciutat de Barcelona per arribar al port de Nàpols, per Gonçalvo Ferràndiz conquistat en nom del senyor rey e levat de mans dels franceses qui·l<s> se havían occupat ensemps ab tot lo realme". Al final: "In Itinerum sigilli secreti [interl. tertio], Joannes Roiz de Calcena, f. XXX".
[33f] F. 83-83v (CXXIIII-CXXIIIIv) [Barcelona, 8 de juny de 1493]. "Provisio et gratia ac consignatio [ratllat et] generalis et optima super emolumentis regiae procurationis Maioricarum". Al marge: "In Diversorum VIIº, folio CLII".
[33g] F. 83v (CXXIIIIv) [Burgos, 29 de maig de 1508]. "Cautela CXX ducatorum directa regio thesaurario ut eos solvat regio archivario tradenti ei vi albarana scribae portionis" [en català]. Al final: "In Diversorum XIIº, folio XXXVIIº".
[33h] F. 84-85 (CXXV-CXXVI) [Valladolid, 6 d'agost de 1508]. "Optima et multum favorabilis provisio regis Ferdinandi secundi adversum regium procuratorem Maioricarum in favorem regii archivarii urbis Barcinonae pro sua ordinaria quitatione et vestitu [...]" [en català]. Al final: "In Itinerum XXVIII, folio Lº" [a continuació, nota de Carbonell sobre el mateix tema (en llatí), que inclou la "Responsio prefati regii procuratoris", 11 de setembre de 1508 (en català)].
[33i] F. 85-85v (CXXVI-CXXVIv): "Cautela de cxl ducats dirigida als thesorer e regent la thesauraria".
[33j] F. 85v (CXXVIv) [Una altra còpia de 11ll].
[33k] F. 85v (CXXVIv): "Cobles ab tornada contra aquells qui inicament e ab enveja han instat e procurat contra lo archiver fer dita constitutió en l'any mil dx". Inc.: "Hòmens inics e plens de males fades" [amb dues tornades, separades per la frase: "Aquesta altra tornada fiu yo quan fiu solament la primera coble, no creent-n'i fer altra; e deya axí"]. Al final: "Tothom se guart de tothom". Al marge: "Jam sunt supra, in primo quinterno" [veg. 11mm]. A continuació, dues notes de Carbonell sobre els efectes de la citada constitució de 1510; inc.: "Record com en aquest any comptam MDXIIII, divendres a XV de deembre, los deputats del General de Catalunya, a instàntia de alguns hòmens inics e envejoses"; inc.: "Nota de la enveja e malparlar de un doctor [mot il·legible ratllat; interl. lo nom del qual vull callar per bons respectes]".
[33l] F. 86 (CXXVII) [Memorial del s. XVII (entre les mans hi ha la de Dídac Montfar-Sorts)]. "Pro Regio Archivio".
[34] F. 87 (CXLIX) [Notícia sobre el terratrèmol de 1428 i la mort de la mare de Carbonell, Joana de Soler, el 1496]. Inc.: "Anno Christi MCCCCXXVIII in civitate Barcinona terremotus factus est" [al marge, nota sobre un terratrèmol de 1660 (en català)].
[35] F. 88 (CL) [Memorial]. "De castlaniis".
[36-61] F. 89-90 (CLI-CLII) [Versos, epigrames i sentències (en llatí)].
[36] F. 89 (CLI) [Epitafi de Jaume Pau]. Inc.: "Hic Jacobus Paulus situs est, qui gloria iuris".
[37] F. 89 (CLI): "Hieronymus Paulus barcinon., praefati Jacobi Pauli filius, hoc epigramma edidit ut transcribatur in codicibus Petri Michaelis Carbonelli, regii scribae et archivarii, in haec verba. Loquitur codex"; al marge: "Hoc epigramma fuit emendatum, quia errata aliqua in ipso comperta fuere, hoc anno MºCCCCºLXXXXIII, Ferrando 2º foeliciter regnante et curias generales catalanis in civitate Barcinonae celebrante. Vide emendatum infra, scilicet folio CLII". Inc.: "Quis me adeo pulchris emendatumque figuris" [una altra versió a 57].
[38] F. 89 (CLI): "Romae in marmore antiquo apud domum magistri Philippi de Valle hoc epigramma legitur". "D. M.". Inc.: "Decipimur votis et tempore fallimur et mors" [veg. 61].
[39] F. 89 (CLI): "Hieronymus Paulus barcinon. ad Joannem Villarium, jureconsultum barcinonium". Inc.: "Villari, veteres inter numerande togatos".
[40] F. 89 (CLI): "Hieronymus Paulus barcinonius ad insignia Hispaniae, Siciliae et Sardiniae regis". Inc.: "Quam bene conveniunt claro haec insignia regi".
[41] F. 89 (CLI): "Idem Hieronymus Paulus ad Petrum Michaelem Carbonellum, contribulum suum, in laudem Bartholomei Verini balearici". Inc.: "Si quis erit nostros inter venerandus iberos".
[42] F. 89 (CLI): "Antonius Geraldinus amerinus ad Bartholomaeum Verinum". Inc.: "Qui putat a viro tua nomina dicta veneno".
[43] F. 89 (CLI): "Joannis Villarii, jurisconsulti barcinon., epigramma editum ab Hieronymo Paulo barcin. in laudem accipe". Inc.: "Quis neget hispanos temerarius esse latinos".
[44] F. 89v (CLIv) (1483): "Hieronymus Paulus barcin. in laudem reverendissimi domini Roderici Boria, sacrosanctae romanae Ecclesiae cardinalis, vicecancellarii dignissimi, hoc epigramma antiquo more edidit et unico verbo in fine totam materiam complectens, quod in marmore castelli vulgo appellati [interl. de] Sublaco, reedificati per ipsum cardinalem in honore divi Benedicti, iam sculptum comperies". "Divo Benedicto regulatori". Inc.: "Arcem, vetere collabente".
[45] F. 89v (CLIv): "Accipe etiam aliud epigramma Hieronymi Pauli barcinon. ad arcem seu castellum nepesinensem in laudem praefati reverendissimi domini cardinalis vicecancellarii". Inc.: "Qui tibi, Roma, dedit miranda palatia, molem".
[46] F. 89v (CLIv): "Antonius Geraldinus hoc epigramma edidit, quod in armario Regii Archivi Barcinonae ubi tyrannorum monumenta sepulta sunt transcriptum comperies, una cum pragmatica ab eodem Antonio aedita pro tyrannorum scriptis improbandis, quam in hoc libro, folio IIIIº, mihi, Carbonello, transcribere placuit". Inc.: "Qui legis occlusos inimica volumina libros" [veg. 7g].
F. 89v (CLIv): "Hieronymus Paulus barcinon." [sense text].
[47] F. 90 (CLII): "Epigramma contra imberbes homines rem publicam gubernantes (in libro Suetonii)". Inc.: "Roma vetus, veteres dum te rexere quirites".
[48] F. 90 (CLII): "De vitae brevitate (Ovidius. VIº Fastorum)". Inc.: "Tempora labuntur tacitisque senescimus annis".
[49] F. 90 (CLII): "Ad interorandum (Prudentius)". Inc.: "Tunde pectus, nuda caput orans".
[50] F. 90 (CLII): "De adversitate in bonos (Prosper)". Inc.: "Nunquam bella bonis, numquam discrimina desunt".
[51] F. 90 (CLII): "Ad honores contempnendos (Ovidius. III Tristium): 'Vive tibi et longe nomina magna fuge'".
[52] F. 90 (CLII): "De mundialis hominis scientia (Trifernus)". Inc.: "Temporibus nostris quicunque placere laborat".
[53] F. 90 (CLII): "De morte et contemptu mundi (Prudentius)". Inc.: "Quid valet hic mundus? Quid gloria? Quidve triumphus?".
[54] F. 90 (CLII): "Iuvenalis". Inc.: "Nulla unquam de morte hominis cunctatio longa est".
[55] F. 90 (CLII): "'Factus homo, factor hominis, factique redempto / judico corporeus corpora, corda Deus' (In ecclesia caephalensi regni Siciliae)".
[56] F. 90 (CLII): "Ad divites ait Petronius". Inc.: "Quisquis habet nummos, secura navigat aura".
[57] F. 90 (CLII): "Hieronymus Paulus barcinonensis in laudem scriptoris. Et loquitur codex seu scriptura ut sequitur". Inc.: "Quis me adeo pulchris emendatumque figuris" [una altra versió a 37].
[58] F. 90 (CLII): "Alexander Geraldinus italus, [filiae] Ferrandi, regis Hispaniae, [praece]ptor egregius, in laudem [scrip]toris. Et loquitur codex". Inc.: "Si quem formosae delectant forte figurae".
[59] F. 90 (CLII): "Causae impedientes ut quis se noscere nequeat". Inc.: "Fama, favor, census, venus et valitudo secunda".
[60] F. 90 (CLII): "Claudianus: 'Maligni tolluntur in altum ut lapsu graviore ruant'".
[61] F. 90 (CLII) [Una altra còpia de 38].
[62] F. 91-95v (CLV-CLVIIIIv) [Memorial en llatí i català]. "Super facto jurisdictionis castri Montiscatheni, vicariae urbis Barcinonae". Al f. 95, nota de Carbonell: "Pro laboribus memorialis huius facientis pro castello Montiscatheni, consiliarii urbis Barcinonae per clavarium ipsius urbis scribi fecerunt mihi, Petro Michaeli Carbonello, in Tabula depositorum urbis praefatae IIº die decembris anno a nativitate Domini MºCCCCLX[...]. Item, ultra les dites V lliures he rebut en la dita Taula de la ciutat, per treballs de [a]cabar lo present memorial faent per lo dit castell de Muntcada, e del qual los doní I translat tabel·lionat per mon fill Ffrancesch com a conarchiver meu in praedicto Archivo, X lliures, e fou en lo mes scilicet de deembre any MCCCCLXXXIII".
[63] F. 96 (CLXIII) [Memorial]. "Castri, villae et vallis de Ayora, regni Valentiae".
[64] F. 97 (CLXIIII) [Memorial]. "Castellum, oppidum sive locus de Almenar, in agro ilerdensi. Et memoria [tene] quod hic est Almenar, et in regno Valentiae est Almenara; sed hoc in folio loquitur tamen de Almenar".
[65] F. 97v (CLXIIIIv) [Memorial]. "Sarracenorum Ilerdae".
[66a] F. 98 (CLXVII) [Memorial]. "Civitatis et regni Valentiae".
[66b] F. 98-98v (CLXVII-CLXVIIv) [Nota de Pere Miquel Carbonell sobre els arxius reials de la Corona d'Aragó i algunes constitucions relacionades amb el de Barcelona]. Inc.: "Per quant sens bona causa, sinó ab passions e favors mundanes, han fets archius en prejudici de aquest Real Archiu situat per los sereníssimos reys de Aragó en la praesent ciutat de Barcelona". Expl.: "que aprés de nosaltres hi succehiran".
[67] F. 99-104 (CLXIX-CLXXXVII) [Memorials sobre matèries diverses: confraries, notaris i escrivans, etc. (s. XVII; en llatí i català)].
[68] F. 105v (CCXLVv) [Memorial en llatí]. "Vilell".
[69] F. 106-125v (CCXLVI-CCLXVv) [Memorial sobre la successió reial a la Corona d'Aragó: qüestions jurídiques, cerimonial, juraments, etc. (en llatí i català)].
[69a] F. 106-106v (CCXLVI-CCXLVIv): "Ne memoria excidant, quae ad primogenitum regis Aragonum pertinent et quae sunt jura suae primogeniturae hic mihi Carbonello libet excribere. Ea igitur Francisce, fili charissime, accipe" [en llatí i català].
[69b] F. 107-108 (CCXLVII-CCXLVIII) [Memorial]. "Ad futuram rei memoriam hic describuntur omnia quae sunt necessaria pro nova successione in regnis Aragonum, Valentiae, Siciliae, etc., ac principatu Cataloniae. Et primo super facto Siciliae".
[69c] F. 108 (CCXLVIII) [Notes sobre la successió reial a Aragó a partir dels exemples de la infanta Constança, filla de Pere III, de Casp i de la infanta Violant, filla de Joan I (en llatí)]. Primera rúbrica: "Super successione in regno accipe, fili Francisce, allegationes sequentes quas in armario Cataloniae Regii Archivi Barcinonae latius exaratas comperies [...], ex eisque duntaxat hoc excerpsi".
[69d] F. 108v-124v (CCXLVIIIv-CCLXIIIIv): "Super facto novae successionis in regnis, etc.". "Primo: quod legittimus successor, mortuo rege, in praefatis reg[n]is et Principatu, confestim habita certificatione de morte sui praedecessoris, consuevit se praetitulare [corr. sobre intitulare] eo titulo quo praedecessor suus praetitulabatur [corr. sobre intitulabatur], etiam ante iuramenti praestationem per eum faciendi"; al marge: "Iº". Inc.: "Haec quae modo scripsimus annotata ac latius scripta comperies in regestis et instrumentis seu chartis publicis dominorum regum Aragonum in Archivo Regio Barcinonae reconditis" [inclou 69e-g].
[69e] F. 109v (CCXLIXv) [Versos profètics sobre Ferran II]. "Accipe hos versus quos vetustissimis elementis ego, Petrus Michael Carbonellus, scriptos comperi in quodam codice vetustissimo hereditatis Jacobi Pauli, viri egregii jurisque consulti barcinonensis, admodum studiosi et ab regia maiestate Joannis secundi, quem prediximus, vehementer dilecti eiusque advocati fiscalis ac consiliarii dignissimi". Inc.: "Dum Ferrandus fuerit Aragoniae datus".
[69f] F. 114-114v (CCLIIII-CCLIIIIv) [Llista de personal de la Cancelleria, amb notes biogràfiques (en llatí)]. Al marge: "De Cancellaria Regia". "Scriptores mandamenti ordinarii et extraordinarii tempore toto quo regnavit illustrissimus dominus Joannes IIus, rex Aragonum. [Afegit posteriorment Licet impresentiarum vivat, quia semper fiet infra mentio usque ad eius obitum]" [cf. f. 111v].
[69g] F. 124v (CCLXIIIIv) [Llista de personal de la Cancelleria, amb notes biogràfiques (en llatí)]. "Sequuntur nomina illorum qui continenter post [ratllat obitum] illustrissimi domini Joannis IIi, immortalis memoriae, regis Aragonum, fuerunt [ratllat per invict] ordinati in Regia Cancellaria per illustrissimum dominum Ferdinandum IIm, regem Castellae et Aragonum, dicti regis Joannis gnatum". Al marge: "[Ratllat Officiales Regiae] Cancellariae Regiae officiales in initio dominationis et regnatus huius domini regis Ferdinandi post eius patris obitum, et qualiter postea obierunt seu eorum loca aliis cederunt" [cf. 75].
[69h] F. 125-125v (CCLXV-CCLXVv) [Extractes sobre el jurament]. "Quae tenetur facere quisque vassallus ut sit fidelis ac legalis domino suo". Inc.: "Ab epistola Philippi episcopi de forma fidelitatis aliqua excerpere, quae ex librorum auctoritatibus etiam excribere placuit mihi quidem, Petro Michaeli Carbonello, scribae et archivario regio. Cuius rei verba haec sunt".
[70] F. 126 (CCLXVI) [Pere Miquel Carbonell. Continuació de la Dansa de la mort (fragment ratllat)]. "Corea mortis quam ego, Petrus Michael Carbonellus, diebus festis natalis Domini MCCCCLXXX, jocorum loco, edidi et alii mortis coreae iandudum aeditae applicui". Inc.: "Yo, Carbonell, aestimant poch la vida" [1a cobla]. Nota: "Non mihi placet is designandi modus; alium autem elegantiorem inscribere curavi, ut [ratllat folio proximesequenti] supra in primo quaterno continenter post tabulam huius magni memorialis".
[71] F. 126 (CCLXVI) [Memorial]. "Quae in hoc folio papyri descripta comperies faciunt pro monasterio vulgo dicto de les Penedides urbis Barcinonae".
[72] F. 127-131 (CCLXVII-CCLXXI) [Memorial]. "Pro parlamentis et convocationibus ac congregationibus praelatorum, baronum, nobilium et universitatum Aragonum, Valentie et Cataloniae, ac etiam convocationibus curiarum generalium facientibus tam pro regnis Aragonum et Valentiae quam principatu Cataloniae".
[73] F. 131v (CCLXXIv) [D'una mà del s. XVI]. "Las cosas de què lo vicicanceller acostuma<n> pendre emoluments".
[74] F. 132 (CCLXXIII) [Memorial]. "Per los Pròxides del regne de Valèntia privilegis, provisions, concessions e gràties".
[75] F. 132v (CCLXXIIIv) [Llista de vicecancellers i regents de la Cancelleria, amb notes biogràfiques, cf. 69g]. "Alia nova continuatio officialium Regiae Cancellariae propter obitus illorum qui primo in ipsa Cancellaria descripti fuere supra folio CCLXIIII [...]".
[76] F. 133-137v (CCLXXIIII-CCLXXVIIIv) [Memorial de pragmàtiques reials, amb breus notícies biogràfiques sobre els reis catalanoaragonesos, d'Alfons I a Pere II (continuat al s. XVII)]. "Pragmaticae". Nota: "Cogitanti saepenumero mihi quidem, Petro Michaeli Carbonello, de pluralitate pragmaticarum et ordinationum per serenissimos et invictissimos Aragonum reges aeditarum, quo pacto eas prae manibus haberem, tandem operepretium existimavi si in modum infrascriptum collocarentur, communi iccirco omnium utilitate attractus, discurrendo seriatim per omnes reges ipsas pragmaticas et ordinationes sic statui ordinare. Hic etiam suo ordine describuntur regum tempora quibus post unionem regnarunt et mortem obierunt".
[77] F. 138-139 (CCCCXLIII-CCCCXLIIII) [Memorial (continuat al s. XVII)]. "Fundationes monasteriorum et ecclesiarum [afegit per una altra mà villarum et aliorum]".
[78] F. 140-140v (CCCCXLV-CCCCXLVv) [Memorial, amb notes de Carbonell sobre l'origen de l'orde de la Mercè (en llatí; continuat al s. XVII)]. "Mercedis ordo beatae Mariae sanctae redemptionis Christi fidelium".
[79] F. 143-143v + 141 (CCCCXLIX-CCCCXLIXv + CCCCXLVI) [Memorial]. "Castrorum [interl. et villarum seu locorum] de Cubellis, de Guialtrude et [ratllat loci] de Villanova".
[80] F. 141v-142v (CCCCXLVIv-CCCCXLVIIv) [Memorial]. "Comitatus Emporiarum". Dalt: "Emporiorum et non Emporiarum".
[81] F. 144 (CCCCL) [Memorial]. "Monasterii Sancti Victoriani".
[82] F. 144v (CCCCLv) [Memorial, amb notes de Carbonell sobre l'origen d'alguns ordes (en llatí)]. Rúbrica d'una mà posterior: "Cartusiae et Sancti Hieronimi".
[83] F. 145-146 (CCCCLII-CCCCLIII) [Memorial dels s. XVII-XVIII]. "Ordinis sanctissimae Trinitattis redemptionis captivorum privilegia et gratiae".
[84] F. 147v (CCCCLVIv) [Nota sobre Ramon Llull]. "Magistri Raimundi Lulii, ex maiore Balearium originem trahentis".
[85] F. 148-148v (CCCCLVII-CCCCLVIIv) [Memorial]. "Monasterii Rivipulli in agro [al marge ausetaneo sive] vicensi".
[86] F. 149 (CCCCLXVIII) [Memorial]. "Preconizationes [interl. seu edicta] et processus ac inquisitiones".
[87] F. 150 (CCCCLXIX) [Memorial]. "De usuris et contra usurarios".
[88] F. 151 (CCCCLXX) [Memorial]. Dalt: "Conventiones et concordiae". "Capitula tam super matrimoniis quam aliis et etiam ordinationes regiae".
[89] F. 152 (CCCCLXXIIII) [Nota de Carbonell]. "Mandata regum atque principum". Inc.: "Plerunque contingit quod illustrissimus dominus rex (nam alius, nisi ipse rex seu locuntenens eiusdem, in hoc Archivo Regio iussiones aliquas facere nequit) iubet mihi, Petro Michaeli Carbonello, scribae et archivario suae maiestatis, ut aliqua in hoc Regio Archivo impleam; quae si mihi videbuntur regie maiestati damnosa, quid in hac re agendum sit perscrutatus sum". Expl.: "expectareque secundam volo, prout supra continentur". Al marge, nota de Carbonell; inc: "Imprimis memoria tene quod si dominus rex seu aliquis eius officialis, potestate inde suffultus, iusserit ut regesta seu monumenta ab Regio Archivo extrahantur".
[90] F. 153-155 (CCCCLXXVI bis-CCCCLXXVIII) [Memorial en llatí i català]. "Judeorum, [interl. neophytorum] et conversorum plura privilegia et alia tam in eorum favorem quam contra ipsos facientia". Inclou, entre d'altres textos:
[90a] F. 153v (CCCCLXXVIbis v): "Nota hos versus contra judeos et eorum progeniem, quos Gaufredus Anglicus in suo opere, scilicet titulo exempli significationis in generali non insulse aedidit"; inc.: "Sola Deum risit morientem natio prava" [amb glosses interlineals].
[90b] F. 155 (CCCCLXXVIII): "Judeorum expulsio generalis [afegit posteriorment et regni Granatae deditio, necnon generalis inquisitio haereticae pravitatis]". Inc.: "Memoria tene quod mense aprilis anni a nativitate Domini MiCCCCLXXXXII per universas civitates, oppida et loca". Expl.: "ii neophyti tot scoelera nephandissima non perpetrassent".
[91a] F. 156-157v + 158v-158 (CCCCLXXX-CCCCLXXXIv + CCCCLXXXIbis v-CCCCLXXXI bis) [Notes cronístiques, amb especial atenció a la història del govern municipal de Barcelona i la guerra civil, 1453-1505 (en llatí)]. Primera rúbrica: "De rebus novis". Inc.: "Mea tempestate, scilicet die festo sanctorum Cosme et Damiani praetitulato XXVIIº septembris anni a nativitate Domini MºCCCCºLXXXXiº". Expl.: "et cum his tribus virgariis semper incaedit, ut prediximus"
[91b] F. 157 (CCCCLXXXI) [Nota al marge]. Inc.: "Fili charissime, haec serva mandata: Loquere pauca, ut facis".
[92] F. 159-159v (CCCCLXXXII-CCCCLXXXIIv) [Memorial de Pere Miquel Carbonell, amb addicions de Dídac Montfar-Sorts i altres mans]. "Hereticorum processus et inquisitiones et alia adversus eos tanquam fidei christianae inimicos".
[93] F. 160 (CCCCLXXXIII) [Memorial]. "Sarracenorum regie jurisdictionis".
[94] F. 161-161v (CCCCLXXXI[III]-CCCCLXXXI[III]v) [Memorial]. "Adversus tonsuratos litterae et provisiones ac pragmaticae".
[95] F. 162 (CCCCLXXX[V]) [Memorial]. "Vicariarum quae sunt castella et loca".
[96] F. 163 (CCCCLXXXVII) [Memorial]. "Princeps nanque. Processus regaliarum".
[97] F. 164-164v (CCCCLXXXVIII-CCCCLXXXVIIIv) [Memorial]. "Sequuntur [interl. ordinationes], paces [interl. et etiam treugae] inhitae et factae [interl. et capitula] per et illustrissimos reges Aragonum et alios reges, principes et duces comitesque, barones et alios dominos et personas, comunitates et universitates".
[98] F. 165 (CCCCLXXXIX) [Memorial]. "Subsidia regum".
[99] F. 166 (CCCCLXXXX) [Memorial]. "Processus regaliarum et alii processus [afegit posteriorment adversus episcopum vicensem qui in serenissimum dominum regem rebellaverat, [ratllat ibidem] in [ratllat dicto] curiae MCCCLXXXV, VI, CXVIII, XXXVI]".
[100] F. 167 (CCCCXCI) [Memorial]. "Legationes sive ambaxiatae et capitula super pacibus nanciscendis; et alias paces vero inde factas comperies supra, folio CCCCLXXXVIII".
[101] F. 168 (CCCCXCII) [Memorial]. "Vicorum civitatis Barcinonae privilegia, immunitates, concessiones, provisiones et gratiae".
[102] F. 169 (CCCCXCIII) [Memorial]. "Fundationes monasteriorum et ecclesiarum in Catalonia".
[103] F. 171 + 170-170v (CCCCXCV + CCCXCIII[I]-CCCCXCIII[I]v) [Memorial (continuat al s. XVII per Dídac Montfar-Sorts i altres; en llatí i català)]. "Limitationes et terminationes".
[104] F. 171v (CCCCXCVv) [Memorial sobre la llotja de Barcelona (en llatí)].
[105] F. 172 (CCCCXCVI) [Memorial]. "Ex regestis et monumentis Regii Archivi Barcinonae aliqua specialia annotatione digna excerpta fuerunt per me, Petrum Michaelem Carbonellum, serenissimi domini regis scribam, quorum verba haec sunt, [afegit posteriorment ubi etiam aliquae antiquitates annotatione dignae inscribuntur]".
[106] F. 173 (D) [Memorial, continuat per Pere Benet i Rafael Domènec)]. "Signa et arma regia faciendi gratiae et concessiones".
[107] F. 173v (Dv) [Carta de Pere Miquel Carbonell a Gaspar d'Arinyo (en castellà). Barcelona, 22 de gener de 1479]. Sota: "Aprés he pensat que és grosseria scriure d'altra lengua sinó de la sua mateixa, o aldamenys en latí, e per ço aquesta és la primera e serà la derrera que faré en lengua stranya".
[108] F. 173v (Dv) [Carta de Joan II al seu fill Ferran. Barcelona, 18 de gener de 1479]. "Translat de la lettra que lo senyor rey don Joan féu al senyor rey de Castella, fill seu, stant [interl. lo dit rey don Joan] malalt en lo palau episcopal de Barcelona, lo dia abans que passàs de aquesta vida, ab la qual li donà la benedictió". Al marge: "Aquesta letra yo, Pere Miquel Carbonell, he esplanada e traduïda en lenga cathalana, affegint-hi alguns mots qui, certament, segons los qui s'i són trobats com lo senyor rey la manà fer, són proceïts, e encara altres de més ponderositat e devotió de la majestat real, qui ha finat sos derrers dies tan gloriosament que no·s creu que may rey de Aragó passàs d'esta vida millor. E açò he fet per quant desliber mettre aquella en la obra que fas de tots los actes qui·s són seguits en la malaltia e mort del dit senyor rey e encara en la sepultura, la qual li és stada feta tant solennement e piadosa com may sia stada feta a rey. Cuius anima in pace requiescat"; sota, de la mà de R. Domènec: "Cuius traductione facta, eandem postea cancellavit et delineavit".

Observacions: 

Nota del f. 1 sobre la restauració del volum: "Este memorial de número 49 que hizo el archivero Pedro Miguel Carbonell era mui voluminoso, con cubiertas de tabla vestidas de piel y clavazón de hierro; estaba desquadernado, roto y mui maltratado, y la maior parte de sus fojas en blanco. En su vista el archivero don Francisco Xavier de Garma se las quitó, como también dichas cubiertas, y reservó las útiles, sin duda para mandarlo componer y enquadernar, lo que ha verificado el archivero interino don Joseph Serra y Sánchez, dexando los folios antiguos que rige el índice puesto al principio y advirtiéndolo para que [ratllat para que] no se estrañe el defecto que resulta en los que median de unos a otros, que son los en blanco extrahidos, como queda dicho, aunque se han dexado algunos que no se havían quitado. Barcelona, 15 de noviembre de 1786". Segons Macip (Inventarium, I, f. XIv), el volum tenia 547 f., comptant-hi els f. en blanc i "una carta de pregamí que y ha al principi y altre al fi"; l'incipit i l'explicit que transcriu Macip coincideixen amb els actuals. Les antigues cobertes no es conserven, ni els documents que, segons Carbonell, s'hi guardaven.

El memorial 49 o Memoriale magnum va ser, amb les Cròniques d'Espanya, un dels projectes més ambiciosos de Carbonell; per això n'oferim una descripció més completa que conté, a diferència de la resta de memorials inclosos al Repertori 1474-1620, una ressenya sumària dels textos de caràcter no estrictament literari ni relacionats amb la història cultural dels s. XV-XVI, que Carbonell hi copià, i que aquí designem amb el terme tradicional de "memorials", és a dir, índexs de documents de l'Arxiu ordenats per temes, sovint fruit d'encàrrecs de cerques sol·licitades a l'arxiver, o guies que han de facilitar la ràpida localització dels documents (veg. Riera i Sans 1999: 11-16). La relació del memorial amb la cerca és indicada, p. e., en la següent nota de Carbonell: "Hac in pagina attende et ne mireris si ordine praepostero regesta et kalendaria inscribuntur, cum non potuit ordo servari propter celeritatem petentis" (f. 143v); el tema d'alguns d'aquests memorials coincideix amb el de les ordres de cerca que rebé l'arxiver, conservades actualment a ACA, Col·l. H., capses II-IV.

Carbonell envià el prefaci del memorial a Bartomeu de Verí, regent de la Cancelleria, aleshores resident a Itàlia, que en una carta no conservada del 10 d'abril de 1478 afegí diverses correccions gramaticals al text, a les quals Carbonell respon amb una lletra en llatí del 4 de maig del mateix any [4]. Sobre Verí veg. Barceló; Ensenyat 2000: 87-91.

El memorial 49, com en el cas de la majoria d'obres de Carbonell, no es va donar mai per acabat, sinó que anà creixent a mesura que l'arxiver, que hi treballà des de 1477 fins pràcticament poc abans de morir -hi enregistra la notícia de la mort del rei Ferran el 1516-, localitzava nous documents a l'Arxiu; tot i la seva estructura aparentment caòtica, aquest memorial de memorials que es proposa "in unum volumen omnia collocare" reflecteix els principals interessos del seu autor -subratllats a través de les remissions internes a altres parts del volum on es tracten les mateixes matèries-, que giren al voltant d'uns pocs eixos. (a) La fonamentació legal del càrrec d'arxiver i de l'escrivania de manament adjunta, i en concret de la preeminència del primer sobre la resta d'escrivans de la Cancelleria; aquest objectiu és sempre subjacent en l'interès de Carbonell per la història de l'Arxiu Reial, institució a la qual es vincula oficialment el 1476 com a successor de l'arxiver Jaume Garcia, i explica la presència d'abundant documentació sobre la seva carrera professional i la del fill, Francesc. (b) El recull de papers útils per a la Corona, entre els quals destaquem el llarg memorial sobre la successió reial a Aragó [69] i els materials destinats a la confecció d'un inventari del patrimoni reial a la Corona d'Aragó, que no es durà a terme fins ben entrat el s. XVI. (c) Els interessos historiogràfics de Carbonell, que es revelen, d'una banda, en la confecció de "nativitates" i obituaris dels comtes i els comtes-reis, i en les notícies biogràfiques sobre funcionaris coetanis de la Cancelleria o sobre la família de l'arxiver, i de l'altra, en les notes dietarístiques en llatí sobre fets de la història recent. I, finalment, (d) la còpia d'obres poètiques pròpies i alienes i les relacions epistolars i literàries amb un cercle intel·lectual del qual formen part funcionaris de la Cancelleria, secretaris reials i juristes de l'Audiència.

Per disposició testamentària del compilador, el gran memorial quedà en mans de la família, però poc després reingressà a l'Arxiu Reial per compra de l'emperador a misser Pere Miquel Carbonell, nét homònim de l'arxiver. Les notes que els arxivers posteriors afegiren al memorial indiquen que, tot i que en molts casos les entrades que hi començà Carbonell no han estat acabades o són molt incompletes, el ms. era una obra de consulta obligada; entre les mans que apareixen sovint al Memoriale magnum trobem, per ordre cronològic, la de l'escrivà Pere Benet i els arxivers Rafael Domènec i Dídac Montfar-Sorts, que afegí el seu signum al f. 2. Tot i la seva utilitat, el caràcter poc sistemàtic del volum va merèixer els retrets de Benet, que comenta en nota al f. 4: "Memoriale huiusmodi multa quidem promittit, sed pauca nimis attendit et complet quae utilia sint ac de pane, ut aiunt, quaerendo, et nihilominus pro eo invictissimus imperator Carolus V, rex Castellae, Aragonum, etc., summam 200 florenorum auri exolvit seu erogavit haeredibus P. M. Carbonelli, archivarii quondam, qui ipsum memoriale edidit, ut apud sententias gravaminum antiquas videre licet" (la nota ha estat transcrita a Benet 1999: 15-16, i contrasta amb la confiança que Carbonell tenia en el valor del seu memorial -cf. [11h]-). Sobre la valoració irònica o negativa que Benet feia de la tasca arxivística de Carbonell, veg. encara els comentaris que li dedica ibíd.: 106-107, 111-112. L'arxiver Rafael Domènec, en canvi, s'erigí en defensor de Carbonell enfront dels atacs de Benet, i respon així al passatge que acabem de transcriure: "Calumniae responsio: Non haec ad panem quaerendum, ut ais, sed vere ad animum pascendum, et hoc ad viam monstrandam ad utrunque efficiendum gesta" (f. 4). L'intercanvi de crítiques de Benet i contrarèpliques de Domènec a una nota inicial de Carbonell es reprodueix en un altre lloc; Benet escriu: "Nota impertinentiam Petri Michaelis Carbonelli hic et alibi saepius in designando bis et ter instrumenta", i Domènec respon: "Nil noto, sed pravitatem et stultitiam tuam!" (ACA, Cancelleria, reg. 3550, f. [2] prel.). Als s. XVII i XVIII el memorial 49 encara apareix en proves certificatòries que exigeixen la presentació de documentació verídica, tot i que els materials no estrictament arxivístics posen en dubte la seva validesa provatòria: el 1680 l'arxiver Antoni de Reart i Jaén ha de sortir al pas de les crítiques que rep el volum pel fet que s'hi troben "diferentes cosas que no pertenecen a dicho Real Archivo, como son casamientos y successiones de la casa de dicho Miguel Carbonell y otras d'este tamanyo" (ACA, Monacals d'Hisenda, 2678, f. 189-190; cf. Blanco s. a.: 14-15).

L'índex de matèries del volum (f. 4-8v), redactat pel mateix Carbonell i completat o anotat per altres mans, permet reconstruir el contingut de la part perduda del ms., especialment la de caràcter poètic, ressenyada al f. 4v sota la següent rúbrica: "Açí fas mentió de les cobles per mi ordenades e scrites en lo present libre" (veg. la transcripció parcial de M. de Bofarull a Carbonell 1864-1865: II, 257-258). A continuació n'extractem les notícies sobre els poemes que no s'han conservat o que ens han arribat parcialment (les entrades corresponents de l'índex són ratllades): la traducció de la Dansa de la mort [9a-b] ocupava els f. XV-XVIIII de la numeració antiga; actualment només se'n conserva el darrer (f. 19 de la numeració moderna); el volum també contenia la continuació de la Dansa de la mort redactada per l'arxiver, però només ens n'ha arribat un fragment ratllat ([70]; el text complet de les dues Danses es pot llegir a ACA, ms. Miscel·lània, 26). Al memorial s'havia copiat semblantment un poema dedicat a la Magdalena: "Cobles altres per mi scrites e ordenades en lo present libre, jatsia alguns mordicans e reprenedors diran: e per què scriure-les en tal libre? Yo no vull dir per què, sinó que Déu o sap. Les quals són [ratllat scrites en chartes], ço és, les de sancta Maria Magdalena, en la primera charta aprés les ajustades per mi a la Dança de la mort" (cf. Adroher 1956-1957: 140-141). Segons l'índex, després de les cobles sobre la Magdalena hi havia els següents textos: "Aprés, les del [ratllat refrany; interl. Goliart]. Aprés, les contra los reprensors de la mia vida. Aprés, del refrany. Aprés, contra aquells qui han de casa mia furtades lettres"; "Adversus fugientes loca peste infecta, cobles per mi fetes són folio XXII, XXIII". Hi havia també (f. 7) una "Oratio ad sanctam Mariam Magdalenam, in ultimo folio huius quatterni quod numeris caret", que tampoc no ens ha pervingut.

Segons el citat índex (f. 6v, entrada ratllada), també falten al volum el f. LXII, que contenia les "Nativitates et obitus [interl. patris matrisque ac] filiorum et filiarum mei, regii archivarii, ac etiam nativitas mea", i el f. LXI, on es llegien les "Nativitates filiorum Francisci Carbonelli, regii coarchivarii" (Carbonell també hi remet al f. 71; pel que fa al fill, però, se'n conserva una continuació a [28]). Una mà del s. XVIII indica que els dos f. ja no hi eren en aquella època.

Veg. uns extractes del memorial a ACA, Col·l. H., V, plec de 7 f. numerats (s. XVIII-XIX) amb la rúbrica "Memorial de nº 49 [...] [afegit posteriorment relativo al Archivo Real]".

[7]: al f. 10v, en una nota al marge, Carbonell lloa la cal·ligrafia de Pere III i remet al ms. reial de les Ordinacions, "cubert de vermell", sobre el qual veg. ms. Miscel·lània, 27; al mateix lloc, nota sobre els dos arxivers Garcia.

[11n-p, r-s, 36, 38, 47-56, 59-61]: a banda de les obres poètiques dels seus amics (Jeroni Pau, Joan Ramon Ferrer, els Geraldini, etc.), Carbonell sol copiar, per separat o formant petits blocs, versos i sentències moralitzants extrets tant d'autor conegut com anònims, als f. preliminars, als marges o als espais en blanc dels seus llibres. és el cas del memorial que descrivim i de les miscel·lànies literàries autògrafes conservades actualment a la BUB (ms. 123; veg. Repertori 1474-1620: II.1, 114-121) i a l'ACG (ms. 69; veg. Adroher 1956-1957), a més del ms. C.73 de l'ACB; Carbonell també afegeix algun d'aquests textos en altres volums ms. i impresos de la seva biblioteca, com ara el ms. 246 de la BC (veg. Repertori 1474-1620: I, 168-171) i els exemplars incunables de l'Heròdot llatí i del Supplementum chronicarum de Jacopo Filippo Foresti o de Bèrgam que avui es conserven a la BUB amb les signatures inc. 77 i 86, respectivament; l'arxiver tampoc no s'estava de copiar-los en registres de l'Arxiu (veg. ACA, Cancelleria, reg. 3684).

[11cc]: a ACA, Col·l. H., V, s. n., es pot consultar una còpia cinccentista d'una Taxatio scripturarum Regii Archivii Barcinonae amb data d'11 de febrer de 1478, acompanyada d'una transcripció del s. XIX.

[11dd]: al citat ms. 123 de la BUB Carbonell redactà i compilà diversos textos sobre la qüestió si es pot fugir de la ciutat en temps de pesta (veg. Repertori 1474-1620: II.1, 116). Als llibres d'emoluments per les cerques a l'Arxiu anota les periòdiques epidèmies que assolaven la ciutat i que li impedien treballar o cobrar el seu salari; el 1484 el rei li havia concedit el privilegi d'abandonar la ciutat per afers propis i en temps de pesta (p. e., ACA, Cancelleria, memorial 55A -descrit infra-, f. LXXXIIII [1501] i CXXXIv [1507]).

[11ll-mm, 33j-k]: per a la qüestió de la taxació de les cerques de l'Arxiu, regulada per la constitució de 1510, un tema que obsessionava Carbonell (recordem que una part dels ingressos de l'arxiver provenia de la cerca, còpia i autenticació dels documents que custodiava) i que motivà la redacció de notes diverses i del poema "Hòmens inics e plens de males fades", veg. ACA, Cancelleria, memorials 51 i, sobretot, 55B.

[23]: l'episcopologi de Carbonell era consultat al costat d'altres obres ms. pertanyents al mateix gènere, com ara el De vitis pontificum ecclesiae barcinonensis de Tarafa. Jeroni Pujades, p. e, coneixia aquella obra i la cita en la seva Corònica de 1609. El 1622 Miquel Bertran la utilitza en el curs d'una cerca de l'Arxiu per trobar documentació antiga ("antigüedades") sobre la família Castellví; les cartes de Bertran sobre el tema, amb indicació dels documents localitzats, es poden llegir a ACA, ms. Miscel·lània, 80 (de la sèrie Notularum del pare Ribera), f. 471-474v.

[30]: per a les exèquies de Joan II, Carbonell remet directament a l'obra que ha compost sobre el tema: "in quodam ex regestis memorati domini regis Ioannis, [al marge praetitulato Regiarum sepulturarum], gradatim ac vernacula lingua et per capitula scribendas curavi" (f. 75; és l'actual ACA, ms. Miscel·lània, 25).

[55]: la inscripció "in ecclesia caephalensi" (de Cefalù, Sicília), devia arribar a Carbonell, directament o indirecta, a través del franciscà Francesc Vidal de Noia [o Vitale di Noya, Fernández de Córdova 2014], preceptor i ambaixador de Ferran el Catòlic i poeta en català, que ocupà aquella seu entre els anys 1484-1492 (veg. Gams 1931: 945; Eubel 1913-1958: II, 125). El 1481, quan Vidal de Noia encara no n'era bisbe, Carbonell li va enviar un llibre a través de Gaspar d'Arinyo, segons es desprén de la següent nota, avui perduda, que Manuel de Bofarull encara pogué llegir i transcriure del memorial 24 de l'ACA: "[...] e doní al dit mossèn Arinyo un libre estimat [...] LXXXX lliures per micer Antoni Geraldino e mestre Francisco qui aprés és stat bisbe de çaefeló" (Carbonell 1864-1865: I, 103).

[66b]: conté observacions sobre alguns dels temes preferits de les notes de Carbonell, la creació dels arxius reials de València i Saragossa, que ell considerava perjudicials per al de Barcelona, i els problemes de l'arxiver a l'hora de rebre els registres del monarca regnant abans de la seva mort; cf. ACA, Cancelleria, memorial 60. Sobre la utilitat de tenir tots els arxius reunits en un mateix lloc, veg. les anotacions marginals de Carbonell als f. 10 i 10v. Veg., encara, les dues notes de 1511 sobre l'estat dels volums de l'Arxiu Reial de Barcelona, que es poden llegir als reg. 3631 i 3651, d'on van ser transcrites per Torre 1949-1966: I, 455-456; veg. també Martínez Ferrando 1957: 116, 155; per a la creació dels arxius valencià i aragonès veg. Conde 1994 i 1994-1995.

[69]: l'arxiver Antoni Viladamor utilitzà aquest memorial per preparar un volum de còpies autenticades dels juraments dels reis catalanoaragonesos, que es guardava a l'Arxiu de la Diputació (ACA, Generalitat, G.224, f. LXXXVIIII, CXXIv, i cf. memorial 49, f. 109-109v; Pere Pau Vidal et al. Repertori gros, I.5, f. MLXXVIII; Viladamor 2007).

[69c]: després de resumir breument la posició dels juristes davant la successió de la infanta Constança, filla de Pere III, Carbonell afegeix una paràfrasi en llatí del passatge corresponent de la crònica del Cerimoniós (cap. IV, §5) i acaba: "Rex [interl. Petrus haec] recitat in sua Chronica, quam [interl. ipse edidit], incipiente 'Non nobis, Domine, non nobis, et caetera' anno Domini MºCCCºXLVIII" (f. 108); recordem que Carbonell va incloure l'obra, amb algunes variants, en les seves Cròniques d'Espanya.

[69d]: veg. la següent nota marginal de Carbonell al topònim Toledo: "In antiquis codicibus et emendatissimis hoc nomen 'Tholletum' reperio inscriptum cum 'th' in principio et duplicato 'll' ('Tholletum'), sed propter barbariem nunc inscribitur absque aspiratione et cum unico 'l' ('Toletum'), quod mihi, Carbonello, non placet: malo sequi vestigia antiquorum cosmographorum quam juniorum et recentium" (f. 109v).

[73]: és també copiat al final del memorial 54 de l'ACA, que no descrivim; es tracta d'un volum sobre convocatòria de corts compilat per Jaume Garcia, amb alguna nota de Carbonell (veg. Riera i Sans 1999: 85; sobre l'accidentada història d'aquest memorial, segrestat per l'arxiver del s. XVI Gabriel Olzina, veg. Macip. Inventarium, I, f. XIII-XIIIv).

[76]: per a aquest recull de pragmàtiques reials, completat amb notes biogràfiques sobre els comtes-reis, Carbonell es deu haver basat en memorials semblants dels Garcia (veg. ACA, Cancelleria, memorial 32).

[84]: nota sobre Ramon Llull del f. 147v: "Magistri Raimundi Lulii, ex maiore Balearium originem trahentis [al marge Vide et folio CCCCLXXXII]. In Diversorum primo regis Alfonsi quarti anno MºCCCCºXVIº usque XXXIIº: exemplum processus apostolici fulminati et facti super revocatione nonnullorum articulorum adversus egregium divumque magistrum Raimundum Lulium balearicum perperam ac false impositorum, et super aliis in laudem ipsius divi Raimundi eiusque praestantis disciplinae. In quo quidem regesto Iº Diversorum, post folia CLXX, ubi propria manu, ob devotionem quam gero erga hunc sanctum hominum Raimundum Lull, pleraque ultra praefatum suum processum scriptitavi in eiusdem sancti laudem et defensionem [i. e. ACA, Cancelleria, reg. 2609, que és, però, incomplet: el darrer f. és el CLXIXv]. Sed anno Christi MºDº tertio suscitarunt aliqui eius adversarii codicem illum fratris Nicolai Aymerici, ordinis praedicatorum, hereticae pravitatis inquisitorem [a cont., ratllat codicem], in defensionem fidei catholicae editum et in bibliotheca coenobii praedicatorum Barcinonae quasi sepultum existentem, etiamque in lucem prodiere [es refereix a l'edició del Directorium inquisitorum de Barcelona: Joan Luschner, 1503], quando quidem ex ipso codice quamplurima exempla impressores fecerunt, et nullus reperitur illius devotus aut consanguineus qui palam dicere audeat haec exempla non bene facta fuere, immo pavidi tacent propter metum inquisitorum in hac urbe Barcinonae moram trahentium et facientium inquisitionem contra haereticos et malos christianos. Ego vero haec non scripsissem nisi [ratllat vero] perlegissem ea quae in eius laudem et sumus pontifex et reges ac plerique doctores catholici et theologi peroptimi scriptitarunt, quae admodum in praefato regesto latius exaratur. Verumtamen semper me et scripta mea summitto [al marge correctioni et determinationi] sanctae matris Ecclesiae et summo pontifici et catholici pastoris [interl. mei et] Ecclesiae huius urbis Barcinonae". El text citat que Carbonell afegí al reg. 2609 i que avui no s'hi llegeix, és un memorial de documents reials favorables al lul·lisme, redactat per l'arxiver i el seu fill Francesc a petició del lul·lista castellà Pedro de Nieva (1485); cap al 1563 l'arxiver Antoni Viladamor en va fer una còpia autenticada, extreta del mateix registre i potser destinada a ser presentada per Lluís Joan Vileta a la comissió tridentina -presidida per Antoni Agustí- sobre l'índex de llibres prohibits, que acabà en la sentència contrària a la inclusió de Llull a l'Index, de l'1 de setembre d'aquell any; Vileta va publicar la còpia de Viladamor al final de l'Appendix defensionis D. Raymundi Lullii et eius doctrinae ac operum (Barcelona: Pere Malo, 1582; cf. Carreras i Artau; Carreras i Artau 1939-1943: II, 260-263).

Pel que fa a la devoció de Carbonell al beat, recordem que biografià dos lul·listes al De viris illustribus catalanis (Pere Joan Llobet i Gabriel Desclapers; veg. Vilallonga 1988: 54-57, 74-75), i que, com hem vist, per qüestions professionals -com a notari i com a arxiver-, estava en contacte amb cercles relacionats amb el beat; és prou coneguda la correspondència epistolar de Carbonell amb Beatriu de Pinós, que deixà en testament un llegat per a una fundació escolar lul·liana (veg. Aguiló. E. 1889-1890; Pons 1935); encara més, l'arxiver rebé diversos encàrrecs de cerques de documents relacionats amb Llull: el 1511 Joan de Montserrat, metge català resident a Jaén, sol·licita unes concessions del Magnànim a devots d'aquell (ACA, Cancelleria, memorial 55B, f. XXVI); el 1478 Carbonell rebé l'ordre de procurar còpia a fra Mario de Passa, "mestre en arts e en medicina, hermità venetià, amador e devot de la scièntia de mestre Ramon Lull, de tots e qualsevol scriptures e privilegis qui fàssan e sien atorgats per diversos reis de Aragó en favor e defensió de la dita scièntia e en laor e comendatió del dit mestre Ramon Lull, en lo Archiu Real de Barcelona recondits. Los quals privilegis e scriptures lo dit mestre Màrio de Pasa ha necessari per manifestar aquells e aquelles en aquells parts del món li seran bé vistes, axí als qui són devots de la dita scièntia com als qui són contraris a aquella, als devots a pler e consolatió, als [ratllat perversos e mal dients; de la mà de Carbonell adversaris e detractors] en [interl. de la mà de Carbonell confusió], tristícia e desconsolació, a ffi que los feels cristians, veent dites scriptures axí auctèntiques, approvades e auctorizades per los dits gloriosos reys de Aragó [interl. de la mà de Carbonell christianíssimos], pusquen millor adherir-se en ésser devots e bé dients de aquella. Lo qual manament se fa a instància e supplicació del [interl. de la mà de Carbonell dit] reverend hermità" (ACA, Col·l. H., III, doc. 567; cf. Pons 1936; Pascual 1897-1898). Finalment, s'ha conservat un breu "Memoriale pro magistro Raimundo Lull" de l'arxiver (veg. ACA, Cancelleria, memorial 24).

[89]: Carbonell hi recull el parer sobre el tema (l'accés a determinats fons de l'Arxiu Reial) dels juristes Guerau Guardiola i Joan Vilar. Amb aquest mantingué correspondència el 1475 sobre alguns aspectes gramaticals i historiogràfics, conservada actualment a ACG, ms. 69, i editada per Villalonga (1988: 115-181; ead. 1993: 228-229).

[90b]: sobre els textos i notes que l'arxiver dedicà als fets de 1492, veg. ACA, Cancelleria, memorial 22.

[92]: Dídac Montfar-Sorts afegeix: "Si vis scire multa de hac materia [i. e. sobre la Inquisició] vide regestum hereticorum scriptum manu P. M. Carbonell, nuper restitutum Regio Archivo et inter scripturas regis Ferdinandi II" (f. 159v; veg. ACA, Cancelleria, reg. 3684).

[107-108]: sobre la qüestió de l'ús del castellà, veg. també l'acotació de Carbonell a una de les rúbriques de 69 (f. 123, sobre el jurament com a nou rei d'un sobirà de la Corona d'Aragó): "La proposició que fa lo senyor rey en lengua castellana. és ver que és millor en lengua catalana en Catalunya, segons los altres de immortal memòria reys de Aragó axí en vulgar català, o si no, en latí, per no sceber parlar lo català, han acustumat proposar".

[108]: la traducció al català de la carta del rei Joan al seu fill, ratllada, es llegeix a ACA, ms. Miscel·lània, 25, f. XIIv-XIIIbis v (veg. Carbonell 1864-1865: I, 180-183).

[MTS]

Bibliografia: 

ED.: [7a] Conde 1993: 17, 39-44 [transcripció i ed. facs. d'ACA, Cancelleria, reg. 2251, f. 89-90]. [9a-b, 70] Veg. MCEM 617, 26. [11i] Constitutions y altres drets de Cathalunya 1995: 73 (ll. I, tít. XXV, v). [11l] Carbonell 1864-1865: I, 36-38. [11r, 37, 47, 50, 51, 56-58] Veg. MCEM 573. [11t-u] Carbonell 1864-1865: I, 29-34. [11v] Íd.: I, 86-87. [11aa] Íd.: I, 66-71. [11cc] Íd.: I, 95-96 [ed. de la nota "Per bons respectes [...]"]. [11hh-jj] Íd.: I, 74-80. [11ll, 33jj] Constitutions y altres drets de Cathalunya 1995: 241-242 (ll. III, tít. XXXI, i-ii). [11mm, 33k] Carbonell 1864-1865: II, 319-328. [11gg, 11nn] Constitutions y altres drets de Cathalunya 1995: 169 (ll. II, tít. I, II). [11oo] Íd.: 241-242 (ll. III, tít. XXXI, i-ii). [16] Carbonell 1864-1865: I, 85 [parcial]. [23] España sagrada 1747-1961: XXIX, 194, 359-365 [parcial]. [28] Carbonell 1864-1865: I, 103-116 [parcial]. [29a] Íd.: I, 116. [33k] Veg. MCEM 608. [34] Carbonell 1864-1865: I, 83-85. [36] Pau 1986: I, 22. [37, 39-41, 43-45, 57] Íd.: II, 92-93, 102-107, 112-113, 126-129, 152-153. [42] Lucero 1991: 43 [ed. segons ACG, ms. 69]. [66b] Carbonell 1864-1865: I, 91-95. [69e] Veg. Repertori 1474-1620: I, 170. [91b] Carbonell 1864-1865: I, 13. Vilallonga 1988: 153. [108] Veg. MCEM 616. // DESCR.: ACA, Cancelleria, memorial 70/1-5, I, f. XIv. Benet 1999: 15-16, 93-94, 106-107. ACA, Cancelleria, memorial 81/1-2, II, f. 153v-154v. ACA, ms. sense sign., f. 10-10v. González Hurtebise 1920: 26. Massó i Torrents 1932: 38-39. Udina i Martorell 1986: 129-130, 219. Riera i Sans 1999: 90-91. Carbonell 1997: I, 32-34. Vilallonga 1988: 27-28. Ead. 1991: 52. Ead. 1993: 65-66, 183-185. [11mm, 33k] Parramon i Blasco 1992: 284. Repertori 1474-1620: III, 131-162. // EST.: Sobre Carbonell veg. Corminas 1849: 71-72. BC, ms. 3893, f. 59-90, 116-119, 131, 132, 222, 277, 279, 280, 293, 302v, 308. Madurell 1948: 71. Íd. 1950: 57-61. González Hurtebise 1916: 67. Duran i Canyameres 1955: 139, 169. Martínez Ferrando 1957. Íd. 1959. Adroher 1956-1957. Sevillano Colom 1968: 474-475. Trenchs; Aragó 1984: 72. Mateu Llopis 1981. Ferrando 1983: 60, 61, 145, 364, 389. Mayer 1984: 42-43. Udina i Martorell 1986: 43-46, 116-117, 129-131, 151. Canellas; Trenchs 1990: 237. Casadó 1988: 184. Cases 1990: 12, 95. Íd. 2001-2010: I, 356. Conde Salazar 1994-1995. Gimeno Blay 1998: 132-133. Repertori 1474-1620: I, 108, 168-171, 190-191, 237-238, 253; II.1, 30, 83, 88, 107, 114-121, 155, 330; II.2, 688-689, 727-729. Badia i Margarit 1999. Alcoberro 2000b. Hernando i Delgado 2000. Toldrà 2002. Ead. 2007. Ead. 2012. Guzmán 2002. Iglesias 2002. Conde 2008. Espluga; Guzmán 2008. López Rodríguez 2008. Coroleu, A. 2010. [4] Rubió i Balaguer 1929: 43. [7f] Martínez Ferrando 1984-1985. [69f-g, 75] Sevillano Colom 1955: 227-228.

 

 

 


 

Institut d'Estudis Catalans. Carrer del Carme, 47; 08001 Barcelona.
Telèfon +34 932 701 620. Fax +34 932 701 180. informacio@iec.cat - Informació legal