• Cerca general
  • Cerca per camps
  • Cerca per matèries

 

 

 

 

 

Id MCEM: 2176

Ciutat Barcelona

Biblioteca / Arxiu:  Biblioteca de la Universitat

Signatura: Ms. 1052

Signatures antigues: 

Data: XVII ex.

Llengua:  Català, castellà, llatí

Suport: Paper

Mides: 205 x 155 mm

Folis: F. 1-114 en llapis, discontínua (antiga: p. 1-220)

Copista: Diverses mans, entre d'altres la de l'antic possessor fra Josep Ferrés

Enquadernació:  Pergamí reutilitzat

Llom: 

Procedència:  "És del pare fra Joseph Ferrés, del sagrat orde dels pares predicadors" (p. 60); ben probablement, del convent de Santa Caterina de Barcelona

Estat de conservació: 

Ornamentació: La major part del volum és a dues columnes, i hi ha un parell de textos llatins amb notació musical

Matèries: Poesia , Devoció

Autor: 

Títol:  Llibre de goigs de tots los sants i santes que a dia d'avui són canonitzats

Contingut

F. 1: "Llibre de goygs de tots los sancts y santas que lo dia de abuy són canonizats y beatificats ab altres que no són del sants de la orde"
[1] F. 1v: "Dècimas a Jesús, Maria, Joseph”. Inc.: "Jesús, qué nombre tan tierno, / Jesús, qué lindo, qué hermoso”.
[2] F. 1v: "A Maria, dèsima". Inc.: "María, qué dulce nombre, / María, qué bella aurora".
[3] F. 1v: "Dèsima a sant Joseph". Inc.: "Joseph, virgen, sancto, hermoso, / Joseph, luz, espejo y guía".
[4] F. 1v Inc.: "La dama más celebrada, / lazo en que tantos cayeron".
[5] P. 1-2: "Goigs de la Mare de Déu del Pesebre". Inc.: "Puix que sou dels pobres / consuelo y remey, / pregau del Pesebre / la Mare de Déu". Expl.: "puix sou nostre  mare, / pujau-nos al cel, etc. / Puix que sou dels pobres / consuelo y remey, / preguem del Pesebre / la Mare de Déu".
[6] P. 2-3: "De las ànimes del purgatori". Inc.: "Cridau sempre adjutori, / sentint pena tan cruel, / ànimas del purgatori, / per poder pujar al cel". Expl.: "en la cort celestial / en la qual veureu a Déu, etc. / Cridau sempre adjutori, / sentint pena tan cruel, / ànimes del purgatori, / per poder pujar al cel, etc."
[7] P. 3-4: "De nostra Senyora de Gràcia. Goigs". Inc.: "Mare del gran Redemptor, / Verge pura y molt serena, / sou de gràtia tota plena, / vida y llum del peccador". Expl.: "hont estau, al lloch mayor / prop lo fill clara y serena, etc. / Mare del gran Redemptor, / Verge pura y sens esmena, etc.".
[8] P. 4-5: "Gozos de san Francisco Xavier". Inc.: "Pues a Jesús vuestro zelo / p<e>rendió tantas naciones, / dad a nuestros coraçones, / apóstol Xavier, consuelo". Expl.: "en vuestro culto se esmeran, / todos buscan con desvelo / tan propicias bendiciones / dad a nuestros coraçones &c".
[9] P. 5-6: "De sant Sebastià. Goigs. Màrtir". Inc.: "Màrtir sanct molt singular, / supplicam vostra potència, / que vullau a Jesús pregar / nos guarde de pestilència". Expl.: "Plàcia-us, donchs, abraçar / vostres servens per clemència, / que vos vénen supplicar / los guardeu de pestilència, etc."
[10] P. 6-7: "Dels sants metges Cosma y Damià". Inc.: "Pus vos ha dat tal virtut / lo qui tot o té en la mà, / consediu-nos prest salut, / beneïts Cosma y Damià". Expl.: "Pues que tanta gent acut / a posar-se en vostra mà, / procurau-los prest salut / beneïts Cosma y Damià.
[11] P. 7-8: "De nostra Senyora del Remey. Goigs". Inc.: "Pues regnau entre los sancts, / excel·lent y vencedora, / per los vostres goigs tan grans / dau-nos prest remey, Senyora". Expl.: "remediau los nostres mals / que tenim de cada hora, etc. / Remediau y dau descans / sos devots que vos honòran, etc."
[12] P. 8: "De nostra Senyora de Núria. Goigs". Inc.: "Reyna y verge singular / que alegrau del cel la cúria, / de Déu mare y sol de Núria, / remey nos vullau donar". Expl.: "Puix al qui us sap reclamar / desll[i]urau de tota injúria, / guardau-nos, verge de Núria / de tot mal y de peccat".
[13] P. 8-9: "De sant Gil abat. Goigs". Inc.: "Ple de celestials fabors / y de santedat espill, / advocat sou dels pastors, / gloriós abat sanct Gil". Expl.: "Pues Déu vos fa tans favors, / guardau-los de tot perill / a vostres devots pastors, / gloriós abat sant Gil".
[14] P. 9-11: "Dels sants màrtirs Celdoni y Hermenter". Inc.: "Puix Déu vos ha dat poder / ab nostras necessitats, / sanct Celdoni y Hermenter, / siau nostres advocats". Expl.: "Puix Déu vos ha dat poder / ab nostras necessitats, / sanct Celdoni y Hermenter, siau nostres advocats".
[15] P. 11-12: "Dels sants màrtirs Just, Paulí, Assisi y Germà". Inc.: "Màrtirs, puix vostra virtut / tant pot ab Déu soberà, / pregau per nostra salut, / Just, Paulí, Assici y Germà". Expl.: "Puix lo rey del cel vos fa / participans de la glòria, / teniu-nos en la memòria, / Just, Paulí Assici y Germà".
[16] P. 12-13: "De nostra Senyora del Roser, fets per sant Vicens Ferrer". Inc.: "Vostres goigs ab gran plaher / cantaré, verge Maria, / puix la vostre senyoria / és la Mare del Roser". Expl.: "Puix mostrau vostre poder / fent miracles cada<l> dia, / preservau, verge Maria, los confrares del Roser".
[17] P. 13-14: "De nostra Senyora de la Bovera. Goigs". Inc.: "Puix  que Déu vos ha exaltada, / senyora en tanta manera, / siau la nostra advocada, / vós, verge de la Bovera". Expl.: "Puix de Déu sou tan amada / com a mare verdadera, / siau la nostra advocada, / vós, verge de la Bovera. / Finis huius operis".
[18] P. 14: "Soneto a la muerte". Inc.: "Retrato vivo que entra sombras muertas / no dizes a la fin en qué paramos". Expl.: "viesse retratos de tu rostro fiero, / ni aún mirarles quiere en la pintura".
[19] P. 14: "De qué sirve annelar / por tener y más tener / si esto en tu muerte ha de ser / fiscal que te ha de acusar. / Todo acá se ha de quedar, / y pues no ay más que adquirir / en la vida que el morir, / la tuya rige de modo, / pues está en tu mano todo, / que mueres para vivir".
[20] P. 15-16: "Goigs de sant Jaume Major". Inc.: "Puix Espanya se precia / de tenir patró qual vós, / socorreu-nos en tot dia, / sant Jaume, apòstol gloriós". Expl.: "A tot fiel que de vós fia, / puix ab Déu sou poderós, / en traball y malaltia, / socorreu-lo, sant ditxós, etc. / Finis".
[21] P. 16-17: "Goigs de sant Pau apòstol". Inc.: "Puix sou vas de elecció / y d'apòstol teniu grau, / oïu nostra oració, / benaventurat sant Pau". Expl.: "Pux la vostra intercesió / a ningun devot negau, / oïu nostra oració, / benaventurat sant Pau. / Finis".
[22] P. 17-18: "Goigs del gloriós sant Antoni abat". Inc.: "Puix gosau ya de la glòria, / o abat molt fervorós, / de nosaltres feu memòria, sant Antoni gloriós". Expl.: "Teniu-nos en la memòria, / puix cantam vostres llahors, / y alcansau-nos la victòria, / sant Antoni gloriós. / Finis".
[23] P. 18-19: "Goigs de nostra Senyora de la Bona Nova". Inc.: "A qui vostre favor prova / y us servex ab cor lleal, / verge de la Bona Nova, / guardau de pecat mortal". Expl.: "Al devot que ab fe hos invoca, / puix és vostre poder tal, / verge de la Bona Nova, / guardau de pecat mortal".
[24] P. 19-20: "Goigs de sant Antonino de Florència". Inc.: "Antonino de Florència, sant molt digne de lloar, / puix veeu la divina essència, / vullau-nos sempre ajudar". Expl.: "Vostra corona de flors / jamés se podrà secar. / Puix gosau la sapiència, / vullau-nos sempre ajudar. / Finis".
[25] P. 20-21: "Goigs de sant Ambròs de Sena". Inc.: "Puix cantam ab boca plena / vostres mèrits y llahors. / Beneÿt sant Ambròs de Sena, / feu-nos sempra mil favors. / Un mònstruo en naturalesa / vàreu nàxer en lo món". Expl.: "De virtuts y sien han mena / y donsell maravellós. / Beneÿt sant Ambròs de Sena, / feu-nos sempre mil favors. / Finis".
[26] P. 21-22: "Goigs de sant Jauma Menor". Inc.: "Puix de nós sou venerat, / que cantam vostres llahors, / trau-nos sempra advocat / Jauma apòstol gloriós". Expl.: "Exsemplar de santedat / en tot soumaravellós. / Siau-nos sempre advocat, / Jaume apòstol gloriós. / Finis".
[27] P. 22-23: "Goigs de santa Catharina, verge y màrtir". Inc.: "Ohiu-nos, màrtir gloriosa / y princesa alexandrina, / acorreu-nos piadosa, / verge santa Catharina". Expl.: "Oÿu-nos, màrtir gloriosa / y princessa alexandrina, / socorreu-nos piadosa, / verge santa Catharina. Finis".
[28] P. 23-24: "Goigs de sant Vicens Ferrer". Inc.: "Puix és gran vostre poder / devant la divina essència, / socorreu-nos ab clemència, / beneÿt sant Vicens Ferrer". Expl.: "Vullau-nos sempre valer / devant la divina essència, / gloriós sanct Vicens Ferrer, / socorreu-nos ab clemència".
[29] P. 25-26: "De sant Gonzales de Amarantho, ord. pred.". Inc.: "Flor de Portugal, / Amarantho hermós, / Gonzales gloriós, / guardau-nos de mal". Expl.: "Pux en Portugal / sou tan generós, / Gonzales gloriós, / guardau-nos de mal. / Finis".
[30] P. 26: "Estas copblas són dels goigs de sant Jaume Menor, apòstol". Inc.: "Des de vostres primers anys, / fou rara vostra abstinència / no gustant vi, carn ni vanys, / observant gran penitència". Expl.: "Alabem sens may cessar / sanct Jaume, apòstol menor, / que per cert no·s pot trobar / apòstol de més honor".
[31] P. 26: "Oración". "Ángel de mi guarda, / virgen María, / assistidme en esta / y en las demás horas de mi vida".
[32] P. 27-28: "Goigs de sant Thomàs de Aquino". Inc.: "Pues vuestro saber divino / ganó a Dios santos blasones, / dadnos celestiales dones, / gran doctor Thomás de Aquino. / Vuestro saber tan bien visto ”. Expl.: "Pues vuestro farol divino / illustra los coraçones, / dadnos celestiales dones, /  gran doctor Thomás de Aquino. / Ora pro nobis. R. Ut dig.".
[33] P. 29-30: "Goigs de nostra Senyora que·s canten en lo Advent". Inc.: "Dichosa sou, Maria, / santíssima y divina, / tesor de gran valia, / y rosa sens espinas, dels àngels melodia". Expl.: "y alcansau-nos la glòria / en nostre últim dia".
[34] P. 30-31: "Goigs de nostra Senyora que·s canten en la Quaresma". Inc.: "Puix que rosa molt suau, / Déu, mon fill, me ha elegida, etc. / Contemplau com se mostrave / ésser trist mon fill en l'ort". Expl.: "lo psaltiri·m presentau, / quinse actes de ma vida".
[35] P. 31-33: "Goigs de la assumpció de nostra Señora". Inc.: "Puix tan gloriosa / sou al cel muntada, / siau-nos advocada, / Verge gloriosa". Expl.: "Puix tan exaltada / sou, divina esposa, / siau-nos advocada, / Verge gloriosa".
[36] P. 33-34: "Goigs del nom de Jesús". Inc.: "Alabem sens mai parar / a Jesús, fill de Maria, / pux al cel no·s pot trobar / nom de major alegria". Expl.: "Alabem tots ab fervor, / sens parar, de nit y dia, / a nostre bon redemtor / Jesuchrist, fill de Maria".
[37] P. 35-36: "Goigs de sant Ramon de Peñafort". Inc.: "Clar espill de santa vida, / digna de molts bons recorts, / socorreu aquell que us crida, / sant Ramon de Peñafort. / Molt gran fou vostra doctrina". Expl.: "Puix al cel teniu corona, / gozau de l'etern port. / Socorreu aquell que us crida, / sant Ramon de Peñafort". 
[38] P. 36-37: "Goigs de sant Thomàs". Inc.: "Tot lo món fa molt gran cas / de vostra santa doctrina, / llum y estela matutina, / doctor angèlich Thomàs". Expl.: "Pregam-vos tingau del bras / al devot que se us inclina, / llum y estela matutina, / doctor angèlich Thomàs".
[39] P. 38-39: "Goigs de sant Vicent Ferrer". Inc.: "Molts miracles pogués fer, / llum de santedat perfeta, / apostòlich y profeta, / beneit sant Vicens Ferrer. / Lo primer fonch en lo ventre". Expl.: "O divinal conceller, / del judici final trompeta, etc."
[40] P. 39-41: "Goigs de santa Ignès". Inc.: "O divina rosa, / del cel clara estrella, / oÿu-nos gloriosa / Innès, santa y bella. / Com a llum molt pura". Expl.: "Puix teniu tal glòria / y gozau ja de ella, / oÿu-nos gloriosa / Innès santa y bella".
[41] P. 41-42: "Goigs de sant Pere Màrtir". Expl.: "Puix del sumo protomàrtir / foreu tal imitador, / gloriós sant Pere Màrtir, / donau-nos vostre favor". Expl.: "donau-nos vostre favor".
[42] P. 43-44: "Goigs de santa Catarina de Cena". Inc.: "Puix sou verge y digna, / de Jesús esposa, / oÿu-nos gloriosa / santa Catarina. / Qui porà contar / vostres maravelles?". Expl.: "oyiu-nos gloriosa / santa Catalina".
[43] P. 45-46: "Goigs de sant Pio V". Inc.: "Puix Déu los divinos tresors / tant francament os ha dat, / dels que rendits vos supliquen, / mostrau-vos, Pio, advocat". Expl.: "en las mans de Déu os veureu / prest de dolor deslliurat".
[44] P. 46-47: "Goigs de sant Antonino". Inc.: "Antonino de Florència, / sant molt digne de llohar, / puix gosau de sapiència, / vullau-nos sempre ajudar". Expl.: "De flors la vostra corona / nunca se porà secar. / Puix gozau de sapiència, / vullau-nos sempre ajudar".
[45] P. 48-49: "Goigs del pare sant Domingo". Inc.: "Ab gran goigs y alegria / cantarem vostres lahors, / sant Domingo lum y gui[a] / dels frares predicadors. / Mostrà Déu omnipotent". Expl.: "Puix lo món en vós confia, / oyu llurs suspirs y flors, etc."
[46] P. 49-51: "Goigs de sant Hiacinto". Inc.: "Puix miracles cada dia / lo Señor obrà per vós, / siau nostre llum y guia, / sant Hiacinto gloriós. / De Polònia procehiu". Expl.: "siau nostra llum y guia, / sant Hiacinto gloriós".
[47] P. 51-53: "Goigs de santa Rosa". Inc.: "Puix del cel ab minas / sou una índia hermosa, / oïu-nos, gloriosa / Rosa sens espinas. / Nasquéreu en Lima". Expl.: "oÿu-nos gloriosa / Rosa sens espinas".
[48] P. 53-55: "Goigs de sant Dalmau Moner". Inc.: "Sou de virtuts flagrant flor, / espill clar de santa vida, / llum de santedat cumplida, / Delmau, servent del Señor. / De Farnés Santa Coloma". Expl.: "llum de santedat cumplida, / Delmau, sirvent del Señor".
[49] P. 55-56: "Goigs de sant Lluís Bertran". Inc.: "Puix que Déu vos ha exalsat / y en son regne ha fet gran, / siau-nos sempre advocat / y beneït sant Lluís Bertran. / Fóreu en la edat primera". Expl.: "Puix Déu vos ha·compañat / ab los que en lo cel estan <estan> / siau-nos, etc."
[50] P. 56-58: "Goigs de sant Domingo en Suriano". Inc.: "Puix que confon la heretgia / vostra imatge venerada, / de tanta gent reclamada / siau sempre nort y guia. / A Soriano fa dichosa". Expl.: "en aquest lloc reclamada, / siau sempre nort y guia".
[51] P. 58-60: "Goigs de sant Thomàs d'Aquino". Inc.: "Digne de eterna memòria, / doctor sant maravellós, / sant Thomàs, honrra y glòria / dels Frares Predicadors. / Per a dir vostres grandeses". Expl.: "sant Thomàs, honrra y glòria / dels Frares Predicadors". El mateix amanuense afegeix: "Finis. És del pare fra Joseph Ferrés, del sagrat orde dels pares predicadors". Manca el f. corresponent a les p. [61-62].
[52] P. 63-68: "Glosa de la prosa de difunctos". Inc.: "Despertad, hombres mortales, / los ojos del alma abrid, / mirad, attendet y oít, / por el ayre los metales". Expl.: "y assí en esta alma que suspira / dona ei requiem. Amén. / Finis coronat opus".
[53] P. 69-71 [Antífones de diversos sants (en llatí)]. "Antíphona de sant Antonino". Inc.: "Te virginum chorus laudat". Expl. ("Oratio ad sanctos quorum reliquie sunt in Ecclesia"): "in tua laude letemur per  &c. Finis".
[54] P. 72-73: "Goigs de la beata Joana de Portugal". Inc.: "Joana peregrina, / portug[u]esa divina, / per tot mal y agonia, / propícia medicina / per vós los devots tingan". Expl.: "per vós, santa molt pia, / alcança medicina. / Joana peregrina, etc. / Finis".

[En curs d'elaboració]

Observacions: 

[JMC]

Bibliografia: 

DESCR.: Miquel i Rosell 1958-1969: III, 97-98.

 

 

 


 

Institut d'Estudis Catalans. Carrer del Carme, 47; 08001 Barcelona.
Telèfon +34 932 701 620. Fax +34 932 701 180. informacio@iec.cat - Informació legal