• Cerca general
  • Cerca per camps
  • Cerca per matèries

 

 

 

 

 

Id MCEM: 133

Ciutat Barcelona

Biblioteca / Arxiu:  Biblioteca de Catalunya

Signatura: Ms. 854

Signatures antigues: 

Data: XV-XVII

Llengua:  Catalā, llatí

Suport: Paper

Mides: 155 x 105 mm, amb f. de format menor

Folis: 2 + f. 1-195 en llapis (antigues parcials) + 2

Copista: Diverses mans

Enquadernació:  Pell (moderna)

Llom: 

Procedència:  Compra de la BC a Salvador Babra (1923)

Estat de conservació: 

Ornamentació: Caplletres, calderons i rúbriques en vermell o en lila

Matèries: Devociķ , Espiritualitat , Profecies

Autor: 

Títol:  [Miscel·lània de textos devocionals]

Contingut

[1] F. 1-4 [Oracions en català: divendres de dejuni].
[2] F. 4-14: "Así és lo comenssament dell trespassament e assumpció de la verge madona santa Maria". Inc.: "En aquell temps que nostre senyor Jesuchrist devia venir a la passió". Expl.: "e speren lo seu Fill piadors, nostre senyor Jesuchrist, qui ab lo Pare viu e regna per tots temps, amén. Açí ffina lo trespassament e assumpció de la verge madona santa Maria. Amén".
[3] F. 14v-17: "Açí comensen les horres de la passió del Ffill de Déu en pla, e són les qui·s seguexen". Inc.: "Adoram-vos e beneÿm-vos, salvador nostre Jesuchrist, con per los vius e per los ffinats en la vostre creu molt santa tot lo món aveu remut. En hora de matines, lo Ffill de Déu eternall". Expl.: "lo qual és esperança de nostra vida, segons que recompta la Scriptura santa del Fill de Déu, que viu e regna ab Déu lo Pare, en unitat en Déu Sperit Sant, per inffinita secula seculorum, amen. Así ffinen les horres de la passió dell Ffill de Déu. Deo gracias. Amen".
[4] F. 17v-23v [Oracions de sant Tomàs apòstol i santa Caterina màrtir (en català); la segona s'ha copiat també als f. 144-146v].
[5] F. 24-26v: "Assí comença la oració de la Ave Maria, dient a cada mot una cobla. és molt devota [e] apropiada". Inc.: "Ave, mara de Jesús, regina coronada". [A continuació, una oració en català a sant Restituït].
[6] F. 27 -64v [Contemplació de la passió de Jesucrist].
[6a] F. 27-34: "Comenssa la passió de Jesuchrist". "Primerament, com vench en Jerusalem lo digmenge del Ram". Inc.: "Frequentebantur misteria, inplebantur Scripture (los misteris, los secrets de Déu sa sovinagaven, les Scriptures se complían per nostro senyor Jesuchrist). Aproïsmant-se e acostant-se lo temps en lo qual Deus davia donar ramey al món". Expl.: "e asò és quant al tersser articla".
[6b] F. 35-61: "En nom de Déu e de madona santa Maria e de tota la cort çelestial de paradís, comènsan las set horas de contemplació de la santa passió de Jesuchrist". "Contemplaçió a hora de matines". Inc.: "Acçipe igitur meditaciones istas a principio passionis et persequere per ordinem usque ad finem. O ànima christiana, o ànima santa e davota, per amor de Déu prin aquestas cogitaçions o meditaçions e pensaments del comensament de la prassió del Fil de Déu Jesuchrist, salvador nostro, e sag[u]ex-las per orda fins a la ffi". Expl. (mutilat en ser relligat el volum): "ne aconseguiràs la sua glòria beneyta. Ad quam gloriam nos perducat ipse [Jhesuchristus], amen".
[6c] F. 61v-64v: "Así comenssa la contemplaçió de la passió de Jesuchrist del dia del disapta sant". Inc.: "Mas lo disapta matí estava en la cassa nostra dona santa Maria". Expl.: "Beneÿts sían tots los sants e las santas de Déu. Amén".
[7] F. 65-67 [Antífona i oracions (en català i llatí)].
[8] F. 67v-68 [Resum de doctrina cristiana (en llatí)]. "Speculum fidei".
[9] F. 68v-71v: "Cordials de la ànima composts per lo egregi mestre en la sagrada theologia e digníssimo pare provincial del sagrat orde de preÿcadós mestre Pere Johan Paull". [A continuació, oracions i "protestacions", entre les quals n'hi ha una del cartoixà Joan Fort (en llatí i català)].
[10] F. 72-73v: "Sequitur missa beate Marie".
[11] F. 74-77v, [Oracions en català, etc.].
[12] F. 78-80 ([VI]-VIII) [Quinze oracions a la Verge (en català, incomplet)].
[13] F. 80-85 (VIII-XI): "Contemplació devota de la passió de nostro senyor Jesuchrist". Inc.: "[S]enyor gloriós, quina honor fou aquella que a Vós fonch ffeta aquel dia sant de Ram". Expl.: "per la quall la mia ànima aga salvació. Amén".
[14] F. 85-87 (XI-XIII: "En lo que·s seguex és demostrat quantes plagues sofferí lo salvador nostre Jesuchrist, segons fou revelat a 1a persona religiosa. E comença axí". Inc.: "[U]n hom ffo qui havia gran devoció de pensar en la passió del salvador nostre Jesuchrist". Expl.: "aquel o aquela qui vulla ffer aquest servey, que sia sens peccat mortall. Amén".
[15] F. 87-90v (XIII-s.n.) [Oracions i "protestacions" (en català i llatí)].
[16] F. 91-103, dalt: "Jhesus Christus, Marie filius". "Confessió general e recomendacions e oracions molt bones per a desenganar qualque se vulla qui sia posat en lo article de la mort, fahent-li a memòria la passió de Jesuchrist e com se deu penedir de la manera que ha viscut en lo món".
[17] F. 103v-112 [Oracions -de sant Cebrià, etc.- (en català i llatí) ] .
[18] F. 112v-113v, dalt: "Jhesus, Marie filius". "Los goygs de la verge Maria del Roser". Inc.: "Vostros goygs ab gran plaher".
[19] F. 114-115: "Altros set goigs de la verge Maria". Inc.: "En lo món si ffos dotada".
[20] F. 115v-116v [Oració en llatí]. A continuació: "Aquest són los perdons de la pietat de Jesuchrist, salvador e redemptor nostre".
[21] F. 117-118v (I-IIv): "Los set goyts".
F. 118v-119 (IIv-lIl): "Les carameles".
F. 119- 119v (III-IIIv): "Les laors de la vergue Maria".
F. 120- 122v (IV-VIv) [Oracions].
[22] F. 123-154 [Oracions -"de sent Brandà", etc.-, antífones, miracle i lloances de la Verge (en català i llatí)].
F. 126-127v: "Qui devotament aquesta oració davall scrita dirà cascun jorn Ia vegada, sàpia per ssert que li serà denunçiada la hora e lo dia de la sua mort e haurà per advocada la verge Maria en obtenir tota justa gràcia dell seu Ffill; e és provada. E a cascuna cobla digua Ia Ave Maria". "Ave Maria". Inc.: "Regina exçel·lent".
[23] F. 154v-155v: "Revelació que féu madona senta Maria a una [espai en blanc] del que se devia fer en temps de pestilència. En la epístolla sagons sagueix". Inc.: "Primo dix nostro senyor Jesuchrist: Jo·t jur per la mia sanch e per la mia mara, santa Maria, que no us enviaré altra carta ni altra epístola sinó aquesta". Expl.: "axí com lo dia que nasqué".
[24] F. 156-163v [Pere Soler]. Dalt: "Jhesus". "Conffessions e preparaçions per a ben viura e sanctament morir". Inc.: "Ffonch un devot e honrat prevera, verdader servent de Jesuchrist, en la nobla ciutat de València, per nom apellat misser Pere Soler, doctor en decrets, lo qual, a instància de un nobla çiutadà de la dita ciutat, féu les presents preparaçions e confesions en Ia fervor de aquella spantosa pestilènçia que s'esdevengué en l'any de mil quatre-çents e sinquanta, en lo mes d'agost [...]; e anà-sse'n ab ellas en l'any següent a Catalunya, al monestir qui dien Scala Dei, de l'aorda de Cartoxa, per visitar aquel famós religiós e gran amich de Déu hi se [...], per nom apellat don Johan Fort, e pregà'l humildement que las volgués beneir e oferir a Déu per tots aquells qui las diguessen". Expl.: "Qui aquestas gloriosas confesions lealment farà en la vida hi en la mort, pot fermament creura e estar ab sagura confiança e sperança que és en estament de salvaçió. Amén. Deo gràçies". Segueix una nota de la mateixa mà; inc.: "E perquè algúno·s cuyda ésser dura cosa e caregosa si la dita scriptura hon són las dites X confessions, la qual és un poch prolixa, aga a hoyr o dir cascun dia fins a la mort". Expl.: "segons perçebé aquel servent de Jesuchrist".
[25] F. 164-164v [Set paraules de Jesús a la creu i oracions (en llatí)].
[26] F. 165-166v, dalt: "Jhesus". "Lahós de la verge Maria del Roser". Inc.: "Pus de vostra carn sagrada".
[27] F. 166v-169v: "Cobles del psaltiri o roser de la intemerada verge Maria, per contemplar XV misteris de la sua sagrada vida dient lo psaltiri o roser". "Cobla". Inc.: "Pus que rosa molt suau".
[28] F. 170-173v [Oració a la verge del Roser (en català); quinze oracions a les cinc ferides de Jesús a la creu (en llatí)].
[29] F. 173v-174v: "Aquest és lo translat de la nòmina que lo deguà de Còrdova portava com lo matéran en la roda del riu de Guadalquevir, en Ia qual donà setanta-duas voltas, e no pogué morir fins que li fonch levada; la qual transladí jo, Alfonso Roig, notari públich de Còrdova, per fer testimoni de veritat, per manament del sanyor rey don Enrich, de bona memòria".
[30] F. 174v-176v [Oracions en llatí i català].
[31] F. 177-182v: "Papa Benet, a supplicació del rey de França, donà XIII mília anys de pardó per cascuna setmana a tot christià qui farà cascun jorn aquest offissi com se saguex".
[32] F. 183-195 [Oracions i receptes per a usos diversos].

Observacions: 

Al f. 71-71v es copia una oració en llatí de les cinc ferides de Crist, inclosa en una carta d'Alexandre VI a l'infant Joan, fill dels Reis Catòlics. Text: "Alexander papa sextus, gloriose recordacionis, ad dominum principem dominum Johannem, serenisimorum regum domini videlicet Ferdinandi et Elisabet, Castelle atque Aragonum regum, filium, hanc transmisit oracionem. Qua in oracione gracie ingentes ac indulgencie continentur, quarum summa hec est: Primo indulgenciarum anni octuaginta milia pro unaquaque vice cuilibet proferenti conceduntur, et diebus veneris eidem duplicantur singulisque dominice Pasionis diebus, hoc est in Parasceve, cunctorum plenaria remisio delictorum; necnon pro quacunque anima in purgatorio luente valet prefata oratio [...] ea dicatur quamprimum a penis s[ol]uta in celum evolabit libera. Data Rome, XVIIIIº kalendas decembris anno ab incarnacione Domini Mº quadringentesimo nonagesimo quinto. Cuius oracionis huiusmodi est sentencia: Ave sanctissimum domini nostri Ihesu Christi capud, spinis coronatum, grandi cum vulnere sanguinolento. Pater noster. Ave Maria. Ave os dulce, quod fel cum açeto putrido pitisasti, ea propter quod judeis verba salutifera predicasti, sic tibi gracie relate fuerunt. Pater noster. Ave Maria. Ave dextra manus que celum et teram condidisti, quam populum ebreorum sic afligere clavis reliquisti. Pater noster. Ave Maria. Ave Dei verique hominis sinistra manus, malicia et culpa nostra in cruçe afixa. Pater noster. Ave Maria. Ave sancte pes dexter nostri Dei ac salvatoris afixe, perforate atracteque pravo nostri erore. Pater noster. Ave Maria. Sinister pes sacrate, ave, Ihesu Christi, regis eterni inenarabili dolore afecti clavi quoque duri asperitate vexati. Pater noster. Ave Maria. Ave sacratum ac vulneratum atque perffosum lancea latus Ihesu Christi in cruçe mortis, per te enim reseratum est celum nostrumque pecatum per te es[t] exclusum. Pater noster. Ave Maria. O Domine dominorum, postquam pro nobis mori voluisti, fac nos dolores sustinere quos pro nobis in cruçe perpesus es. Pater noster. Ave Maria".

Al f. 116 se cita "nostro sant para papa Júlio secundo, qui és de present" (1503-1513). Al f. 195v, notes de mans del s. XVII. Al f. 124: "Quando quis a demone vexatur carnis temptacione, ut ait magister Eximeniç, sequentem dicat orationem incarnacionis domini nostri Jhesu Christi, ut pluries approbatum fuit in quodam monaco abbatis Danielis. Sequitur oratio: Virtute illius qui non assumpsit neque univit secum angelum, sed carnem que descendit de Abraam, tibi precipio ut reçedas a me".

[24]: testimoni català del Liber revelationum del cartoixà Joan Fort (m. 1464). N'hi ha una versió siscentista llatina, conservada a Girona, BP, ms. 9/83 (Toldrà 2003: 289-290).

[MTS]

Bibliografia: 

DESCR.: BBC, VII, 347. Guía 1959: 87. Cincuenta años 1968: 148. BITECA, manid 1268. Repertori 1474-1620: I, 239-242. // EST.: [9, 24] Escritores cartujanos 1970: 64-65.Toldrà 2003: 287-292.

 

 

 


 

Institut d'Estudis Catalans. Carrer del Carme, 47; 08001 Barcelona.
Telèfon +34 932 701 620. Fax +34 932 701 180. informacio@iec.cat - Informació legal