• Cerca general
  • Cerca per camps
  • Cerca per matèries

 

 

 

 

 

Id MCEM: 4

Ciutat Barcelona

Biblioteca / Arxiu:  Biblioteca de Catalunya

Signatura: Ms. 10

Signatures antigues: 

Data: XV ex.-XVI in.

Llengua:  Catalā

Suport: Paper

Mides: 275 x 215 mm

Folis: 22 + f. 1-202 en llapis (antiga: 15-212) + 30

Copista: Tres mans: la primera copia la major part de les composicions

Enquadernació:  Pell (s. XIX)

Llom: "Cancionero lemosín"

Procedència:  Josep de Vega i de Sentmenat. M. d'Amat. De la biblioteca de Mariā Aguilķ, adquirida per la BC I'any 1908

Estat de conservació:  Tacat per la humitat

Ornamentació: Notes al marge. Rúbriques i caplletres en vermell

Matèries: Poesia , Tradiciķ clāssica catalana

Autor: 

Títol:  [Cançoner d'obres enamorades]

Contingut

[1] F. 1-10v (15-24v) [Hug de Rocabertí. Glòria d'amor (incomplet)].
AI marge superior dret: "Perelló". Inc.: "Perquè d'ellí veritat poden creure". Expl.: "bé viu gonyar qui d'Amor s'alunyaven".
[2] F. 10v-23 (24v-37) [Alain Chartier. La belle dame sans merci (traducció de Francesc Oliver)]. "Obra feta per mossèn Ausiàs March, coronada". Una altra mà afegeix: "és requesta de amor de madama sens mercí. 1". Al marge: "Parle I'actor". Inc.: "No ha gran temps cavalcant jo pençave". Expl.: "La bella, cert, dama sense merçi. Ffi".
[3] F. 23v-24v (37v-38v): "Mossèn Auziàs March. 2". Inc.: "Qual serà·quell qui en Amor contemple".
[4] F. 24v-25v (38v-39v): "Mossèn Auziàs March. 3". Inc.: "Si Déu, del cors, la mi·arma sostrau".
[5] F. 25v-26 (39-40): "Mossèn Auziàs March. 4". Inc.: "Junt és lo temps que mon goig és complit".
[6] F. 26-26v (40-40v): "Mossèn Auziàs March. 5". Inc.: "Malventurós no deu sercar Ventura".
[7] F. 26v-27v (40v-41v): "Altra". "Mossèn Auziàs March. 6". Inc.: "Quins tants segurs consells vas ensercant".
[8] F. 27v-28 (41v-42): "7. Mossèn Auziàs March". Inc.: "Amor se dol com breument jo no muyr".
[9] F. 28-31 (42-45): "Mossèn Auziàs March. 8". Inc.: "Entre Amor son portat e Fortuna".
[10] F. 31-31v (45-45v): "Mossèn Jaume March". Inc.: "[D]os són los alts, segons lo meu parer".
[11] F. 31v-33 (45v-[46]): "Mossèn Auziàs March. 9". Inc.: "[A]questa és perdurable dolor".
[12] F. 33-33v ([47-47v]): "Mossèn Auziàs March. 10". Inc.: "Per lo camí da mort he sercat vida".
[13] F. 34-34v (48-4Bv): "Mossèn Auziàs March. [Ratllat 12] 11". Inc.: "La gran dolor que lengua no pot dir".
[14] F. 34v-35 (48-49): "Mossèn Auziàs March. 12". Inc.: "[S]i per null temps creguí scer amador".
[15] F. 35-36 (49-50): "Mossèn Auziàs March. 13". Inc.: "Què val delit pus no és conegut".
[16] F. 36v-38 (50v-52): "Mossèn Auziàs March. 14". Inc.: "[P]us me trop sol en amor, a mi semble".
[17] F. 38-41 (52-54): "Mossèn Auziàs March. 15". Inc.: "Aquellas mans que jamés perdonaren".
[18] F. 41-41v (54-54v): "Mossèn Jachme March". Inc.: "Un sobrespler m'és vengut per lo veure".
[19] F. 42-43 (55-56): "Mossèn Auziàs March. Estrampa. 16". Inc.: "[L]os ignorants Amor e sos exemples".
[20] F. 43-43v (56-56v): "Mossèn Auziàs March. 17". Inc.: "[P]er molt amar ma vida és en dupte".
[21] F. 43v-44 (56v-5A: "Auziàs March. 18". Inc.: "Qui, sinó foll, demana si m'anyor".
[22] F. 44v (57v): "Mossèn Auziàs March. 19". Inc.: "Alt he amor d'on gran desig s'engendre".
[23] F. 44v (5Zv) [Lluís de Vilarasa]. "Mossèn Auziàs March. 20". Inc.: "[S]obres d'amor m'à ja del tot sobrat".
[24] F. 45-45v (58-58v): "Mossèn Jacme March". Inc.: "[L]as,treballat e fora de mesura”(incomplet).
[25] F. 45v-46 (58v-59): "Mossèn Auziàs March m'à feta croada e capcaudada. 21". Inc.: "[A]xí com cell qui·n lo sompni·s delita".
[26] F. 46-46v (59-59v): "Auziàs March, croada e capcaudada. 22". Inc.: "[P]ren-m·enaxí com al patró qui·n [ratllat la] plaja".
[27] F. 46v-47 (59-60) [A. Marc]. Al marge: "Aquesta ya és scrita en lo nombre denou. 19". Inc.: "Per molt amor d'on gran desig s'engendre".
[28] F. 47-47v (60-60v): "Auziàs March, croada capcaudada.23”Inc.: "[A]xí com cell qui desiga vianda".
[29] F. 47v-48 (60v-61): "Auziàs March, croada capcaudada. 24". Inc.: "Tant he amat que mon grosser enginy".
[30] F. 48v-49( 61v-62): "Mossèn Auzìas March. 25". Inc.: "[M]olt he tardat en descobrir ma falta".
[31] F. 49-50 (62-63): "Mossèn Auziàs March. 26". Inc.: "[S]í com rictat no porta béns ab si".
[32] F. 50-51 (63-64): "27. Mossèn Auziàs March". Inc.: "[Q]ui serà·quell del món superior".
[33] F. 51-55v (64-69v): "Mossèn Auziàs March. 28". Inc.: "Tot entenent amorós mi entengua".
[34] F. 55v-56 (69v-70): "29. Mossèn Auziàs March". Inc.: "[T]al só com cell qui pense que morrà".
[35] F. 56 (70) [A. Marc]. "30. Sparça". Inc.: "[S]í co·l malalt qui lonch temps ha que jau".
[36] F. 56-57 (70-71): "31. Mossèn Auziàs March". Inc.: "[V]eles e vents han mos desigs complir".
[37] F. 57-57v (71-71v): "Mossèn Auziàs March. 32". Inc.: "[T]ot metge pren càrrech de consciença".
[38] F. 57v-58 (71v-72): "33. Mossèn Auziàs March". Inc.: "[L]a mia por d'alguna cosa·s mou".
[39] F. 58-58v (72-72v): "Mossèn Auziàs March. 34". Inc.: "[O] mort, qui ets [corregit sobre est] de molts mals medecina".
[40] F. 58v-59 (72v-73): "35. Mossèn Auziàs March". Inc.: "[T]ots los desigs escampats en lo món".
[41] F. 59v-60 (73v-74): "Mossèn Auziàs March. 36". Inc.: "[S]ens lo desig de cosa desonesta".
[42] F. 60 (74): "Mossèn Auziàs March. 37". Inc.: "[L]o jorn ha por de perdre sa claror".
[43] F. 60-61 (74-74[bis]: "Mossèn Auziàs March. 38". Inc.: "[S]obresdolor m'à tolt l'imaginar".
[44] F. 61 (74[bis] -74[bis]v): "Mossèn Auziàs March. 39". Inc.: "[T]ant en amor ma pens·à consentit".
[45] F. 61v-62 (74[bis]v-75): "Mossèn Auziàs March. 40". Inc.: "[H]oÿu, hoÿu, tots los qui bé amats".
[46] F. 62 (75): "41. Sparça, mossèn Auziàs March". Inc.: "[S]í com lo taur se va fuyt per desert".
[47] F. 62-62v (75-75v): "42. Sparça, mossèn Auziàs March". Inc.: "Tot laurador és pagat del jornal".
[48] F. 62v-63 (75v-76): "43. Mossèn Auziàs March". Inc.: "On és lo loch on ma pensa repose?".
[49] F. 63-63v (76-76v): "44. Mossèn Auziàs March". Inc.: "[N]o guard avant ne remembre·l passat".
[50] F. 64 (77) [A. Marc]. "45. Sparça". Inc.: "Axí com cell qui·s veu prop de la mort".
[51] F. 64-65 (77-78): "46. Mossèn Auziàs March". Inc.: "Malament viu qui delit pert de viure".
[52] F. 65-65v (78-78v): "47. Mossèn Auziàs March". Inc.: "Cervo ferit no desige la font".
[53] F. 65v-66v (78v-79v): "48. Mossèn Auziàs March". Inc.: "No·s maravell algúperquè m'anyor".
[54] F. 66v-67 (79-80): "49. Mossèn Auziàs March". Inc.: "Lexant a part I'estil dels trobadors". Al marge, nota que fa referència al quart vers de la 4a cobla: "Dona Teresa Bou [ratllat casada] que Ausiàs March prengué per asumpto de son amor platònich, com acostu[mà]van los poetas, imitant al Petrarca en lo amor de Laura. Ausiàs era casat ab Eleonor Scorna".
[55] F. 67-67 (80-80v): "50. Mossèn Auziàs March". Inc.: "Si bé mostrau qu·a mi no avorriu".
[56] F. 67v-68 (80-81): "51. Mossèn Auziàs March". Inc.: "A mal estrany és la pensa [interl. pena és] estranya".
[57] F. 68v-69 (81v-82): "52. Mossèn Auziàs March". Inc.: "[S]í com aquell qui per s'infinitat".
[58] F. 69-69v (82-82v): "53. Mossèn Auziàs March". Inc.: "Ab tal dolor com I'espirit s'erancha".
[59] F. 69v-70 (82v-[83]): "54. Mossèn Auziàs March". Inc.: "[M]a voluntat amant-vos se contenta".
[60] F. 70-70v ([83-83v]): "55. Mossèn Auziàs March". Al marge: "Cobles en lahor de la sua anemorada". Inc.: "Sí com lo rich qui per son fill treballa".
[61] F. 71-71v (84-84v): "56. Mossèn Auziàs March". Inc.: "Clar [ratllat e] és [interl. e] molt a tots los amadors".
[62] F. 71v-73 (84v-86): "57. Mossèn Auziàs March”. Inc.: "Què m'ha calgut contemplar en amor".
[63] F. 73-73v (86-86v): "58. Mossèn Auziàs March". Inc.: "Lo temps és tal que tot animal brut".
[64] F. 73v-74 (86v-87: "59. Mossèn Auziàs March". Inc.: "No pot mostrar lo món menys pietat".
[65] F. 74-74v (87-87v): "60. Mossèn Auziàs March". Inc.: "Colguen les gents ab alagria festes".
[66] F. 74v (87v) [Lleonard de Sors]. "61. Sparça mossèn Sors". Inc.: "[C]ell qui mal diu d'altri ni s'abilita".
[67] F. 74v-75 (87v-88): "62. Mossèn Auziàs March". Inc.: "[Q]ui no és trist, de mos dictats no cur".
[68] F. 75-76 (88-89: "63. Mossèn Auziàs March". Inc.: "Fentesiant, Amor a mi descobre".
[69] F. 76-76v (89-89v): "64. Mossèn Auziàs March". Inc.: "Vós qui sabeu de la [ratllat coralre] tortra·l costum".
[70] F. 76v-77 (89v-90): "65. Mossèn Auziàs March". Inc.: "Pujar [corregit sobre pugar] no pot algúen més valer".
[71] F. 77 (90): "Sparça. Pere d 'Abella". Inc.: "[P]us axí·t plau ta bandera estendre".
[72] F. 77v-78 (90v-91), al marge: "Aquest cant no és en lo libre". "66. Mossèn Auziàs March". Inc.: "[J]unt és lo temps que serà conegut".
[73] F. 78-78v (91-91v): "67. Mossèn Auziàs March". Inc.: "No cerch lo temps mon pensament inmoble".
[74] F. 78v-79 (91v-92): "68. Mossèn Auziàs March". Inc.: "Sí com un rey, senyor de tres ciutats".
[75] F. 79-79v (92-92v): "69. Mossèn Auziàs March". Inc.: "[M]olt home veig clamar de sa fortuna".
[76] F. 80 (93) [PereTorroella]. "70. Complanta". Inc.: "[D]elit no·m ve per dir me gran tristura".
[77] F. 80 (93): "Sparça de Pere Torroella". Al marge: "Torroella". Inc.: [P]er tres migans son poder abilita".
[78] F. 80v (93v) [Pere Torroella]. "Conort e notifficaciò de la mort de la senyora". Inc.: "[P]reneu conort e no us doneu tristura".
[79] F. 80v-81 (93v-94) [PereTorroella]. "Complanta de la mort". Inc.: "[I]vó, car fill, continuu per tu plor".
[80] F. 81 (94): "Lahors de PereTorroella". Al marge: "Torroella". Inc.: "Callen aquells abseguats per amor" (incomplet).
[81] F. 81v-82v (94v-95v): "Figueres, lahors de sa senyora". Al marge: "Figueres". Inc.: "[E]nteniment, saber ne fentesia".
[82] F. 82v-83 (95v-96: "Obra de Figueres ab la sua oració". Inc.: "[T]emps ha que visc peccant sens penedir".
F. 83-84 (96-97): "La oració ". Inc.: "[O] subiran Déu creador".
[83] F. 84-84v (97-97v): "Maldit en cobles. Masdovelles". Al marge: "Masdovellas". Inc.: "[P]us dau rahó a mi de mal parlar".
[84] F. 85-85v (98-98v): "Lo dit Masdovelles". Inc.: "Ara conech ço que no conexia".
[85] F. 85v-86 (98v-99): "Lo dit Masdovelles". Inc.: "Anuig mostrau haver que us vulla bé".
[86] F. 86-86v (99-99v): "Lo dit Masdovelles". Inc.: "Perquè·m digués que sens vostre voler".
[87] F. 87-B7v (100-100v): "Complants per departiments. Masdovelles". Inc.: "Un jorn mirant axí com fer solia".
[88] F. 87v-88 (100v-101): "Lohament. Masdovelles". Inc.: "Cert és a tots qu·Amor és cosa pura".
[89] F. 88-88v (101-101v): "Masdovelles". Inc.: "Si prest no·m val vostra gran gentillesa".
[90] F. 88v-89 (101v-102): "Masdovelles". Inc.: "Pus per amar he de morir".
[91] F. 89-89v (102-102v): "Altra. Masdovelles". Inc.: "Ja que lo temps no·s vuy tal com solia".
[92] F. 89v-90 (102v-103): "Masdovellas". Inc.: "[E]n loch molt alt de terra plana mir".
[93] F. 90v-91 (103v-104): "Masdovelles". Inc.: "Jo vull hi am la pus bella que·s mir".
[94] F. 91-92 (104-105): "Masdovelles". Inc.: "Ara pus son sí fort enamorats".
[95] F. 92-92v (105-105v): "Masdovelles". Inc.: "No crech prengués ab major paciença".
[96] F. 92v-93 (105-106v): "Masdovelles". Inc.: "[D]e vós, Amor, no pusch negun bé dir".
[97] F. 93-96 (106-109): "Debat de mossèn Masdovelles ab Amor. Parla primer lo dit Masdovelles". Inc.: "[B]é sabs, Amor, que voluntat havia".
[98] F. 96v-97 (109v-110): "Johan Berenguer de Masdovelles". Inc.: "[A]mor me té incessantment lunyat".
[99] F. 97-97v (110-110v): "Masdovelles". Inc.: "[P]us no·m feu bé ni fer no·l ma voleu".
F. 97v-98 (110v-111): "Resposta feta a la propdita obra per mossèn Martí Gralla". Inc.: "[M]ossèn Johan, segons opinió".
F. 98-99 (111-112): "Resposta feta per lo dit Masdovelles". Inc.: "Mossèn Ffrancesch, lo noble gulló".
[100] F. 99-100 (112-113): "Altra. Masdovelles". Inc.: "[D]espuys partim de la bona ciutat".
[101] F. 100-100v (113-113v): "Altra. MasdovelIes". Inc.: "[D]estret d'amor, ab cuytat anament".
[102] F. 100v-101 (113v-114): "Atre feta per lo dit Masdovelles". Inc.: "[P]us que sabí que vostra senyoria".
[103] F. 101-101v (114-114v): "Altre feta per lo dit Masdovelles". Inc.: "[P]us veig que us plau per vós vaja rodan".
[104] F. 102-102uv (115-115v): "Altre feta per lo dit Masdovelles". Inc.: "[T]ant he soffert que pus avant soffrir".
[105] F. 102v-103 (115v-116): "Altre feta per lo dit Masdovelles". Inc.: “Morir me cuyt de dol e fallonia".
[106] F. 103-103 (116-116v): "Altre feta per lo dit Masdovelles". Inc.: "Si jamés pusch del tot aconseguir".
[107] F. 103v-104 (116v-117): "Altre feta per lo dit Masdovelles". Inc.: "[Q]uant me sové d'aquell jorn que pertí".
[108] F. 104-104v (117-117v): "Altre. Masdovelles". Al marge: “Cobles contra la anamorada qui festejava altre anomerat". Inc.: "Anuig trob gran en la festa que feu".
[109] F. 104v-105 (117v-118): "Altre per lo dit Masdovelles". Inc.: "Perdut he pler, deport, solars e riure".
[110] F. 105v-106 (118v-119): "Altre per lo dit Masdovelles". Inc.: "Molt vós sou tard, dona, regoneguda".
[111] F. 106-106v (119-119v): “Altre per lo dit Masdovelles". Inc.: "Vós no sentiu ço que sentir deuria".
[112] F. 106v-107 (119-120): "Altre. Masdovelles". Inc.: "[V]oler, desig e dura passió".
[113] F. 107-107v (120-120v): "Altre per lo dit Masdovelles". "Comiat". Inc.: "Elienor, per tant com fos m·aymia".
[114] F. 107v-108 (120v-121): "Altre per lo dit Masdovelles". Inc.: "Jamés haguí d'Amor tal sentiment".
[115] F. 108v-109 (121v-122): “Altre per lo dit Masdovelles". Inc.: "[N]o·m clam d'Amor, ab tot que molts turments".
[116] F. 109- 109 (122-122v): "Altra feta per lo dit Johan Berenguer Masdovelles en lehors de la merquesa d'Oristany". Inc.: "[A] vós, qui sou de complida bellesa".
[117] F. 109v-110 (122v-123): "Altre per lo dit Masdovellas". Inc.: "Dins un gran prat a totes parts e cayre".
[118] F. 110v (123v): "Cobla sparça feta per mossèn Johan Berenguer de MasdovelleIs". Inc.: "Poderós Déu e·z hom incomprensible".
[119] F. 110v-111 (123v-124): "Mossèn Berenguer de Masdovelles". Inc.: "Prenguen espill los curials que són".
[120] F. 111-111v (124-124v): “Mossèn Masdovelles". Inc.: "[A]b los sobtils laços qui per·amor".
[121] F. 111v-112 (124v-125): "Mossèn Masdovelles". Inc.: "[P]us ma dolor tan fort tots jorns augmenta".
[122] F. 112v (125v): "Mossèn Masdovelles". Inc.: "[E]n temps d'enuig e mig deslibertat".
[123] F. 113-113v (126-126v): "Mossèn Masdovelles". Inc.: "[L']hom qui del món se parta per servir".
[124] F. 113v-114 (126v-127): "Mossèn Masdovelles". Inc.: "Com pus me pens difficultós m'apar”(incomplet).
[125] F. 114-114v (127-127v): “Mossèn Masdovelles". Inc.: "[T]ot mon treball fins al jorn d'uy passat".
[126] F. 114v-l15 (127-128): "Mossèn Masdovelles". Inc.: "Apoderat d'Amor per son poder".
[127] F. 115-115v (128-128v): "Pere Johan de Masdovelles. Uniçonant, mig croada e mig encadenada". Inc.: "Dona d'onor qui viure vol honesta".
[128] F. 116-116v (129-129v): "Maldit fet per lo dit Pere Johan de Masdovelles ab pauzes tornades, uniçonant, mig croada e mig encadenada". Inc.: "Temps és estat que m'anàveu pastar".
[129] F. 116v-117 (129v-130): "Maldit ffet per lo dit Pere Johan de Masdovelles, uniçonant, mig croat e mig encadenat". Inc.: "Liurada us sou a mi no per amor".
[130] F. 117 (130): "Altra cobla sparsa feta per en Pere Johan de Masdovelles". Inc.: "Tot ignorant se pense molt saber".
[131] F. 117 (130): "Altra sparça feta per lo dit Pere Johan de Masdovellas". Inc.: "L'ome d'onor qui trenqua sa paraula".
[132] F. 117V (130v): "Altra. Masdovelles". Inc.: "[C]ar fort teniu, dona, virtut sens seny".
[133] F. 117v (130v): "Altra feta per lo dit Masdovelles quant fou novi mossèn Guerau de Servelló". Inc.: "[M]ossèn Guarau, pus lo temps és vengut".
[134] F. 117v (130v): "Altra sparça feta per ell mateix e tramesa a son frare en Pere Johan de Masdovelles". Inc.: "[Q]ui pert lo temps detràs ço que no val".
F. 117v (130v): "Resposta". Inc.: "[N]o penseu gens que metre un jornal".
F. 118 (131): "Replicació". Inc.: "[E]ntès haveu ten bé lo general".
[135] F. 118 (131) [Joan Berenguer de Masdovelles]. "Altra". Inc.: "Qui de mi us dix que fos enamorat".
[136] F. 118 (131) [Joan Berenguer de Masdovelles]. "Altre sparça". Inc.: "L'enemorat que·n temps antich amave".
[137] F. 118 (131) [Joan Berenguer de Masdovelles]. "Altre". Inc.: "Encalçant fuig del qu·atènyer volria".
[138] F. 118-118v (131-131v) [Joan Berenguer de Masdovelles]. "Altre". Inc.: "Tres enuyts tinch qui·m fan pensiu star".
[139] F. 118v (131v) [Joan Berenguer de Masdovelles]. "Altre". Inc.: "[S]ostenir pot dona sacretament".
[140] F. 118V (131v) [Joan Berenguer de Masdovelles]. "Altre". Inc.: "[D]e ben servir no son las ni cançat".
[141] F. 118v (131v) [Joan Berenguer de Masdovelles]. "Altre". Inc.: "[D]espuys pertí de vós, ma bell·aymia".
[142] F. 118v (131v) [Joan Berenguer de Masdovelles]. "Altre". Inc.: "[J]a volgués Déu que pusqués abstenir".
[143] F. 119 (132) [Joan Berenguer de Masdovelles]. "Altre". Inc.: "Pobre de joy e malvolgut d'aymia".
[144] F. 119 (132) [Joan Berenguer de Masdovelles]. "Altre". Inc.: "A mi mateix cové que digua fora”.
[145] F. 119 (132) [Joan Berenguer de Masdovelles]. "Altre". Inc.: "O llas, catiu, bé fonch malaÿt lo dia".
[146] F. 119v (132v) [Joan Berenguer de Masdovelles]. "Altre". Inc.: "Dona del món no·m pot gens enguanar".
[147] F. 119v (132v) [Joan Berenguer de Masdovelles]. "Altre". Inc.: "Anar-ma'n vull, per ço prench comiat".
[148] F. 119v (132v) ]oan Berenguer de Masdovelles]. "Altre". Inc.: "Tu·m fas pertir, per qui jo romandria".
[149] F. 120-120v (133-133v): "Cansó d'amor tençonada feta per mossèn Arnau March, e ha-y sentència donada per ell mateix, la qual no és açí per manament de la senyora reyna dona Margarida a ell fet". Al marge: "Arnau March". Inc.: "Pressumptuós cors, ple de vanitats".
[150] F. 120v-121 (133v-134): "Luís Vila-rassa". Inc.: "[P]er ben amar jo pas lo darrer dan".
[151] F. 121-121v (134-134v): "Mossèn Bernat Serra". Inc.: "Pus só destret no·m tenguats a follia".
[152] F. 121v-122v (134v-135v): "Mossèn Jordi". Inc.: "[D]esert d'emichs, de béns e de senyor".
[153] F. 122v-123 (135v-136): "Mossèn Jordi". Inc.: "Un cors gentil m'à tant enamorat".
[154] F. 123-123v (136-136v): "Setge d'amor fet per mossèn Jordi". Inc.: "[A]justat vey d'amor tot lo poder".
[155] F. 124-124v (137-137v): "Mossèn Jordi". Inc.: "[E]nyorament, enuig, dol e despit".
[156] F. 124v-125 (137v-I38): "Vilarasa". Inc.: "[L]'enuig és meu, vostre·l dan".
[157] F. 125-125v (138-138v): "Obra feta per Ffransí Guerau per lahor de la nobla dona Leonor de Cardona". Inc.: "E qui porà, donzella virtuosa".
[158] F. 125v-126 (138v-139): "Altra feta per lo dit Ffransí Guerau". Inc.: "Sí co·l malalt quant la febre·l combat".
[159] F. 126 (139): "Sparça". Inc.: "Com lo que stà sentensiat a mort".
[160] F. 126v-127 (139v-140): "Altra obra ffeta per lo dit Ffrancí Guerau". Inc.: "[U]n g<ua>ran enuig dins mon cor sent causar".
[161] F. 127-127v (140-140v): "Comiat de mossèn Jordi". Inc.: "[S]ovint sospir, dona, per vós de luny".
[162] F. 127v (140v): "Cobles sparças. Ffransí Guerau". Inc.: "[B]ellesa gran vostre cors il·lumina".
[163] F. 127v-128 (140v-141): "Cobla equivocada feta per mossèn Jaume March a mossèn Pere March". Inc.: "[S]us en lo mig d'una costa".
F. 128 (141): "Resposta teta per mossèn Pere March a mossèn Jachme March". lnc: "Blanxa y bella n'és la costa".
[164] F. 128 (141): "Altra sparsa feta per fra Vila[re]gut". Inc.: "Certes dich pus que la millor".
[165] F. 128v (141v) [Bertomeu o Bartomeu]. "Altre de Barthomeu, de mossèn Corella [ratllat altre Masdovelles]". Inc .: "[E]n lo món trop molts hòmens ralladors".
[166] F. 128v (141v) [Bertomeu]. "Altre ell mateix". Inc.: "[E]namorats de santiment groser".
[167] F. 128v (141v) [Bertomeu]. "Altre". Inc.: "[N]o stà bon seny a homa qui molt fia".
[168 F. 128v (141v) [Lluís de Requesens]. "Altre". Inc.: “[R]etorn, retorn nostra bon·amistat".
[169] F. 128v-129 (141v-115) [Lluís de Requesens]. "Altre". Inc.: "[N]unque diré que és la que jo am".
[170] F. 129 (142) [Jordi de Sant Jordi]. "Altra". Inc.: "Ja dona·l món no·m farà del blanch groch".
[171] F. 129 (142): "Altre". Inc.: "[P]us que d'emar vós fets merxandaria".
[172] F. 129-129v (142-142v): "Altre". Inc.: "La mi·amor pus no us puch entendre".
[173] F. 129v (142v): "Altre. Luýs de Requesens". Inc.: "No vull anar en loch un dones sien".
[174] F. 129v (142v): "Altra. Ffrancí Guerau". Inc.: "De mi us recort, senyora, [ratllat vida] mia vida".
[175] F. 130 (143): "Altra. Ffrancí Guerau". Inc.: "Cert, com no us veig, senyora de mon cor".
[176] F. 130 (143): "Altra. Ffrancí Guerau". Inc.: "Un gran espant de tots espants major".
[177] F. 130-131 (143-144): "Mossèn Jordi". Inc.: "[D]'aver lo nom e lo dret tal d'aymia".
[178] F. 131 (144): "Mossèn Jordi". Inc.: "[A]ra hojats, dompnas, què us fau saber".
[179] F. 131v-132 (144v-145): "Mossèn Pere de Queralt, cavaller". Al marge: "De Pere de Queralt, cavaller". Inc.: "[S]ens pus tardar me ve de vós partir".
[180] F. 132-132v (145-145v): "Mossèn Jordi de Sent Jordi". Inc.: "[T]ots jorns aprench e desaprench ensemps".
[181] F. 133-133v (146-146v): "Desaximent e comiat d'amor fet per Blay Seselles". Inc.: "[P]er a tostemps he cremat I'inventari".
[182] F. 133v-134 (146v-147): "Pau de Bellviure". Inc.: "[D]ompna gentil, vós m'inculpats a tort".
[183] F. 134 (147), al marge inferior, amb lletra posterior: "En Guillem de Bergadà a·n Pere de Gauseran". Inc.: "En Gauseran, gardats cal és lo pes".
F. 134 (147): "Respòs d'en Pere de Gauseran". Inc.: "Sényer Guillem, lo pes que dit m'avés".
[184] F. 134v-136v (147v-148v): "Lay de Pere Torroella". Inc.: "[Q]ui volrà veur·un pobre stat".
[185] F. 136v-137v (149v-150v): "Altre lay de Pere Torroella". Inc.: "[E]namorats, Ios qui per ben amar".
[186] F. 138-139v (151-152v): "Los enuigs de mossèn Jordi". Inc.: "[E]nuig, enamich de jovent".
[187] F. 139v-140 (152v-153), al marge: "Lay". "Lay de Martí Garcia". Inc.: "[T]emps és que suspir e que plor".
[188] F. 140v-141 (153v-154): "Obra figurativa ab rims estrams en lahor del rey feta per Dionís Guiot, notari de València". Inc.: "Reys magníffichs, trop me par causa folla". Al final: "Dionís Guiot".
[189] F. 141v-142 (154v-155): "Mossèn Pere March". Inc.: "Jo·m meravell com no·s veu qui hulls ha".
[190] F. 142-143 (155-156): "Mossèn Pere March". Inc.: “Al punt c·om naix comense de morir".
[191] F. 143-143v (156-156v): “Mossèn Pere March". Inc.: "[C]est qui so fay d'on li deu seguir dan".
[192] F. 144-157: "Mossèn Jacme March, cobles de Ffortuna". Inc.: "Quant heu cussir en los fets mundenals".
[193] F. 144v-145 (157v-158) [Blai Seselles]: "Blay çasselles. Obra [ratllat encadenada; corregit cruada]. Inc.: "[D]ona gentil e d'accel·lent natura".
[194] F. 145-145v (158-158v): "Altre obra feta per mossèn Jordi de Sant Jordi, uniçonant aperiada la meytat". Inc.: "En mal podiers, enqueres en mal loch".
[195] F. 145v-146 (158v-159): “Mossèn Pere Despuig, cavaller. Sirventesch". Inc.: "[P]us que bondats ne·ç abtesa".
[196] F. 146-147 (159-160): “Debat del cor ab lo cors tot encadenat e uniçonant fet per en Pastrana"; sota: "Lo cors". Inc.: "A vós, mon cor, me cové descobrir".
[197] F. 147v-148 (160v-161) [Tresfort]. "Trasfort, notari, uniçonant croada". Inc.: "[G]ran càrrech han vuy tuyt l'om de peratge".
[198] F. 148-148v (161-161v) [Joan Rocafort]. "Johan Roquafort, solta e croada". Inc.: "[E]namorat no fon més de Isolda".
[199] F. 148v-149 (161v-162) [Joan Rocafort]. "Deperdiment ffet per solt e encadenat". Inc .: "[T]ots mos delits e pensa ten [corregit tan; interl. tant] joyosa".
[200] F. 149-149v (162-162v): "Luís de Vila-rasa. Les V balades. La primera amb rims uniçonants e crohats ab un retrony". Inc.: "[C]omens de cas ma porta Pensament".
F. 149v (162v): "La segona balada ab rims tots uniçonants, quatre bordons crohats, dos estramps e dos derrers appariats e ab un retrony". Inc.: "[S]obres d'amor m'à tret de libertat".
F. 150 (163): "Terça balada. Uniçonant ab rims crohats, dos biochs, dos bordons, estramps e un retrony". Inc.: "[N]o·s pus amor sinó ço que jo sent".
F. 150-150v (163-163v): "Quarta balada. Tota uniçonant ab rims croats e ab retrony". Inc.: "[S]í com lo flach qui·n bregua no·s estat".
F. 150v (163v): "Quinta balada. Ab cobles soltes e ab rims crohats ab un retrony". Inc.: "[C]om lo posat en l'estrem de la mort".
[201] F. 151-151v (164-164v) [Gabriel Ferruç]. "Gabriel Ferruix, requesta d'amor ab rims crohats e encadenats ab ampelt e bioch tot solt e capfinit". Inc.: "[R]eyna de prets, doctrina dels sabents".
[202] F. 151v-152 (164v-165), al marge: “Fogassot, notari". "Johan Ffogassot, notari. En lahors de la venguda del rey, solta ab rims crohats e un perdut". Inc.: "Rey virtuós, senyor d'insigna terra".
[203] F. 152v-153 (165v-166): "Anthoni Vallmanya, notari. En lahor de una monga qui servava leyaltat al seu enamorat, ab rims solts e croats. Vallmanya". Inc.: "[N]omés en vós virtut havets astrema".
[204] F. 153 (166): "Mossèn Navarro, estrampa". Inc.: "[V]eig ço que·m plany e pas dolor estrema".
[205] F. 153v (166v): "Pere Torroella". Inc.: "[N]o m'ajut Déu si vós no m'ajudau".
[206] F. 154 (167): "Perra Torroella". Inc.: "No sent, ne veig, ne hoig, ne conech res".
[207] F. 154v-155 (167v-168): “Pere Torroella". Inc.: "[A]ra pots fer, amor, tes voluntats".
[208] F. 155 (168): "Pere Torroella". Inc.: "[O] passió, que sens poder has força".
[209] F. 155-155v (168-168v): “Pere Torroella". Inc.: "[J]o só partit e partint me partia".
[210] F. 155v-156 (168v-169): "Ffrancesch Ferrer". Inc.: "[Q]ui bé serveix lexan, que grat ne ten".
[211] F. 156-156v (169-169v): "Ffrancesch Farrer". Inc.: "[D]e fi en fi vos am tan finament".
[212] F. 177 (189) Inc.: "[...] alta·s de sort qui·m fa vivint penar".
[213] F. 177 (189): "Mossèn Estanya. Cançó". Inc.: "Rich só d'enuyts e pobre de conort".
[214] F. 177 (189) [Lleonard de Sors]. "Sparça". Inc.: "Anamorats qui teniu prou sentit".
[215] F. 177v (189v): "Mossèn Lehonard de Sors, caveller". Inc.: "Cert ara, [a]mor, me covendrà parlar".
[216] F. 177v-178 (189v-190): "Mossèn Sors predit". Inc.: "[D]e vós me dolch, qui perdeu temps en va".
[217] F. 178-178v (190-190v): "Mossèn Sors". Al marge: "Mossèn Leonard de Sos, cavaller". Inc.: "Lo meu deport és poder-vos mirar".
[218] F. 179v-180 (190v-192): "Lay d'en Ramis". Inc.: "[O]hiu de mi quanta dolor".
[219] F. 180v (192v): "Obra feta per en Simon Pastor en lahor de na Isabel Suaris". Inc.: "Seguí, seguí aventures gentils" (incomplet).
[220] F. 183-183v (193-193v): "Altra obra, ço és, maldit fet per en Simon Pastor". Inc.: "Per divulgar la pràtica dampnada".
[221] F. 183v-184 (193v-194): “Anthoni Vallmanya, notari, capcaudada ab rims crohats". Inc.: "[T]ots los delits d'Amor veig luny de mi".
[222] F. 184v-186 (194v-196): "Altra obra de grat e ingrat feta per n'Anthoni Vallmanya, notari, per amor de una senyora monga a la qual son enamorat era stat desconaxent, ab rims solts e encadenats". Inc.: "Qual mils de mi en tal yra cayguda".
[223] F. 186-187 (196-197): "Altra obra feta contra Fortuna adversa per lo dit Vallmanya". Inc.: "Qual un de tants dir porà qu·ell no senta".
[224] F. 187-188 (197-198): “Anthoni Vallmanya, notari, m'à feta per Io posador de la desconexença de la enamorada". Inc.: "[A]nciós tot de l'amagat engan".
[225] F. 188v-190 (198v-200): "Obra de desconaxença ab la qual lo predit Vallmanya gonyà la joya". Al marge: "Fonch donada la joya de desconexença al dit Vallmanya per la present obra, digmenge, a XXIIII d'abril any mil CCCCLVII, a framenós de Barcelona". Inc .: "[L]'ignorant hom porta·b si un greu dan".
[226] F. 190-191 (200-201): "Vallmanya, per honor de la joya". Inc.: "[I]ngrat voler me fa d'Amor complànyer".
[227] F. 191-191v (201-201v): "Vallmanya m'à feta per una monga qui·m tramès a un seu enamorat". Inc.: "[S]i tardas veus he fallit en respondre".
[228] F. 192 (202): "Vallmanya. Sparça". Inc.: "[P]us que tots jorns no cessats fer gabella".
[229] F. 192 (202): "Altre. Vallmanya". Inc.: "[V]ostres viltats me foren manifestes".
[230] F. 192 (202): "Vallmanya. Sparça". Inc.: "[M]ort me donau, senyora, vida mia".
[231] F. 192-192v (202-202v): "Sparça. Vallmanya". Inc.: "[P]er lo que veig de vós tot me reprench".
[232] F. 192v (202v): "Sparça. Vallmanya". Inc.: "[V]ós, d'amar fals, merexeu, portar mal".
[233] F. 192V (202) [Antoni Vallmanya]. "Sparça". Inc.: "[N]o·m plau lo tall que teniu ne manera".
[234] F. 193-193v (203-203v): "Vallmanya m'à feta per una monga qui·m tramès a un seu anamorat". Inc.: "Sentir no pot un·amor tan encesa".
[235] F. 193v-196v (203v-206v): "Obra intitulada Sort, feta per n'Anthoni Vallmanya, notari, en lahor de les monges de Valldonzella, hon parle de una desconexenca a ell feta". Al marge: "Fon spandida la present obra per lo dit Vallmanya, notari, dins lo cor de Valldonzella, hon se tenia concistori, digmenge a XXVIII de maig any mil CCCCLVIII". Inc.: "Als desigants aconseguir lo premi".
[236] F. 196v-198 (206v-208): "Vallmanya. Altra obra feta per lo dit Vallmanya, per una ssenyora que reptà son enamorat de desconaxença". Al marge: "Fon spandida la present obra per mi, Anthoni Vallmanya, notari, dins lo cor de Valldonzella, digmenga a XXV de juny mil CCCCLVIII". Inc.: “[Q]uala vuy és que per amar lenguescha?".
[237] F. 198-199v (208-209v) [Antoni Vallmanya]. "Altra obra apellat Escondit ab la qual obra l'enamorat demunt dit, colpat, se escusa de la colpa a ell imposada per sa·namorada". Al marge: "Uniçonant e maridat compàs". Inc.: "Qual és aquell envejós qu·à bastat".
[238] F. 199v-201 (209v-211): "Altra scondit maridat fet per lo dit Vallmanya, scusant-se e desancolpant-se de una colpa falçament imposada". Al marge: "Fon espandida la present scusació digmenge a VI de maig any mil CCCCLVIIII per mi, Anthoni Vallmanya, dins lo cor de Valldonzella, hon se tenia consistori de la tançó del sartre e de I'argenter, qual offici merexia més honor". Inc.: "Novellament he sentida I'empresa".
[239] F. 201-202v (211-212v), al marge: “Vallmanya". Inc.: "Junct és lo temps fer de ma dolor crida" (incomplet).

Observacions: 

El cançoner té quasi la mateixa disposició que el ms. esp. 225 de la BNF i segurament n'és còpia, com ja assenyalava Pagès (Marc 1912-1914: 45-48). De la comparació entre els dos ms., Pagès conclou que el copista del ms. 10 de la BC va ordenar les composicions. Auferil conjectura, comparant el ms. 10 de la BC amb el ms. esp. 225 de la BNF, I'existència d'algunes composicions que haurien de ser al ms. de la BC (Ferrer, F. 1989: 56-59).

Sobre [99] veg. Massó i Torrents; Rubió i Balaguer 1989: 48. [23] i [170], tractats com a composicions íntegres, són fragments d'una obra de Vila-rasa i d'una altra de Jordi de Sant Jordi, respectivament. Sobre la possibilitat que [234] no sigui una composició de Vallmanya, veg. Auferil 1986.

Bibliografia: 

ED.: [1] Heaton 1916. [2] Chartier 1983. [3-9, 11-17, 19-22, 25-60, 67-70, 72-75] Veg. MCEM 231. [10, 18, 24, 163, 192] Marc, J. 1994. [23, 187, 200, 218] Pagès 1936: 255, 326-327, 253-259, 331-335. [66, 168-169, 214-217] El cancionero catalán 1896: 125, 64-65, 119, 125, 128, 133. [76-80, 184, 185, 205-209] Bach i Rita 1930. [71, 82, 149, 173, 199, 202, 213] Torres Amat 1836: 193, 251, 532, 557, 257, 226. [83-126, 132-148] Aramon 1938. [127-131, 134] Archer 1994. [149] Pagès 1949: 111-117. [151, 179] Riquer 1954-1956: 181, 157. [152-155, 161, 177-178, 180, 186, 194] Riquer; Badia 1984. [157, 158, 160, 162, 174-176] Riquer 1973: 739-744. [163, 189-191] Marc, P. 1993. [182] Arqués 1992. [183] Riquer 1996. [188] Íd. 1962: 101. [196] Arqués 1993: 61-66. [197] Valls i Taberner 1915: 55. [201] Riquer 1951: 245. [203, 221-239] Auferil 1986. [210-211] Ferrer, F. 1989. // DESCR.: Massó i Torrents 1915: 92-106. Íd. 1932: 15-16. Massó i Torrents; Rubió i Balaguer 1989: 39-60. Guía 1959: 53. Cincuenta años 1968: 125. Ganges 1992. BITECA, manid 1323. Repertori 1474-1620: I, 132-147.

Còpia digital

 

 

 


 

Institut d'Estudis Catalans. Carrer del Carme, 47; 08001 Barcelona.
Telèfon +34 932 701 620. Fax +34 932 701 180. informacio@iec.cat - Informació legal