• Cerca general
  • Cerca per camps
  • Cerca per matèries

 

 

 

 

 

Id MCEM: 3

Ciutat Barcelona

Biblioteca / Arxiu:  Biblioteca de Catalunya

Signatura: Ms. 9

Signatures antigues: 

Data: XV 3r terį

Llengua:  Catalā

Suport: Paper

Mides: 224 x 148 mm

Folis: 3 + f. 1-153 en llapis + 3

Copista: 

Enquadernació:  Pergamí (moderna)

Llom: "Canįoner catalā del XVčn segle"

Procedència:  Josep de Vega i de Sentmenat. De la biblioteca de Mariā Aguilķ, adquirida per la BC I'any 1908

Estat de conservació: 

Ornamentació: Algunes caplletres en tinta i llapis; d'altres només indicades

Matèries: Poesia

Autor: 

Títol:  [Cançoner català Vega-Aguiló]

Contingut

[1] F. 1-2v, dalt: "Ihesus". "Mossèn Pere March". Inc.: "Jo·m maravell com no·s ve qui huylls ha".
[2] F. 2v-4: "Mossèn Pere March". Inc.: "Al punt c·om naix comense de morir".
[3] F. 4v-5v: "Mossèn Pere March". Inc.: "Cest qui ço fay d'on li deu seguir dan".
[4] F. 5v-6v: "Mossèn Jachme March, cobles de Fortuna". Inc.: "Quant
cossir en los fets mundanals".
[5] F. 6v-7v [Blai Seselles]. "Blay Cesolles". Inc.: "Dona gentils e d'excel·lén natura".
[6] F. 7v-8v: "Mossèn Jordi de Sant Jordi". Inc.: "En mal poders, enqueres en mal loch".
[7] F. 9-13: "Los anuigs de mossèn Jordi". Inc.: "Anuig, enemich de jovent".
[8] F. 13-14 [Pere Despuig]. "Mossèn Pere Dezpuig, cavaller". Inc.: "[P]us que bontats ne·z abtesa".
[9] F. 14-15v: "Mossèn Auziàs March". Inc.: "[M]olt he tardat en descobrir ma falta".
[10] F. 16-18: "Pastrana". Inc .: "A vós, mon cor, me cové descobrir".
[11] F. 18v-19v: "Tresfort, notari". Inc.: "[G]ran càrrech han huy tuyt I'om de paratge".
[12] F. 19v-20v: "Pere Johan de Masdovelles". Inc.: "Dona d'onor qui viure vol honesta".
[13] F. 20v: "Cobla segons la qualitat d'un fat grosser qui pensa molt saber, lo qual no vull dir, feta per lo dit Pere Johan". Inc.: "Tot ignorant se pense molt saber".
[14] F. 21: "Cobla sparsa per un home d'onor qui ha perduda la vergonya, feta per lo dit Pere Johan". Inc.: "L'ome d'onor qui trenqua sa paraula".
[15] F. 21-22: "Maldit fet per lo dit Pere Johan". Inc.: "Temps és stat que m'anàveu pestar".
[16] F. 22-23: "Altre maldit fet per lo dit Pere Johan en la Setmana Sancta". Inc.: "Liurade us sou a mi no per amor".
[17] F. 23v: "Johan Fogassot". Inc.: "Si bé no·m sent en res lo foch d'amor" (incomplet).
[18] F. 24-31: "Debat fet per mossèn Johan Berenguer de Masdovelles, altercant ab Amor". Inc.: "Bé sabs, Amor, que voluntat havia".
[19] F. 31v-32: "Mossèn Johan Berenguer de Masdovelles, obra feta per dona Elienor de Cardona, marquesa d'Oristany, e en los caps dels bordons de les primeres IIII cobles és son nom o títol designat". Inc.: "A vós, qui sou de complida ballesa".
[20] F. 32v-33v: "Obra de nostra Dona, capcauada e marida[da], feta per mossèn Johan Berenguer de Masdovelles, cavaller". Inc.: "Vós sou sens par, Verge, dona polida".
[2l] F. 34-35v: ,"Lo dit mossèn Johan Berenguer de Masdovelles". Inc.: "Ans Déu crehàs angelical natura".
[22] F. 35v: "Cobla sparça feta per lo dit Masdovelles". Inc.:"Poderós Déu e·z hom incomprensible".
[23] F. 35v-36v: "Lo dit Masdovelles". Inc.: "Alguns han dit e volgut sostenir".
[24] F. 37v-37v: "Obra feta per lo dit mossèn Johan Berenguer de Masdovelles sobre los sinch senys corporals". Inc.: "Mon Creador, incomprès, dreturer" (incomplet).
[25] F. 38-38v [Masdovelles]. Inc.: "[...] Menyspresa, dius, la vil gent argullosa".
[26] F. 39-43: "Lo dit mossèn Johan Berenguer de Masdovelles". Inc.: "Mercè de mi hages, mon sol Senyor".
[27] F. 43v-44v: "Lo dit mossèn Johan Berenguer de Masdovelles". Inc.: "Dins un gran prat a totes parts e cayre".
[28] F. 45-46: "Maldit fet per lo dit Masdovelles". Inc.: "Pus dau rahó a mi de mal perlar".
[29] F. 46-47: "Altre maldit fet per lo dit Masdovelles". Inc.: "Ara conech ço que no conexia".
[30] F. 47v-48v: "Lo dit Masdovellas". Inc.: "Anuig mostrau haver que us vulla bé".
[31] F. 48v-49v: "Lo dit Masdovelles". Inc.: "Per què·m digués que sens vostre voler".
[32] F. 49v-51: "Complants per departiments. Lo dit Masdovelles". Inc.: "Un jorn mirant axí com fer solia".
[33] F. 51-52: "Loament. Lo dit Masdovelles". Inc.: "Cert és a tots qu·Amor és cosa pura".
[34] F. 52v-53v: "Lo dit Masdovellas". Inc.: "Si prest no·m val vostra gran gentilesa".
[35] F. 53v-54: "Lo dit Masdovelles". Inc.: "Pus per amar he de morlr".
[36] F. 54v-55v: "Lo dit Masdovelles". Inc.: "Ja que lo temps no·s vuy tal com solia" (incomplet).
[37] F. 55v-56v: "Lo dit Masdovelles". Inc.: "En loch molt alt de terra plana mir".
[38] F. 56v-57v: "Lo dit Masdovellas". Inc.: "Jo vull hi am la pus bella que·s mir".
[39] F. 58-59: Lo dit Masdovelles". Inc.: "Ara pus son si fort enamorats".
[40] F. 59-60: "Lo dit Masdovelles". Inc.: "No crech prengués ab major paciença".
[41] F. 60-61v: "Lo dit Masdovelles". Inc.: "De vós, Amor, no pusch negun bé dir".
[42] F. 61v-62v: "Lo dit Masdovelles, cavaller". Inc.: Amor me té incessantment lunyat".
[43] F. 62v-63v: "Lo dit Masdovelles". Inc.: "Pus no·m feu bé ni fer no·l me voleu".
[44] F. 64-65: "Lo dit Masdovelles". Inc.: "So que no vol ma disposició".
F. 65v-66v: "Resposta feta a la propdita obra per mossèn Martí Gralla". Inc.: "Mossèn Johan, segons opinió".
F. 67-68v: "Lo dit Masdovelles. Resposta". Inc.: "Mossèn Ffrancesch, lo nohible gulló".
[45] F. 68v-70: "Lo dit Masdovelles". Inc.: "Despuys partim de la bona ciutat".
[46] F. 70v-71v: "Lo dit Masdovelles". Inc.: "D<r>estret d'amor, ab cuytat anament".
[47] F. 71v-72v: "Lo dit Masdovelles". Inc.: "Pus que sabí qu·e vostra senyoria".
[48] F. 72v-73v: "Lo dit Masdovelles". Inc.: "Pus veig que us plau per vós vage rodan".
[49] F. 74-75: "Lo dit Masdovelles". Inc.: "Tant he soffert que pus a vant sofrir".
[50] F. 75-76: Lo dit Masdovelles". Inc.: "Morir me cuyt de dol e fellonia".
[51] F. 76v-77v: "Lo dit Masdovelles". Inc.: Si jamés pusch del tot aconseguir".
[52] F. 77v: "Lo dit mossèn Masdovelles". Inc.: "Quant me sové d'aquell jorn que partí" (incomplet).
[53] F. 78 Inc.: "[...] vostre parlar no sie scàs".
F. 78v-79: "Resposta d'en Guillem Tinter". Inc.: "Per lo just do que demanau".
F. 79-80: "Guàrdia". Inc.: "Mossènyer meu, per conseguir".
F. 80-81v [Joan Fogassot]. "Johan Fogaçot". Inc.: "Ffins açí m'eveu mostrada".
[54] F. 82-96v: "Lo Conort de Ffrancesch Ferrer". Inc.: "O, bé·s despit e gran dolor" (incomplet).
[55] F. 97-98v Inc.: "De gran dolor, cruzel, ab mortal pena".
[56] F. 99-I02v: "Lay de Pere Torroella". Inc.: "[Q]ui volrà veure·m pobre stat".
[57] F. 103: "De Luís de Vila-rasa, les sinch balades". Inc.: "Comens de cars ma porta pensament".
F. 103v-104: "La segona". Inc.: "Sobres d'amor m'à tret de libertat".
F. 104-104v: "La terça". Inc.: "No·s pus amor sinó ço que yo sent".
F. 104v-105: "La quarta". Inc.: "Sí com lo flach qui·n bregua no·s stat".
F. 105v-106: "La quinta". Inc.: "Com lo posat en I'estrem de la mort".
[58] F. 106-107v: "Mossèn Auziàs March". Inc.: "Sí com rictat no porte béns ab si".
[59] F. 108-108v: "Pere Torroella". Inc.: "Si volreu, enamorats".
[60] F. 108v-109v: "Luís de Vila-rasa, obra unissonant". Inc.: "Tant yo no pens que ya no puch entendre".
[61] F. 109v-111v: "Pere Torroella m'à feta". Inc.: "Enamorats, los qui per ben amar".
[62] F. 111v-112v: "Mossèn Jordi, cavallerr". Inc.: "[E]nyorament anuig, dol e desir".
[63] F. 112v-113v: "Comiat de mossèn Jordi, cavaller". Inc.: "[S]ovint sospir, dona, per vós, de luny".
[64] F. 114-114v: "Mossèn Jordi, cavaller". Inc.: "D'aver lo nom e lo dret tall d'aymia".
[65] F. 115-116: "Mossèn Jordi, cavaller". Inc.: "[A]ra hojats, dompnas, què us fau sauber".
[66] F. 116-117: "Mossèn Pere de Queralt, cavaller". Inc.: "[S]ens pus tardar me n'é de vós partir".
[67] F. 117-117v: "Vila-rasa". Inc.: "[L]'enuig és meu e vostre·l dan".
[68] F. 117v118v: "Mossèn Auciàs March". Inc.: "Axí com cell qui·n lo sompni·s delita".
[69] F. 119-119v: "Mossèn Auziàs March". Inc.: "[A]tressí·m pren com al patró qui·n plaja".
[70] F. 120-121: "Riambau de Vaqueras". Inc.: "Bona dompna, un consell vos deman".
[71] F. 121-122: "Mossèn Jordi de Sent Jordi". Inc.: "[T]ots jorns apre[n]ch e desaprench ensemps".
[72] F. 122v-123: "Ramon de Cardona, prevera". Inc.: "Lo vostre sguart encès l'autrir greu flama".
[73] F. 123v-125: "Ramon de Cardona, prevera". Inc.: "[A]mant amor, d'amor fuy ben amats".
[74] F. 125-126v: "Deseximent e comiat d'amor, fet per Blay Seselles". Inc.: "Per a tots temps hay cremat l'inventari".
[75] F. 126v-127: "Pau de Bellviure". Inc.: "Dompna gentil, vós m'enculpats a tort".
[76] F. 127v-128v: "Lo setge d'amor, fet per mossèn Jordi". Inc.: "[A]justat vey d'amor tot lo poder".
[77] F. 128v-129: "Escondit fet per mossèn Jordi". Inc.: "Tant són li mals que·m fay sofrir".
[78] F. 129v: "Cobla equivocada feta per mossèn Jacme March a mossèn Pere March". Inc.: "Sus en lo mig d'una costa".
F. 129v-130: "Resposta feta per mossèn Pere March a mossèn Jacme March". Inc.: "Blanxa y bella n'és la costa".
[79] F. 130-131: "Mossèn Jordi". Inc.: "Un cors gentil m'à tant enamorat".
[80] F. 131-132: "Mossèn Jordi". Inc.: "Deserts d'amichs, de béns e de senyor".
[81] F. 132-I32v: "Mossèn Bernat Serra". Inc.: "Pus soy destrets no·m tenyats a follia".
[82] F. 133-134: "Lo dit Masdovelles". Inc.: "Anuig trop gran en la festa que feu".
[83] F. 134-135: "Lo dit mossèn Masdovelles". Inc.: "Perdut he pler, deport, solàs e riure".
[84] F. 135-136: "Lo dit mossèn Masdovelles. E foren fetes per una dona qui jaquia son enamorat e volie's retraure". Inc.: "Molt vós sou tart, dona, regoneguda".
[85] F. 136v-137v: "Lo dit mossèn Masdovelles". Inc.: "Vós no sentiu ço que sentir deuria".
[86] F. 137v-138: "Mossèn Auziàs March". Inc.: "Per molt amor d'on gran desig s'engendra".
[87] F. 138-139 [Ausiàs Marc]. "Altra". Inc.: "Tant he amat que mon grosser enginy".
[88] F. 139-140 [Ausiàs Marc]. "Altra". Inc.: "Amor se dol com breument jo no muyr".
[89] F. 140-141 [Ausiàs Marc]. "Altra". Inc.: "Quins tants segurs consells vas ensercant".
[90] F. 141-142 [Ausiàs Marc]. "Altra". Inc.: "Malventurós no deu sercar Ventura".
[91] F. 142-143 [Ausiàs Marc]. "Altra". Inc.: "Junt és lo temps que mon goig és complit".
[92] F. 143-144 [Ausiàs Marc]. "Altra". Inc.: "Si Déu, del cors, la mi·arma sostrau".
[93] F. 144v-145 [Ausiàs Marc]. "Altra". Inc.: "Hoÿu, hoÿu, tots los qui bé amats".
[94] F. 145v-146 [Ausiàs Marc]. "Altra". Inc.: "Tant en amor ma pens·à consentit".
[95] F. 146v-147 [Ausiàs Marc]. "Altra". Inc.: "Sobresdolor m'à' tolt l'imaginar".
[96] F. 147v [Ausiàs Marc]. "Altra". Inc.: "Lo jorn ha por de perdre sa claror".
[97] F. 148 [Ausiàs Marc]. "Sparça". Inc.: "Sí com lo taur se va fuyt per desert".
[98] F. 148-149 [Ausiàs Marc]. "Altra". Inc.: "Sens lo desig de cosa deshonesta".
[99] F. 149-150 [Ausiàs Marc]. "Altra". Inc.: "Tots los desigs escampats en lo món".
[100] F. 150-151 [Ausiàs Marc]. "Altra". Inc.: "O mort, qui est de molts mals medecina".
[101] F. 151-152 [Ausiàs Marc]. "Altra".Inc.: "La mia por d'alguna cosa mou".
[102] F. 152v-153 [Ausiàs Marc]. "Altra". Inc.: "Tot metge pren càrrech de consciença".
[103] F. 153 [Ausiàs Marc]. "Altra". Inc.: "Los ignorants Amor e sos exemples" (incomplet).

Observacions: 

Bibliografia: 

ED.: Cançoner L 1995. Cançoner Vega-Aguiló 1998. [1-3, 78] Marc, P. 1993. [4, 78] Marc, J. 1994. [6-7, 62-65, 71, 76-77, 79-80] Riquer; Badia 1984. [9, 58, 68-69, 36-103] Veg. MCEM 231. [10] Arqués 1993: 61-66. [11, 20-21, 23, 26] Valls i Taberner 1915: 55, 14, 16, 18, 24. [12-16] Archer 1994. [18-19, 24, 28-52, 82-85] Aramon 1938. [22] Torres Amat 1836: 409. [54]  Ferrer, F. 1989. [55] Spaggiari 1977: 155-186. [56, 59, 61]  Bach i Rita 1930.  [57] Pagès 1936: 253-259. [66, 81] Riquer 1954-1956: 157, 181. [70] Cusimano 1957. [75] Arqués 1992. // DESCR.: Massó i Torrents 1915: 106-112. Massó i Torrents; Rubió i Balaguer 1989: 29-39. Massó i Torrents 1932: 16-17. Guía 1959: 53. Cincuenta años 1968: 125. Ganges 1992. BITECA, manid 1334. Repertori 1474-1620: I, 126-132. // EST.: Torruella 1992.

 

 

 


 

Institut d'Estudis Catalans. Carrer del Carme, 47; 08001 Barcelona.
Telèfon +34 932 701 620. Fax +34 932 701 180. informacio@iec.cat - Informació legal