DICCIONARI D'AUTORS I OBRES DE RELIGIOSOS CARMELITES DESCALÇOS A LA PROVÍNCIA DE SANT JOSEP DE CATALUNYA I TERRES DE PARLA CATALANA (1586-1835)

 

Joan de Jes˙s, Roca (1544-1614)

Joan Roca va néixer el 14 de juliol de 1544 a Sanaüja. Era fill de Pere Bulló i d’Isabel Roca.

Doctor en filosofia per la Universitat de Barcelona (1566), ocupà la càtedra en el curs 1567-1568. Ordenat de sacerdot (1569), fou rector de la parròquia de Sant Feliu de Codines (Vallès Oriental) des de 1568.

Poc després anà a estudiar a la Universitat d’Alcalá de Henares i hi aconseguí el grau de mestre de teologia (1571). Aquí féu amistat amb Jerónimo Gracián, una de les grans figures del Carmel descalç.

Vest.: convent de San Pedro de Pastrana, 1.1.1572. Prof.: 1573.

Va ser el primer carmelita descalç català. De seguida va començar a tenir càrrecs: vicari d’Altomira (Cuenca), prior de Mancera (Àvila) el 1575, de Pastrana (1581). Va participar en la fundació del convent de Valladolid (1581). Rector del de Baeza (Jaén) el 1582.

Arran del capítol provincial d’octubre de 1585 l’enviaren a Catalunya. Aquí fundà els convents de Barcelona (1586), Mataró (1588), Tàrrega (1588), Perpinyà (1589), Lleida (1589), Tortosa (1590) i Girona (1591). De dos d’aquests convents catalans fou després prior: Barcelona (1594) i Tortosa (1597). Va ésser el primer provincial de l’orde a Catalunya (1588), i per segona vegada el 1600. Introduí al Principat les monges carmelites descalces (Barcelona, 1588). Una menció especial mereixen les seves missions diplomàtiques a Roma (1579, 1586 i 1593) com a procurador dels carmelites descalços, i la Petición y memorial presentado al Concilio Provincial Tarraconense [...] en nombre de su religión (1602), demanant lletres postulatòries per a la beatificació de Teresa de Jesús. Va predicar en les festes que es feren a Tarragona (octubre 1614) amb motiu d’aquesta beatificació. Als epistolaris teresians hi ha dues cartes dirigides al P. Joan, on es fa palesa la valoració que la santa feia de la seva persona.

Va morir el 19.11.1614 Barcelona, als 74 anys de edat.

Segons els Anales de Joan de Sant Josep, era “eminente [Doctor] en Filosofía, Teología escolástica, Moral, Mística y muy noticioso y versado en los sagrados cánones. Mucho escribió; pero no todo ha llegado hasta nosotros”.

 

OBRA

1. Memorial presentado al Concilio Tarraconense de 1602, para que pida al Sumo Pontífice la Beatificación de la Sta. Madre.

2. Sermón predicado por el Padre Fray Juan de Jesús Roca, religioso carmelita descalço, en las fiestas de la Beatificación de la Madre Santa Teresa de Jesús, en el convento de S. Lorenço de su orden de la ciudad de Tarragona.

Barcelona: Imprenta de Gabriel Graells i Esteve Liberós, 1615. 7 f. Es predicà els primers dies del més d’octubre de 1614. Aquest opuscle està inclòs al llibre on Josep Dalmau aplegà les celebracions fetes per la beatificació de Teresa de Jesús: Relación de las solemnidades con que se han celebrado en la ciudad de Barcelona las fiestas a la beatificación de la Madre S. Teresa de jesús, fundadora de la Reforma de frayles y monjas de Nuestra Señora del Carmen de los descalços [...] Van añadidas todas las fiestas de las otras ciudades de Cathaluña, con muchos sermones de varones muy doctos que en todas partes predicaron [...] (Barcelona, 1615). En aquesta mateixa obra apareix publicada una de les primeres semblances biogràfiques laudatòries de Joan de Jesús Roca, que havia mort poc més d’un mes després de pronunciar el sermó (f. 94-95).

3. Tractatus diversa de Mystica Theologiae.

BUB, ms. 1316. Aquesta obra és esmentada per Martial de Saint Jean-Baptiste i Villiers en les seves respectives Biblioteques. Descrit a MCEM 506.

4. Tractatus de modo dicendi Missas ad divinum officium coram populo et privatim.

BUB, ms. 1616. Descrit a MCEM 506.

5. Tractatus varii exercitationibus spiritualibus in quibus servandus est ordo ut utiles sint et meritoriae.

BUB, ms. 1838. Descrit a MCEM 556.

6. Tractatus de virtutibus in genere et in specie.

Ms. Hi ha una obra amb el mateix títol al núm. 5.

7. Tractatus cuiusdem controversiae circa statum religiosorum.

Ms.

8. Remedium pro conservandis religionibus reformatibus.

Ms.

9. Carta espiritual dirigida a los PP. Cartujos de Scala Dei.

Ms.

Josep de la Verge, bibliotecari del convent de Barcelona, assegura (BUB, ms. 528, p. 361-362) que en el seu temps, cap al 1800, existien en aquesta biblioteca els actuals ms. 1838 i 1316, però també el Tractatus de virtutibus (núm. 6?) i el Remedium [...].

 

BIBLIOGRAFIA

Joan de Sant Josep. Anales, ll. IV, c. VII, n. 947 i seg. // Josep de la Verge. Cronología Crítico-Apologética de la Religion carmelitana desde el siglo primero hasta el decimo octavo de la iglesia, dispuesta por el P. Fr. Joseph de la Virgen, Carmelita Descalzo, BUB, ms. 528, f. 361v-362. // Silverio de Santa Teresa. Influencia del espíritu de santa Teresa en Cataluña. Santa Teresa y el P. Roca. Burgos, 1931. // Beltran Larroya 1955. // Íd. “Juan de Jesús Roca (1544-1614)”. Monte Carmelo, 94 (1986), p. 7-54. // Íd. 1986. // DHEC, II. // MCEM 506 i MCEM 556.

[MGC]

 

 

Institut d'Estudis Catalans. Carrer del Carme, 47; 08001 Barcelona.
Telèfon +34 932 701 620. Fax +34 932 701 180. informacio@iec.cat - Informació legal

á