Presentaciķ

La base de dades Manuscrits Catalans de l’Edat Moderna (MCEM) és la continuació del Repertori de manuscrits catalans (1474-1714), un projecte de l’IEC que encetà la seva etapa definitiva el 1995 i ha pres forma amb la publicació de cinc volums en sis lliuraments: Repertori de manuscrits catalans (1474-1620), I-IV (Barcelona: IEC; Universitat de Barcelona; Institut Joan Lluís Vives, 1998, 2000-2001, 2003 i 2008) i Repertori de manuscrits catalans (1620-1714), I (Barcelona: IEC, 2006). El pas del paper al format de base de dades s’explica tant per la voluntat de facilitar la difusió del projecte com d’agilitzar-ne l’actualització i la incorporació de dades noves.

MCEM neix amb l’objectiu de proporcionar a l’investigador un catàleg en línia de manuscrits en qualsevol llengua produïts als països de parla catalana de l’antiga Corona d’Aragó durant l’Edat Moderna, que permeti establir comparacions, descobrir continuïtats i constatar trencaments amb la baixa Edat Mitjana, i intuir novetats dels moviments preromàntic i romàntic.

En el moment de la seva publicació, a les acaballes de 2011, MCEM reflecteix els diferents estadis pels quals ha passat el nostre projecte de catalogació de manuscrits catalans moderns des de 1995. En una primera fase, aquest es limitava al període 1474-1620, presidit pel Renaixement. Són, doncs, els anys més ben representats a MCEM. Posteriorment, el límit cronològic es va ampliar fins al 1714, amb el Barroc com a moviment central. Finalment s'ha contemplat la possibilitat d'incloure-hi el segle XVIII, a fi de donar una imatge global del període modern, tot aprofitant els recursos que el nou format ens ofereix per acollir l'enorme quantitat de producció manuscrita d'aquesta època. Es tracta d'una decisió recent; per tant, la presència de manuscrits datats a partir de la tercera desena del XVIII és encara testimonial i serà objecte de futures campanyes d'implementació de la base de dades.

Pel que fa als continguts, MCEM inclou materials procedents de camps diversos de la història de la cultura catalana: ciència, dret, ensenyament, espiritualitat, filosofia, historiografia, literatura, predicació, teologia, etc. En queden exclosos els documents que són fruit d’una activitat administrativa o legislativa concreta, els manuscrits litúrgics i els musicals. El resultat és un ampli panorama de la producció escrita als Països Catalans, estructurat en camps que permeten contrastar-la amb la bibliografia impresa de l’època, fàcilment accessible a la xarxa a través d’inventaris i projectes de digitalització.

Els criteris de selecció i descripció s’apliquen amb independència de la llengua en què és escrita l'obra, sempre que l’autor, el copista o l’obra pertanyin a l’àmbit català o hi estiguin vinculats explícitament. No incloem, però, els manuscrits en llengües semítiques.

Cada entrada de MCEM conté la descripció d'un manuscrit -o conjunt de manuscrits, si es tracta d'una obra dividida en volums-, ordenada pels següents camps d'informació:

CIUTAT
BIBLIOTECA/ARXIU
MANUSCRIT o número ID de MCEM
SIGNATURA actual
SIGNATURES ANTIGUES
DATA de còpia
LLENGUA
SUPORT
MIDES del suport
FOLIS i numeració
COPISTA
ENQUADERNACIÓ
LLOM
PROCEDÈNCIA
ESTAT DE CONSERVACIÓ
ORNAMENTACIÓ i notes
MATÈRIES
AUTOR
TÍTOL
CONTINGUT
OBSERVACIONS
BIBLIOGRAFIA
ENLLAÇOS EXTERNS

Criteris de transcripció dels textos: puntuem, accentuem i utilitzem les majúscules segons criteris actuals; separem els mots segons l’ús d'ara, però respectem el del copista en les locucions no recollides en els diccionaris moderns o en les combinacions llatines del tipus "qui quidem" / "quiquidem". Per als textos en llengua romànica: regularitzem u/v i i/j, i c/ç davant a, o, u; indiquem les elisions amb l’apòstrof i, només en català, amb punt volat per a les que avui no tenen representació gràfica; en el cas de ll/l·l, utilitzem aquesta quan apareix en català actual. En llatí ens adaptem a l’ús del copista per als diftongs (e/ae, e/ae/oe), i/j i u/v semiconsonants i ci/ti. Corregim els errors de transcripció i indiquem la lectura del manuscrit entre claudàtors.

Els camps de Títol i Autor s’adapten a la normativa ortogràfica vigent. El títol es restitueix segons la variant més usual, quan n’hi ha. Tots dos camps van entre claudàtors en cas d’identificació o atribució per mitjans aliens al manuscrit.

Quan el manuscrit recull més d’una obra, aquestes estan numerades amb xifres aràbigues entre claudàtors seguint l’ordre en què apareixen. De cada text s'indica el títol, estructura, incipit i explicit. En els cançoners figura el títol, si n’hi ha, i el primer vers de cada poema; en els sermonaris, sempre que és possible, lloc i data de predicació, festa, tema i incipit de cada sermó. En les miscel·lànies, els reculls facticis i els lligalls documentals, només es descriuen les parts corresponents al període estudiat.

En el cas dels reculls facticis, les miscel·lànies i els textos inclosos en volums de caràcter administratiu, els camps sobre la descripció externa en donen les dades de manera general, però quan aquestes no coincideixen amb les del fragment descrit (p. e. data, mides del suport material, copistes...) ho indiquem i donem les del segon. En els textos localitzats en lligalls documentals sense foliar o paginar, les dades corresponen al fragment descrit, i del lligall només s’indica d’una manera general les dates extremes, la temàtica comuna -si n’hi ha-, el tipus de coberta que el protegeix, la procedència i les signatures.

El camp Observacions és pensat per comentar els problemes que planteja el manuscrit o l’obra que conté -autoria, datació, context de la còpia, etc.- i ressenyar o transcriure notes, pròlegs i addicions interessants. En el cas de les miscel·lànies i reculls facticis, per fer un breu resum dels textos no descrits en el camp Contingut. Algunes de les afirmacions que fem en aquest apartat són hipòtesis que futures investigacions hauran de confirmar o corregir.

Cada descripció va acompanyada d’una bibliografia escollida classificada en tres apartats: ED.: edicions crítiques recents i, quan no n’hi ha, la primera edició antiga o la que ens ha servit de referència. // DESCR.: descripcions del manuscrit, excepte les incloses en els apartats anterior i següent. // EST.: bibliografia sobre l’autor i/o l’obra. Les citacions abreujades d’aquest camp es poden consultar desenvolupades a la Bibliografia de la pestanya superior de Continguts del menú.

El camp d'Enllaços externs permet accedir a reproduccions digitals del manuscrit que descrivim o pàgines relacionades.

Les entrades van signades amb les inicials de l’autor de la fitxa; la llista completa de col·laboradors es pot consultar a la pestanya Crèdits del menú. Quan la descripció és extreta de catàlegs, ho indiquem amb la referència bibliogràfica oportuna.  

 

Eulàlia DURAN (direcció) - Maria TOLDRÀ (coordinació)

Desembre 2011

 

Citació recomanada: Eulàlia Duran (dir.); Maria Toldrà (coord.), MCEM - Manuscrits catalans de l'Edat Moderna <https://mcem.iec.cat/> [Data de consulta]

 

 

 

 

 

Institut d'Estudis Catalans. Carrer del Carme, 47; 08001 Barcelona.
Telèfon +34 932 701 620. Fax +34 932 701 180. informacio@iec.cat - Informació legal