• Cerca general
  • Cerca per camps
  • Cerca per matèries

 

 

 

 

 

Id MCEM: 382

Ciutat Barcelona

Biblioteca / Arxiu:  Biblioteca Pública Episcopal

Signatura: Ms. 235

Signatures antigues: 2311 (de la BC)

Data: 1600

Llengua:  Catalā

Suport: Paper

Mides: 220 x 155 mm

Folis: 5 + f. 1-90 [1] + 4 + 13-47 [2a] + 1-24 [2b] + 2

Copista: Autōgraf. Addicions i correccions al text i al marge

Enquadernació:  Pergamí al llom i coberta de cartró

Llom: "P. Gil. Geografia de Catalunya" (teixell)

Procedència:  "Es de la Biblioteca Pública Episcopal de Barcelona"

Estat de conservació:  Efecte corrosiu de la tinta. Restaurat

Ornamentació:

Matèries: Geografia , Hagiografia

Autor:  [Pere Gil (1550-1622)]

Títol:  Geografia de Catalunya. Vides dels sants de Catalunya. Sants de Catalunya que no són canonitzats. Vides dels sants d'altres províncies d'Espanya

Contingut

[1] F. [5] prel.-90 [Pere Gil. Geografia de Catalunya].

F. [5-5v] prel.: "índice".

F. 1-85: "Libre I de la història cathalana, en lo qual se tracta de història [interl. o descripció] natural, [interl. ço és de cosas naturals], de Cathalunya". "Cap. 1: de las tres parts del món, àsia, àfrica y Europa; del siti que té Espanya en la part occidental de Europa [a cont., ratllat, títol del segon capítol y del siti, altura, clima, templança y sanitat, longitut y [...], divisió y parts que té lo principat de Cathalunya en Espanya]". Inc.: "[ratllat Entre las tres parts de la terra, en las quals]. Tots los antichs philòsophs y cosmògraphos dividiren la terra habitable de tot lo món [afegit al marge en tres parts]". Expl.: "que ayxí com lo setgle passat, des de 1500 fins a 1600, ha conservat y augmentat a tot lo principat de Cathalunya, ayxí en lo setgle que ve, des del present añy 1600 fins lo añy 1700, [interl. y per a sempre], sia servit de conservar-lo, augmentar-lo y perfictionar-lo en lo temporal y spiritual per bé de las ànimas y glòria sua, lo qual en unitat de essència y trinitat de personas viu y regna en los setgles dels setgles, amén. Finis. Laus Deo".

[2a] F. [1]-47 [Pere Gil. Vides dels sants de Catalunya; Sants de Catalunya que no són canonitzats].

F. [1-3] [índexs de 2a i 2b]. Rúbriques: "índice de las vidas dels sants de Cathaluñya". "Sants de Cathaluñya que no són canonizats". "índice de las vidas dels sants de altres províncias de Espanya, fora del principat de Cathalunya".

F. 13-39: "En lo precedent quadern, que és lo primer, se escriu lo pròlech y lo primer capítol de las utilitats que resúltan de legir las vidas dels sants". "Vidas dels sants de Cathalunya que foren naturals [ratllat de] o visqueren o moriren en ella, o las relíquias principals dels quals se tròban en Cathalunya, extensament referidas". "Cap. 2: dels modos ab los quals se poden y deuen saber y escríurer las vidas dels sants ab certitut moral [ratllat autèntica] que tinga auctoritat". Inc.: "Declaradas en lo precedent capítol algunas de las moltas utilitats que resúltan de la contínua y devota lliçó de las vidas dels sants". Expl. (sant "Liceri" o Lleïr de Lleida, citant el martirologi romà): "ex cuius monumentis etiam mentio habetur in Flore sanctorum Hispaniae".

F. 40-46: "Segona part dels hòmens il·lustres de Cathalunya en sanctedat de vida y glòria de miracles, los [interl. quals] no són sants canonizats per la Iglésia ni escrits en los martyrologis, però són tinguts y reverenciats com a sants en molts llochs de Cathaluñya". "Vida de sant Ramon de Penyafort, confessor, frare de la religió de predicadors, instituïda per sant Domingo, lo qual fou canonizat per lo papa Clement 8 a [en blanc] de l'añy 1600" [sense text; dalt, variants ratllades dels dos títols]. Expl.: "Del beato sant Organyan, monjo premostratense del monastir de las Avellanas, cerca de Leyda, lo sant cos del qual està en dit monastir" [sense text].

[2b] F. 1-24v [Pere Gil. Vides dels sants d'altres províncies d'Espanya].

F. 1: "Sants de Espanya".

F. 1-24v: "Sant Pere Màrtyr, primer bisbe de Braga". Inc.: "Predicant lo apòstol sant Jaume en Espanya". Expl. (s'interromp; sant Víctor de Cerezo): "ell exhortava als christians que no·s donassen [...]".

Observacions: 

Al f. [3], d'una mà posterior: "P. Pedro Gil, jesuita: vide Aymerich, Acta episcoporum barcinonensium, pág. 414"; una nota moderna, enganxada al full, relaciona aquest ms. amb el 112 de la mateixa biblioteca i remet a l'edició d'Iglésies de [1].

Tant el ms. 112 com el 235 són còpies de treball autògrafes de Pere Gil. A més de correccions, addicions i instruccions, hi ha molts espais i fulls en blanc, especialment a les Vides dels sants, on falta el text d'alguns capítols.

A l'índex i al text de la Geografia (veg. [1], f. [5] i 3), el capítol 1 s'ha subdividit en 1 i 2, però no s'ha corregut la numeració de la resta de capítols; per tant, tot i que el darrer és el 23, l'obra té realment 24 capítols. Aquest últim capítol era antigament el número 19 i com a tal es copià als f. 67-70v; l'autor corregí després a sobre: "XXIII", i afegí al marge: "Aquest capítol ha de ser lo últim del llibre"; la numeració de la resta de capítols s'ha adaptat a la correcció. A l'índex, els títols es copien amb l'ordenació definitiva.

Les vides dels f. 45-45v [2a] (fra Pau, framenor del convent de Perpinyà; sor Delfina, clarissa de Pedralbes; i Salvador Alfons, més conegut com a sant Salvador d'Horta), en llatí, són extretes "ex tomo Originis religionis sancti Francisci et progressos et conventuum eiusdem, edito a F. Francisco Gonzaga, generali eius ordinis, et ad Sixtum V, pontificem maximum, dicato anno 1587" (f. 45v).

Torres Amat diu que ha vist una còpia del ms. a la Biblioteca Reial de Madrid; realment es tracta, com ja va observar Iglésies (1949: 17), de la història natural del també jesuïta Mateu Aimeric, que coneixia el ms. 235 de la BPE i s'hi basà lliurement per redactar la seva obra.

[MTS]

Bibliografia: 

ED.: [1] Font i Sagué 1908: 189-196 [parcial]. Iglésies 1949b. [2] Fàbrega i Grau 1958 [parcial]. // DESCR.: Fàbrega i Grau 1964: 293. Repertori 1474-1620: II.1, 33-36. // EST.: Aimeric 1760: 245-249, 414. Torres Amat 1836: 66, 286. Sommervogel 1890-1909: III, 1413. Griera 1923. Uriarte; Lecina 1925-1930: 390. Iglésies 1949. Rubió i Balaguer 1984-1986: II, 69-70. Simón Díaz 1965-1994: X, 634. Íd. 1975: 71. Cardona 1990: 60. Rafanell 1991: 70-72. Vilà i Valentí 1994b: 53, 119-167. Íd. 1994: 87, 47-61. L'Europe des humanistes 1995: 206. Benítez 1996: 205-206. Galdeano 2006, 2013, 2015, 2017.

 

 

 


 

Institut d'Estudis Catalans. Carrer del Carme, 47; 08001 Barcelona.
Telèfon +34 932 701 620. Fax +34 932 701 180. informacio@iec.cat - Informació legal