• Cerca general
  • Cerca per camps
  • Cerca per matèries

 

 

 

 

 

Id MCEM: 2

Ciutat Barcelona

Biblioteca / Arxiu:  Biblioteca de Catalunya

Signatura: Ms. 3

Signatures antigues: 

Data: XV ex.-XVI in.

Llengua:  Catalā

Suport: Paper

Mides: 194 x 130 mm

Folis: 2 + f. 1-91 en llapis

Copista: 

Enquadernació:  Pell

Llom: "Cobles de diversos sants". Sota: "Manusc. siglo XV"

Procedència:  Gregori Maians ("de la librería Mayansiana"); "Biblioteca de Salvā"; adquirit pel llibreter Quaritch, de Londres; comprat per la BC a R. Foulché-Delbosc a París, 1907 (veg. correspondčncia de J. Massķ i Torrents a la BC)

Estat de conservació: 

Ornamentació:

Matèries: Poesia

Autor: 

Títol:  [Cançoner de vides de sants]

Contingut

[1] F. 1-3v: "Cobles fetes en laor de senta Maria Egipciaqua". Inc.: "Reverent Egipciaqua".

[2] F. 4-7v: "Cobles fetes en laor de la gloriosa verge Maria intitulada de Monserrat". Inc.: "Puix que Mare tan honrada".

[3] F. 8v-12: "Cobles fetes en laor del confessor e bisbe sent Martí". Sota: "lhesus Christus". Inc.: "Puix sou sacerdot y bisbe tan digne".

[4] F. 13-16v: "Cobles fetes en laor del gloriós sent Johan Evangeliste". Inc.: "Sent Johan Evangeliste".

[5] F. 17-21: "Cobles fetes en laor del beneyt sent Gil". Inc.: "Puix de tanta reverència".

[6] F. 22-25: "Cobles fetes en laor del gloriós apòstol sent Jaume". Inc.: "Apòstol molt sant de gran sapiència".

[7] F. 25v-29: "Cobles fetes en laor del gloriós sent Agostí". Inc.: "Ornat sou de virtuts tantes".

[8] F. 29v-30v: "La Salve Regina ordenada en cobles". Inc.: "Puix per vós, verge Maria".

[9] F. 31-34: "Cobles fetes en laor del gloriós sent Berthomeu". Inc.: "Antorcha de fe, apòstol benigne".

[10] F. 35-38: "Cobles fetes en laor del gloriós sent Thomàs apòstol". Inc. "Puix vostra virtut lo món tot esmalta".

[11] F. 39-42: "Cobles fetes en laor del gloriós apòstol sent Andreu". Inc.:"Puix vostra virtut a tots nos convida".

[12] F. 43-46v: "Cobles fetes en laor del gloriós prothomàrtir sent Esteve". Inc.: "O ver prothomàrtir de molta constància".

[13] F. 47-49v: "Cobles fetes en laor del gloriós màrtir sent Ypòlit". Inc.: "Puix veig sou dotat de gràcia tanta".

[14] F. 50-53: "Cobles fetes en laor del gloriós sent Vicent màrtir". Inc.: "Màrtir molt sant, fortíssim y admirable".

[15] F. 54-57v: "Cobles fetes en laor del gloriós sent Ffrancès". Inc.: "Puix entre·ls sants sou vós de valor tanta".

[16] F. 58-62v: "Cobles fetes en laor del gloriós confessor sent Domingo" Inc.: "Puix sou sant tan venerable".

[17] F. 63-65v: "Cobles fetes en laor del gloriós sent Breç [afegit posteriorment Bricio]". Inc.: "De tantes virtuts portau vestidura".

[18] F. 56-68v: "Cobles fetes en laor del gloriós arquebisbe sent Thomàs de Conturberi". Inc.: "O sant excel.lent Thomàs Conturberi".

[19] F. 69-71v: "Cobles fetes en laor dels gloriosos apòstols sent Felip e sent Jacme". Inc.: "Apòstols insignes de gran reverència".

[20] F. 72-74v: "Cobles fetes en laor del gloriós sent March Evangeliste". Inc.: "Puix vostra valor tan gran és y tanta".

[21] F. 75-77v: "Cobles fetes en laor dels gloriosos sent Simó y sent Judes apòstols, les quals són estades ja fetes en laor de sent Felip y sent Jacme". Inc.: "Apòstols beneyts Simó y sent Judes".

[22] F. 78-80v: "Cobles fetes en laor del gloriós sent Luch Evangeliste". Inc.: "Puix sou lum de la fe nostra".

[23] F. 81-84v: "Cobles fetes en laor de la beneyta senta Marta". Inc.: "Puix servís ab amor tanta".

[24] F. 85-88v: "Cobles fetes en laor del gloriós sent Thomàs de Aquí". Inc.: "Puix tant [escrit damunt molt] clarament se mostra".

[25] F. 89-91v: "Cobles fetes en laor del gloriós bisbe sent Basili". Inc.: "Loar vull la vida de vós, sent Basili".

Observacions: 

Dues notes de la mateixa mà (f. 25 i 57v), que no és la del text, signades per Vicent Català, cavaller de Castelló de la Plana (s. XVI).

Citat de vegades com a cançoner de santa Maria Egipcíaca. El segon volum del cançoner, que també estava en poder de Gregori Maians, es conserva actualment a València, Biblioteca Municipal Serrano Morales, ms. 6519 (Massó i Torrents 1902b: 238-247; editat dins Cançoner sagrat 1912: 155-365; MCEM 2368).

Miquel i Planas (1915-1920: 46-49) va atribuir aquest ms. al notari de València Miquel Ortigues. L'atribució ha estat discutida per Parramon (1992: 43).

[EMJ; MTS]
 

Bibliografia: 

ED.: Cançoner sagrat 1912: 1-152. Rialc 0h.1-0h.59a. [14] Mateu Ibars, M. D. 1970. // DESCR.: Salvà 1872: I, 207 (541). Massó i Torrents; Rubió i Balaguer 1989: 2-5. Massó i Torrents  1932: 44. Guía 1959: 53. Cincuenta años 1968: 125. Courcelles 1986. BITECA, manid 1328. Repertori 1474-1620: I, 124-126. // EST.: Miquel i Planas 1915-1920. Courcelles 1986b. Ead. 1990. Parramon i Blasco 1992: 42-43. MCEM 2368.

 

 

 


 

Institut d'Estudis Catalans. Carrer del Carme, 47; 08001 Barcelona.
Telèfon +34 932 701 620. Fax +34 932 701 180. informacio@iec.cat - Informació legal