• Cerca general
  • Cerca per camps
  • Cerca per matèries

 

 

 

 

 

Id MCEM: 934

Ciutat Barcelona

Biblioteca / Arxiu:  Arxiu Histōric de la Ciutat

Signatura: Ms. B-100

Signatures antigues: 

Data: XVII ex.-XVIII in.

Llengua:  Catalā

Suport: Paper

Mides: 315 x 215 mm

Folis: 1 + p. 1-432 en llapis + 2

Copista: Diverses mans: 1a, p. 1-132; 2a (Joan Pau Colomer), p. 132-173; 3a, p. 34, 45-47, 173-432

Enquadernació:  Pergamí

Llom: "Dietari 1596-1601"

Procedència:  De la biblioteca Dalmases?

Estat de conservació: 

Ornamentació: Espais en blanc per a la numeració dels capítols

Matèries: Dietaris i memōries

Autor:  [Jaume Ramon Vila (1569-1638)]

Títol:  [Dietari (1596-1601)]

Contingut

P. 1-3: "Capítol de la vinguda de l'arcabisbe de Tarragona en la present ciutat y la canonittsació de san Ramon de Penyafortt". Inc.: "Dilluns, a 4 de mars, any de la nattivittatt del Senyor 1596, entrà en la presentt ciuttatt de Barcelona lo il·lustríssim y reverendíssim senyor don Juan Terés, arcabisbe de Tarragona"; al marge: "1596".
P. 3-4: "Capíttol de un mirattgle que sucçeí a sis galeres anantt d'esí a Mallorca per inttenció de san Ramon y de què prengueren a la tornada".
P. 4-6: "Capíttol de vera remor se senttí en lo aire lo dia de san Anttoni de l'any 1596 [ms. 1696]".
P. 6-41 : "Capíttol de las informacions prengueren en Barcelona per
la canonittsació de san Ramon de Penyafortt y com obriren la sua sepulttura y altres per ditt afectte".
P. 41-42: "Capíttol I: de la enttrada del duch de Maceda per virey
de Cattalunya".
P. 42-44: "Capíttol com cinch monges isqueren del monesttir dels àngels per anar a fundar casa en Vich".
P. 44-45: "Capíttol del [d]any que féu la mar a la muralla de San Fransech".
P. 45-59: "Capítol 16: de una oració que·s féu en lo Estudi General lo dia de sant Lluch de l'any 1596". Copia l'"Oratio de laudibus principatus Cathaloniae et barcinonentium die sancti Luce in aula magna Universitatis a Nicolao Spinola, jureconsulto, patricio genuensi, publice habita anno 1596".
P. 60-61: "Capítol 17: com stant los consellers en la Seu lo dia de san Sever oint lo ofici, en comensan lo sermó se n'anaren per causa que lo bisbe d'Elna, que predicave, teni[a] dos coxins a la trona".
P. 61-62: "Capíttol 18: com arribaren 20 galeres en la platja de la present ciutat y per venir lo duc de Feria a belles, lo qual se deye venie per virey de Catalunya, intentaren de que la ciutat tiràs primer".
P. 62: "Capítol 19: de la mort de fra àngel del Pas, frare recolet".
P. 63-64: "Capítol 20: de la estraxió de consellers y diputats del present any de 1596".
P. 64-65: "Capítol 22: com las repenedides se mudaren en la casa nova que stà al costat del monestir de Nostra Senyora del Carme".
P. 65-68: "Capítol 23: en lo qual se posa com lo duc de Feria fou provehit per virey de Catalunya".
P. 68-69: "Capítol 26: de la electió del bisbat de Solsona y esxtincció dels canonges reglars de San Agusti, y en particular dels de Santa Ana de la present ciutat".
P. 79: "Fi del sobredit any 1596, ab lo qual se acaba lo present llibre primer".
P. 81: "Llibre segon del present dietari: de l'any 1597".
P. 81: "Capítol primer: de una cri<a>da que manà fer lo virei per a llevar las màsqueras, y com los consellers li destorbaren".
P. 81-82: "Capítol 2: com lo virey y un cardenal estigueren a l'altar major de la Seu ab dos docers, lo dia de nostra Senyora de febrer, en presència dels consellers".
P. 82-97: "Capítol ters: com se començà la [ms. lo] obra de Diputació que stà devant de San Jaume".
P. 97-99: "Capítol 6: de la vinguda de dos cardenals en la present ciutat y com los consellers y diputats los visitaren".
P. 99-148: "Capítol 9: de com entraren los francessos en Roselló lo present any y de com ne foren expel·lits". Inclou, entre altres documents, un "Ca<r>tàlago dels cavallers que anaren a Girona per anar en dita jornada de Perpinyà si lo virei no·ls ho agués destorbat, los quals anaren molt , a punt, no sols de armes y cavalls, però ab molts criats y llibreas y molts ab sos vasalls tots ha gastos propris" (p. 112-114), i una "Relació del que lo duch de Feria, llochtinent y capità general per lo senyor rey en lo principat de Catalunya, y altres cavallers escrihuen des de la vila de Perpinyà per rahó de la entrada que an fet los francesos en la villa de Illa del dit comptat de Rosselló a 14 de maig 1598" (p. 142-147).
[A la p. 137 comencen les notícies corresponents a l'any 1598, tot i que després es recorden fets de 1597].
P. 148-156: "Com arribaren en la present ciutat los hermanos de Joan de Dios, y com fundaren ospital de son orde, y com foren desterrats de la present ciutat y bisbat".
P. 156-160: "Com lo senyor bisba Lloris alcansà un breu de sa santedat que ell a solas pogués visitar los canonges y la seu de Barcelona sens adjunt, y com lo comensà a posar ús y pràctica".
P. 160-161: "Com los diputats de Catalunya enviaren lo síndich del General a çaragoza y València per a que vinguessen los comanadors de San Joan a compulsar los actes per lo negoci de las encomiendas".
P. 161-168: "Malaltia, mort y obsèquias del senyor don Joan Dimas Lloris, bisbe de Barcelona".
P. 168-192: "Malaltia y mort del senyor rey don Phelip primer de Aragó y segon de Castella, fill del senyor emperador Carlos quint".
P. 193-204: "Capítol lo qual tracta breument de la vida del rey don Phelip primer y de las mullers y fills que tingué, ab algunas cosa[s] que ell féu".
P. 204-210: "Capítol de com, seguida la mort del rey Phelip primer, lo senyor Phelip segon, son fill, determinà de venir a celebrar son casament y de la infanta, sa germana, en la present ciutat y no tingué efecte".
P. 210-211: "Capítol de la extractió de concellers lo present any".
P. 211-228: "Capítol del sentiment que la present ciutat féu de la mutació de parer que lo senyor rey féu en no venir-se a casar assí y de las embaxadas que li feren".
[A la p. 212 comencen les notícies corresponents a 1599].
P. 228-233: "Capítol com la senyora reyna dona Margarida passà ab 41 galeras per la plaja de la present ciutat y lo que en Barcelona se féu per di[t]a ocasió".
P. 233-240: "Capítol com lo diputat militar anà a València a donar lo parebién al senyor rey de son casament".
P. 240-246: "Capítol de com se publicà en la present ciutat la vinguda de sa magestat; dels preparatoris que·s feren".
P. 246-259: "Capítol de la vinguda del senyor rey don Phelip segon [i. e. Felip III] en la present ciutat y del jurament que prestà y de las corts que celebrà, ab tot lo demés que en ella féu los dos mesos que y estigué".
P. 259-261: "Capítol de la fundació del monestir de las caputxinas de la present ciutat".
P. 262: "Capítol de la extracció de diputats y oïdors".
P. 262-263: "Capítol del jurament del duch de Feria per virrey de Cathalunya aprés de la anada del senyor rey".
P. 263-264: "Capítol de com consegraren lo altar major de la seu".
P. 264-266: "Capítol de com los diputats enviaren a demanar las Constitucions al senyor rey y la resposta que·ls féu".
P. 266-268: "Capítol de com la mar enderrocà la muralla de davant del monestir de Sant Francesch y lo dany que en dit monestir féu".
P. 268-269: "Capítol de com isquéran dos monjas del monestir de Santa Elisabet per anar a Monblanch".
P. 269-271: "Capítol com lo cardenal don Ernando Ninyo de Guevara arribà en la present ciutat, que tornava de Roma".
P. 271-275: "Capítol com los diputats reberen la primera vegada las Constitucions".
P. 275-278: "Capítol com prengueren pocessió del present bisbat per don Alfonso Coloma".
P. 278: "Capítol de la extracció de concellers de la present ciutat en dit any".
P. 278-283: "Capítol de la entrada que féu en la present ciutat lo reverendíssim bisbe don Alfonso Coloma".
[A la p. 283 comencen les notícies corresponents a 1600].
P. 283-284: "Capítol de com se predicà en la seu de Barcelona lo sermó primer de las festas movibles".
P. 284-295: "Capítol en lo qual se prosegueyx la recepció de las Constitucions".
P. 295-298: "Capítol de com foren publicats en la present ciutat uns cartells per rahó de la butlla de la cruzada".
P. 298-301: "Capítol de com la senyora reyna dona Margarida, estant en la present ciutat, prometé als frares de Sant Francisco de Paula de ésser patrona y fundadora de dit monestir".
P. 301-303: "Capítol de una carta que reberen los concellers del senyor rey per causa de uns diners que li havían amparats en la Taula de la ciutat".
P. 303-313: "Capítol de com foren trets los hermanos de Juan de Dios de l'hospital de la Misericòrdia y desterrat[s] del tot de la present ciutat y bisbat".
P. 313-318: "Capítol de la fundació del Seminari del Bisbe".
P. 318: "Capítol de com los concellers feren fer una crida en la qual abatéran tots los menuts vells".
P. 319-325: "Capítol de com lo santíssim pare Clement octau suprimí sinch canonicats en la seu de Barcelona,de quinse que lo capítol ne volia suprimir".
P. 325-328: "Capítol com llevaren la gramalla al conceller segon per causa de un privilegi real que havia falcificat".
P. 328-330: "Capítol de com al Coll de Mall mataren ab tirs de pedrinyals a l'ardiaca major de Vich".
P. 330: "Capítol de unas relíquias de sants y altres coses memorables que·s trobaren en una montanya prop la ciutat de Granada".
P. 330-332: "Capítol de com anà en lo mes de maig del present any la professó de la Seu a Sant Roch per no éser-i pogut anar en lo seu dia acostumat, y com la acompanyaren lo clero de las parròquias de Barcelona".
P. 332: "Capítol de un aclipse de sol que y hagué en lo present any".
P. 332-335: "Capítol de una qüestió que y hagué entre lo bisbe y los concellers en la iglésia de Santa Anna per rahó de las cadiras".
P. 335-338: "Capítol de com los concellers feren detenir uns quants dies a unas galeras, sens voler-los dexar pràtica, per venir de part sospitosa de peste".
P. 338-344: "Capítol de com la religió de Sant Juan prengué pocessió del priorat y iglésia de Santa Anna, y com lo senyor bisbe hi resistí trahent-los de dita pocessió".
P. 344-347: "Capítol de com en la seu de Barcelona feren aniversaris canonicals per fra Luís Coloma, germà del senyor bisbe, y per don Francisco Coloma, son germà".
P. 347-349: "Capítol de com arribà en la present ciutat don Ascanio Colona, cardenal".
P. 349-350: "Capítol de com arribà en la present ciutat lo general de l'orde de Sant Francesch de la observància".
P. 350: "Capítol de la extracció de concellers en lo present any".
P. 350-351: "Capítol com lo rey de França prengué una fortaleza al duch de Saboya".
P. 351-353: "Capítol de com los concellers reberen avís com sa santedat havia determinat de fer la canonisació de sant Ramon de Penyafort".
[A la p. 353 comencen les notícies corresponents a 1601].
P. 353-354: "Capítol de com morí lo conceller en cap i·n tragueren altre en son lloch".
P. 354-362: "Capítol de una qüestió que y hagué entre diputats y concellers per causa de un frau que lo clavari de la ciutat prengué".
P. 362-363: "Capítol de com los concellers no volien anar a la professó de sant Sebastià per causa que los sagristans no havían posat lo sant Sebastà a la sivera".
P. 363-366: "Capítol de la concòrdia que·s firmà entre lo senyor bisbe de Barcelona y lo reverent capítol de la Seu".
P. 366-372: "Capítol de una qüestió que y hagué entre lo senyor bisbe de Barcelona y los honorables concellers per uns cóps que lo batlle de cóps prengué de un forment de la ciutat".
P. 372-400: "Capítol de com los diputats reberen la segona vegada las Constitucions fetas per lo senyor rey en las corts que en la present ciutat celebrà lo any 1599".
P. 400-402: "Capítol de una professó que·s féu en la present ciutat per lo prenyat de la senyora reyna".
P. 402-405: "Capítol com las monges de Santa Clara trasladaren dos coços sants que en dita iglésia tenían en altres sepulturas millors".
P. 405-407: "Capítol de com se manà que fos festa de guardar lo dia de sant Passià".
P. 407-408: "Capítol de com se comensà a fer professó de las ledanias lo dia de sant March".
P. 408-421: "Capítol com los concellers feren posar a la presó un alguasil del Sant Ofici per haver ell pres un carniser".
P. 421-432: "Capítol de una solempna embaxada que lo rey de Pèrcia envià al papa y a tots los prínceps christians, y com dits embaxadors passaren per la present ciutat". Expl.: "y lo canonge Guasch des de Lisboa per sas jornadas arribà en Barcelona".
 

Observacions: 

Al f. [1] hi ha una nota enganxada, de la mà de Joan Pau Colomer: "Lo present plech [ratllat conté 12; interl. consta] [de] 21 coderns, y en ells se conté la vinguda de l'archibisbe de Tarragona y bisbe de Vich per ocasió de fer lo procés per la canonizació de sant Ramon de Penyafort en lo any 1596, juntament diffarents fets y cosas passadas en Catalunya fins a l'any 1599. Lo últim capítol que·s troba en aquest plech és una relació de quant lo diputat militar anà a València per dar la norabona el rey del casament y entrà en València, a 23 de abril 1599, y altres cosas, fins a la entrada féu lo embaxador percià en Barcelona a 15 de juliol 1601 per anar a la cort de Espanya".

La bibliografia sobre Jaume Ramon Vila no esmenta aquest dietari, tot i que Duran i Sanpere ja l'hi havia atribuït en un article de 1947. Aquesta autoria, que no consta al ms., es dedueix d'alguns fragments en primera persona on apareix el nom de Vila, i que, d'altra banda, aporten dades noves per a la biografia del personatge:

a) La participació de Vila en la causa per a la canonització de sant Ramon de Penyafort. Al ms. es transcriuen les seves respostes a dos interrogatoris del procés (p. 6-41). Al primer, datat el 27 de març de 1596, és presentat com a "reverendus dominus Jacobus Raimundus Vila, presbitter barchinonensis, testtis [...]; et dixitt se nominari Jacobum Raimundum ett cognominari Vila, ettattis viginttis sex annorum, nattum Barchinone, abett in pattrimonio mille libras singulis annis ex quibus vivitt [...]; dixitt se esse sacerdotum ett quottidie celebrare,ett pecatta sua pattri Egidio, recttori Societtattis Jesu, confitteri [...]; dixitt se nattum ese Barchinone ett dixitt ett in eo habere domicilium" (p. 27-28); aquest pare Egidius és el geògraf i historiador jesuïta Pere Gil, citat a la p. 159. Més endavant Vila respon a un qüestionari centrat en la vida i miracles de sant Ramon: "Responsiones ad artticulos dattos pro partte reverendi prioris monasttery Sanctte Cattherine marttiris, ordinis predicattorum, mihi Jacovo Raimundo Vila [...]" (p. 30 i seg.), que  acaba amb una "Memoria seu catthalogus autthorum qui cittanttur in his[ta] responttio[ne]" (p. 36-37).

b) L'enfrontament de Vila, com a administrador eclesiàstic de la casa de la Misericòrdia de Barcelona -nomenat pels bisbes Joan Dimes Lloris (10 de maig de 1597) i Alfons Coloma (26 de febrer de 1600)-, amb els germans de Joan de Déu, que regenten aquest hospital (p. 148-156 i 303-313).

c) Les respostes de Vila a una enquesta sobre l'estat de les canongies de la seu de Barcelona (1600; p. 319-325).

La intenció de l'autor "no és fer història, sinó dietari" (p. 204) i més en particular "per las cosas que succeiran en Barcelona y Cathalunya que en altra part" (p. 63). Tot i això, depassa els límits del gènere amb la introducció d'alguns excursos, com ara el dedicat a Felip II, poc favorable al rei, enemic de les llibertats del país (p.193-204).

Tal com es comprova amb la lectura de les rúbriques del dietari, la rígida estructura formal que promet el text ("lo present dietari vage dividit ab llibres y en cada llibre se tracta lo contengut en aquell any", p. 84) no es manté en aquesta còpia: les referències sovint no corresponen als llocs on es llegeix realment la notícia (p. e., el primer capítol de l'actual manuscrit, no numerat, consta com a "ters" a la p. 6) o, senzillament, no es troba el text al·ludit (p. 42). Probablement, Vila deixà l'obra inacabada.

La presència de la mà de Joan Pau Colomer en el ms. B-100 ens obliga a plantejar novament la possibilitat que aquesta còpia fos duta a terme en el cercle dels Dalmases; sobre Colomer, la seva tasca a la biblioteca dels Dalmases i l'interès d'aquest per l'obra de Vila veg. AHCB, ms. B-26. La tercera mà del ms. B-100 ha participat també en la còpia dels ms. B-26 (amb Colomer) i B-22.

[MTS]

Bibliografia: 

ED.: Spinola 1596. // DESCR.: Repertori 1474-1620: I, 63-69. // EST.: Duran i Sanpere 1973b. Sobre Vila veg. MCEM 247.

 

 

 


 

Institut d'Estudis Catalans. Carrer del Carme, 47; 08001 Barcelona.
Telèfon +34 932 701 620. Fax +34 932 701 180. informacio@iec.cat - Informació legal