• Cerca general
  • Cerca per camps
  • Cerca per matèries

 

 

 

 

 

Id MCEM: 69

Ciutat Barcelona

Biblioteca / Arxiu:  Biblioteca de Catalunya

Signatura: Ms. 490

Signatures antigues: 

Data: XV 1a m.

Llengua:  Catalā, llatí

Suport: Paper

Mides: 295 x 220 mm

Folis: 2 + f. 1-125 en llapis (antiga: 3-126) + 2

Copista: Diverses mans

Enquadernació:  Pergamí (moderna)

Llom: "Varia. Notes histōriques, etc." (teixell)

Procedència:  De la biblioteca Dalmases, adquirida per la BC el 1916

Estat de conservació:  Restaurat

Ornamentació: [8-9] a quatre columnes

Matèries: Documents , Historiografia , Profecies

Autor: 

Títol:  [Miscel·lània de textos jurídics, històrics i profètics]

Contingut

[1] F. 64 (65): "Profacia feta per fra Johan de la orda de Cistell en València". Inc.: "Les coses que·s seguexen miraculosament han ésser demostrades en lo temps e anys de part desús scrits contenguts segons consta per revelació feta a fra Johan de la orda de Cistell e per ell declarades per la forma següent: Primerament en l'any MCCCCXXXX fins en I'any MCCCCXXXXV aparaxaran e seran demostrats senyalls mervellossos e spantables". Expl.: "e aprés serà fet tantost I corrall e I pastor"; al marge inferior hi ha una nota: "No és stat ver, et ideo credo in Deum".
[2] F. 65-72v (66-73v): "Sequntur miracula beati Ber[nar]dini per ordinem".
[3] F. 73 (74) [Formulari jurídic de donació hereditària (en llatí)].
[4] F. 73v (74v) [Carta del dux de Gènova Pietro de Campofregoso a Alfons el Magnànim. Gènova, 17 de juliol de 1456].
F. 73v-74 (74v-75) [Resposta del Magnànim, redactada per Antonio Panormita. Castelnuovo, Nàpols, 10 d'agost de 1456].
[5] F. 75-84 (76-85) [Odoric de Pordenone. De ritibus diversarum nationum gentilium et paganorum]. "ln nomine domini Jhesuchristi incipit libellus quem scribi fecit et dictavit frater Odoricus sancte memorie, de ordine fratrum minorum, qui modo floret miraculis; quem libellum edidit de ritibus diversarum nacionum gentilium et paganorum prout inferius continetur". Inc.: "Cum multa et varia enarrentur a multis de ritibus et de condicionibus huius seculi". Expl.: "in paludes non clamant rane plus, etc. Scriptum Colonie ab uno fratrum ordinis beatissime genitricis virginis Marie de Monte Carmeli".
[6] F. 84v-96v (85v-98v) [Aitó de Gorigos. Libre de les batalles dels tartres o Flors de les històries de la terra d'Orient]. Inc.: "[L]o regne de Catay és tengut per lo pus noble regna e per lo pus rich qui sia en lo món". Expl.: "e de açò jo viu puch donar testimoni de veritat".
[7] F. 97 (99) [Conclusió dels consellers de Barcelona, 13 maig 1457].
[8] F. 98-99v (100-101v) [Profecies d'Anselm Turmeda].
[8a] F. 98-99 (100-101): "Así comensa lo dictat lo quall frare Entelm Turmeda ha fet en l'any MCCCCVII de les cosses qui han a venir segons algunes profacies e dits de stròlechs parlants del fet de la Sglézia e dels regidors de aquella e dels prínceps e senyors en lurs terres e províncies e illes, e de assò que s'ha sdevenir en elles". "Prohemi". Inc.: "Les prometençes / e grans sentençes". Expl.: "ffins a Déu playa / que alre sia. / Peraules closes / sensa les gloses / no són entesses; / per ço represes / són a vaguades. / Ací acaba fra Entelm Turmeda. Deo gratias".
[8b] F. 99-99v (101-101v): "Altre ordinació o profecia del dit frare Entelm Turmeda". Inc.: "No crech pas / que trespàs". Expl.: "Aquest dit / fou scrit / l'any sissè, / mes setè, / jus en Tunis, / Barbaria, per mi, / Abdalà, / sens falla".
[9] F. 100 (102) [Profecies anònimes en cobles dels anys de Joan II]. Inc.: "Sapiats, sényer en Ricard". Expl.: "guonyarets malvolença. Deo gratias".
[10] F. 100v-101v (102v-103v) [Pseudo-Arnau de Vilanova]. "Oppus magistri Arnaldi de Villanova". Inc.: "Ego Arnaldus de Villanova, de mandato illustrissimi regis Petri, regis Arragonum, laboravi et investigavi in diversis scripturis". Expl.: "sicut lacius descripsi in libro vocato Vademecum, ubi fit mensio de religiosis malis, etc. Deo gratias".
[11] F. 102-102v (104-104v): "Lucidari". Inc.: "En nom de la sancta Trinitat e en favor de la fell christiandat vul fer aquest dictat, per lo senyor rey en Ferrando na son preguat". Expl.: "per avant no vul pus dir, car mon treslat és fet e complit en l'any de la nativitat de nostre senyor Jesucrist MCCCCXV a XIII dies del mes de noembre".
[12] F. 102v (104v) [Versos profètics del pròleg de la Summula seu Breviloquium super Concordia Novi et Veteris Testamenti]. Inc.: "Castrum turris et aquilo et vulpis anglicana".
[13] F. 102v (104v) [Profecies sobre Ferran el Catòlic, c. 1472-1479 (en vers)]. Inc.: "Scriure vul". Expl.: "malvat propheta".
[14] F. 115-116 (118-119) [Salms i altres oracions].
[15] F. 122v-125v [Receptes en català].

Observacions: 

Els textos descrits ocupen els f. 64-125 d'una miscel·lània de textos jurídics, històrics i profètics del XV. Segons Puig i Oliver, aquest ms. devia pertànyer a una família de juristes.

Bibliografia: 

ED.: [1, 10] Puig i Oliver 1994 [fragmentària]. [6] Aitó de Gorigos 1989. [8a, 11, 12] Veg. MCEM 67. [8b] Bohigas 1915-1916. [13] Requesens 1997. // DESCR.: Alòs-Moner 1916: 35. Bohigas 1920-1922. Íd. 1920-1922b. Guía 1959: 71-72. Cincuenta años 1968: 138. Kristeller 1963-1997: IV, 487. Escudero 1993: 27. BITECA, manid 1236. Repertori 1474-1620: I, 196-198.

 

 

 


 

Institut d'Estudis Catalans. Carrer del Carme, 47; 08001 Barcelona.
Telèfon +34 932 701 620. Fax +34 932 701 180. informacio@iec.cat - Informació legal