• Cerca general
  • Cerca per camps
  • Cerca per matèries

 

 

 

 

 

Id MCEM: 905

Ciutat Barcelona

Biblioteca / Arxiu:  Arxiu Hist˛ric dels Jesu´tes de Catalunya

Signatura: Ms. ACOB 34

Signatures antigues: B-II-25

Data: XIX ex.

Llengua:  CastellÓ

Suport: Paper

Mides: 300 x 215 mm, amb f. solts

Folis: 13 + p. 1-715 que salta de 143 a 244 + 5

Copista: 

Enquadernació:  Paper verd i pell al llom

Llom: "Historia del colegio de N. S. de Montesiˇn"

Procedència:  Segell de l'"Archivo Histˇrico de la Provincia de Aragˇn"

Estat de conservació: 

Ornamentació: Notes al marge

Matèries: Historiografia

Autor:  Pere Gil (1550-1622) et al.

Títol:  Historia del colegio de Nuestra Señora de Montesión de la Compañía de Jesús de la ciudad de Mallorca

Contingut

F. [4] prel.: "Historia del colegio de Nuestra Señora de Montesión de la Compañía de Jesús de la ciudad de Mallorca. Año 1561. Con prefación y con índices de capítulos y otras cosas".

F. [5-6v] prel. + 1 f. solt s. n.: "índice de los capítulos. Historia del colegio de Nuestra Señora de Montesión de la Compañía de Jesús de la ciudad de Mallorca desde su principio, con orden de sus rectores y años".

[1] F. [6v-13] prel. [Compilació de cartes i documents sobre la redacció d'històries dels col·legis de la província (en llatí). 1632].

[1a] F. [6v-7v] prel. [Roma, 26 de setembre de 1598]. "Epistola patris nostri generalis Claudii Aquavivae de historia scribenda, ad prepositum Aragoniae provinciae".

[1b] F. [7v-8] prel. [Carta de Pedro Continente, provincial d'Aragó (en castellà). Saragossa, 9 d'agost de 1632].

[1c] F. [8-8v] prel.: "Puntos de las cosas que pueden ayudar para escribir la historia del colegio, conforme la carta de nuestro padre y la “formula scribendi"'.

[1d] F. [9-9v] prel.: "Advertencia para los rectores en orden a la historia de sus colegios".

[1e] F. [9v] prel. [P. Continente]. "Instrucción para el historiador particular de los colegios".

[1f] F. [9v-10] prel. [Carta de Miquel Torbaví (en castellà). València, 17 de desembre de 1632].

[1g] F. [10-12] prel.: "Interrogatorio para averiguar las cosas de edificación que se pueden y deben poner en historia".

[1h ] F. [12-13] prel. [Vida de Jeroni de Moranta, S. I., m. 1616 (en castellà)].

[2] P. 1-702 [P. Gil et al. Historia del colegio de Nuestra Señora de Montesión]. "Capítulo 1o: del principio, modo, tiempo y sitio en que se fundó este colegio de Nuestra Señora de Montesión, y de su 1er rector, que fue el padre Francisco Boldó, y de las cosas que en tiempo de su gobierno se hicieron, desde 1561 hasta 1568". Inc.: "En el año de 1540 de la natividad de nuestro Redentor, a 5 de las calendas de octubre, esto es a 27 de setiembre, día de san Cosme y san Damián, hizo Dios, nuestro señor, una singularísima misericordia en bien de su santa Iglesia católica". Expl. (cap. 24: sobre el germà Antoni Móra, de Ciutadella): "y navegó con tanta felicidad por el mar amargo de esta vida hasta llegar a la eterna". Segueix una nota en llapis: "Termina en 1650. Falta, pues, más de un siglo: 1650-1767".

P. 703-715 [Signat per Malla, assessor, i Joan Montaner i Cladera, davant del notari Mateu Estard. C. 1774-1779]. "Expediente sobre el reconocimiento y separación de las pinturas halladas en el colegio de Montesión de la ciudad de Mallorca".
 

Observacions: 

L'exemplar siscentista utilitzat per a l'edició es conserva al col·legi de Monti-sion, segons el catàleg de la seva llibreria (AHSIC, ms. ACOB 37, p. 21; veg. també Batllori dins Gualba et al. 1918-1947: LX,  42, 740; íd. 1997).

La crònica de Monti-sion és escrita per diversos autors, entre els quals hi ha Pere Gil, que hi treballava el 1613, durant el seu rectorat en aquest col·legi (1611-1615). El nom de l'autor -en tercera persona- i la data, els trobem en diversos llocs. Parlant de Rafael Pelegrí, d'Artà: "fue un poco de tiempo superior del colegio de Barcelona, y del de Zaragoza fue rector el año 1574, estando el padre Pedro Gil -que escribe esto- en dicho colegio" (p. 4); "De éste [i. e. Antonio Araoz] oyeron decir los padres Matías Borrassá y Pedro Gil, que escribió esta historia" (p. 18); "al padre Pedro Gil, que a la sazón era rector de Barcelona y escribió esta historia" (p. 256); "y en el año de 1613, cuando el padre Pedro Gil recopilaba esta historia" (p. 38); "y en el año 1613, cuando se escribió esta historia" (p. 47); etc. L'obra és continuada fins al 1650, sense que s'indiqui el nom dels autors posteriors. Als memorials de la visita del col·legi de 1624 s'ordena: "Continúese la historia del collegio, añadiendo lo que falta desde año 1616, que es lo último que está escrito", i "hazer que se continúe la historia del collegio y embiar copia a Valencia, si no se ha embiado" (AHSIC, ms. ACOB 35, f. 66v i 69).

En la seva part de la crònica, Gil inclou passatges autobiogràfics, p. e.: "El padre Pedro Gil oyó decir de este buen padre [i. e. Francisco Estrada] al padre Ribadeneyra, cuando el año 1574 viniendo de Roma pasó por Zaragoza" (p. 18); sobre el document de la donació de la capella de Monti-sion a l'orde es recorda que "el original de esto está en un libro en el archivo, de todos los originales de patentes o privilegios, que el padre Pedro Gil ha hecho diligencia se juntasen y cosiesen juntamente en él" (p. 29-30). O es presenta com a testimoni del relat, p. e.: "Lo de las cartas que el padre Jerónimo Nadal escribió a su hermano, lo dijeron al padre Pedro Gil las señoras Prágedes Moranta y Nadal, viuda, e Isabel Nadal, también viuda, sobrinas carnales del padre Jerónimo Nadal, que en el año 1613 eran vivas; y con ellas habló el dicho padre muchas veces para informarse del principio y progreso de este colegio, como más adelante se dirá" (p. 4); "Este padre Baltasar Álvarez fue de grande espíritu; conocióle el padre Pedro Gil en Valencia" (p. 52); a la "Relación de los 10 padres y hermanos cautivos, de cómo fueron vendidos, lo que padecieron y de su rescate" (p. 281-294) -entre els quals hi ha Antoni Marquès, segrestat per corsaris, venut i rescatat (1608-1609)-, Gil consta com a testimoni en dos passatges: fent referència al vaixell en què viatjaven els jesuïtes captivats i venuts a Argel, "el padre Pedro Gil, que escribe esta historia, lo vio en Nápoles hecho un arnero en toda la obra muerta. [...] Esto lo oyó el padre Gil de boca del dueño de dicho galeón" (p. 284).

Les llistes que ofereixen les visites d'inspecció dels oficis i persones que els detenten a cada col·legi o residència de la Companyia, de vegades duen indicacions sobre la persona a qui s'assignava la redacció de la història del centre i sovint l'ànnua, notes que són més freqüents com més ens endinsem en el XVII. Una bona part d'aquestes obres s'han perdut: recordem, p. e., que Diego Tonera, primer superior de la casa de Manresa, havia escrit la d'aquest centre, no continuada posteriorment (segons l'autor del catàleg de l'arxiu, ms. ACOB 44, f. 204; Bajona 1997: 289). Més al·lusions a la redacció d'històries de col·legis als reculls de visites de Gandia, Tortosa i Lleida (ms. ACOB 10b, 80 i 89, respectivament).

és possible que la visita de Monti-sion de 1600 ja fes al·lusió al buit d'una història particular del col·legi, que els projectes de Borrassà i Gil ompliran: "Notable á sido la falta en no escrivir lo que se á hecho en este collegio, como ordena la 11; hanse hecho muy buenas cosas y no tienen nada. Execútese" (AHSIC, ms. ACOB 35, f. 55v). El 1624 és Andreu Moragues qui té "cargo de la librería, historia del collegio y annuas" (íd., f. 71; hem aplegat les dades conegudes sobre el personatge a BMM, ms. 1151). El 1626, Miquel Tomàs (f. 76, m. 1679: Fejér 1990: V,  189); el mateix any es fa una enigmàtica recomanació que no sabem si fa referència a la crònica: "Conviene desocupar al padre Andrés Mora<h>gues para que acabe su obra tan deseada, será bien que vuestra reverencia le libre de sermones, pues tiene hartos predicadores y el padre lo desea mucho", f. 79). El 1636 i el 1639, Pedro Hernández (f. 88v, 94; m. 1654: Fejér 1990: II, 301). El 1651, Antoni Vedell (f. 109; c. 1598-1652: Fejér, 1990: V, 248). Més endavant serà el lul·lista Jaume Custurer (1657-1715) qui se n'encarrega (anys 1681, 1693 i 1695: f. 153, 184, 189). Etc.

Per redactar la història de Monti-sion, es remet tant a obres ja publicades (les biografies de Pedro de Ribadeneyra) com a llibres i relacions del col·legi mallorquí, i especialment a la història de Borrassà: "un cuaderno que de la historia de este colegio escribió el padre Matías Borrassà, y de otros cuadernos y papeles, y de informaciones de algunas personas" (p. 6-7). Sobre aquest autor (1531-1607), veg. Sommervogel et al. Bibliothèque, I, col. 1820, on s'afirma que a la biblioteca del comte d'Aiamans hi ha un exemplar d'una història de Monti-sion, de Borrassà, en foli, datat el 1606; "Y débese advertir que el padre Pedro Gil, que recopiló esta historia hasta este año solamente [i. e. 1613], se aprovechó para hacerla del cuaderno del padre Matías Borrassá, que escribió de la historia de este colegio, y de los libros de la visita y votos y bienes raíces, y del libro mayor del gasto y recibo del procurador, y también de lo que supo por informaciones. Pero desde el año 81 se empezó a valer [ms. veler] de las annuas estampadas que halló en este colegio, y así en los años siguientes cada año se notará de cierto el número de los que en él residían, y se particulizarán muchas cosas que en los años pasados no se ha podido, de lo cual resultará que esta historia en los años siguientes será más larga y más cierta que lo ha sido hasta aquí" (p. 60-61); "Adviértase para lo que toca a la presente historia, que desde este año [i. e. 1597] en adelante se han hallado las annuas manuscritas de este colegio, y así todo lo que siga en adelante se pondrá más consertado y más particularizado y dará más gusto, placiendo al Señor; y a lo mismo ayudarán las annuas estampadas y la fresca memoria que hay de los años más cercanos en los padres que en este y en los años siguientes han residido en este colegio hasta el año de 1613 en que se ha recopilado la presente historia" (p. 110).

Altres fonts: el capítol 17 (p. 489 seg.) conté la "Vida y martirio del padre Jerónimo de Moranta, martirizado por la predicación de la fe en la Nueva España por los indios tepeguanes en 19 de noviembre de 1616, recopilada por el padre Juan Mateo Marimon y dirigida a un amigo suyo". Sobre Joan Mateu Marimon (1564-1627), veg. Sommervogel et al., V, col. 578: és autor d'una vida d'Alfons Rodríguez, en castellà, que consta en un catàleg de la llibreria de Monti-sion en còpia ms. de 1618 (AHSIC, ms. ACOB 37, p. 59; cf. Aguiló., E. de K. 188b; Rodríguez, A. 1885-1887: I, 276 seg.).

L'estructura de la crònica, la marquen els canvis de rector, que obren capítol; dintre de cadascun se segueix un esquema annalístic. La numeració de capítols té errors de repetició; de fet, hi ha 26 capítols numerats com segueix: 1-17 + 16 + 17-24.

Sense relligar, al mateix volum, f. amb extractes de la crònica i del ms. ACOB 35 sobre els jesuïtes sant Alfons Rodríguez (m. 1617) i Joan Baptista Escardó (1581-1652); i un plec d'11 f. s. n. sobre "Jesuitas en Mallorca", amb catàleg dels escriptors (s. XVI-XIX).

Els materials per a la continuació de la crònica són al ms. ACOB 36: Apuntamientos para la historia del colegio de Montesión, de 1666 a 1696, en còpia de mans coetànies i precedits de les ànnues del col·legi de 1604 i 1657, amb la següent indicació al f. 1: "Asta este tiempo [i. e. 1666] se allan [?] apuntamientos en el tomo segundo de la historia del colegio, aunque diminutos".

A l'obra es poden espigolar notícies biogràfiques sobre d'altres jesuïtes amb producció ressenyada al repertori, que procedien del col·legi mallorquí o bé hi tingueren càrrecs acadèmics o de govern: ja hem vist el cas de Gil. Hi afegim Gabriel Álvarez, Joan Ferrer, Joan Pau Fonts, Rafael Guerau, Andreu Moragues, Rafael Oller, Josep Villegas, etc. No pertanyia a l'orde, però sí a la congregació de clergues de la ciutat, la creació de la qual va ser impulsada per Gil -que en serà elegit pare- el 1611 i aprovada a Roma el 1612, l'historiador Joan Binimelis; en donar notícia de la seva mort el 1616, es recorda una clàusula d'un codicil (1612), referent a la història ms. de Mallorca que deixà als jurats de Palma: "que por el mismo caso que dichos jurados intenten sacar de la Casa de la ciudad dicha historia por vía de emprestada, quiere y manda que sea aplicada al colegio de Nuestra Señora de Montesión, de los padres de la Compañía de Jesús, como consta por su último testamento" (p. 406); el 1617 i el 1619 els jurats en van prestar alguns volums als jesuïtes Rafael Oller, Guillem Fiol i Andreu Moragues, que no els devien retornar (veg. Aguiló, E. de K. 1888; Blanco Trias 1948: 57; Ensenyat 1993: 500-501; veg. BMM, ms. 476-480). Per a la història de la congregació de clergues a Mallorca veg., al ms. que descrivim, p. 312, 316, 324-325, 328-329, i al mateix arxiu, el ms. ACOB 35, f. 316-318.

Transcrivim [1b], la carta amb què Pedro Continente, elegit provincial el 1632 (veg. Batllori 1996: 46), envia un plec d'ordinacions referents a la confecció de la història de la província a un destinatari inconegut, potser els rectors dels col·legis de la Companyia de la província d'Aragó -en aquest cas el de Monti-sion: "Pax Christi. Viendo nuestro padre Claudio Aquaviva, de buena memoria, cuánto importa para gloria de Dios, honra de la Compañía, premio de los pasados, consuelo de los presentes, ejemplo de los venideros, que no se queden sepultados en olvido los trabajos loables, heroicos hechos y virtudes ilustres de los hijos de la Compañía, sabia y prudentemente ordenó que cada provincia escribiese su historia, como se ve en la carta “Historia Societatis scribenda”, despachada en 26 de setiembre de 1598 ad prepositum Aragoniae provintiae. Con el mismo zelo, nuestro padre Mutio Vitelleschi encarga seriamente se prosiga y envíe lo restante; pero la lástima es que no se ha proseguido ni se ha cuidado de recoger materia de que se puede tejer la historia desde el año 1600. Para ocurrir a estos inconvenientes y prevenir el daño que agora experimentamos por no haber recogido a su tiempo las cosas memorables, que no con menor trabajo se buscan que con dificultad se averiguan, ha parecido, con consulta de mis consultores y de otros padres graves, enviar a los colegios las advertencias e instrucción que van con ésta, para que con ella y una copia de la de nuestro padre Claudio, que también envío, por si acaso no la tienen, se pongan al principio del libro de la historia que ha de haber en cada colegio; y así, si no le hay, vuestra reverencia le mande encuadernar luego. Y se observe con puntualidad todo esto, advirtiendo que en las visitas se tendrá no menor cuidado de visitar este libro que el de las cuentas, pues no es menos necesario el uno que el otro. Con lo cual y buena diligencia de vuestra reverencia y de sus sucesores en el oficio y de los que estuvieren señalados para este empleo, confío se facilitará en adelante el escribir la historia de la provincia. Guarde Dios a vuestra reverencia, en cuyos sacrificios me encomiendo. Zaragoza, y agosto 9 de 1632. Pedro Continente" (f. [7v-8] prel.). Recordem que una de les represes de la crònica de Betlem està datada cap als anys 1632-1633 (veg. AHSIC, ms. ACOB 1). Els "puntos" i "advertencias" següents inclouen un esquema sobre l'estructura que han de seguir les cròniques dels col·legis, així com advertències al rector perquè les revisi cada tres mesos "y vea si se han escrito las cosas notables sucedidas en dicho tiempo, así como reconoce el libro de las cuentas" (f. [9] prel.; el mateix termini s'imposa a l'"historiador particular" de cada col·legi, que ha de ser també el redactor de la carta ànnua que s'envia a Roma sobre l'activitat del centre, f. [9v] prel.).

Copiem la carta de Miquel Torbaví, rector del col·legi de Lleida des de 1632 (Batllori 1996: 73; m. 1647: AHSIC, ms. ACOB 38, f. 46v), a un destinatari inconegut, potser el rector de Monti-sion (1f): "Pax Cristi. El padre provincial me mandó correr todos los colegios de la Compañía para recoger las cosas dignas de historia que se han de enviar a Roma, y publicar esos órdenes que van con ésta. He acabado aquí, en San Pablo [i. e. el col·legi de Sant Pau, a València], mi jornada; y si fuera necesario pasara también a ese colegio, pero el padre Lagaria envió todo lo tocante a la historia. Sólo falta que vuestra reverencia proceda juntando todos los padres, les lea esas cartas de nuestro padre y del padre provincial con los puntos y advertencias para la historia, para que todos alienten la excepción, y después esas o otras copias las ponga al principio del libro de la historia que ahí tienen; y si no le hubiere, se encuaderne luego para que en él, conforme este orden, se vaya prosiguiendo la historia, para lo cual señalará vuestra reverencia, en nombre del padre provincial, un padre que con parecer de sus consultores juzgue más a propósito y con diligencia observe lo que nuestro padre provincial ordena. Valencia y diciembre 17, 1632. Miguel Torbaví". Sota: "Procure vuestra reverencia se haga [ms. hago] todo con la diligencia y execución, que la cosa lo pide. Pedro Continente" (f. [9v-10] prel.).

[MTS]
 

Bibliografia: 

ED.: Gualba et al. 1918-1947. // DESCR.: Repertori 1474-1620: IV, 422-428. // EST.: Astrain 1902-1925: I, XXXIX. Blanco Trias 1947: 31. Íd. 1948. Batllori 1996: 75. Íd. 1997: 271-274.

 

 

 


 

Institut d'Estudis Catalans. Carrer del Carme, 47; 08001 Barcelona.
Telèfon +34 932 701 620. Fax +34 932 701 180. informacio@iec.cat - Informació legal

á