• Cerca general
  • Cerca per camps
  • Cerca per matèries

 

 

 

 

 

Id MCEM: 816

Ciutat Poblet

Biblioteca / Arxiu:  Biblioteca del Monestir

Signatura: Ms. 106

Signatures antigues: Est. 5, 15; Est. V, 2; Est. 2, c. 2; Est. 2, c. 8; R.122; 5-2-6

Data: XVI ex.-XVII in.

Llengua:  Llatí

Suport: Paper

Mides: 250 x 190 mm

Folis: 9 + p. 1-139 + 2

Copista: 

Enquadernació:  Pell vermella, amb les armes del virrei Pere Antoni d'Aragó i la llegenda "Don Pedro" i "de Aragón"

Llom: "De successione Sicilie"

Procedència:  Pere Antoni d'Aragķ; havia estat a la Biblioteca Pública de Tarragona

Estat de conservació:  Restaurat

Ornamentació: Notes al marge

Matèries: Dret , Historiografia

Autor:  Pau Rossell (doc. 1432-1462)

Títol:  Libellus regiae successionis regnorum Siciliae, Jerusalem et aliorum

Contingut

F. [1] prel., d'una mà posterior: "Petri Trusilli de regia sucessione in Sicilia, etc.".

F. [5] prel.: "Libellus regiae successionis regnorum Siciliae, Hierusalem et aliorum. Authore Petro Trossillo de Valentia".

F. [6-8v] prel. [índex de matèries per ordre alfabètic].

P. 1-7: "Libellus regiae successionis regnorum Siciliae, Jerusalem et aliorum". Al marge: "Proemium operis". Inc.: "Rex pacificus pia miseratione disposuit, naturalis ratio, legalis institutio, commune desiderium animorum decrevit, praecepit atque optat unumquemque virum, maxime virtuosum, ad proprii patrimonii acquisitionem cum desiderio anhelare". Expl.: "sua correptione, supplicatione praemissa".

P. 8-139: "De dominio regis Menelai". Inc.: "Sub dominio incliti Menelai regis fuit tota Italia". Expl.: "et de sibi commissis iustam Creatori reddat rationem, ad cuius gloriam post dies longevos ipsa sacra regia maiestas nunc foeliciter regnans suis meritis foeliciter perducatur".
 

Observacions: 

El notari valencià Pau Rossell -dit per error Pere Trossell- procedia de Barcelona i és documentat entre 1432 i 1449; se'n conserven protocols de 1435 a 1439 al Col·legi del Patriarca; sembla que encara vivia el 1462. Entre 1435 i 1438 havia redactat la Descendentia dominorum regum Sicilie. Pispisa només cita els ms. de Palerm i la BHUV, i dóna per desaparegut el de Poblet, que apareix a l'índice alphabético de los libros contenidos en la librería que envió a este real monasterio de Poblet el excelentísimo señor don P. A. de Aragón, com a "Pedro de Trujillo. Real successión de los reynos de Sicilia, Jerusalén, etc., olim 2.B.2", on Trujillo és una adaptació de Trossell.

Sobre l'objectiu i les circumstàncies en què es redacta la Descendentia, al·legat jurídic a favor dels drets hereditaris del Magnànim a Nàpols, veg. el proemi: "ad [...] decus, honorem iustae intentionis et animosae virtutis dictae sacrae regiae maiestatis Aragonum et Siciliae, ad eius intentionem fundandam super ereptione et recuperatione praedictorum regnorum sibi iure debito pertinentium, ut de praeteritis et futuris eius legitima excusatio admittatur coram omnipotenti Creatore [...], minimus notariorum egregiae civitatis Valentiae, Petrus de Trossillo, licet indignus, ductus tamen fidelitate naturali principis praelibati, [...] supremaque instigatione fidelissimi ipsius domini regis et consiliarii, magnae prudentiae et circumspectionis viri, domini sui et magistri, Joannis Mercaderi, baiuli generalis pro ipsa regia maiestate in toto regno Valentiae, et sub eius correptione et emenda, ad postulationem circumspecti viri et discretionis strenuae Berengarii Mercaderii, militis, eius filii, ipsius regiae maiestatis camerarii, ad hoc libellum formandum diutius laboravit" (p. 6-7).

[MTS]

Bibliografia: 

DESCR.: BPT, ms. 220, f. 44, 99v, 144. Villanueva 1803-1852: XX, 151. Toda 1883: 90. Íd. 1923-1924: 59-60. Íd. 1936b: 22. Bosch; Cruells 1936: 78. Domínguez Bordona 1948: 43-44. Íd. 1950: 72. Íd. 1951: 407. Kristeller 1963-1997: IV, 685. Torné Cubells 1995: 157. Repertori 1474-1620: IV, 244-246. // EST.: Torné Cubells 1995. Compagna 2000: 44-45. Alcina Franch 2000: 246-248. Andrés Robres 1990: 506. Cruselles 1998: 293, 340.

 

 

 


 

Institut d'Estudis Catalans. Carrer del Carme, 47; 08001 Barcelona.
Telèfon +34 932 701 620. Fax +34 932 701 180. informacio@iec.cat - Informació legal