• Cerca general
  • Cerca per camps
  • Cerca per matèries

 

 

 

 

 

Id MCEM: 813

Ciutat Montserrat

Biblioteca / Arxiu:  Biblioteca del Monestir

Signatura: Ms. 1172

Signatures antigues: 

Data: XVI ex.

Llengua:  Català

Suport: Paper

Mides: 310 x 215 mm

Folis: 3 + f. 1-378 en llapis + 1

Copista: Diverses mans

Enquadernació:  Pergamí

Llom: "Catalán. Antigüedades de Valencia. M. S. 156..."; "Crónica de algunas antigüedades y govierno de la ciudad de Valencia después de su conquista"

Procedència:  "Est llibre copià mossèn Llop de la almoneda dels llibres de miser Gandia". Adquirit a J. Sala Badal el 1967

Estat de conservació:  Efecte corrosiu de la tinta

Ornamentació:

Matèries: Dietaris i memòries , Historiografia

Autor:  Francesc Joan (doc. 1498-1538)

Títol:  [Versió del Llibre de memòries de diversos successos, de fets memorables i de coses assenyalades de la ciutat i regne de València]

Contingut

[1a] F. 1-1v [Extractes de Luca Marineo i Pere Antoni Beuter (en llatí i castellà)]. Al marge: "Memoria de Leyda y Valencia, etc.". "Lusii Marinei Siculi De primis Aragonie regibus et eorum rerum gestarum perbreve naratione liber primus, ffo. 24, pagine secunde, dice". Inc.: "Valencie vero moneta cum unico lilii [ms. si lii] flore cuditur".
[1b] F. 2-4 [Genealogia dels reis d'Aragó i comtes-reis de Ramir I a Felip II]. Inc. "Lo primer rey de Aragó fonc appellat Remiro, fill del rey Sancho de Navarra e de Aragó. Fon rey en lo any de nostre Senyor 1037 e regnà 38 anys. Fon mort a Graus, en Ribagorça, e morí anno Domini [en blanc]". Expl.: "ab la color i riquea que no·s pot pensar ni dir, los quals yo he vist de mos ulls propis. [Al marge Lo XX rey és don Carlos, emperador; sota, afegit per una altra mà Lo XX rey fonch lo rey don Carlos de àustria, emperador, etc., nét del dit rey don Farando. Lo XXI rey fonch y és don Felip de àustria, fill de dit rey don Carlos, de present en lo any 1585, felicíssimament regnant]".
[1c] F. 4v [Llista de "Dignitats de Castella [...], de Aragó"].
[1d] F. 5-5v [Dues notes]. Al marge: "La fundació del monastir de la Verge Maria de Portaceli" i "Del monestir del Puig".
[2] F. 6-378 [Versió del Llibre de memòries de diversos successos, de fets memorables i de coses assenyalades de la ciutat i regne de València].
F. 6-7, dalt: "Jhs. Maria". "Lo present llibre és estat trelladad a instància del noble don Francès Juan, major de dies, del llibre d'en Mir, ab moltes addicions que y ha posat y coses notables y antigues de la ciudad y regne de València". Inc.: "En lo any de nostre senyor Déu mil do[s]-cents trenta-huyt, a nou dies a la entrada de octubre, pres lo senyor en Jaume, per la gràcia de Déu rey de Aragó, la ciutat de València e regne de aquella". Expl.: "totes les armes en cartes XI; lo for[n] [?] de rayola e teula en cartes XI".
F. 7, primera rúbrica: "Any 1308". Inc.: "En lo any 1308, en lo mes de juny, foren jurats de la ciutat de València los honrrats en Maymó çaplana"; al marge: "Jurats".
F. 11: "Any MCCCXXVI. Comença lo segon llibre d'en Benajam".
F. 12: "Ací acaba lo segon llibre d'en Benajam. Aquesta anyada de XXXI no·s troba perquè no està en lo registre".
F. 12v: "Comença lo llibre ters d'en Benajam".
F. 17: "Comença lo llibre quart del mateix. Any 1340".
F. 18v: "Libre quart d'en Benajam. Any 1344".
F. 19v: "Libre quart d'en Benejam. Any 1344".
F. 20v: "Libre primer d'en Pere de Monçó. Any 1345".
F. 21: "Libre primer d'en Pere de Monçó. Any 1345".
F. 24: "Comença lo libre segon del mateix. Any 1346".
F. 24v: "Comença lo tercer libre del mateix".
F. 25v: "Comença lo primer libre d'en Lorens Jorba. Any 1348".
F. 27v: "Libre segon d'en Lore[n]s Jorba. Any 1351".
F. 27v: "Llibre primer d'en Pere Rovira".
F. 28: "Libre primer d'en Ramon Costa. Any 1353".
F. 28v: "Comença lo segon llibre del mateix. Any 1354".
F. 29: "Comença lo libre d'en Matheu Fabra. Any 1355".
F. 30v: "Ací comença lo llibre de Domingo Borràs".
F. 31: "Libre segon d'en Domingo Borràs. Any 1358".
F. 32v: "Lo ters llibre del mateix".
F. 33v: "Libre quart del mateix. Any 1360".
F. 36: "Libre segon d'en Ramon Ubach. Any 1367".
F. 38v: "Libre primer d'en Villalba, notari".
F. 48v: "Ací fineix lo primer libre d'en Villalba e comença lo segon llibre del matex".
F. 62: "Ací acaba lo segon llibre d'en Villalba. Comença lo tercer del mateix".
F. 103v: "Comença lo primer llibre d'en Barthomeu Cardona a vii de juliol MCCCC".
F. 144v: "Ací acaba lo llibre primer de Lluýs Fenollosa, notari e scrivà de la sala de la ciutat de València".
F. 183: "Acaba ací lo libre segon d'en Lloýs Fenollosa, a 14 [...] any 1412. Comença lo primer llibre d'en Jaume Desplà, notari, dijous, a vii de mars, any 1412".
F. 213v: "Ací acaba lo primer llibre d'en Jaume Desplà, notari scrivà de la Sala. Començà a XVII de mars 1412 e finí divendres, a 17 de mars de l'any 1415. Comença lo llibre primer de consells del discret Francès Scolà, notari, començant a XIIII de mars 1416, en lo qual dia fonch elet en escrivà".
F. 227: "Acaba lo llibre d'en Francès Scolà, notari, començant a 14 de mars 1416 e finix a 14 de mars 1418. E comença lo primer de Jaume Desplà, notari, començant aprés a XIIII de mars dit any -en lo qual dia fonch elet en scrivà-, en cartes CCCXIIII".
F. 229: "Acaba lo llibre d'en Jaume Desplà, notari; comença a 14 de mars 1418 e finix a 15 de juny 1423. Comença lo llibre primer d'en Joan de Aguilar, notari. Any 1424".
F. 235v: "Ací acaba lo quart llibre de Anthoni Pascual. E comença lo cinquè del mateix".
F. 243v: "Acaba lo 4 libre de n'Antoni Pascual e comença lo sisè".
F. 248: "Libre segon d'en Jaume Beneyto, començat aprés les festes de Quinquagèsima de 1441".
F. 251v: "Ací acaba lo segon llibre d'en Jaume Beneyto e comença lo mateix, tercer".
F. 257: "Ací acaba lo ters llibre d'en Jaume Beneyto e comença lo quart del matex".
F. 261v: "Ací acaba lo quart llibre d'en Jaume Beneyto e comença lo quint llibre del mateix".
F. 263v: "Ací acaba lo cinquèn llibre d'en Jaume Beneyto, a XVIIII de maig 1453. Comença lo sisèn llibre del mateix".
F. 265: "Ací acaba lo sisèn llibre d'en Jaume Beneyto, a XXIIII de maig 1455. Comença lo setè llibre".
F. 268: "Ací acaba lo setèn llibre d'en Jaume Beneyto y comença lo huitèn llibre del mateix".
F. 271v: "Ací acaba lo huitè llibre d'en Jaume Beneyto, notari, e comença lo novè llibre del mateix en la festa de Quinquagèsima, any 1460".
F. 275v: "Ací acaba lo VIIII llibre d'en Jaume Beneyto e comença lo deèn llibre del mateix, a vi de juny 1462".
F. 284v: "Comença lo segon dia de juny, any 1465, lo onsè llibre de Jaume Beneyto".
F. 286v: "Acaba lo onsè llibre d'en Jaume Beneyto a dos de juny 1468".
F. 289v: "Ací acaba lo llibre XII e darrer d'en Jaume Beneyto, notari scrivà de la sala. Comença lo llibre primer de consells de l'honorable en Joan de Coloma, notari, regent per ell lo discret en Jaume Eximeno, notari. Començant primer de juny any 1471".
F. 292: "Ací acaba lo llibre primer d'en Joan de Coloma, notari, regent aquell en Jaume Eximeno, notari. Comença lo segon llibre, regent en Jaume Eximeno, notari".
F. 294: "Ací acaba lo llibre segon. Comença lo tercer llibre".
F. 298: "Ací acaba la part del ters llibre de mossèn Coloma e primer d'en Jaume Eximeno, notari".
F. 301: "Ací acaba lo segon llibre d'en Jaume Eximeno e comença lo ters del mateix".
F. 304: "Ací acaba lo ters llibre d'en Jaume Eximeno e comença lo quart llibre del mateix".
F. 307v: "Ací acaba lo quart llibre d'en Jaume Beneyto, notari, e comença lo 5 llibre del mateix. Any 1487".
F. 378v Expl. (1566): "justícia civil en Felip Penyarroja, ciutadà".

Observacions: 

Aquest ms. és una versió del Libre de memòries de diversos sucesos e fets memorables e de coses senyalades de la ciutat e regne de València, iniciat pel cavaller valencià Francès o Francesc Joan, documentat entre 1498 i 1538; apareix citat al f. 4 ("yo, don Francès Joan") i a la rúbrica del f. 6. La seva compilació va ser continuada per diversos autors fins al 1644, entre els quals l'editor Carreres Zacarés (p. XXIII-XXIV) n'identifica dos més: Francesc Marc (1556-1616) i Joan Lluc Ivars (1581-1644). Francesc Joan treballà a partir dels volums de Manuals de consells de la ciutat des del s. XIV -per això hi ha el repetit "comença el llibre primer" o "acaba el llibre terç", etc.- i els continuà amb un dietari del seu propi temps, detallat fins al 1538. és a dir, va apilar dades en un sol volum que abraça des de l'any 1308 i, en el present volum, els continuadors van fer arribar fins al 1566, com s'indica al llom: "M. S. 156..." (si podem llegir "M[anu] s[criptum] 156[6]"). Per als anys següents a la participació de F. Joan, però, una altra mà es limita a copiar les llistes de jurats de la ciutat de València, sense afegir notícies històriques (1536-1566; f. 375-378v). A més a més, al f. 4 s'ha afegit a la llista de reis el nom de Felip II de Castella, I de Catalunya-Aragó, amb aquestes paraules: "de present lo any 1585 felicíssimament regnant"; la mateixa mà recorda, en nota al f. 6v, que el 15 de febrer de 1586 "[...] se cremà la major part de la casa de la Sala", anotacions que ens ofereixen una possible data ante quem per a la còpia del ms.

A part dels llistats dels jurats successius de la ciutat de València, hi ha altres dades històriques, com, per exemple, la fundació de la cartoixa de Portaceli, el 1272.

Cf. MCEM 1277.

[JRP; MTS]

Bibliografia: 

MMMP 30, 160. // ED.: [2] Cf. Libre de memòries 1930-1935. // DESCR.: Olivar 1977: 386. Repertori 1474-1620: IV, 234-237. // EST.: Cf. Rubio Vela 1995.

 

 

 


 

Institut d'Estudis Catalans. Carrer del Carme, 47; 08001 Barcelona.
Telèfon +34 932 701 620. Fax +34 932 701 180. informacio@iec.cat - Informació legal