• Cerca general
  • Cerca per camps
  • Cerca per matèries

 

 

 

 

 

Id MCEM: 731

Ciutat Barcelona

Biblioteca / Arxiu:  Reial Acadčmia de Belles Arts de Sant Jordi

Signatura: Ms. s. n.

Signatures antigues: 

Data: 1468-1482 c.

Llengua:  Catalā

Suport: Paper

Mides: 215 x 150 mm

Folis: F. 1-152 en llapis

Copista: Autōgraf

Enquadernació:  Pergamí en forma de cartera

Llom: 

Procedència:  Llegat testamentari de Pau Solā (1867)

Estat de conservació: 

Ornamentació: Notes al marge; il·lustracions de caràcter mnemotècnic al marge

Matèries: Bíblia , Dietaris i memōries

Autor:  Bartomeu Rodrigues (s. XV)

Títol:  [Llibre de comptes]

Contingut

F. 1: "[En no]m de nostre Senyo[r ...] [...]ll de la [...]la senta Maria [...]al és [... ho]nrat en Berthomeu Rodri[gues ...] quall [...] fonch comensat en València lo [pri]mer de julioll any 1468".

[1] F. 1v-42 [Llibre de comptes de Bartomeu Rodrigues (1468-1470)].

[2] F. 42v-152 [Extractes, resums i notes sobre la Bíblia i altres textos]. Primera rúbrica: "Açò devall scrit és tret del Fflor sanctorum, en Calafell". Inc.: "En la ystòria de sanct Johan és contengut Erodes ésser ydumeu". Expl. ("Pa[ralip]omenon II"): "21. Com Joade, sacerdot, manifestà per rey Joachàs, [...] ffonch alçat per rey en Judà e deposaren de re[...] Ythalia, la qual trapijada per [...]s morí. Lo com[...] [...]menon és atràs, en cartes [...]".

Observacions: 

El mercader convers Bartomeu Rodrigues omplí els f. en blanc d'un llibre de comptes dels seus negocis comercials, amb extractes i notes de lectures, especialment de la Bíblia. Segons la rúbrica, va començar el llibre, redactat tot ell en català, el 1468; la darrera anotació datada és de 1482. Riera i Sans (1982: 420) ha resumit així el contingut de [2]: "hi ha algunes anotacions de sermons o discursos (folis 45v i 46r), alguna nota de vida privada (folis 132v, 149v i 151v), consultes sobre judaisme a mestre Gabriel de Lleó (folis 43v-44r; 45r; 45v; 46r) i sobre Bíblia a mestre Joan Ramon, agustí (foli 59r); però el que més hi ha són notes de lectura o, millor dit, d'estudi dels passatges que més interès li oferien els llibres que llegia. I com que gairebé totes les notes són de contingut religiós, aquest llibre ens presenta com la radiografia de la problemàtica religiosa d'un convers que podem considerar dels més típics".

La part central de [2] (f. 47-152) l'ocupen els extractes, resums i notes dels llibres de la Bíblia, amb aquest ordre: Gènesi (f. 47), èxode (f. 48, 58, 80), Reis (f. 57), Levític (f. 59v), Nombres (f. 69v), Job (f. 74), Psalms (ib.), Deuteronomi (f. 75), 1-2 Cròniques (f. 91v, 146v), cartes de Pau (f. 93), Fets dels apòstols (f. 102), cartes de Jaume (f. 103v), Joan (f. 104) i primera de Pere (f. 104v), evangelis de Mateu (f. 105), Marc (f. 112v), Lluc (f. 113v) i Joan (f. 116), Apocalipsi (f. 116v), Isaïes (f. 119v), 1-2 Samuel i 1-2 Reis (f. 133); a més de breus passatges intercalats en altres llocs del volum (de Proverbis, Eclesiàstic, Ezequiel, etc.).

A banda de la Bíblia, Rodrigues extracta una Vita Christi (f. 43-44v) que ell mateix identifica amb la Vida de Jesucrist d'Eiximenis: "En lo libre VIIIIè de Vita Christi, cap. LXXXXIIII, diu l'actor que ha ffet lo dit libre que ha llegit que a hun sanct monge fon revellat que fonch açotat Jesuchrist de vim CLXVI assots [...]. Diu mestre Ffrancesch Eximenis, en lo capítol LXXXXV del dit novè libre, que llegit ha que com condapnaren a mort Jesuchrist hi havia CLXXXa persones, que tots cridaven que fos crucificat [...]" (f. 44). Al f. 47v, postil·la de Nicolau de Lira, en català. Als f. 82v-83, extractes de Gil de Roma: "Dits que he trets de l'Egidi Romà, segons se mostra per la rúb[r]icha següent, e primo en lo pròlech" (fins al capítol V). Al f. 151: "E diu Josefus, en lo libre VIIIè, a capítols XVIII, que perquè Roboam no havia combatut [...]".

Com indica Riera, Rodrigues va afegir, al marge o al cos del text, dubtes sorgits arran de les seves lectures bíbliques, que devia consultar als citats mestre Gabriel de Lleó, a fra Joan Ramon o a d'altres especialistes en exegesi bíblica. P. e.: "Demana la declaració de la yra com s'à de entendre" (f. 49; es refereix a Ex 4,14, copiat just abans: "(4) E nostre Senyor irasch-se ab Moysès. (4) E dix: 'Aron, ton frare, conech yo que és bell parler'"); sobre Lc 3: "(III) De la jeneració de Jesús. Demana per què en la generació que descriu sant Mateu diu 'David enjendrà Salamó, e Salamó Roboam', e en la que descriu sanct Luch diu 'qui ffo ffill de Mathathia, qui ffo ffill de Natan, qui ffo ffill de David'. E per què, axí com diu 'qui ffo ffill de Mathathia, qui ffo ffill de Natan', per què no diu 'qui ffo ffill de Roboam, qui ffo ffill de Salamó'" (f. 113v; veg. Mt 1,6-7 i Lc 3,31).

Anotacions diverses. Extracte d'un sermó, que comença: "Digmenje que comtàvem XX de octubre 1477 sermonà en Sanct Miquell ffrare [en blanc], de preÿcadors" (f. 45v). Notícia sobre Guerau Guardiola, famós jurista coetani: "A XII de noembre 1482 micer Guerau Gordiola en la Audiència ha dit que Tul·li diu que la rahó natural és ley divina. [Afegit posteriorment per Rodrigues E més, diu Tul·li que natura ha possades totes les coses vergonyoses en loch cubert]" (f. 46). "Açò és el Credo", en llatí; els versicles hi són atribuïts a apòstols i profetes (f. 118v-119). Nota sobre el naixement d'un fill: "En nom de nostre senyor Déu e per son servir: en l'any que comtàvem MCCCCLXXVIII e en dimarts, a huna ora e i quart pasada mijanit, comtant XXV dies del mes de agost, de na Elena me naxqué ffiyl, del qual fforen padrins els magnífichs en Berenguer de Junyent e Phelip de Fferrera, e padrina la molt virtuosa senyora na Anthònia, muller del magnífich misser Joan Pajès, de la magestat del senyor rey viscanseller. Al qual ffiyl susdit ffonch mès nom Perot Bertomeu Rodrigues [...]" (f. 132v). Assentaments d'un llibre de comptes: f. 149v (1470), 151v i 152v. Al f. 152v, entre proves de ploma i d'una altra mà: "Jo, Joan Rodrigues". En un f. solt sense relligar, recepta (?) en llatí "per lo senyor en Rodrigues".

[MTS]

Bibliografia: 

DESCR.: Repertori 1474-1620: III, 466-468. // EST.: Riera i Sans 1982: 418-424. Ainaud de Lasarte, J. 1989.

 

 

 


 

Institut d'Estudis Catalans. Carrer del Carme, 47; 08001 Barcelona.
Telèfon +34 932 701 620. Fax +34 932 701 180. informacio@iec.cat - Informació legal