• Cerca general
  • Cerca per camps
  • Cerca per matèries

 

 

 

 

 

Id MCEM: 686

Ciutat Barcelona

Biblioteca / Arxiu:  Arxiu de la Corona d'Aragķ

Signatura: Monacals d'Hisenda, 1939

Signatures antigues: 

Data: XVI ex.-XVII in.

Llengua:  Catalā

Suport: Paper

Mides: 325 x 225 mm

Folis: 6 + f. 1-130 + 1

Copista: Probablement autōgraf, amb addicions d'altres mans

Enquadernació:  Pell gofrada, en mal estat

Llom: 

Procedència:  Del convent de Nostra Senyora de Grācia, O.C.D., de Barcelona

Estat de conservació: 

Ornamentació: Il·lustració en tinta

Matèries: Dietaris i memōries

Autor:  Josep Dalmau (1554-1633)

Títol:  [Llibre de memòries]

Contingut

F. [2] prel. [D'una mà posterior]. Dalt: "1576 - 11 - 6". "Llibre de memòrias de cosas particulars del senyor don Joseph Dalmau, fundador del convent de Nostra Senyora de Gràcia de carmelitans descalzos fora los murs de Barcelona".

F. [4v] prel. [Taula].

F. 46-49 + 41-44 [Memòries (1584-1596)]. "Memòrias". Inc.: "Memòria sia com a 5 de janer, vegília dels Reis de l'any 1584, me encartí ab la senyora Llucrètia Balsells, donzella, filla del senyor Parot Balsells, quòndam mercader". Expl.: "que a la hora de la mia mort acudas ab los demés fills meus y [interl. me] alcanceu gràtia que nostre Senyor me perdone mos pecats, amén".

F. 127-130 [Taula de personatges citats]. "Rúbrica".

Observacions: 

Josep Dalmau és autor d'una Relación de la solemnidad con que se han celebrado en la ciudad de Barcelona las fiestas a la beatificación de la madre santa Teresa de Jesús (Barcelona: Sebastià Matevat, 1615). El 1609 fou conseller (segon) de Barcelona, càrrec que ja havia ocupat el 1586 i que es resistí a acceptar "per ser persona que estava retirada y (en) alguna manera apartada de les honres y pompes de aquest món" (MNA, VIII, 456). A ell i a la resta de consellers d'aquell any és adreçada l'edició de la Corònica del principat de Catalunya de Jeroni Pujades (Barcelona: Jeroni Margarit, 1609), qui consta com a venedor d'un censal i un violari a Dalmau en la nombrosa paperassa administrativa que ens ha pervingut d'aquest (veg. ACA, Monacals d'Hisenda, 1930, f. 175-176v; 3445, f. CLXXVv-CLXXVI; 3446, f. CLIIIv; 3447, f. 46v, 196v-197).

Les "memòries" de misser Dalmau tenen l'interès afegit de contenir notícies sobre moments destacats de la carrera política del personatge, especialment la seva elecció el 1585 com a conseller tercer de Barcelona per a l'any següent. Explica, p. e., els problemes que tingué a l'hora de demostrar que ja havia complert els trenta anys mínims que s'exigien a l'època per ocupar aquell càrrec -de fet, ja en tenia trenta-un-, la seva actuació com a conseller en cap substitut fins a l'agost de 1586 i la seva participació en els incidents al voltant de la tramesa de les constitucions aprovades a les corts de Montsó de 1585; també comenta les conseqüències de la pesta de 1589 i detalls del seu cursus honorum. En aquest i altres llibres de comptes que citem a continuació, Dalmau deixa constància de la protecció econòmica que dispensà als carmelites descalços de la ciutat, que es cristal·litzà més endavant en la fundació del convent de Nostra Senyora de Gràcia o dels "josepets" (1626). Un cop vidu de Lucrècia Balcells (1625), es féu capellà. Per a una biografia del personatge basada en fons carmelites veg. Martí i Bonet 1987: 14-33.

A la mateixa secció de l'ACA hem localitzat altres llibres de comptes de Dalmau, la majoria copiats per la mateixa mà d'aquest volum que descrivim i que identifiquem amb la del redactor; tot i que les notes dietarístiques de major interès es troben al vol. 1939, també s'hi poden espigolar algunes anotacions autobiogràfiques més breus, especialment al vol. 3446. Es tracta dels següents volums: 3444 ("Llibre primer de misser Joseph Dalmau, assessor de la Ballia general de Cathalunya, comensat en 1591 [...]"); 3445 ("Llibre terçer de misser Joseph Dalmau, doctor de la Reial Audiència [...]", 1613 i seg.); 3446 ("Llibre quart [...]", 1618 i seg.; cf. f. CXXXVIII: "A honor y glòria de la santíssima Trinitat, Pare, Fill y Sant Sperit, de la gloriosa verge Maria, del gloriós sant Joseph y de la gloriosa [ratllat verge] santa mare Theresa [ratllat de Jesús], a 10 de agost diumenje, dia de sant Llorenç, de l'any 1625, se féu lo acte de la [ratllat monastir] fundatió del monastir vull fer en la torra tinch en la parròchia de Sarrià, y fiu donatió al pare general y provinsial y a la religió dels frares carmelitas descalços de la provínsia de Sant Joseph axí de dita torra y de las terres a ella contigües, com de dotze mília lliures en preu y sis-centes de renda annual per a sustento dels frares de dit monastir, lo qual à de ser per a que en ell se crien los novisis de dita religió y sia casa y monastir de novisiat, lo qual monastir sia sots invocatió de Nostra Senyora de Gràtia [...]"; f. CXLI: "[...] en ser morta la quòndam Lucrètia Dalmau, muller mia [interl. a 21 fabrer 1625], determiní de fer-me ecclesiàstic, y axí enviy´ a Roma per dispensa de la irregularitat en què per raó del càrrech de la Reial Audiència avia incorregut, y a sa magestat per a que·m donàs llicèntia [...]"); 3447 ("Llibre quint de misser Joseph Dalmau, prevere, de la Real Audièntia [...]", 1630 i seg.). Al vol. 3801 es pot llegir una còpia del darrer testament de la seva dona, Lucrècia Balcells (1612, publicat el 1625), i una concòrdia i donacions de Dalmau al convent de Sant Josep; als vol. 3118 i 3787, còpia d'alguns processos en què el jurista intervingué com a part; als vol. 3431 i 4393, llibres de comptes referents als béns de Lucrècia.

[MTS]

Bibliografia: 

DESCR.: Repertori 1474-1620: III, 327-329. // EST.: MNA, V, 422; VIII, 454-457. Beltran 1986: 425, 444-451, 590, 594-599. Martí i Bonet 1987: 14-33. DGC, III, 980; V, 1766. Festes i celebracions 2010: 40-42, 219-220.

 

 

 


 

Institut d'Estudis Catalans. Carrer del Carme, 47; 08001 Barcelona.
Telèfon +34 932 701 620. Fax +34 932 701 180. informacio@iec.cat - Informació legal