• Cerca general
  • Cerca per camps
  • Cerca per matèries

 

 

 

 

 

Id MCEM: 675

Ciutat Barcelona

Biblioteca / Arxiu:  Arxiu de la Corona d'Aragķ

Signatura: Generalitat, G.65/1

Signatures antigues: 

Data: 1596-1633

Llengua:  Catalā

Suport: Paper

Mides: 310 x 210 mm

Folis: 3 + f. 1-259 posterior, en tinta + 23

Copista: Diverses mans. Notes al marge de mans coetānies i posteriors

Enquadernació:  Pell gofrada, en mal estat

Llom: "Encuadernaciķn N.15" (contracoberta anterior)

Procedència:  Arxiu de la Diputaciķ?

Estat de conservació:  Efecte corrosiu de la tinta. Restaurat

Ornamentació:

Matèries: Ordinacions

Autor: 

Títol:  [Llibre de la confraria de Sant Jordi, II]

Contingut

F. [1] prel.: "Sit nomen Domini benedictum".

F. 1-12v [Ordinacions de la confraria de Sant Jordi (1596)].

F. 1 [Pròleg]. "A 18 de maig 1596, lo senyor deputat militar don Honofre d'Elantorn, senyor de Seró y prior major de la confraria del gloriós cavaller y màrtir sant Jordi, convocà en la Casa de la Deputatió tots los confrares que en aquella occasió se trobaren dins la present ciutat de Barcelona. Y convocats y congregats, aprés de feta la extractió de la justa y torneig de l'any propvinent de 1597, fonc proposat per dit senyor deputat militar que tenia necessitat esta confraria de fer un nou redrés en les ordinations, que la experièntia mostrava ser necessari en los capítols y ordinations antiguas en algunas levar algunas cosas, en altres afigir y de nou ajustar-n'i altres, perquè ab major lum y claredat se trobassen les coses necessàrias y ab més perfectió se poguessen fer y exercitar les festas d'esta confraria. Y axí tots los confrares que·s trobaren presents y devall scrits, unànimes y concordes, determinaren se cometés a sis cavallers confrares, dels que allí éran presents, al cà[rrec] dels quals estigués levar, afigir y fer de nou totes les ordinations que paregués ser convenients per la bona directió, augment y policia de la confraria, y aquelles ab [un libre nou?] fossen assentades, a fi y effecte que consecuti[vament] y ab bon orde estiguessen continuades, perquè ab facilitat se trobàs tot lo que fos menester, axí de ordinations com les leys de justa, de torneig de cavall y de torneig a peu. Y per dit effecte foren nomenats don Bernat d'Oms, Hierònim del Bosc, don Bernat de Josà, Miquel Baptista Fa[lcó], Jo[seph d]e Bellafilla, don Anton Despalau y Francesc de Ag[uil]ar. En virtut de dita determinatió y deliberatió se són fetes les ordinations y leys següents".

F. 1v-12v: "Ordinations y leys".

F. 13-259v [Crònica de l'extracció de càrrecs de la confraria i de la celebració de justes i torneigs en honor de sant Jordi i altres (1596-1633)]. Al marge: "Extracció de la justa y també del torneig a peu". "Disabte, a XVIII de maig MDLXXXXVI". Inc.: "Convocats y congregats los cavallers de la confraria del gloriós cavaller y màrtir sant Jordi que al present se tròban en la present ciutat de Barcelona". Expl.: "Publicat lo demunt dit per la trompeta del General, se despedí sa excel·lència y los demés, fent-se les degudes cortesies".

Observacions: 

Enmig de la crònica d'actes s'han copiat noves ordinacions, corresponents al 6 de maig de 1606 (f. 81), 6 de maig de 1618 (f. 175-175v) i 1 de juliol de 1625 (f. 220-220v). Als f. 144-148: "Festas y torneig en honor de la beata mare Teresa, fundadora de l'orde dels frares carmelitas descalsos de sant Joseph", amb motiu de la seva beatificació (1614).

El primer volum de les ordinacions i actes de les sessions de la confraria de Sant Jordi de Barcelona (anys 1565-1586) es conserva a l'AHCB amb la signatura ms. B-64. El darrer volum, corresponent a les activitats de la confraria durant els anys 1633-1701, es pot consultar a ACA, Generalitat, G.65/2, a la portada del qual es llegeix: "Fonch fet lo present llibre a VIIIIº de mayg de l'any MDCXXXII, essent deputats los senyors: doctor fra Esteve Salacruz, abat de Sant Pere de Galligants; Francesch Hierònym Sentís, donzell, en la ciutat de Tortosa domiciliat; Joseph Miquel Quintana, ciutadà honrrat de Barcelona. Oïdors de comptes del dit General: lo doctor don Jacinto Dezcallar, canonge de la seu de Barçelona; Francesch Cànoves, donzell, en Barçelona domiciliat; Jaume Lamarca, doctor en drets, en la vila de Perpinyà populat" (f. 1). Als f. 2-12 conté una còpia de les ordinacions de 1596 segons el ms. que descrivim -"comforme y de la manera estan en lo libre últim de la dita confraria, que comensa: 'A XVIII de maig MDLXXXXVI'" (f. 2)-, seguides de les "Novas ordinations" de 1631, que van ser anul·lades el 1634 (f. 13-14v i cf. f. 17).

Hi ha una altra còpia de les ordinacions de 1596 sense, però, la crònica, autenticada pel notari i escrivà de la Generalitat Pere Pau Vidal i feta a cavall dels s. XVI-XVII, a BC, ms. 195, f. 1-15. A BICAB, M-20, es llegeixen en un ms. siscentista les Ordinacions y statuts del bras militar fets en virtut de privilegi real y consuetut antiquíssima continuats en lo libre de dit bras presidint en aquell lo molt il·lustre senyor don Onofre de Lentorn, senyor de Seró, protector primer, de 1602; van ser impreses a Barcelona el 1605 per Gabriel Graells i Gerard Dòtil (veg. Col·legi d'Advocats 1995: 17; La biblioteca de l'Il·lustre Col·legi d'Advocats 1997: LXXIV).

[MTS]

Bibliografia: 

DESCR.: Udina i Martorell 1955: 86. Íd. 1986: 325, 337. Repertori 1474-1620: III, 313-315. // EST.: Veg. Repertori 1474-1620: I, 57-58.

 

 

 


 

Institut d'Estudis Catalans. Carrer del Carme, 47; 08001 Barcelona.
Telèfon +34 932 701 620. Fax +34 932 701 180. informacio@iec.cat - Informació legal