• Cerca general
  • Cerca per camps
  • Cerca per matèries

 

 

 

 

 

Id MCEM: 617

Ciutat Barcelona

Biblioteca / Arxiu:  Arxiu de la Corona d'Aragķ

Signatura: Ms. Miscelˇlānia, 26

Signatures antigues: Ms. Arxiu Reial, 26

Data: 1512-1514 c.

Llengua:  Catalā, llatí

Suport: Paper

Mides: 295 x 220 mm

Folis: 11 + f. CXXIX-CLXXVI + CC-CCII + 12

Copista: Autōgraf de Pere Miquel Carbonell, amb addicions i notes

Enquadernació:  Pergamí

Llom: "Danįa de la mort"

Procedència:  Arxiu Reial de Barcelona

Estat de conservació: 

Ornamentació:

Matèries: Hagiografia , Poesia

Autor:  Pere Miquel Carbonell (1434-1517) (comp.). [9] Gaspar Nadal (s. XVI). [10-11] Pere III (1319-1387)

Títol:  [3-6] [Textos sobre sant Sever]. [7-9] Dansa de la mort (traducció catalana i continuació). [10-11] Cobles

Contingut

[1] F. CXXIXv (1400), dalt: "Jesus, Maria, Hieronymus". "Conventio seu pactum inter scriptores de scribania domini regis ab una parte et magistros studii ex alia". Al marge: "Hanc conventionem sumpsi ex quadam papyro in coopertis huius regesti affixo".
[2] F. CXXX-CXXXIII [Saragossa, 16 de desembre de 1398]. "Venditio facta per Bernardum de Marimundo serenissimo domino Martino, regi Aragonum, de domo vocata de Valldaura, sita in parochia Sancti Martini de Cerdanyola satis prope Ba[r]cinonam, precio XXXXIIIIor milium solidorum" .
[3] F. CXXXIII [Nota]. "Confirmatio omnium privilegiorum monasterii Sancti Cucufatis Vallensis donatioque jurisdictionis eiusdem monasterii factae ex causa translationis corporis sancti Severi, presulis barcinonensis, scilicet de ipso monasterio ad sedem barcinonensem, ubi est constructa capella ad laudem et honorem Dei et eiusdem sancti. Quam [interl. confirmationem] transcriptam comperies sutam [a cont., text ratllat] et reconditam in fine huius regesti et probatam, que pro originali habeatur. Et quia vir quidam [interl. probus et] devotus sancti Severi, barcinonensis antistitis, me, Petrum Michaelem Carbonellum, regium archivarium, vehementer oravit ut epistolam quandam per me nuper editam, ubi de miraculo tibie regis Martini et vita et [interl. aliis] miraculis prefati presulis exaratur, hoc in loco transcribere, ideo volens illius probi viri morem gerere, voluntati et devotione sancti Severi motus, transcribo eam ad verbum, ut sequitur".
F. CXXXIIIv-CXXXVIII: "Ad Gabrielem Vilell presbyterum de vita et miraculis divi Severi, barcinonensis antistitis, epistola, [afegit posteriorment et etiam de eius corporis translatione]". Inc.: "Petrus Michael Carbonellus, regius archivarius, Gabrieli cognomento Vilell, presbytero multum venerabili, P. S. D.: Efflagitasti saepenumero, vir integerrime". Expl.: "nihil frustra. Vale meque, ut facis, ama. Ex Regio Archivo Barcinonae tertio idus junii anno a Christi natali christiano duodecimo supra quingentesimum millesimum, Ferrando secundo foeliciter regnante"; al marge: "MDXII, IIIº idus junii, scilicet XIº die huius mensis, quo est festum duorum sanctorum, scilicet Bernabe et Onophri".
[4] F. CXXXVIII: "Adhaec conticere nequiverim quin hymnum de martyrio huius gloriosi Severi, barcinonensis episcopi, aeditum in quodam codice antiquissimo repertum, [al marge sed non tersum, immo barbarum], in calce huius epistolae reponam. Accipe igitur ipsum sub hoc tenore"; al marge: "'Adhaec' adverbium est et una dictio, et significat 'postea'". "Hymnus ad sanctum Severum (nescio eius qui fuit actor)". Inc.: "Clavis tribus perforari"; al marge: "Tres vegades VI fan XVIII, car ab XVIII claus fon martyrizat e coronat".
[5] F. CXXXVIIIv: "Ad beatum Severum, barcinonensem episcopum dignissimum, hanc facio orationem ego quidem archivarius memoratus". "Oratio". Segueixen dues notes de l'arxiver: "Et quia veneranda frugique Helisabet, uxor perchari filii mei Francisci, peperit [interl. filium] die mercurii [al marge XIIII mensis decembris] anno Christi Mº quingentesimo tredecimo apud domum ipsius filii mei sitam in civitate Barcinone, in vico vulgo dicto del Garrofer, ideo ego quidem Petrus Michael Carbonellus, devotione motus ad sanctum Severum, ut in baptismo acto in sede barcinonensi Severi nomen eidem imponeretur operam dedi die Lune XIX eiusdem mensis anno memorato. Deo gracias". "Memoria tene quod hoc in mense augusti anno Christi MºDºXIIIº construi feci ego quidem Petrus Michael Carbonellus ad laudem, gloriam et honorem domini nostri Jesuchristi et immaculate virginis Mariae, eius matris, ac beatorum archangeli Michaelis, Severi episcopi barcinonensis, et Eulaliae virginis, patrone nostrae, sacellum seu capellulam ubi est retrotabulum in quo ipsorum imagines [ratllat ipsorum] sanctorum Michaelis, Severi et Eulaliae depictae sunt, apud hortum pensilem domus meae sitae in vico vulgo dicto d'en Serra civitatis Barcinonae [...]" [el foli està mutilat].
[6] F. CXXXIX-CXXXIXv: "Ad Gabrielem Vilell presbyterum alia epistola de vita sancti Severi". Inc.: "Petrus Michael Carbonellus, regius archivarius, Gabrieli Vilell presbytero, in sacris Scripturis studioso et erudito, P. S. D.: Quamvis in epistola mea quam ad te dederim tertio idus junii anno salutis millesimo quingentesimo duodecimo de vita, [interl. translatione corporis] et miraculis et aliis commendatione dignis sancti Severi". Expl.: "scripta relinquo. Vale et pro me peccatore Deum ora. Ex Regio Archivo Barcinonae decimo calendas decembris [ratllat anno salutis M], die festo sanctae Ceciliae, anno salutis Mº quingentesimo quartodecimo, Ferrando secundo foeliciter regnante".
[7] F. CXL-CLIIv: "Dança de la mort e de aquelles persones qui mal llur grat ab aquella ballen e dançen". "Parle lo mestre". Inc.: "O creatura rahonable". Al final: "Aquesta dança de la mort ha compost un sanct home doctor e canceller de París en lengua francesa [corr. sobre un text raspat appellat Joannes Climachus sive Climages] a pregàries de alguns devots religioses francesos; aprés és stada traduïda en lengua catalana. En la fi de la qual ha posat lo dit doctor lo epigramma qui·s segueix".
[8] F. CLIII: "Epigramma de felicitate et de infoelicitate hominis". Inc.: "Mortales Dominus cunctos in luce creavit".
[9a] F. CLIII-CLXIv: "Petri Michaelis Carbonelli, scribae et archivarii regii, carmina in tetrae mortis orrendam coream, diebus festis Jesuchristi maximi nataliciis anni salutis MCCCCXCVII, dum vulgus incertum ludis taxillariis vacaret, composita, foeliciter incipiunt". Inc.: "Jo, Carbonell, estimant poc la vida".
[9b] F. CLXII-CLXIIv [Continuació de Gaspar Nadal]. "Al menestral". Inc.: "Menestral, qui nit y dia".
[10] F. CC: "Record com en lo libre o registre cubert de pergamí [al marge pretitulat Secreti Bernardi Michaelis MCCCLXXIX, LXXX, lo qual Bernat Miquel era] secretari del rey en Pere de aquest nom terç, rey de Aragó, trobareu, en lo segon quuern de dit libre, una lettra que lo dit rey faé a son primogènit don Joan, reprenent aquell de haver fet matrimoni contra sa voluntat e consell, en lo peu de la qual ha sobre aquesta matèria unes cobles compostes per lo dit rey, lo qual era [al marge gran trobador e] home docte en astrologia e en altres arts liberals e molt litterat e bon scriptor, e ha compostes les Ordinations de la casa real, corregides e postil·lades de mà sua, scrites en un libre ligat de cubertes engrutades e de cuyro vermell recondit en aquest Real Archiu de Barcelona. E de las quals lettra e cobles lo tenor se segueix".
[10a] F. CC-CCv [Carta de Pere III a l'infant Joan. Barcelona, 13 de novembre de 1379 (al ms.: 1369)].
[10b] F. CCv: "Cobles". Inc.: "Mon char fill, per sanct Antoni". Al final, nota de Carbonell: "De mot a mot aquestes e les altres cobles fetes per lo dit rey en Pere són stades provades com és scrit en aquelles. Axí no dubte lo legidor hi haja mancament o superfluïtat de lettres, car axí ha plagut al componador".
[11] F. CCI: "Seguexen-se altres lettras e cobles fetes per lo dit rey en Pere al dit son fill primogènit, e són insertes [ratllat en; al marge en lo derrer quuern] [de] un libre o registre del dit secretari Bernat Miquel, praetitulat Secreti Bernardi Michaelis MCCCLXXVIII, e són sobre lo accident de febre havia sabut tenir dit son fill".
[11a] F. CCI [Carta de Pere III a l'infant Martí. Barcelona, 14 d'agost de 1378].
[11b] F. CCI-CCIv: "Cobles fetes per lo senyor rey". Inc.: "Vetlan e·l lit suy n·un penser casut"; al marge: "Són en limosí les presents cobles partim".

Observacions: 

Nota de Pròsper de Bofarull, enganxada a la contracoberta anterior: "Nota: Estos papeles son una obra de Carbonell y no un registro; se ha visto por el índice que estubieron antiguamente unidos a este volumen, [al marge, d'una altra mà como lo indica la foliación y el índice que tiene el registro en su primera hoja], al que sin duda se le titulaba Sancti Severi porque en ellos hay una historia de Carbonell sobre la traslación del cuerpo de dicho santo, pues en el registro nada se habla de él; por esta razón sin duda el señor Garma los desglosó, pero por no alterar el título del registro parece más conbeniente que estén unido[s]"; ib.: "Advertencia al portero" sobre l'enquadernació del ms. El registre de Cancelleria del qual s'ha desglossat el present volum i al qual es fa referència és el 2315, al llom del qual es llegeix: "Varia 16. Prop. s. Severi. Martini". Aquest volum de l'època de Martí I conté una rúbrica inicial i notes de la mà de Carbonell (f. [7] prel.), entre les quals hi ha la següent: "Dimarts a IIII del mes de agost de l'any de la nativitat de nostre Senyor mil CCCCV fon transladat lo cors de sanct Sever, bisbe de Barcelona, qui era en lo monastir de Sanct Cugat de Vallès, en la seu de la present ciutat de Barcelona, per la qual translatió fon feta solenne processó, en la qual anaren personalment lo rey en Martí de Aragó e lo rey en Martí de Sicília, fill seu, e molta altra gent; e la ciutat de Barcelona hi donà un drap d'or negre, del qual fon fet pali que aportaren sobre lo dit cors. E axò stà continuat en lo manual terç de jornades, recondit en la casa del Rational de la dita ciutat" (veg. Manual de novells ardits, I, p. 138-139). Al mateix f., crides sobre el contingut dels quaderns traspassats al ms. Miscel·lània, 26. L'original de la confirmació dels privilegis del monestir de Sant Cugat (1405) que Carbonell cita, però no copia, al començament de [3] va ser editat per Manuel de Bofarull (veg. Carbonell 1864-1865: I, 355-367) a partir d'ACA, Cancelleria, reg. 2202, f. 65-67v; Carbonell també l'esmenta en les seves Cròniques d'Espanya (II, p. 161).

[3]: a les Cròniques (íd., p. 162), l'arxiver es refereix a la carta a Vilell, que aleshores encara es conservava al registre "Proprium" del rei Martí, d'on la va transcriure Manuel de Bofarull (Carbonell 1864-1865: I,  335). Al marge de l'entrada corresponent al seu episcopologi de Barcelona (veg. ACA, Cancelleria, memorial 49, f. 55), Carbonell remet en nota a la mateixa carta i acaba: "[...] Et ne memoria excidit, si quipiam vitam et mores huius sancti Severi scire voluerit, legat epistolam quam, divino spirictu attractus, edidi III idus junii anno Christi MºDºXII ego quidem Petrus Michael Carbonellus, et illam, manu propria scriptam, ad probum virum Gabrielem Vilell, presbiterum barcinonensem, dare non distuli. Eamque reperietur in codice meo maioris formae epistolarum mearum per me editarum"; aquest ms. amb cartes de Carbonell és actualment perdut.

[7, 9]: l'atribució de [7] a Nicolas de Clemanges (confós per Carbonell amb el canceller de París Jean Gerson, suposat autor de la Dansa francesa) és falsa i s'explica pel fet que en algun ms. de l'original francès que Carbonell tradueix s'hi copien obres d'aquell autor (veg. Infantes 1997: 283-284). La Dansa de la mort de Carbonell (9) és continuada al s. XVI per Gaspar Nadal, que afegeix el seu nom en una nota al f. CLXv (editada a Carbonell, op. cit., II, p. 311) i en una de les cobles, en boca de la Mort: "Sus ola vós, en jovencell / qui Gaspar Nadal vos dieu" (f. CLXIIv).

Al marge del f. CLIIv (7), Carbonell extracta un fragment de la darrera carta de Joan II al seu fill Ferran, precedida d'una nota que comença: "Per ço ara·m ve a la memòria aquella epístola que stant lo senyor rey don Joan, fill del senyor rey don Ferrando [interl. primer], en la agonia" (op. cit., II, p. 294-295). Veg. ACA, Cancelleria, memorial 49, [108].

[8]: aquests versos llatins també són copiats coetàniament al ms. 832 de la BC, f. 87v.

[10-11]: Carbonell anotà els registres on es conserven les còpies trescentistes d'aquests dos poemes del rei Pere III: ACA, Cancelleria, reg. 1265, f. LXIIIIv-LXV ([10], amb dues notes de Carbonell al f. [4] prel., en llatí i català, la segona de les quals conté un nou elogi del rei Pere: "E és cert que aquest rey en Pere, vulgarment appellat del Punyalet, perquè tant com visqué portà en la correge penjant un punyalet, era [ratllat és] home docte en astrologia e en altres arts liberals, trobador e home molt litterat, bon scriptor, e ha compostes les Ordinations de la casa real, de les quals en aquest Real Archiu hi ha i libre hon són corregides per ell e de mà sua pròpria apostil·lades"); íd., reg. 1261, f. CLXV-CLXVv ([11], amb una breu remissió en català de Carbonell al f. [4] prel., advertint de la presència de les cobles reials; cf. la transcripció i el facsímil del s. XIX d'ACB, Miscel·lània, 17/3). Tot i el que diu l'arxiver, [11] s'adreça a l'infant Martí i no al primogènit Joan. Veg. també ACA, Fons de Reserva, Documents curiosos, III, 2.

[MTS]

Bibliografia: 

ED.: [3-6] Carbonell 1864-1865: I, 335-354. [7-9] Íd.: II, 267-317. [10-11] Cluzel 1957-1958: 362-369. Riquer 1964: 2, 33-38 [edició i reproducció facs. de [10] segons MCEM 640, III, 2, i d'[11b] segons ACA, Cancelleria, reg. 1261 -tot i que al peu de pàgina es llegeix per error 1265-]. [10a, 11a] Rubió i Lluch 1908-1921: I, 281-282, 276. [10b] Riquer 2000: 126. Romeu i Figueras 2000: 70-71. // DESCR.: Massó i Torrents 1932: 38. [3, 6-9] Vilallonga 1988: 27. Ead. 1993: 65-66. Carbonell 1997: I, 34. [7, 9-11] Parramon i Blasco 1992: 275, 284, 306. BITECA, manid 1418. Repertori 1474-1620: III, 197-202. // EST.: [3-6] España sagrada 1747-1961: XXIX, 70. [7-9] Infantes 1997: 282-284. Zvonareva 2015.

 

 

 


 

Institut d'Estudis Catalans. Carrer del Carme, 47; 08001 Barcelona.
Telèfon +34 932 701 620. Fax +34 932 701 180. informacio@iec.cat - Informació legal