• Cerca general
  • Cerca per camps
  • Cerca per matèries

 

 

 

 

 

Id MCEM: 616

Ciutat Barcelona

Biblioteca / Arxiu:  Arxiu de la Corona d'Aragķ

Signatura: Ms. Miscelˇlānia, 25

Signatures antigues: "Nē 18, armario de Zaragoza, extra sacos, nē 62" (f. [2] prel. i nota relligada entre els f. XIII bis i XIIII); "Colecciķn curiosa, tomo 3"; ms. Arxiu Reial, 25

Data: XV ex.

Llengua:  Catalā

Suport: Paper

Mides: 300 x 220 mm

Folis: 3 + f. I-VI de Carbonell + 1 + I-LVI amb numeraciķ corregida de l'autor, sobre una altra seva (I-IIII + XXXIX-XLIIII) + 5

Copista: Esborrany autōgraf

Enquadernació:  Pergamí

Llom: "Exequias de don Juan 2ē de Aragķn"

Procedència:  Arxiu Reial de Barcelona

Estat de conservació:  Tacat per la humitat. Restaurat

Ornamentació: Al f. IIv (1a numeració) caplletra il·luminada (Q amb traç inferior amb forma de drac alat i escut interior coronat amb les quatre barres) amb filigrana vermella i blava; al f. I (2a numeració), caplletra en vermell. Rúbriques i calderons en vermell

Matèries: Historiografia , Ordinacions

Autor:  Pere Miquel Carbonell (1434-1517)

Títol:  De la malaltia, exèquies e sepultura de l'il·lustríssimo senyor don Joan

Contingut

F. I (1a numeració), dalt: "Iesus". "En aquest registe per manament del senyor rey és transcrita la obra novament composta e acabada de la malaltia, exèquies e sepultura de l'il·lustríssimo senyor don Joan, per la gràtia de Déu rey de Aragó, de Navarra, de Sicília, de Valèntia, de Mallorques, de Sardenya e de Còrçaga, comte de Barcelona, duch de Athenes e de Neopàtria, comte de Rosselló e de Cerdanya, e encara marquès de Oristany e comte de Gociano, de memòria immortal. E perquè·s monstre tots temps lo dit manament del senyor rey, segueix-se la lettra real hon aquell és contengut sots la forma següent".

F. I-II [Carta de Ferran II a Pere Miquel Carbonell. Barcelona, 13 de setembre de 1479]. Al marge: "In Diversorum IIº, folio XXVº".

F. IIv-IIIv [Pròleg (còpia en net)]. Inc.: "Quant són loables e de molta commendatió dignes les ordinations fetes per los il·lustríssimos e molt gloriosos reys de Aragó de tot lo regiment e orde de viure de llur casa real". Expl.: "en e per la forma e manera contenguda en los capítols següents".

F. IIIv-VIv: "Rúbrica de tots los capítols de la present obra" [incompleta: fins al cap. 66].

F. [VII-VIIv] [Esborrany de la rúbrica i el pròleg de l'obra. Al f. [VIIv] es llegeix la següent nota: "Aquesta obra conté LXXXXIIII capítols e lvi fulles"].

F. I-II (2a numeració) [Esborrany del pròleg]. Dalt, ratllades, diferents versions de la rúbrica de l'obra. Al marge: "Vide hunc titulum in precedenti pagina". Al marge: "De exequiis, sepultura et infirmitate regis Joannis secundi liber foeliciter incipit". Inc.: "Quant són loables e de molta commendatió dignes les ordinations fetes per los il·lustríssimos e molt gloriosos reys de Aragó de tot lo regiment e orde de viure de llur casa real". Expl.: "La qual epístola és del tenor següent: Don Ferrando, per la gràcia de Déu rey de Castella, de Aragó, de Leó, de Sicília, de Toledo, etc. Inseratur, etc. (Trobar-l'eu cosida in fine seu calce huius libri seu operis, folio XLVIIIIº)" [veg. f. I-II de la primera numeració].

F. II-IIIv: "Capítol LXXXXIIII e último del present libre, que tracta de les sepultures pomposes que·s [ratllat último del present libre] poden fer a laor de Déu, e són suffragis a les ànimes, [ratllat etc. Inseratur en lo fi o peu del LXXXXII capítols. E diu axí] contra la [ms. lo] opinió de alguns tenints lo contrari; e més, tracta per qual rahó s'i ha despès tant de temps en compondre lo present libre, commemorant les exèquies [ratllat e nugues] que entigament se faÿen als reys de Egypte, e com lo senyor rey don Joan és stat molt piadós, liberal, animós, valent e bon cavaller. Inseratur aprés la sèrie del capítol LXXXXII. Lo qual capítol LXXXXIIII és aquest propsegüent". Al marge del f. IIv: "Capítol LXXXXIIII, ut supra".

F. IIIv [Nota]. "Aprés de la prefatió o exordi de aquest libre fa insertar la epístola del senyor rey cosida en lo últim quuern del present libre. E vénen aprés los capítols ut sequitur".

F. IIIv-XXXVIIIv, al marge: "Capítol primer, qui tracta com lo senyor rey partí de Barcelona per anar de cassa vers los castells [interl. e viles] de Citges, de Vilanova de la Jultruu, de Cubelles e de Vilafranca de Penedès, e com lo primer dia anà a dormir a la vila de Sanct Boy, e de la sua edat". Inc.: "Consyderant lo dit sereníssimo senyor rey don Joan, trobant-se ja en provecta edat". Expl. (cap. 93): "per lo venerable mossèn [ratllat Gorino; interl. Guarino de Novellis], prevere [interl. de capítol de la seu de Gyrona e] notari e secretari del predit reverendíssimo bisbe de Gyrona"; al marge: "La conclusió de la present obra és scrita supra, folio IIº, e axí conté la present obra LXXXXIII capítols".

F. XXXXIX-XLII (I-IIII), al marge: "Hic incipit ordo numerationis IIIIor foliorum additorum". "Sermo reverendi magistri Marci Berga praestantissimus, die exequiarum dicti domini regis factus". Tema: "'Memento, Domine, David et omnis mansuetudinis eius' (psalmo CXXXI [al marge, raspat clii]) [ratllat qui incipit; interl. et etiam psalmo Cº incipiente: 'Misericordiam et judicium cantabo tibi, Domine' [interl. (quod est thema)]". Inc.: "En la scriptura divinal no·s troba algun rey ésser stat tan virtuós e tant sant com lo propheta e rey David" [comença en català, segueix en llatí; cal afegir-lo al final del cap. LXXI, tal com indica una nota al marge del f. XXXII: "Vide infra immediate post finem huius operis et post numerum XXXVIIIº foliorum, folio primo, totum dictum sermonem, quem in transcribendo hic et suo ordine scripturus sum"].

F. XLII-XLIIIv + XLVIII (IIII-IIIIv + XXXIX-XXXIXv + XLIIII): "Oratio apud illustrissimum dominum Ferdinandum, Castellae et Aragonum regem, praefati [interl. illustrissimi] domini Joannis, regis Aragonum, gnatum, [interl. facta] per predictum reverendum fratrem Marcum Berga dicto domino rege Ferdinando, pro praestando juramento catalanis ratione suae novae successionis in urbe Barcinona personaliter residente, [ratllat die videlicet sabbati; afegit al costat anno Christi Mº[CCCC]LXXVIIIIº]". Inc.: "Tanta est tuae imper[ialis m]aies[tatis] excellentissima ac clarissima dignitas, dive rex". Expl.: "favore debito prosequatur".

F. XLIIII-XLVIv (s. n.-XLIIv): "[Afegit per una mà posterior que restitueix l'original parcialment mutilat Ací són scrites en via de memorial totes les coses necessàries a les exèquies de la] sepultura de l'il·lustríssimo senyor don Joan de gloriosa memòria, rey de Aragó, de Navarra, de Sicília, etc., les quals coses yo, Pere Miquel Carbonell, scrivà del senyor rey e tenint les claus del seu Archiu Real de Barcelona, per [ratllat que] remoure de treball los legidors de la dita sepultura en [interl. no] legir aquella axí copiosament com és posada, [interl. si legir no la volran], a ffi que com serà mester e volran usar de brevitat pus promptament se pusca trobar, he delliberat sumàriament e de grau en grau posar axí com és mester e és stat ordenat". Al marge: "Per lo capell ardent". Inc.: "Primo per lo sobrecel del capell ardent se ha de fer en mig hun gran scut de les armes de Aragó coronades". Expl.: "juxta llur grau, conditió e natura".

F. XLVII (XLIII): "Los prelats e persones [a] qui deu ésser notificat fassen luminària, si fer-ne volran, per acompanyar lo cors del senyor rey a la sepultura són los següents; e los qui han fet luminària tenen barra de bresil".

F. XLVIIv (XLIIIv): "Los VIII cavallers ordenats per a córr[er] les a[rmes] reals són los següent[s]".

F. XLVIIv (XLIIIv): "Per a portar a cavall lo standart o tallamar e l'escut e elmet derrera lo cors del senyor rey".

F. XLVIIII-L [Una altra còpia de la carta del rei Ferran II a Carbonell; veg. supra, f. I-II (1a numeració)]. Al marge: "In Diversorum 2º, folio XXV".

F. Lv: "Nota que [interl. si] aquesta obra scrita en lo present libre [ratllat he; al marge fos consecutivament scrita, portara tedi als legidors, e par a mi millor haver yo] divisit aquella per capítols per enamorar los legidors de aquella, e conté LXXXXIII capítols".

F. LI-LVI: "Rúbrica del libre de les sepultures e exèquies reyals" [94 capítols].

F. [57v-60] (s. n.-61): "De infirmitate domini regis Ioannis et eius obitu apud episcopale palacium urbis Barci[nonae]"; al marge: "Die martis". Inc.: "Principium egrotationis regie maiestatis Aragonum". Expl. (ratllat): "ideo anima tantae regiae maiestatis in pace requiescat per infinita secula seculorum, amen".

 

Observacions: 

Anotacions d'arxivers del s. XIX: nota que resumeix el contingut del ms., enganxada al f. [1v] prel.; relligat amb el f. [2] prel., un full d'instruccions sobre l'enquadernació del ms., de Pròsper de Bofarull: "Advertencia al portero: Este volumen debe remendarse y encuadernarse sin alterar su foliación ni igualar sus hojas con la lengüeta por no malograr lo escrito. El cuaderno suelto o índice puesto en limpio que contiene se pondrá al principio del tomo, y en la primera página de las cartas blancas se pondrá la reseña antigua de 'Nº 18, armario de Zaragoza, extra sacos nº 62', y el rótulo exterior debe decir: 'De exequiis regis Johannis IIi'. Escribió este libro, titulado De la enfermedad y exequias del rey don Juan IIº de Aragón, el archivero Pedro Miguel Carbonell de orden de don Fernando el Católico, y es el borrador original, de letra del mismo Carbonell, quien enviaría copia al monarca. Es curioso en su clase y consta de 56 folios numerados, con el índice de sus capítulos al principio. Podrá aplicarse después a la Colección curiosa o de códices con el número que corresponde. [Afegit per una altra mà Este volumen corresponde ser el tomo 3º de la Colección curiosa]"; entre els f. XXX i XXXI, un f. sense relligar amb notes sobre problemes referents a l'edició del text.

El volum "Diversorum, 2" citat al marge dels f. I-II (1a numeració) i XLVIIII-L (2a numeració), té actualment la signatura ACA, Cancelleria, reg. 3546; als f. XXIIII-XXV (f. XXV-XXVI de la numeració antiga, citada per Carbonell) s'hi llegeix còpia de la carta de Ferran II a l'autor, redactada per Gaspar d'Arinyo, que li ha servit d'original. La lletra recull l'encàrrec reial d'acabar l'obra que Carbonell tenia començada sobre la mort i els funerals del rei Joan, i que l'autor plantejava com un memorial que pogués ser d'utilitat en un futur, ja que en aquell moment a l'Arxiu Reial no hi havia cap obra semblant. El ms. és un esborrany autògraf; els sis primers f. contenen una còpia en net de la lletra reial, el pròleg i una part de la taula.

En una nota afegida al f. XLII, Carbonell remet a una carta de Joan II als consellers de Barcelona, datada al final de la guerra (Pedralbes, 6 d'octubre de 1472), que finalment no copia; és transcrita per Manuel de Bofarull segons ACA, Cancelleria, reg. 3467, f. 20-20v (veg. Carbonell 1864-1865: I, 252-254).

Al f. [VIIv] de la primera numeració, nota de Carbonell, en alguns punts il·legible a causa dels forats del paper: "Tres germa[ns] bastarts són stats [...] scièntia e han fet gran lum en lo món: la hu és appellat Gracianus, e aquest ha fet lo Decret; l'altre és appellat Petrus Lombardus, e aquest ha fet lo Mestre de Sentènties; l'altre és appellat [en blanc: es refereix a Pere Comestor], e aquest ha fet les Històries scholàstiques". Al f. LVIv, nota sobre la visita de l'infant Enric, comte d'Empúries, a l'Arxiu (148[...?]) "pro videndo illum, cum nunquam vidisset". Al f. [57], nota sobre les set edats de l'home (en llatí).

Es poden llegir extractes de l'obra a ACA, ms. Miscel·lània, 82, f. 22-41, del començament del s. XVIII, pertanyent a la sèrie Notularum del pare Ribera.

[MTS]

Bibliografia: 

ED.: Carbonell 1864-1865: I, 123-126, 137-320. Longares; Carbonell s. a. // DESCR.: Beaujouan 1972: 178, 181, 184, 189, 192, 194, 197. Kristeller 1963-1997: IV, 484. Duran i Sanpere 1972-1975: II, 31-35. Vilallonga 1988: 27. Ead. 1993: 66. Carbonell 1997: I, 33. BITECA, manid 1938. Repertori 1474-1620: III, 192-196. // EST.: Sabaté 1994. Sobre Carbonell veg. MCEM 604.

 

 

 


 

Institut d'Estudis Catalans. Carrer del Carme, 47; 08001 Barcelona.
Telèfon +34 932 701 620. Fax +34 932 701 180. informacio@iec.cat - Informació legal