• Cerca general
  • Cerca per camps
  • Cerca per matèries

 

 

 

 

 

Id MCEM: 601

Ciutat Barcelona

Biblioteca / Arxiu:  Arxiu de la Corona d'Aragķ

Signatura: Cancelleria, memorial 30

Signatures antigues: Estāncia 12, calaix 66

Data: XV 2a m.

Llengua:  Catalā, llatí, castellā

Suport: Paper

Mides: 225 x 145 mm

Folis: 2 + f. 1-119 en llapis (antigues: I-IIII + I-CCXX) + 2

Copista: Jaume Garcia; Pere Miquel Carbonell [1-4, 5b-10]; Pere Benet Jornet [5a-b]; notes de Pere Benet, Rafael Domčnec i altres oficials de l'Arxiu

Enquadernació:  Paper i pergamí al llom

Llom: "Carbonell. Memoriales, 30"

Procedència:  "Restitutum, mediante Joanne Ros, Regio Archivo Barcinonae"; "Restitutum Regio Archivo Barcinonae"

Estat de conservació: 

Ornamentació: Notes al marge. Algunes rúbriques en vermell, i en negre i vermell; [2] caplletres decorades en tinta negra

Matèries: Miscelˇlānies historicodocumentals , Notaria , Poesia

Autor:  [1] Pere Miquel Carbonell (1434-1517) (comp.). [2] Joan Ramon Ferrer (m. 1490). [4] Antonio Geraldini (1449-1489). [5] Jeroni Pau (m. 1497)

Títol:  [Miscel·lània documental i literària]

Contingut

F. 1 (I) [índex de Pere Miquel Carbonell]. "In presenti libro sequentia continentur".

F. 4 (IIII) [índex de Pere Benet]. "Rubrica huius memorialis".

[1] F. 43-47 (CVIII-CXII): "Transumpt de la propositió feta per il·lustríssimo e potentíssimo senyor lo senyor rey don Ferrando, rey de Castella, de Aragó, etc., en les corts generals celebrades als aragonesos dins [al marge la església de Sancta Maria Magdalena de la ciutat de Teraçona] lo primer dia de setembre de l'any MCCCCºLXXXXVº". "Propositio". Inc.: "No ignoráys cómo ciertos capítulos de alianças y confederación". Expl.: "han merecido y merecen".

[2] F. 56-82 (CLIII-CLXXVIIII) [Capitulació de Pedralbes (1472)]. Dalt: "Ihesus". Al marge: "In [ratllat Itinerum; dalt Diversorum] XXXI regis Joannis 2i, folio [ratllat CLIIIº] LXIIII". "Capitulatió feta e concordada per e entre lo molt alt senyor lo senyor en Johan IIus, rey de Aragó, de una part, e la ciutat de [ratllat Bar.] Barchelona de la part altra, la qual lo dit senyor rey, axí per mar com per terra, tenia assetjada e molt oppressa; e fou dita capitulatió fermada e jurada per lo dit senyor rey en poder de mossèn [al marge Joan de] Coloma, secretari seu, divendres [ratllat stan] que comptàvem XVI de octubre de l'any de la nativitat de nostre Senyor MCCCCLXXII, stant lo dit senyor rey en lo monastir de Pedralbes, del territori de Barchelona, e és del tenor següent". Carbonell afegeix posteriorment: "E en [ratllat aquest dia e any; afegit al marge lo dia propsegüent], lo [interl. dit] senyor rey [interl. entrà] en la present ciutat de Barcelona"; al marge: "Rex Joannes ingressus est Barcinonae XVII octobris". Al final, nota de Carbonell: "Suprainsertam capitulationem ego, P. M. Carbonellus, regius archivarius, a suo per me viso et perlecto originali in membranis scripto penes honorabilem Joannem de Coloma, regium secretarium, comperto, [interl. scripsi], sed propter perfidiam ipsius [ratllat ac] et honorabilis Joannis Christiani, regii protonotarii, super salario ipsius capitulationis ac juris sigilli, [corr. sobre un text raspat non fuit integre continuata in regesto Diversorum XXXi, folio CLIII [sic per LXIIII], quando quidem praefatus secretarius a manibus excriptoris eam, animo irato, eripere curavit et secum adduxit. Licet in marginibus ipsius capitulationis scriptum comperitur] quod prefatus dominus rex Joannes predictam capitulationem firmavit et juravit apud coenobium Beatae Mariae de Petris Albis, agri barcinonensis, die Veneris XVIº, mensis octobris anno a nativitate Domini MºCCCCº septuagesimo secundo, necnon de ipsa capitulatione pleraeque provisiones confectae fuere, quemadmodum liquido apparet in regestis Itinerum predicti domini regis. Ideo, ut fides plenior impendatur, meum quo utor in publicis hic appono signum". Nota al marge, ratllada, d'una mà del XVI: "Quod si ipsam auctenticam habere volueris, apud officium magistri rationalis reperies".

[3] F. 82v (CLXXVIIIIv) [Joan Ramon Ferrer. De infortuniis cum consolatione sua (fragment)]. "Loquitur Fortuna". Inc.: "Tu meditare viros te prosperitate minores". Al final: "In libro De infortuniis cum consolatione sua quem edidit egregius vir Joannes Ramundus Ferrarius, jurisconsultus".

[4] F. 82v (CLXXVIIIIv) [Epigrama]. Inc.: "Fama, favor, census, venus et valitudo secunda".

[5a] F. 83-88v (CLXXX-CLXXXVv) [Antonio Geraldini. Elysendis (en vers)]. Rúbrica de Carbonell: "Elyxendis alloquitur Barcinonam urbem, id est monasterium de Petris Albis, ab Elyxendi regina conditum". Inc.: "Alma parens procerum tumidi regina profundi". Expl.: "et pacem et solitum, mater amica, decus. Finis Elysendis Antonii Geraldini amerini, poetae laureati". Nota de Carbonell: "Hos versus ego, Petrus Michael Carbonellus, regius archivarius, transcribi feci per Petrum Benedictum Jornet, scriptorem, mecum moram trahentem ac conviventem".

[5b] F. 83 (CLXXX) [Jeroni Pau. Epigrama a Barcelona, copiat en una nota marginal a 5a (en llatí)]. De la mà de Pere Benet Jornet: "Barcinona ab Hercule, ut vulgus arbitratur, condita, sed melius a Barca, duce penorum, [continua Carbonell juxta hoc epigramma: 'Jactitet herculeam quamvis te vulgus iberum, / Barcinon, poeno de duce nomen habes' [ratllat quod edidit]. Hieronymus Paulus, barcinonensis, ipsum epigramma edidit]".

[6] F. 92-92v (CLXXXXI-CLXXXXIv) (1460-1484): "Segueix-se la nòmina dels notaris públichs de Barchelona, en quin temps són stats elets en priors del Col·legi dels dits notaris, començant a comptar en l'any MCCCC sexanta". Al final: "Horum priorum prosecutio in alio loco est" [?].

[7] F. 95 (CLXXXXIIII): "De caritate ait Hieronymus". Inc.: "Sicut ex radice una multi exeunt rami". Expl.: "et nos semper maneamus cum eo. Amen". A continuació: "Ait sanctus Job: 'Biberunt et comederunt et delicias habuerunt, et in puncto ad inferna descenderunt'".

[8] F. 95v-96v (CLXXXXIIIIv-CLXXXXVv) (1424-1484): "Segueix-se la nòmina dels notaris públichs de Barchelona, en quin temps són stats admesos [ratllat en] e examinats en notaris públichs de la dita ciutat, començant a comptar en l'any MCCCCXXIIII. E és veritat que los qui són morts tenen creu e los qui són vius no·n tenen". Nota al final: "Alio in loco nomina priorum Collegii notariorum Barcinonae continuare libet, una cum [ratllat nominibus] nominibus notariorum jam creatorum et creandorum huius urbis Barcinonae" [veg. 6].

[9] F. 99 (CXCVIII): "Letres de batalla contra lo comte de Iscle, mossèn Torrelles, tremeses per mossèn Francí Desvalls pus jove".

[9a] F. 100-102 (CC-CCII) [De Francí Desvalls el Jove a Joan de Torrelles, comte d'Iscla o Ischia. Perpinyà, 6 de maig de 1471].

[9b] F. 102-104 (CCII-CCIIII) [Del cosí germà de Francí Desvalls a Bofillo de Judice, capità de Renat d'Anjou. Perpinyà, 6 de maig de 1471].

[10] F. 119 (CCXX) [Pere Miquel Carbonell. Notes sobre el significat de "ponere" i alguns derivats seus (en llatí)].

Observacions: 

Les cobertes originals de pergamí es conserven a part (ACA, Cancelleria, Pergamins de cobertes de memorials, 1-39).

Al f. 98v (CLXXXXVIIv), de la mà de Carbonell: "Memoriale pro privilegiis et provisionibus Regii Archivi Barcinonae reparandis et seu in publicam formam redigendis", sobre l'encapçalament de les còpies de documents de l'Arxiu; al final comenta: "Memoria tene quod predicta practica reparandi non mihi placet"; al marge: "Aliter ego utor et melius, ut in libro [ratllat ordinationum] praefationum [ratllat abs] per me aeditarum" (potser el mateix ms. citat ACA, Cancelleria, memorial 31, no localitzat). Al f. 119v Carbonell copia un albarà de Jaume Ferrer, escrivà major del General, que donà fe del pagament dels diputats a la Taula de Barcelona d'un censal a favor de l'arxiver (la data està raspada: 30 de març de 150[...]; sobre Ferrer, un dels redactors dels DGC, veg. ACA, Generalitat, N.11).

[2]: la còpia incompleta de la capitulació de Pedralbes que cita Carbonell es pot consultar al reg. 3392 de Cancelleria, f. LXIIIIv-LXXv, amb anotacions marginals de l'arxiver; al llom es llegeix la signatura "Diversorum 32", però al f. [4] prel. rep la signatura anterior que li dóna Carbonell, 31. Aquest es devia queixar en carta al rei Ferran que la còpia de la capitulació quedés incompleta, tal com es dedueix de la resposta del monarca: "Amat nostre: Vostra letra havem reebut de XVI del passat. Per aquella havem vist lo que scriviu com en Joan Christian havia mès en lo Archiu nostre los registres tenia del rey mon senyor e pare de i[m]mortal memòria, e és cosa a nós grata. Sobre lo registre intitulat Feudorum, que dieu manca, y lo registrar de la capitulació de Barchelona o acabar de registrar, e del procés de la cort, y del testament e codicils del dit senyor rey, farem deguda provisió" (Cáceres, 20 de maig de 1479; ACA, Col·l. H., III, doc. 585).

Dins del mateix document, al marge de la revocació de l'anterior capitulació de Vilafranca del Penedès (1461), Carbonell afegeix: "Nota com per aquesta capitulatió de la senyora reyna és stada la gran perturbatió e destrucció del principat de Cathalunya fins ara qu·és stada revocada e la pau aconseguida" (f. 69v), però cal advertir que a les Cròniques d'Espanya (Carbonell 1997: II, 225-244) es copia la de 1461 i no la de 1472.

[3]: el 1995 Cobos Fajardo va localitzar quatre versos del poema al ms. 70 de la Biblioteca Universitària de Càller, en una carta del jurista a Jordi de Centelles datada a Bolonya el 1450 (Cobos 1995: 135-136).

[5a]: en nota marginal al colofó, l'arxiver Rafael Domènec remet a ACA, Cancelleria, reg. 3450, f. 34-34v, en què Joan II comunica al seu fill Ferran que ha decidit elevar Antonio Geraldini "in poetarum numerum ordinemque" i que ja l'ha nomenat secretari reial (Guissona, 1 d'octubre de 1469; veg. Rubió i Balaguer 1929 [1995: 42]). Carbonell situa el poema de Geraldini durant el setge de Barcelona: "Item, opus metricum factum tempore quo urbs Barcinona ab rege Joanne obcessa erat, aliter: quomodo [ratllat alloquitur] Elycendis alloquitur Barcinonam versus accipe, CLXXX" (f. 1). L'escrivà Pere Benet Jornet que apareix al colofó deu ser el personatge homònim que el 1481 passa l'examen com a notari públic de Barcelona (8, f. 96) i mor de pesta a Barcelona el 1490 (veg. DGC, I, 264; Cases 2001-2010: I, 367); per ordre de Carbonell havia copiat el Compendium grammaticae de Juan de Pastrana, avui a la Biblioteca Colombina de Sevilla (veg. Casas Homs 1949: 239).

[7]: entre d'altres extractes, conté un fragment del De transitu beati Hieronymi (Eusebi 1845: 260; veg. una versió catalana quatrecentista del fragment a Eusebi et al. 1995: 87). Al marge d'aquell fragment Carbonell afegeix: "Hucusque in 2a parte mei voluminis, folio CXCI, ubi agitur de transitu beati Hieronymi, sed hoc quod sequitur etiam inquit apostolus, etc., invenies".

[6, 8]: són dues llistes, elaborades per Carbonell, dels priors del Col·legi de notaris de Barcelona (1460-1484) i dels notaris públics de la ciutat examinats entre 1424 i 1484, respectivament, entre els quals consta ell mateix des de 1463 (ja era notari reial des de 1458; veg. Carbonell 1864-1865: I, 2, 21-24); el 1470 Carbonell va ser un dels priors del Col·legi i anys després participà en l'elecció dels de 1486 (veg. Noguera; Madurell 1965: 562, 276). Després de [8], segueix una nota amb la rúbrica "De repulso" (?), mutilada; la part que se n'ha conservat al verso del f. ha estat esborrada amb tinta i es fa difícil de llegir; tot amb tot, sembla que s'hi parla de l'examen d'un candidat a notari. Sobre altres aspectes relacionats amb l'activitat notarial de Carbonell veg. AHPB, 244/1-4.

[MTS]

Bibliografia: 

ED.: [3] Cobos 1995: 135-136 [parcial]. [5b] Pau 1986: II, 136-137. [9] Procesos 1850-1851: VII, 57-62. // DESCR.: ACA, Cancelleria, memorial 70/1-5, I, f. VIIIv. Benet 1999: 91, 105. ACA, Cancelleria, memorial 81/1-2, II, f. 150v-151. ACA, ms. sense sign., f. 7. Riera i Sans 1999: 87. Repertori 1474-1620: III, 118-123. // EST.: Sobre Carbonell veg. MCEM 604. [3] Sobre Ferrer veg. MCEM 571. [4] Veg. MCEM 604. [5a] Sobre els Geraldini veg. MCEM 589. [9] Sobre Torrelles veg. Gras 1984: IX-XIV.

 

 

 


 

Institut d'Estudis Catalans. Carrer del Carme, 47; 08001 Barcelona.
Telèfon +34 932 701 620. Fax +34 932 701 180. informacio@iec.cat - Informació legal