• Cerca general
  • Cerca per camps
  • Cerca per matèries

 

 

 

 

 

Id MCEM: 2238

Ciutat Barcelona

Biblioteca / Arxiu:  Reial Acadčmia de Bones Lletres

Signatura: Ms. 3-I-15

Signatures antigues: 

Data: XVI ex.-XVII ex.

Llengua:  Catalā, castellā, llatí

Suport: Paper

Mides: 325 x 220 mm

Folis: F. 1-397

Copista: Diverses mans dels s. XVI ex. [5] i XVII ex.

Enquadernació:  Pergamí

Llom: “B”

Procedència:  Cf. MCEM 2239

Estat de conservació:  Els primers f. en mal estat a causa de la humitat

Ornamentació:

Matèries: Miscelˇlānies historicodocumentals , Miscelˇlānies literāries

Autor:  [2] Ramon Sans i de Puig (1646 c.-1693 c.). [2a] Pere Miquel Carbonell (1434-1517).  [5] Joan Benet Guardiola (m. 1616) et al.

Títol:  [Miscel·lània literària i històrica]

Contingut

[1] F. 1-212v [Miscel·lània historicodocumental sobre la ciutat de Barcelona: extractes de dietaris oficials (el de la Generalitat, citat al f. 210), documents i relacions ms. i impresos sobre temes diversos -incursions de l’exèrcit francès, allotjament de tropes, prohibició de les festes de Carnestoltes, plaga de llagosta, privilegi dels ciutadans honrats de Tarragona, etc.- (1672-1700 c.)].

F. 1, al marge: “Casa de la Ciutat, any 1687” [text il·legible].

Conté, entre d’altres textos:

[1a] F. 149-153v: “Història de Juan Fiveller”. Inc.: “Per la mort del serenícim rey en Martí de Aragó sens fills, agué en estos sos reygnes y corona alguns debats, contendas y pretencions a causa de no aver nomenat areu cert en ells en son últim testament”.

[2] F. 224-350v: “Al rey nuestro señor. Discursos del principado de Cataluna según el estado en que se hallan sus cosas asta fines de agosto de 1689. Escrito por el illustre doctor en ambos deretxos don Ramón Sans y de Puig, arcidiano del Panadés y canónigo de la santa isglesia de Barcelona, exeminador y jues sinodal en [ms. es] esta dióssesi de Barcelona, vicario general que fue en sede vacante y retor 3 vesses de la Univercidad literaria de Barcelona. Es el orichinal scrito todo de su mano, que concluió a 2 de 7bre del anyo 1689”.

F. 225-226: “Sumario de los discursos” [són 23 discursos i una nota sobre Barcelona].

F. 227-237 [Índex de matèries]. “Índice”.

F. 242-313 Inc.: “Señor: Turbada la romana república, quiso Salustio declamar al César para ordenarla en beneficio de su príncipe y de su patria”. Expl. (§ 23): “Remedios para los daños de Cataluña”: “Si lo que é ponderado en mis discursos es algo, V. M. lo sensure, los grandes y experimentados ministros de V. M. lo ponderen, que io, dendel rincón en que vivo, rogaré a Dios por los aumentos de la monarchía, sin acordarme de mi trabajo. Finis, 2 7bris 1689”.

[2a] F. 313v-314v: “En el Real Archivo de Barcelona y en el armario del General de Cathaluña, en un libro de número 8, cuio titulo es Obra de mosèn sent Jordi e de cavallaria, folio 1, se alla esta memorable nota: La conservasió de la ciutat de Barcelona”. Inc.: “Sàpian los hòmens dats en sercar, investigar e escríurer las gest[a] e cosas antiguas e dignas de memòria, que la ciutat de Barcelona fou edificada, segons corònicas, y se estima per aprobats autors, per il·lustre e principal capità dels africans apellat Amílcar Barca”. Expl.: “e la cosa pública seria prosperada com dit és e no vendria a menos”. 

F. 315-315v: “Al letor”. Inc.: “Lector: No te quiero amigo mío, sino de la razón. Lo primero sería desordenada [sic] afecto, lo segundo iustisia”. Expl.: “logres la fortuna de ser vensido de razón. Dios te guarde”.

[2b] F. 316-317 [Carta de Bernadí Planes, O. Cart., a Ramon Sans i de Puig, que li havia demanat una censura sobre l’obra (en català; Montalegre, 17 de setembre de 1691)].

F. 319-321v: “Addisions als discursos de Cataluña” [notes en castellà als apartats que s’indiquen].

F. 321bis-[321ter] [Una altra còpia del “Sumario de los discursos”, del mateix copista del text].

F. 325-350v [Índex de matèries, del mateix copista del text; està mal enquadernat: comença al f. 341, on es llegeix la rúbrica “Índice”].

[3] F. 351-364v [Còpia de memorials dels diputats del General sobre la guerra amb França: al marquès de la Granja (21 de juliol de 1691) i al rei (s. a., post 1691); dels diputats militars als eclesiàstics i reials (1674)].

[4] F. 365-393v [Al·legacions i notes sobre la convocatòria d’host en absència del rei (en llatí i castellà)]. Primera rúbrica: “De usatico Princeps namque”.

[5] F. 394-397 [Joan Benet Guardiola]. “Libro 2º, en que se contiene la antigüedad del insigne prinçipado de Cataluña y de la nobleza, valor y proezas de los famosíssimos catalanes y de los de las yslas adherentes, compuesto por fray Joan Benito Guardiola, natural de la çiudad de Barçelona”. Al final: “En cada uno d’estos § pongo todo lo que toca a cada un apellido, assí de la antigüedad como de cosas memorables y nobleza, y d’esta manera se yrá prosiguiendo hasta la letra Z”.

Observacions: 

La mà principal copia la major part de [1] i anota [2]. Es podria tractar de Francesc Sans i de Puig (m. 1707) o algú del seu entorn, especialment un dels fills, Francesc Sans i de Miquel (1667-1757), acadèmic de la Desconfiada (MCEM 353); el ms. 3-I-16 de la RABLB té la mateixa procedència i ha estat copiat en la seva major part per la mà dominant al que descrivim. En aquest es conserven un parell de cartes de 1687 adreçades a Sans i de Puig, una reutilitzada pel copista principal. Ja hem vist que s'hi llegeixen uns discursos del seu germà, Ramon Sans i de Puig, anotats per la mateixa mà.

[2]: tal com indica la portada, és un esborrany, anotat pel mateix autor, Ramon Sans i de Puig, i per la mà principal del volum, que al f. 285 sembla donar instruccions a un copista: “Ha de entrar tot lo últim a capite del  § 18 y trescríurar-ce com stà en la còpia d’estos dicursos encodernada”. Entre les fonts més citades hi ha els discursos de Francesc de Gilabert. 

[2b] Cf. MCEM 1993.

[5] només conté l’índex (pròleg i rúbrica dels 119 capítols) del segon llibre de Joan Benet Guardiola, d'una mà anterior a la resta del volum i amb una probable nota final autògrafa. El benedictí Joan Benet Guardiola, amic de Jeroni Pujades, va publicar un Tratado de nobleza y de los títulos y ditados que oy día tienen los varones claros y grandes de España (Madrid, 1591 i 1595; cf. ms. Hisp. Quart. 5 de la Biblioteca Jagellonica de Cracòvia). El text indexat al ms. de la RABLB era una crònica general de Catalunya que començava amb la divisió del món, els orígens d’Espanya, els gots i l'entrada dels musulmans; el cap. 25 contenia una defensa de Tomic enfront de Carbonell (“Cap.º 25: en que es defendido Pedro Thomich, author catalán, de las calumnias de Miguel Carbonel”), possible precedent de la que Roig i Jalpí emprendrà en la seva Crónica general (MCEM 1042); seguien els comtes de Barcelona des de Bernat i una genealogia dels comtes-reis fins a Felip II; a partir del cap. 114, la noblesa de Catalunya ocupava el centre del relat, amb textos previs sobre el títol de "mossèn", la significació del ciutadà, els  sants i barons doctes de Catalunya; seguia el nobiliari per ordre alfabètic de llinatges que s’atura a l'índex a la lletra D (cap. 119). Sembla que a partir d'aquí continuava a raó de lletra per capítol, tal com indica la nota final que hem transcrit més amunt.

Fragment solt i mutilat on encara es llegeixen els versos següents: “[...] qui l’ama / [...] molta farà / [...] imitador / sempre honor. // [...] qui a son señor / servex ab fe cathalana, / tindràs al [fi] de la semmana / noblesa, fama y honor”.

Amb impresos relligats al mateix volum.

[MTS]

Bibliografia: 

ED.: [1a] MCEM 225. [2a] MCEM 591. // EST.: MCEM 353. Colomer 2008. [2] Sobre R. Sans i de Puig veg. MCEM 2239. [5] Torres Amat 1836: 301. DHEC II, 328.

 

 

 


 

Institut d'Estudis Catalans. Carrer del Carme, 47; 08001 Barcelona.
Telèfon +34 932 701 620. Fax +34 932 701 180. informacio@iec.cat - Informació legal