• Cerca general
  • Cerca per camps
  • Cerca per matèries

 

 

 

 

 

Id MCEM: 2026

Ciutat Barcelona

Biblioteca / Arxiu:  Biblioteca de Catalunya

Signatura: Ms. 63

Signatures antigues: 

Data: XVIII (1770 post)

Llengua:  Catalā, castellā, llatí

Suport: Paper

Mides: 105 x 75 mm

Folis: F. 1-141 (antiga en llapis: p. 1-282)

Copista: Diverses mans

Enquadernació:  Pergamí en forma de cartera

Llom: Contracoberta posterior: "Canciones para el nacimiento de Jesuchristo"

Procedència:  Compra biblioteca de Mariā Aguilķ

Estat de conservació: 

Ornamentació: A tota pàgina i a dues columnes

Matèries: Poesia , Teatre i espectacles

Autor: 

Títol:  Canciones para el nacimiento de Jesucristo

Contingut

[1] F. 1-3v (p. 1-6): “Canción de Carlos tercero”. Inc.: “Los argullos del gallo sobervio / van aplacando su canto y su voz”. Al final: "Finis. 1770".
[2] F. 3v-6 (p. 6-10): “Lletra a sant Joseph”. Inc.: “Es Joseph de los hombres”.
[3] F. 6-7 (p. 11-13): “Lletra al Naixament”. Inc.: “Allí en terra de Judea”.
[4] F. 7v-8v (p. 14-16): “Siguidillas de religiosos al Nacimiento”. Inc.: “Esta noche dichosa”.
[5] F. 8v-9v (p. 16-18): “Afectos de santa Teresa quando el ángel le traspassó con la lansa”. Inc.: “Ángel divino”.
[6] F. 9v-10 (p. 18-19): “Canción espiritual”. Inc.: “Atiende, avecilla”.
[7] F. 10v-11 (p. 20-21): “Cansó francesa”. Inc.: “Múcio, lo rey de Fransa”.
[8] F. 11v-15v (p. 22-30): “Cansó al Naixament". Inc.: "Janotet: Adéu-siau, nostramo”.
[9] F. 15v-17 (p. 30-33): “Otra al Nacimiento”. Inc.: “Devall de una penya”.
[10] F. 17-18v (p. 33-36): “Otra al to del Fàbio”. Inc.: “Esta nit és nit de vetlla”.
[11] F. 18v-20 (p. 36-39): “Al tono de la Marcha espanyola”. Inc.: “Tumben, retumben caxas”.
[12] F. 20-20v (p. 39-40): “Al tono de la marcha que se toca a la noche”. Inc.: “La amargura fuera”.
[13] F. 21-22v (p. 41-44): “Lletra al Naixament”. Inc.: “A las mias ovellas”.
[14] F. 23-24 (p. 45-47): “Cançó burlesca de las pagesas”. Inc.: “Una cançó vull cantar”.
[15] F. 24-24v (p. 47-48): “Lletra burlesca. To de Camilleras”. Inc.: “Los gavaigs vénen de França”.
[16] F. 25-26 (p. 49-51): “Lletra al vi. To de Follias de Espanya”. Inc.: “Vocibus perennibus”.
[17] F. 26-29 (p. 51-57): “Cançó de las tias”. Inc.: “Si voleu saber las tias”.
[18] F. 29v-30v (p. 58-60): “Cançó de Lloret”. Inc.: “De la vila de Lloret”.
[19] F. 30v-32 (p. 60-63): “Lletra de Carnestoltas. To de De[s]pedida de músichs”. Inc.: “Ay quinas novas tan tristas”.
[20] F. 32-33 (p. 63-65): “Lletra de diversis”. Inc.: “Follias ne són follias” [ratllat].
[21] F. 33-34v (p. 65-68): “Lletra del gat”. Inc.: “Estava el senyor gato”.
[22] F. 34v-36 (p. 68-71): “Lletra burlesca”. Inc.: “Si·m feu mercè de escoltar”.
[23] F. 36-37 (p. 71-73): “Salve a María santíssima”. Inc.: “Salve, Virgen pura”.
[24] F. 37v (p. 74): “Lletra de santa Madalena”. Inc.: “Atended, Madalena divina”.
[25] F. 38-39 (p. 75-77): “Lletra al Naixament”. Inc.: “Amado pueblo mío”.
[26] F. 39-39v (p. 77-78): “Otra a lo mesmo”. Inc.: “No llores, Manuelito”.
[27] F. 39v-40 (p. 78-79): “Otra al Nacimiento”. Inc.: “Pica, repica la campenita”.
[28] F. 40v-42 (p. 80-83): “Lletra a nostra Senyora de Monserrat”. Inc.: “Un aucell canta alagüenyo”.
[29] F. 42-43 (p. 83-85): “Lletra a una batalla”. Inc.: “Salió Espanya en campanya”.
[30] F. 43-44 (p. 85-87): “Lletra burlesca”. Inc.: “À dit lo meu petre”.
[31] F. 44-46v (p. 87-92): “Lletra al Nacimiento”. Inc.: “Cupido, no al tirano”.
[32] F. 46v-48v (p. 92-96): “Lletra burlesca". Inc.: "Metge: Un apranent de físich”.
[33] F. 49-50 (p. 97-99): “Lletra burlesca”. Inc.: “Un subjecta, senyores”.
[34] F. 50-52 (p. 99-103): “Lletra al Naixament”. Inc.: “Lo desembre congelat”.
[35] F. 52v-54 (p. 104-107): “Lletra de un pastor”. Inc.: “Bon offici és lo pastor”.
[36] F. 54-56v (p. 107-112): “Lletra al Naixament”. Inc.: “Al vèurer apuntar”.
[37] F. 56v-57v (p. 112-114): “Lletra al Naixament”. Inc.: “Ninyo Dios recién nacido”.
[38] F. 57v-59 (p. 114-117): “Otra a lo mesmo”. Inc.: “Pastors de Galilea”.
[39] F. 59v-60v (p. 118-120): “Otra a lo mesmo”. Inc.: “La más hermosa y alegre María”.
[40] F. 60v-62v (p. 120-124): “Lletra burlesca”. Inc.: “Donselletas de aquest carrer”.
[41] F. 62v-64 (p. 124-127): “Lletra burlesca”. Inc.: “Comensem-nos de alegrar”.
[42] F. 64-65v (p. 127-130): “Cansó burlesca”. Inc.: “Una cansoneta hoireu cantar” [ratllada].
[43] F. 65v (p. 130): “Gràcias del bon Jesús”. Inc.: “Qui vol ohir las gràcias”.
[44] F. 66-67 (p. 131-133): “Lletra al Naxament de nostre senyor Jesucrist”. Inc.: “Baix lo portal de Betlem arribaren”.
[45] F. 67v-69v (p. 134-138): “Cansó feta en ocasió de la guerra de Givaltar”. Inc.: “Fransa, Espanya y lo inglès”.
[46] F. 70-72 (p. 139-143) Inc. (acèfal): “[...] a mitjanit sense dolor”.
[47] F. 72-73v (p. 143-146): “Lletra a la Encarnació”. Inc.: “Baix la zona en los jardins”.
[48] F. 73v-74 (p. 146-147): “Lletra al Nayxament”. Inc.: “No ploreu, videta mia”.
[49] F. 74v-75 (p. 148-149): “Canción”. Inc.: “Adiós, Paula de mi vida”.
[50] F. 75v-77v (p. 150-154): “Lletra”. Inc.: “Gentil [ms. geltil] senyora, lo cel vos adora”.
[51] F. 77v-78v (p. 154-156): “Letra al Nacimiento”. Inc.: “Esta notche, companyero”.
[52] F. 79-82v (p. 157-164): “Siguidillas espirituales”. Inc.: “La vandera de Cristo”.
[53] F. 82v-83v (p. 164-166): “Letra al Nacimiento”. Inc.: “Quieres ver, Pepe, esta notche”.
[54] F. 83v (p. 166): “Letra al Nacimiento”. Inc.: “Oy la aurora soberana”.
[55] F. 84-86 (p. 167-171): “Otra al Nacimiento”. Inc.: “Cortesanos del cielo”.
[56] F. 86-86v (p. 171-172): “Letra al Rosario santíssimo de la Virgen”. Inc.: “Al rosario santíssimo llaman”.
[57] F. 87-87v (p. 173-174): “Letra al Nacimiento”. Inc.: “Com és possible, Reyet de la glòria”.
[58] F. 87v-88 (p. 174-175): “Letra al tono d'El Rosario santíssimo llaman, etc.”. Inc.: “La espadilla es un juego, senyores”.
[59] F. 88-89 (p. 175-177): “Letra a la Conceptión. Al tono de Llega glorioso, etc.”. Inc.: “Oy presurosa, corre gososa”.
[60] F. 89-90v (p. 177-180): “Letra al Nacimiento. Al tono de la Ave María glosada”. Inc.: “Ola, ola, pastores”.
[61] F. 90v-92 (p. 180-183): “Lletra a Maria santíssima”. Inc.: “Dulce echisso del alma”.
[62] F. 92-94 (p. 183): “Lletra al Naixament”. Inc.: “Vuy que contem 25 de desembre”.
[63] F. 94-95v (p. 187-190): “Lletra al Naixament”. Inc.: “Al vèurer resplandir”.
[64] F. 96-97 (p. 191-193): “Canción de quando urtaron el sacramento”. Inc.: “Dime, dime, hombre perdido”.
[65] F. 97v (p. 194): “Cancion al Nacimiento”. Inc.: “Llega glorioso” [veg. 68].
[66] F. 98-98v (p. 195-196): “Otra al Nacimiento”. Inc.: “Quieres ver, Pepe, esta noche”.
[67] F. 98v-100 (p. 196-199): “Glosa de la Ave María”. Inc.: “Atención, que á salido”.
[68] F. 100-100v (p. 199-200): “Otra al Nacimiento”. Inc.: “Llega glorioso” [veg. 66].
[69] F. 100v-101v (p. 200-201): “Letra a lo humano”. Inc.: “Ay, que pena fuerte es amor”.
[70] F. 101v-102v (p. 202-204): “Siguidillas de María pastora”. Inc.: “Atención, que ya empiezan”.
[71] F. 103 (p. 205): “Letra al Nacimiento”. Inc.: “Te conosco y adoro”.
[72] F. 103v (p. 206): “Lletra a la circuncisión de[l] Senyor”. Inc.: “Ay, pobre pesebre”.
[73] F. 104 (p. 207): “Cavallets de Tortosa”. Inc.: “Los cavallos queridos del alma”.
[74] F. 104-104v (p. 207-208): “Lletra al Naixament”. Inc.: “Infant més hermós”.
[75] F. 104v-105v (p. 208-210): “Otra al Nacimiento”. Inc.: “Aunque el ninyo en pajas nace”.
[76] F. 105v-106v (p. 210-212): “Lletra a la Concepción”. Inc.: “Por rey immortal, Virgen celestial”.
[77] F. 106v-107v (p. 212-214): “Otra al Nacimiento”. Inc.: “Ninyo mío de mi alma”.
[78] F. 107v-109 (p. 214-217): “Lletra de una alma contrita”. Inc.: “De un pecador arrepentido”.
[79] F. 109-109v (p. 217-218): “Canción al Nacimiento. Tonadilla”. Inc.: “Es mi amante cuydado, molinerito”.
[80] F. 110-111 (p. 219-221): “Balidos de la divina Pastora”. Inc.: “Yo, triste oveja, busco, o María!”.
[81] F. 111-111v (p. 221-222): “A los dolores de la Virgen”. Inc.: “Ay, qué desemparo”.
[82] F. 112-136 (p. 223-271): “Representació del naixament del divino Verbo encarnat". "Personas que represèntan: Astròlech, Llucifer [...]. Tot se pot vèurer com se segueix". "Ix lo astròlech y, donant una simple vista als cels, comensa admirat”. Inc.: “Astròlech: Cels, cels brillants, què·s açò? / Què és assò, nobles esferas?". Expl.: "beneïda siau vós / y vostre espòs nit y dia. (Se'n van y tot se acaba. Finis)".
F. 136v-137 (p. 272-273): "Al principi, en lloch o antes de Llucifer, pot eixir un en forma de estròlech, ab son compàs y demés instruments, observant lo curs y moviments de las estrellas; y fent grans admiracions, prorumpirà d'est modo". Inc.: "Què nova conjuncció, / què nova estrella se ostenta". Expl.: "ja és prop, ja ve lo Senyor / que·ns ha de tràurer de pena. (Esta se trobarà al principi ab més extensió del que està aquí)".
F. 137v-141v (p. 274-282): "Lo següent entremès, que lo ha de fer lo pastor Simon, se pot ajustar en la dita representació del naixament y  se comensa quant lo majoral diu: 'Ba, si sabs algun cas pràtich, conta'l'. Lo que diu lo majoral después que lo pastor Simon acaba: 'Y no haveu menjat entre personas'". Inc.: "Majoral: Calla, home, deixa'ns menjar, / no·ns vingas ab ceremònias".  Expl.: "bastonadas tot arreu / a la fins que la sanch córria. (Aquí Llucifer salta de alegria. Ix lo majoral y rebadà se ficant dins, y después se fa com se segueix a dalt dit)".

Observacions: 

[MTS]

Bibliografia: 

ED.: [32, 40] Campabadal 2003: II, 261, 254. [45] Cahner 1998-2011: I, 37. // DESCR.: Massó i Torrents; Rubió i Balaguer 1989: 147-151.

 

 

 


 

Institut d'Estudis Catalans. Carrer del Carme, 47; 08001 Barcelona.
Telèfon +34 932 701 620. Fax +34 932 701 180. informacio@iec.cat - Informació legal