• Cerca general
  • Cerca per camps
  • Cerca per matèries

 

 

 

 

 

Id MCEM: 1349

Ciutat Barcelona

Biblioteca / Arxiu:  Biblioteca de la Universitat

Signatura: Ms. 44

Signatures antigues: 21-4-22, 2-5-16

Data: 1797

Llengua:  Catalā, castellā

Suport: Paper

Mides: 180 x 120 mm

Folis: F. 1-114

Copista: Diverses mans

Enquadernació:  Folis relligats i protegits amb cobertes de paper, guardats dins d'una carpeta de cartró

Llom: "Ritual | negro" (al lloc del teixell, en ploma)

Procedència: 

Estat de conservació: 

Ornamentació:

Matèries: Miscelˇlānies historicodocumentals

Autor:  Francesc de Sant Benet (Solà Illàs) (1760-1814)

Títol:  Ritual negre

Contingut

F. [1r-1v]: "Ritual negro. +. Llibre que ha ordenat lo reverend pare fra Francisco de Sant Benet, carmelita descals, al qual las señoras esposas de la Creu de la congregació de Barcelona elegiren president y lo confirmaren después nostre reverend pare fra Domingo de la Mare de Déu, provincial, y lo reverend pare fra Jaume de Santa Maria, prior de Barcelona lo any 1795. Est llibre se ha regulat segons los altres llibres y papers que estàban en poder del president passat lo pare fra Joan de Sant Elias y dels llibres y papers que estan en lo armari de la sagristia de la iglésia de l'Hospital dels hòrfans y de tot lo que se ha executat, reformat o posat de nou des de·l dia 5 de juriol de l'any 1795, primer diumenge de juriol, en lo qual dit reverend pare fra Francisco de Sant Benet, tenint ja en son poder la patente de son pare provincial, anà a la expressada iglésia dels hòrfans a pèndrer posessió y féu a ditas esposas una plàtica, sent presidenta la hermana senyora Maria Paula Tarró. Los privilegis, butllas, establiments &c. de dita congregació y los llibres antichs se trobaran en lo expressat armari dels òrfans".
F. 2-2v: "Índice de tot lo que se conté en aquest llibre".
F. 6v-29: "Noms de las hermanas de la congregació de las señoras esposas de la Creu de Barcelona que no consta del llibre vell hàgian mort fins al dia 6 de juriol de l'any 1797, en què començà a ordenar est llibre lo reverend pare fra Francisco de Sant Benet, carmelita descals president de dita congregació. Sos noms aniran a buscar-se per lo abecedari començant per la 1ª de las letras del nom de casas advertint que totas las que moriran de aquí al devant se señalaran ab una + semblant". Inc.: "Hermana Josepha Amat, fol. 48". Expl.: "Hermana Margarida, 53".
F. 30-33: "Índice de las hermanas per orde de ingrés y profecia ab la nota de l'any que entraren y professaren y no consta que hàgian mort fins a l'any 1797". Inc.: "Any 1750: hermana dona Ana Marengo y Aguilar +. Any 1756: hermana dona Isabel +". Expl. ["Any 1792"]: "Hermana Maria Ignàsia Esteve y Morató". Segueix la següent nota del mateix copista: "En la pàgina de full següent se trobaran las que han entrat y professat en temps del pare fra Francisco de Sant Benet ab sas notas corresponents".
F. 34-40: "Las hermanas que han entrat a la congregació des del dia 5 de juriol de l'any 1795 en què lo reverend pare fra Francisco de Sant Benet prengué posessió de l'ofici de president elegit primerament per las sres. hermanas esposas de la creu y confirmat después per nostre reverend pare fra Domingo de la Mare de Deu provincial y per nostre reverend pare fra Jaume de Sta. Maria prior de Barcelona són com se segueyxen". Inc.: "Sent hermana presidenta la sra. Maria Paula Tarró entraren lo dia de Tots los sants de l'any 1795, hermana Leonor Solé, viuda". Expl.: "1817. Dia 3 de mayo entraron novicials. Sibina Palomeras, dona de 34 años. Josefa Ruysarols, dona de 32 años. Maria Vives, dona de 16 años".
F. 65-71: "Eleccions de hermana presidenta y demés oficis des de que comenzà a cuydar de dita congregació lo reverend pare fra Francisco de Sant Benet, president". Inc.: "Havent cumplert los tres anys de hermana presidenta la senyora Maria Paula Farró lo divendres de Passió de l'any 1796". Expl.: "president de la congregació".
F. 90-102: "Fórmula o modo de donar la creu o professar las esposas de la congregació de Barcelona". Inc.: "Estando la novicia arrodillada delante del altar, le pregunta el padre presidente: ¿Qué es lo que pide, hermana caríssima?". Expl.: "y als prometo de part de Déu la vida eterna en nom de Pare, Fill, Esperit Sant".
F. 103-111v: "Fórmula o mètodo de exercicis que fan las hermanas de la congregació de las esposas de la creu en sos dias respectius en què se congrègan per espay de dos horas". Inc.: "Lo que ha de hacer la madre presidenta i hermana del exercicio". Expl.: "y seguidamente se dan las jaculatorias".
 

Observacions: 

Després del f. 114 hi ha enganxat un document signat a "Barcelona, a los 20 de marzo de 1816. | Fr. Magin de Sn. Antonio | C. D. y Presidente | de las Esposas de la Cruz".

[JMC]

Bibliografia: 

DESCR.: Miquel i Rosell 1958-1969: I, 49-50. // EST.: DBACD, s. v. "Francesc de Sant Benet".

 

 

 


 

Institut d'Estudis Catalans. Carrer del Carme, 47; 08001 Barcelona.
Telèfon +34 932 701 620. Fax +34 932 701 180. informacio@iec.cat - Informació legal