• Cerca general
  • Cerca per camps
  • Cerca per matèries

 

 

 

 

 

Id MCEM: 5

Ciutat Barcelona

Biblioteca / Arxiu:  Biblioteca de Catalunya

Signatura: Ms. 15

Signatures antigues: 

Data: XV ex.

Llengua:  Catalā

Suport: Pergamí (excepte la primera i la darrera guarda, de paper)

Mides: 272 x 182 mm

Folis: 2 + f. 1-25 en llapis (antiga: I-XX) + 2

Copista: 

Enquadernació:  Pergamí

Llom: "Castillos de Espaņia"

Procedència:  Jerķnimo Zurita; Pedro de Rojas (f. 3). De la biblioteca Aguilķ, adquirida per la BC el 1908

Estat de conservació: 

Ornamentació: Notes al marge. Rúbriques en vermell: caplletres i filigranes alternant en blau i vermell

Matèries: Cartes i epistolaris , Dret , Traduccions

Autor:  [2] Giovanni Antonio Orsini, príncep de Tàrent (m. 1463). [2] Jordi Castriota, Skanderbeg (1405-1468)

Títol:  [1] Costumes d'Espanya. De saber tenir los castells. [2] [Cartes]

Contingut

[1] F. 1-2, dalt: "Ihesus". "Taula de les rúbriques e capítols de les Custumes d'Espanya: De saber tenir los castells".

F. 3-22v (I-XXv), dalt: "lhesus". "Títol XVIII del libre segon de les set Partides, que parla lo dit títol quin deu ésser lo poble en guardar, en bastir e en deffendre e dictar los castells e les fortalees del rey e del regne. Rúbrica". Inc.: "Guardar los castells e les fortalees e dar-les a aquells de qui són". Expl.: "e qui d'altra guisa ho farà no li val res e cauria en la pena que dita és".

[2] F. 23-25 [Carta de Giovanni Antonio Orsini, príncep de Tàrent, a Jordi Castriota, Skanderbeg (Airola, 10 d'octubre de 1460), i resposta d'aquest (Croia o Krujë, 31 d'octubre de 1460) (traducció catalana)].

F. 23-23v: "Letra tramesa per lo príncep de Tàranto al senyor de Scandarbeco". Inc.: "Spectable, magnífich, strènuo senyor, amich nostre molt car: Alguns dies, ans que·ns fos dit". Expl.: "e per aquesta no diem pus, sperant ab desig la resposta, offerint-nos a tot vostre plaer. Joan Antoni de Ursinis, príncep de Tàranto".

F. 23v-25v: "Resposta tramesa per lo senyor de Scandarbeco al príncep de Tàranto". Inc.: "Sereníssim príncep e senyor molt honrat: Huy havem reebud la letra de vostra senyoria". Expl.: "lexant aqueix regne en pau al rey don Fferrando, al qual vós e nós no podem negar ésser tenguts. Dada en Croya, etc. Georgius Castriottus, alias Scandarbeco".

Observacions: 

[1] És traducció catalana de les Partidas (II, títol XVIII).

[2] Els originals en italià s'han de datar l'octubre de 1460. Un any abans, el 1459, Skanderbeg havia passat a Itàlia per defensar el tron de Ferrante, fill i successor a Nàpols del Magnànim, contra els Anjou i el seu aliat, el príncep de Tàrent (Marinescu 1923). Monti (1939: 282 i 302-304), que edita els textos italians a partir de còpies de l'Arxiu d'Estat de Milà, recorda que se n'havia posat en dubte l'autenticitat. Les cartes van tenir una certa difusió (vegeu, per exemple, la refosa llatina dels Commentarii de Pius II). Tot seguit les transcrivim en la versió catalana del ms. que ressenyem:

"Letra tramesa per lo príncep de Tàranto al senyor de Scandarbeco:

Spectable, magnífich, strènuo senyor, amich nostre molt car. Alguns dien, ans que·ns fos dit, vós hauríeu tramès a dir a don Fferrando que si ell vos trametia galeres, que ab aquelles li trametríeu gent que venrien a cremar Brandis e a córrer lo pahís nostre, feent-li grans offertes de venir e de trametre per subvenir a les sues necessitats. No u havem pogut creure lo deguésseu vós fer, tenint-vos per savi e prudent, fins que havem vist la speriència; e al present som avisats vós haver tramesa de lla vostra gent de peu e de cavall en Pulla, e aquella discorrerà e damnificarà la terra de la magestat del rey Regner e nostra. De la qual cosa nos maravellam, perquè de la prefata magestat ni de nós no haver vós may reebud injúria ne desplaer algú, ans ne podeu sperar més benefici e plaer que no fes may del rey d’Aragó, per memòria del qual sou mogut a fer aquestes coses. Perquè deveu ésser cert que són pus catòlichs christians los de la casa de França que altres prínceps del món. E deveu pensar que essent ja quasi tots los prínceps e pobles del reyalme ésser tornats a la fidelitat de aquest senyor, que vós no bastareu ab albanesos ajudar a don Ferrando ne encara offendre a tant poder com aquest té. E per tant vos pregam e exortam vullau desistir del prepòsit vostre e per bona via e manera revocar aqueixa vostra gent, ab lo il·lustríssimo senyor lo duch de Calàbria, fill e lo contentament [it.: et locumtenente] de la prefata magestat del rey Regner, voler pau e bona amicícia ab vostra honor e bona condició. Avisant-vos que·ns offerim de ésser migancers e fer-vos haver millor partit que no sabreu demanar. E si tanta volentat teniu de fer guerra, haveu la empresa vehina del Turch, la qual vos pot dar més honor e glòria que empatxar-vos de empresa perduda, la qual empresa no us toca dan no poder reservir [it.: recevere], salvant mancament, sense útil algú e metre en perill tots aquells que haveu tramesos e trametreu. E per aquesta no diem pus, sperant ab desig la resposta, offerint-nos a tot vostre plaer. Joan Antoni de Ursinis, príncep de Tàranto.

Resposta tramesa per lo senyor de Scandarbeco al príncep de Tàranto:

Sereníssim príncep e senyor molt honrat. Huy havem reebud la letra de vostra senyoria, la qual nos ha donat més admiració que desplaer, veent la manera que·ns scriviu. E primerament dieu que, essent avisat que nós havíem tramès a dir a la sereníssima magestat del senyor rey don Ferrando que si ell nos trametia galeres, que nos hauríem posat dessús les dites galeres gent per anar a cremar Brandis e córrer la terra vostra, e no u haveu pogut creure, tenint-nos per savi e prudent, fins que és stada junta la nostra gent en Pulla ne haveu vista la speriència: a aquesta part vos responem que és veritat que nós, sentint que vós éreu rebel·lat contra la sua magestat, li trametem a dir que trametés de les parts deçà galeres e altres fustes per llevar gent de peu e de cavall, que tanta quanta ne volria li trametríem per servici de sa magestat, e que, la sua magestat si·ns hagués cregut, hauríem cremat Brandis e no·s foren rebel·lades les terres que li són rebel·lades en Pulla, e vós per ventura hauríeu hagut fatiga e treball en deffendre lo vostre. E no vullau cerquar de voler-li llevar l’estat a la sua magestat, lo qual és vostre senyor, que per tal lo deveu tenir, havent-lo jurat. E perquè dieu vos maravellau que la nostra gent correran e faran dan a la terra de aqueix rey que haveu fet e vostra, del qual nós no havem may reebut injúria ni desplaer algú, e que nós ne podem sperar més benefici que nós no reebem may de aquell sant e inmortal rey d’Aragó lo senyor rey don Alfonso, del qual nós ni nengú dels nostres vassalls no·ns podem recordar sense làgremes: responem que, si·ns teniu per feel com dieu e tenir per savi e prudent, no us deveu maravellar, perquè us deveu recordar que los consells, subsidi<i>s e santes obres de aquell angelical rey foren aquelles que conservaren e defensaren a nós e a nostres vassalls de les oppressions e cruels mans del Turch, inimich nostre e de la fe catòlica; que si nós fóssem stats vençuts, certament Itàlia se’n fóra ben sentida e per ventura aquella senyoria que vós dieu ésser vostra seria de aquell. En aquesta manera, havent hagut hun tant benefici de sa magestat, no poríem nós ni los nostres vassalls mancar al seu fill sense diminució e infàmia de grandíssima ingratitut, axí que en aquesta part no sense consell e prudència havem cercat satisfer a la fe, per deffensió de la qual havem passats molts perills e possat infinides vegades a la voluntària mort. Que vós digau que de aqueix vostre ne pugam sperar major benefici per ésser de la casa de França, millor christià que·ls altres prínceps del món, vos responem que no·l conexem ne·l volem conèxer ne tenir sinó per enemich; mas una cosa vos diem: que creem que tots siam en quant al babtisme eguals christians, car los feels [it.: infideli] no estimen sinó la gloriosa bandera de la casa d’Aragó, per la qual volem morir. Més avant dieu que no devem pensar a poder subvenir e ajudar al dit rey don Fferrando per tant com són rebel·lats quasi tots los barons e pobles del reyalme: vos responem que si d’aquesta volta el rey don Fferrando ne ha dan, vós sou causa del peccat per quants mals ne ha haguts fins ací, e la vergonya vostra e infàmia de ésser stada occasió; axí com les bones dones que, quant són velles, vénen a ésser alcavotes e ab dolces paraules condoeixen les altres a fer axí com han fet elles, per semblant vós haveu conduhit los barons e pobles, axí com lo masedo los moltons a la carneceria. Mas encara per açò no diem lo dit rey don Ferrando haver perdut, perquè Déus defendrà la sua justícia e los amichs e parents no li deuen mancar. Mas recordau-vos que major era la puxança del gran Turch que no és la vostra ni encara del senyor que sosteniu; essent-me restada solament la ciutat de Croya, la qual huy és de la casa d’Aragó e de sa magestat, en la qual nos trobam asetgats, contra tant gran poder la defensam e conservam fins que ab dan e vergonya los turchs se llevaren e nós en breu temps e ab poca gent conquistam allò que molts enemichs en lonch temps havien guanyat. Quant més se deu sperar de la restauració del stat del rey don Fferrando, que si no havia sinó Nàpols, hajau per cert que ha de ésser vencedor! E perquè dieu que ab albanesos no bastarem ajudar-li, vos responem que si havem mudat lo nom, mas no havem mudat l’effecte: e si les nostres canòniques no menten, a nós dien pirrotans; e deveu haver notícia que in diverses temps los nostres antecessors passaren en la terra vostra e aquí hagueren ab los romans grans batalles, segons se mostra per les dites canòniques, e pus tost hi hagueren honor que vergonya. E axí farem nostre strem de poder per la nostra specialitat, e encara per quants amichs colligats de voluntat tenim, ajudar al dit nostre senyor rey don Fferrando; e quant no pogués satisfer a les necessitats sues, ne a vós ne als altres damnificar, almanco haurem satisfet a una part de la nostra obligació e al propi honor e haver emprès ço que devem empendre. Que vós nos exorteu e conselleu que revoquem la nostra gent, dient que si tenim desig de fer guerra, que los turchs nos són vehins, ab los quals podem aconseguir major glòria e honor, vos responem que de vós no volem exortació ne consell, car la nostra gent nós no la havem tramesa que axí prest hagués a tornar, mas que serviran lo rey don Fferrando fins haja intregat lo seu regne; e us avís que són tal gent que, venint la necessitat, ab bona volentat pendran huy mort en servici de sa magestat; mas aquests que havem tramesos són pochs, emperò aprés de aquests havem volentat de trametre’n més, plaent a sa magestat, e quant serà mester hi irem personalment ab tanta gent que no solament ab l’ajuda de Déu cregam conquistar Pulla, mas bastarem de poblar aquella essent despoblada. Del que dieu del Turch, lo qual vós nos al·legau, no podem negar perquè ab ell havem combatut lonch temps sense vergonya nostra, axí com tothom sap; al present havem fet ab ell treves per tres anys per poder satisfer al comendament del nostre senyor rey don Fferrando. Mas aquest consell vostre seria stat digne de major comendació e encara de més salut a la ànima e al cors vostre si u haguésseu emprès; per ésser en extrema vellesa e vehí al Turch més que nengun altre senyor italià, no poríeu despendre e consumar los dies vostres e encara los diners en pus gloriosa empresa, en la qual hauríeu hagud Déu per ajudador e encara part de la potència que huy ha aquell que sabem haureu per contrari. E açò·ns conforta vos vullau dispondre, en les quals coses nos trobareu sempre ferm e propici, lexant aqueix regne en pau al rey don Fferrando, al qual vós e nós no podem negar ésser tenguts. Dada en Croya, etc. Georgius Castriottus, alias Scandarbeco".

[MTS]

Bibliografia: 

ED.: [1] Abadal 1912-1913: 13-37,159-180. // DESCR.: Massó i Torrents; Rubió i Balaguer 1989: 82-83. Guía 1959: 53. Cincuenta años 1968: 125. BITECA, manid 1042. Repertori 1474-1620: I, 148-149. Domingo Malvadi 2010. // EST.: [2] Marinescu 1923: 135. Monti 1939. Setton 1976-1984: II, 103. Piccolomini 1984: I, 403-405 (ll. VI, 18-19).

 

 

 


 

Institut d'Estudis Catalans. Carrer del Carme, 47; 08001 Barcelona.
Telèfon +34 932 701 620. Fax +34 932 701 180. informacio@iec.cat - Informació legal