• Cerca general
  • Cerca per camps
  • Cerca per matèries

 

 

 

 

 

Id MCEM: 1051

Ciutat Barcelona

Biblioteca / Arxiu:  Arxiu Histōric de la Ciutat

Signatura: Ms. B-153

Signatures antigues: 

Data: XVII

Llengua:  Catalā

Suport: Paper

Mides: 300 x 205 mm

Folis: 1 + f. 66-154 + 2

Copista: Dues mans: les de D. de Montfar i J. de Montfar; notes de mans posteriors

Enquadernació:  Cartró i pergamí al llom (posterior)

Llom: "Monfar. Catālog. dels conselle. de Barcelona"

Procedència:  Ex-libris d'Ernest Moliné i Brasés a la contracoberta anterior

Estat de conservació:  Acčfal

Ornamentació: Algunes inicials i notes en tinta vermella. Gravats enganxats als f. 67 (escut de Barcelona) i 68 (escut de D. Montfar)

Matèries: Historiografia

Autor:  Dídac Montfar-Sorts (m. 1652). Josep Montfar-Sorts (1631-1696)

Títol:   [Catàleg de consellers de Barcelona (1249-1694)]

Contingut

F. 67v: "Per memòria: Lo senyor rey don Jaume, dit lo Conquistador, ab la història que escrigué de sa mà pròpria diu que en lo any 1233, que conquistà la ciutat de Valèntia dels moros, que los barcelonesos en lo siti de la ciutat de Valèntia foren los que més se assenyalaren, y possaren ses tendas més serca de la ciutat, y se expossaren al mayor perill, guarnidas aquellas ab moltas companias de gent de guerra catalana que havían aportat per mar a costa de la ciutat de Barcelona, 'sempre fel a nós'; y a petitió del dit senyor rey restaren molts barcelonesos per poblar la dita ciutat de Vallèntia, de ha ont resta per memòria que hi ha un carrer en aquella qu·és apellat Barcelona. Y al cap de poch temps, mogut de bon sel y per los serveys rebuts, possà govern a dita ciutat de Barcelona ab lo modo que s'és continuat fins vuy. [Nota d'una mà posterior En lo any 1714 se acabà]. En lo any 1223 lo dit senyor rey don Jaume fundà lo orde de Nostra Senyora de la Mercè per redemir catius christians de poder dels moros; era bisbe de Barcelona don Berenguer de Palevesín, papa era Honorio, lo primer religiós fou fra Pere Nolasco, català [a la interl., d'una altra mà francès], y ly donà lo hàbit en la seu de Barcelona lo pare mestre Ramon de Peñafort, provincial dels dominicos, de natió català, vuy sant canonisat, añy 1601".

F. 68-109v [D. Montfar-Sorts. Catàleg de consellers de Barcelona (1249-1631)]. "Catàlogo o memorial dels concellers de Barcelona y coses notables succeïdes en sos temps. Autor Diego de Monfar y Sorts, ciutadà honrat de Barcelona y arxiver real de l'Arxiu de Barcelona, añy de la nativitat del Senyor 1642". Inc.: "En lo any 1249, a 17 del mes de juny, foren en lo palau del senyor rey en Ramon de Plegamans, veguer, y Arnau de Olzet, sotsveguer". Expl. (llista de consellers elegits el novembre de 1631): "Amador Vilar, droguer" i rúbrica "Sant Andreu MDCXXXII".
 
F. 109v-154v [J. Montfar-Sorts. Continuació del catàleg (1632-1694)]. Al marge: "A 22 de maig 1678 se tornà a continuar la present obra per Joseph de Monfar y Sorts, ciutadà honrat de Barcelona y doctor en arts y lleys, nabot de l'autor". Inc. (llista de consellers elegits el 1632): "Francesc de Bru, ciutadà"; al marge: "Morí jesuïta". Expl. (llista de consellers elegits el 1694): "Magí Mercader y Morag[u]es, ciutadà honrat de matrícula".

Observacions: 

El catàleg formava part d'una miscel·lània més àmplia; se n'han perdut els primers 66 f. 

La nota "Per memòria" es retroba al catàleg de consellers de Joan Francesc Ferrer (veg. AHCB, ms. B-44), però Montfar dóna un incipit diferent que recorda més aviat el de Cervera; no té la nota sobre els consellers de 1315. 

Josep Montfar continua el catàleg a partir de l'any 1632; afegeix moltes notícies al marge i als espais en blanc de la part copiada pel seu oncle.
 
AHCB, ms. L-92: volum relligat en pergamí que conté la documentació original presentada per Joan Baptista Montfar-Sorts (m. 1671), germà de l'arxiver i historiador Dídac, als consellers de Barcelona en tornar de la seva ambaixada a França; als f. [3-3] prel. conté una taula o "Memorial dels papers contenguts en lo present llibre, entregats als molt il·lustres señors consellers de la ciutat de Barcelona per Joan Batista Monfar y Sors, ciutadà honrrat de dita ciutat y assessor de la ballia general de Cataluña, embaxador enviat al rey christianíssim, señor nostre -Déu lo guarde-, per part de principat de Cataluña y comtats de Rosselló y Cerdaña y de dita ciutat a 13 de janer 1649, essent tornat a Barcelona a 23 de mars 1650".
 
[MTS]

Bibliografia: 

EST.: Sobre D. Montfar veg. MCEM 291. Sobre J. Montfar veg. Miquel i Rosell 1958-1969: I, 494-496; IV, 255-256. Amelang 2003. Miralles 2003b: 222-223.

 

 

 

 


 

Institut d'Estudis Catalans. Carrer del Carme, 47; 08001 Barcelona.
Telèfon +34 932 701 620. Fax +34 932 701 180. informacio@iec.cat - Informació legal