• Cerca general
  • Cerca per camps
  • Cerca per matèries

 

 

 

 

 

Id MCEM: 1029

Ciutat Barcelona

Biblioteca / Arxiu:  Arxiu Histōric de la Ciutat

Signatura: Ms. B-44

Signatures antigues: 

Data: XVII ex.

Llengua:  Catalā

Suport: Paper

Mides: 305 x 210 mm

Folis: 5 + f. 1-286

Copista: 

Enquadernació:  Pergamí

Llom: "Llibra de cosas memorables"

Procedència: 

Estat de conservació: 

Ornamentació: Gravat de la Mare de Déu enganxat al f. [2] prel. Escut il·luminat al f. [5] prel.

Matèries: Dietaris i memōries , Historiografia

Autor:  Joan Francesc Ferrer (c. 1600/1601-1683). Josep Estalella (s. XVII)

Títol:  [Catàleg de consellers de Barcelona (1249-1688)]. Successos de Catalunya en los anys de 1640 i 1641

Contingut

[1] F. [4] prel.-128v [Joan Francesc Ferrer; Josep Estalella. Catàleg de consellers de Barcelona (1249-1688)].

F. [4] prel.: "Per memòria: Lo senyor rey don Jaume, dit lo Conquistador, ab la història que escrigué de sa mà pròpria diu que en lo any 1233, que conquistà la ciutat de València dels moros, y que los barselonesos en lo siti de la ciutat de València foren los que més se assenyalaren, y posaren ses tendes més prop de la ciutat, y se exposaren al mayor perill, guarnidas aquellas ab moltas companyias de gent de guerra cathalana que avían aportat per mar a costa de la ciutat; y a petició del dit senyor rey restaren molts barselonesos per poblar la dita ciutat de València, de ont resta per memòria que y à un carrer qu·és apellat Barselona. Y després, al cap de poc temps, dit senyor rey, mogut de bon zel per los serveys rebuts, posà govern a dita ciutat de Barselona ab lo modo que·s va continuant".

F. [5] prel.: "Catàlago dels concellers de la present ciutat de Barcelona".

F. 1-128v Inc.: "En lo any de la nativitat del senyor 1249, lo sereníssim senyor don Jaume, primer de aquest nom, dit lo Conquistador y lo Venturós, per la gràcia de Déu rey de Aragó, de Mallorca, de València, compte de Barselona y de Urgell y senyor de Monpaller, concedí privilegi als ciutedans de Barcelona per a que pugéssan tenir consell". Expl.: "a vista de la gran pobresa que·s trobava tota la terra".

[2] F. 258-278v [Joan Francesc Ferrer]. "Successos de Cathalunya en los añs de 1640 y 1641".

F. 258 [Nota de Josep Estalella]. "Nota que lo que yo ara aniré scrivint dels successos de Cathalunya en los anys de 1640 y 1641 en lo present llibre o he trobat y vaig copiant-o del llibre de Joan Francesc Ferrer, mon sogre, lo qual m'an dexat per copiar-o; y estas notas no las copio al principi del llibre, en son lloc, per haver-i moltas cosas picans, las quals yo no aprovo, ni tampoch puch dir age succehit de aquexa manera, per no recordar-me'n y ésser de molt poca edad en dits anys".

F. 258-278v Inc.: "En lo mes de juny 1640, després de mort lo excel·lentíssim senyor compte de Santa Coloma, virrey y capità general de aquest Principat per lo rey, nostre senyor, Phelip quart, de bona memòria". Expl.: "y fou Andreu Saurina, passamaner. Lo demés o dexo a la discreció del lector, pus altras personas auran escrit los demés successos de Catalunya, perquè mon intent no és estat altre que notar lo que·m passà ab ma consellaria, tant desditxada, y així dono fi, ab moltas gràcias que de nou dono a nostre senyor Déu, Maria santíssima y a nostres patrons perquè me dexaren acabar aquella".

F. 278v [Nota de Josep Estalella]. "Tot lo sobredit o tinc yo copiat del dit llibre de Joan Francesc Ferrer, que en lo dit temps de ditas turbacions de Cattalunya era conseller quart. Déu nos fasse gràcia no·ns tornem a vèurer ab cosas consemblants, sinó que·ns fassa gràcia de conservar la pau ab los prínceps y catòlics cristians, y axí matex conservar-nos lo rey que vuy és, Carles segon, rey de las Espanyas, com a verdeder y naturl rey y señor ab totas aquellas prosperitats y aumentos que à menester per exaltar la nostra santa fe catòlica, extirpació de las eretgias y reducció dels infells; y axí matex vulle nostre Senyor dexar assertar sos ministres en lo bon govern y administració de la monarchia, y mayor honrra y glòria de Déu, nostre Senyor. Amén".

F. 279-283v: "Taula de tot lo contengut en lo present llibre".

Observacions: 

Per a la història de la formació del volum cal tenir present una nota d'un altre exemplar d'[1], el ms. LXXI de la BLM de Ripoll, que pertanyia als descendents de Ferrer; en concret, al f. 2 es llegeix el nom d'un antic propietari, Francesc Estalella, emparentat amb Josep Estalella, el gendre innominat del ms. de l'AHCB. El ms. LXXI és probablement el volum que compilava Ferrer a partir d'altres catàlegs de consellers, entre els quals hi ha el dels Montfar (com ho indiquen les notes "Per memòria", comunes als ms. LXXI, B-44 i B-153, i una nota d'una mà del s. XIX al f. 87v). Una primera versió es devia aturar l'any 1652 (any de la mort de Montfar, d'altra banda), si hem de fer cas a la rúbrica del f. 2: "Consellers de Barselona des del temps del sereníssim senyor rey don Jauma primer qui·ls instituh´y tots los privilegis per dit effecte consedits modo de insiculassió y estrectió de dits consellers fins lo any 1652 que lo senyor rey Felip quart se aturà la aprobassió de la insiculació de dita ciutat. Tret dels llibres de la escrivania magor de la Casa de la ciutat, ab ajustament de algunas notas de cossas succehides en la present ciutat"; a banda i banda, d'una altra mà: "Francisco Estalella". De fet, el catàleg continua fins a la llista de consellers nomenats el novembre de 1682 (f. 158). Tot seguit (f. 159-159v), es llegeix la següent nota: "Als 27 de maig de l'any 1683 morí Juan Francesch Ferrer, mercader, lo qual ab sa curiositat y politica, mogut de l'affecte zelós a la pàtria, formà lo present llibre de las notícias que alcansà en los successos antes de son recort esdevinguts y continuà los que anaren succehint en son temps. Després de la mort del qual, com hagués dexat instituhits tres hereus en son testament, ço és Antoni [?] de Moxiga, ciutadà honrrat de Barcelona, menor, Maria Clara Stalella y Massaguer, muller de mi, lo doctor en drets Joseph Stalella, y Emerenciana Huguet y Fitor, muller del doctor en drets Francisco Ignasi Huguet, y dita heretat se agués de dividir igualment entre los tres, a la qual divisió no pogués entrar dit llibre, y cada qual dels tres desitjàs tenir unas memòrias tant antiguas de la pàtria, dignas de saber-se [segueixen quatre ratlles i mitja ratllades i il·legibles], per ço, de comú consentiment, feren tres bollatinets ab los noms y cognoms dels tres, y posant esta sort, isqué lo bolletí a ont estava escrit lo nom de Maria Clara Stalella, muller mia. Y axís se anirà continuant lo present llibre, tant lo que restarà a regular lo dia que morí dit Ferrer, que [per] sa malaltia y vellesa no pogué, com lo que ha succehit y succehirà després de sa mort. Y és del modo que se segueix". Als f. 159v-182v, catàleg corresponent als anys 1683-1687, que atribuïm, doncs, a Estalella; seguit d'unes notícies ratllades il·legibles i de la llista de consellers fins al 1694, de la mà del XIX. En aquest volum no hi ha la relació sobre els Successos de 1640-1641, que sí apareix al ms. B-44. Al f. 88v, de la mà del XIX, s'afirma que Ferrer "morí lo any 1683, essent de edat de 82 anys y mitg", informació extreta d'una nota marginal del catàleg de consellers dels Montfar (AHCB, ms. B-153, f. 119).

Pel que fa al ms. B-44, la taula final -que és, més aviat, un ampli resum del llibre- incorpora [2] al lloc que cronològicament li correspon, en l'apartat de les conselleries de 1639/1640 i 1640/1641; els f. 129-257 es deixen en blanc per continuar el catàleg de consellers de Barcelona. Hi ha una còpia del s. XX de 2 a AHCB, ms. B-148. F. 9: "Nota al lector: que sempre que·s trobaran dos catthàlagos de consellers en un matex any com assí dessobra [i. e. per a l'any 1315] y en altres llochs del present llibre estan posats, no és perquè tots deu consellers governassen en un matex any, sinó que per la antiquitat dels llibres de Casa la ciutat no·s pot averiguar quals d'ells governaren, però és cert que governaren los uns o los altres en aquell any".

[MTS]

 

Bibliografia: 

EST.: Sobre Ferrer veg. MNA XIII. Torres Amat 1836: 245. Simon i Tarrés 2003: 32-33. Veg. MCEM 190.

 

 

 


 

Institut d'Estudis Catalans. Carrer del Carme, 47; 08001 Barcelona.
Telèfon +34 932 701 620. Fax +34 932 701 180. informacio@iec.cat - Informació legal