• Cerca general
  • Cerca per camps
  • Cerca per matèries

 

 

 

 

 

Id MCEM: 454

Ciutat Barcelona

Biblioteca / Arxiu:  Biblioteca de la Universitat

Signatura: Ms. 975 + 2000

Signatures antigues: 8-1-58 (ms. 975); 17-1-4 (ms. 2000). Abans separat en dos ms.: ms. 975 (f. 1-137) i 2000 (138-341)

Data: 1626-1630

Llengua:  Catalā

Suport: Paper

Mides: 320 x 225 mm

Folis: 1 + f. 1-341 en llapis irregular (no inclou alguns dels impresos) sobre una altra de moderna parcial corresponent al ms. 2000 (quan estava relligat a part: f. 1-202) + 1

Copista: Autōgraf, excepte f. 18-20, 26, 178 bis-178 ter, 224-227, 248+259 i 314, de mans coetānies; correccions i addicions de l'autor al marge i a la interlínia

Enquadernació:  Pergamí

Llom: "Jeroni Pujades. Dietari sisč"

Procedència:  Bastero?

Estat de conservació:  Restaurat

Ornamentació: Plecs impresos intercalats al llarg del ms.

Matèries: Dietaris i memōries , Miscelˇlānies historicodocumentals

Autor:  Jeroni Pujades (1568-1635)

Títol:  Dietari sisè

Contingut

F. 2 [D'una mà moderna]. "Dietario del doctor don Gerónimo Pujadas, ms.".

[1] F. 3: "Dietari sisè del doctor Hierònym Pujadas".

F. 4-81: "Any del Senyor 1626". Inc.: "Dijous a 25 de dezembre [ratllat 1626], dia de la nativitat del Salvador, comença lo any 1626 segons lo compte del present Principat per constitutió de Catalunya. Divendres a 26" [sense text]. Expl.: "com podrà's vèurer ab la continuatió de aquest Diatari a la jornada de vint-y-quatre de satembre 1632. Tenia jo los dos primers anònymos y, obaint la prohibició, los lliurí al commissari del Sant Offici a 2 de janer 1633".

F. 81v-139: "Any 1627". Inc.: "Divendres a 25 de dezembre [ratllat 1627], comença lo any 1627 de la nativitat del Senyor segons la disposició de la constitutió de Catalunya. Disapte a 26" [sense text]. Expl.: "Tot aquest autumne y principi de ivern de 1627 és estat molt falto de ayguas; los pous abundants se són axugats; la[s] fonts caudelosas, secadas; los rius perennes, tant aminvats que no són sinó unes petitas ayguas de riberas. Ha proveït nostre Senyor de glaçadas que entretenen los sembrats".

F. 139v-205v: "Any 1628". Inc.: "Dissapte als 25 de dezembre, comenssa lo any 1628 de la nativitat del Senyor segons la disposició de la constitutió de Catalunya, y és any de bixest. Diumenje a 26" [sense text]. Expl.:"y en lo jurament posà unas paraulas capciosas de que no regonexerían altra suprema potestat en Anglaterra. Aprés los féu procés perquè regonexían la potestat del papa, con lo jurament li avían prestat. Y axí confiscava los béns y martyrizava als que se éran mostrats cathòlichs [ms. cathònichs]. Exhitus acta probabunt".

F. 206-268v: "Any 1629". Inc.: "Dilluns a 25 de dezembre, comença lo any 1629 de la nativitat del Senyor, segons la disposició de la constitutió de Catalunya. Déu lo'ns do bo. Los lladras de pas ròban la astafeta del duch de Cardona anant de Castelló de Empúries a Barcelona". Expl.: "Dilluns a 24 de 1629" [sense text].

F. 269v-338v: "Any 1630". Inc.: "Dimarts a 25 de dezembre, segons lo compte català per constitutió de Catalunya, comença lo any 1630 de la nativitat del Senyor. Dimecres a 26" [sense text]. Expl.: "Dimarts a 24" [sense text].

Documents relligats amb el volum:

[2] F. 16-16v [Barbastre, 7 de febrer de 1626]. "Copia de la advertencia dio su majestad a los que por su parte avían de tratar con el braço de los hidalgos de Aragón. E<e>mbiada por don Bernardo de Cardona, arcidiano mayor y canónigo de Gerona, a don Francisco Aymerich, capíscol y canónigo y vicario general de Gerona".

[3] F. 16v + 23 [Barbastre, 12 de febrer de 1626]. "Copia de la carta embió su majestad a la ciudad de çaragoça".

[4] F. 18-20 [Memorial sobre la unió dels regnes, en castellà, copiat per una altra mà]. Al final, nota de J. Pujades: "Com aquest memorial són exits altres en pro y en contra, y és cert que los en favor del rey ixen impresos, los altres, manuscriptos".

[5] F. 22-22v: "Colloquio con Aragón". Inc.: "Poeta: De dónde, Aragón, de dónde".

[6] F. 23-23v [Lleida, 28 de febrer de 1626]. "Carta de don Honofre de Cruïlles y de Urrea a dona Maria àngela, sa muller".

[7] F. 26: "Lo que el duque de Sogorbe y Cardona dise a los señores consejeros y Consejo de Siento, juntos en Barselona, a 15 de março de 1626".

[8] F. 33-33v: "Copia del papel que ha embiado scrito de su real mano su majestad a los tres estamentos como son ecclesiástico, militar y real, a 14 de abril 1626".

[9] F. 33v-34v: "Otro a 18 del proprio mes".

[10] F. 59-60 [Memorial de Fernando Afán de Ribera al rei, Barcelona?, 1626].

[11] F. 151-152 [Carta de G. Battista Pamphili, patriarca d'Antioquia i nunci apostòlic a Espanya (el futur papa Innocenci X), a Francisco García Calderón, o. s. b. (en llatí). Madrid, 11 de febrer de 1628. El primer tramet al segon còpia d'un breu que el papa Urbà VIII li va fer arribar amb data del 30 d'abril de 1627 des de Roma].

[12] F. 178 bis: "Salutatio excelentissimi comitis". "Salutatio excelentissimae dominae".

F 178bis v-178 ter: "Ad illustrissimum et exellentissimum dom[i]num Enrichum ab Aragonia, Corduba et Cardona, ducem Sugurbi, Cardonae et comitem Emporiarum, Francisci Castilionis, praesbiteri Castilione, carmen". Inc.: "Emporiarum homines, comitatus omine fausto".

[13] F. 181 [Carta del rei als consellers i Consell de Cent de Barcelona (en castellà). Madrid, 22 de setembre de 1628].

[14] F. 224-227 [Joaquim Mora, Josep Rius, Pere Pau Vallmajor. 11 d'abril de 1629]. "Cençura corporis N. Rocheta, oppidi de Argentona".

[15] F. 248 + 259-259v [Carta de Rafel Balsach a Jeroni Pujades. Barcelona, 28 d'octubre de 1629. Posteriorment la carta fou tramesa al "senyor micer Joan Antoni Pujadas, en Figueres, per a que la encomane juntament ab un manguito aporta en Pau, traginer, en Castelló de Empúrias"].

[16] F. 301-302v [Tortona, 31 de juliol de 1630 (en castellà)]. "Còpia de una carta vinguda de Milà ab avís dels successos de la pesta".

[17] F. 313 [Carta del rei al comte d'Empúries (en castellà). Madrid, 16 de setembre de 1630].

[18] F. 314-321v + 325v [Documents sobre el procés de beatificació de sant Oleguer (1630)].

F. 314 [28 de setembre de 1630. Citació original de Pujades a declarar en el procés de canonització de sant Oleguer].

F. 316-321v [Testimoni de J. Pujades en el procés].

F. 325v: "Los actas ab los quals lo doctor Hierònym Pujadas [ha] pogut trobar al beato Ollaguer per sanct y anomenar[-lo] sant són los següents".
 

Observacions: 

Els altres volums del Dietari de Jeroni Pujades conservats es custodien a l'Acadèmia de Bones Lletres de Barcelona (Pujades 1975-1976). Sobre el procés d'unificació del Dietari sisè de Pujades, veg. Miquel i Rosell (1958-1969: II, 545-547; IV, 493-496) i també Guilleumas 1968.

Un breu fragment d'aquest Dietari sisè no apareix a l'edició moderna (1975-1976: IV, 122; així, la primera part de la notícia del 7 de gener de 1628 hi manca i la segona és entrada com si fos del 25 de desembre); inc.: "Divendres a 7, dia del pare sant Ramon, aprés de fets los officis del sant com se acostuma, com en la ciutat de Barcelona los parrochians de Sant Cugat del Rech haguessen renovada y engrandida la església del dit sant y per enriquir aquella de celestials preseas haguesen obtinguda gràcia de l'abat de Sant Cugat de Vallès, don Francisco de Erill, y de son co[n]vent, de que los donàs una relíquia del cos del dit sant, y los hagués donat un tros de un bras de aquell (consertat se rebés ab la digna y desent veneració), vingudas las sinc, o entre sinch y sis de la tarda, lo bisbe de Barcelona don Joan Sentís, ab tot lo capítol, processionalment anaren al Portal de l'àngel a rèbrer la santa y grandiosa relíquia demunt dita donada al rector y obrers de dita parròchia. Rebuda, fou aportada a la Seu, y allí recullida y venerada fins al diumenja següent; de hont, lo matex diumenja, dit capítol en companyia de totas las parròquies processionalment la aportaren a la sua església parroquial de Sant Cugat de Rech. Y lo dia de sant Anthoni tornà lo capítol processionalment en dita església a celebrar offici cantat, que celebrà dit senyor bisbe de pontifical. Lo dimars següent hi anaren comunitat y parroq[u]ians de Santa Maria de la Mar processionalment; celebrà lo dit abat de Sant Cugat de pontifical [interl. y assistí lo duch de Cardona]. Lo dimecres hi anà la comunitat dels preveres y parroq[u]ians de Santa Maria del Pi y celebrà la missa en pontifical" (f. 141).

Sobre els impresos intercalats al llarg del ms. veg. l'edició de Casas i Homs (1975-1976: IV), on cal afegir que als f. 326-327 trobem, també, una crida que va fer el 8 d'octubre de 1630, en nom del rei, Gómez Suárez de Figueroa y de Córdoba, duc de Feria i lloctinent general del Principat, en què s'informa que el rei ha prohibit el comerç d'Espanya amb França i Itàlia a causa de la pesta.

Pujades cita la seva Crònica impresa en diversos llocs del Dietari; també, en el procés de canonització de sant Oleguer [18] cita la Crònica ("dum Choronicham generalem Cathaloniae describeret, prout illam tipis impressam in lucem adidit", f. 317v) i el Dietari ("ipse testis recordatur quadam die mensis octobris de anno non posse afirmative loqui, cum suum Dietarium non habeat de presenti, quia est in domo sua, quam, ut dixit, fovet in villa Castilionis Emporiarum", f. 319v), així com Francesc Calça (f. 317v), etc. Tot i que no cita aquest ms., sobre aquest primer procés de canonització fallit de sant Oleguer i la participació de Pujades, veg. Rius i Serra 1958.

[EMJ]


 

Bibliografia: 

ED.: [1, 2-10], [12-14], [16-18] Pujades 1975-1976: vol. IV. // DESCR.: Miquel i Rosell 1958-1969: II, 545-547; IV: 493-496. Guilleumas 1968. Mateu Ibars, J. 1987: 421-423. Ciència i cultura 1990: 8. Repertori 1474-1620: II.1, 262-266. // EST.: Elliot 1966. Cardona 1977. [18] Rius i Serra 1958. Sobre Pujades veg. Repertori 1474-1620:  I, 60-62, i MCEM 567.

 

 

 


 

Institut d'Estudis Catalans. Carrer del Carme, 47; 08001 Barcelona.
Telèfon +34 932 701 620. Fax +34 932 701 180. informacio@iec.cat - Informació legal