• Cerca general
  • Cerca per camps
  • Cerca per matèries

 

 

 

 

 

Id MCEM: 434

Ciutat Barcelona

Biblioteca / Arxiu:  Biblioteca de la Universitat

Signatura: Ms. 632-634

Signatures antigues: 8-5-86, 17-3-12 (I); 8-5-87, 17-3-13 (II); 8-5-88, 17-3-14 (III)

Data: XVII in.

Llengua:  Catalā, castellā, llatí

Suport: Paper

Mides: 210 x 155 mm (I-II), 205 x 145 mm (III)

Folis: 1 + f. 1-217 discontínua en llapis (antiga: 1-421) (I); 4 + 1-200 íd. + 2 (II); 1 + 1-363 íd. (antiga: p. 1-736) + 5 (III)

Copista: I i III, autōgrafs; II, copiat per una altra mā

Enquadernació:  Pergamí

Llom: "Sermones del venerable Guasch"

Procedència:  "Hic liber est fratris Petri Juanis Guasch y pertenexs a la llibreria de Sant Ramon"; "És del convent de Sant Ramon de Penyafort"; "Pertenece a la librería de Sant Raymundo y era del padre maestro fray Pedro Juan Guasch"

Estat de conservació:  Efecte corrosiu de la tinta

Ornamentació: Notes al marge. Els f. 1 (I) i 1-1v (III), a dues columnes. Es deixen f. en blanc per copiar més sermons; alguns f. estan ratllats i d'altres relligats cap per avall

Matèries: Sermons

Autor:  Pere Joan Guasc  (1553-1613) et al.

Títol:  [Sermons]

Contingut

Volum I

F. 1 [índex de sermons (incomplet)].
[1] F. 3: "Domin[i]ca in albis" [sense text].
[2] F. [10] (10): "Dominica 1a post octavas Paschae" [sense text].
[3] F. [14] (31): "In festo sancti Georgii. Vita" [sense text].
[4] F. [16-19v] + [14v]-15v (33-36v + 31v-32v): "In festo sancti Petri Martyris". "Thema: 'Capite nobis - vineas nostras' (Cantic. 2)". Inc.: "Ahunque en todas estas octavas".
[5] F. [20-23v] (37-40v): "In festo apostolorum Philipi et Jacobi". "Thema: 'Quodcunque petieritis Patrem in nomine meo, hoc faciam' (Joan. 14)". Inc.: "De aquel invictíssimo emperador Alexandro Magno refiere el gravíssimo author Dídimo [interl. Alexandrino]".
[6] F. [24] (41) [Nota sobre un sermó per a una "Dominica 3a post octavas Paschae" (en llatí)].
[7] F. 30-[34] (95-99): "In die sancto Penthecostes". "Thema: 'Si quis diligit me - apud eum faciemus' (Joan. 14)". Inc.: "El dia sacratíssimo de hoy fueron cumplidos aquellos vehementíssimos dezeos".
[8] F. [36-39v] (103-106v): "Feria 2a post Penthecosten". "Thema: 'Sic Deus dilexit - daret' (Joan. 3)". Inc.: "Aquel fuego que mandó Dios".
[9] F. [43-43v] (122-122v) [Fragment final d'un sermó (en castellà)].
[10] F. [44-46] (123-125) [Nota sobre l'orde dels trinitaris (en castellà)]. "Ordo sanctissimae Trinitatis". Inc.: "Según advierten doctores graves, videlicet sanctus Anthoninus".
[11] F. [48-51v] (127-130v): "In festo Corporis Christi". "Concio prima". Tema: "'Caro mea - est potus' (Joan. 6)". Inc.: "Del santíssimo sacramento del altar an callado".
[12] F. [52-54v] (131-133v): "Concio secunda". Tema: "'Caro mea - est potus' (Joan., cap. 6)". Inc.: "Al tiempo que el pueblo de Israel" [amb dues salutacions].
[13] F. [55-58] (134-137), dalt: "Melius disponitur praecedens concio. Accipe salutationem en fol. 131, in fine primae paginis [sic] huius libri". "Thema: 'Caro mea - est potus, etc.' (Joan. 6)". Inc.: "De toda la vida de Christo" [nota al final: "Concionem dominicae infra octavas Corporis Christi secundum usum romanum invenies t. 4, fol. 51"].
[14] F. [58v-59v] (137v-138v): "Vita sancti Anthonii de Padua, ordinis sancti Francisci". Inc.: "Del emperador Alexandro Magno escrive Plutarcho".
[15] F. 60-[62v] (139-141v): "In festo sancti Joannis Babtistae". "Concio prima". "Thema: 'Elizabeth impletum - peperit filium' (Luc., c. 1º)". Inc.: "Una entre otras leyes que dio a los athenienses Solón Salaminio".
[16] F. [68] (147): "Dominica infra octavas Corporis Christi" [sense text].
[17] F. 72-[75v] (151-154v): "Sequens concio secundum usum ordinis praedicatorum est tertia post octavas Trinitatis, secundum vero usum romanum est prima post Penthecosten". "Thema: 'Eadem quippe mensura - remetietur vobis' (Luc., c. 6)". Inc.: "Tres effectos suelen atribuyr los theólogos a la virtud de la justicia".
[18] F. 76-[78v] (155-157v): "In festo apostolorum Petri et Pauli". "Thema: 'Tu es Petrus - adversus eam' (Matth., c. 16)". Inc.: "Con muy lindo estylo" [incomplet].
[19] F. [79-80v] (210-211v) [Fragment final d'un sermó (en castellà)].
[20] F. [80v-83] (211v-214): "Vita et passio sanctorum Abdonis et Sennenis, martyrum [ratllat ex]". Inc.: "La vida d'estos gloriosos mártyres Abdón y Sennén".
[21] F. [86] (219): "Dominica 7 post Penthecosten" [sense text].
[22] F. 92-[96] (225-229): "In festo sancte Anne, matris beate virginis Marie". [Segueix un tema ratllat]. "Thema: 'Simile est regnum coelorum homini negociatori - praeciosa margarita, etc.' (Math. 13)". Inc.: "Esta palabra 'margarita', ahunque indiferentemente se acomoda" [al final, una altra salutació per a la mateixa festa].
[23] F. 98-[100] (231-233), al marge: "Perpiniani, in domo". "Dominica 8a post Penthecosten". "Thema: 'Facite vobis amicos - aeterna tabernacula' (Luc. 16)". Inc.: "Un solo fin concede nuestra santa fe cathólica".
[24] F. [102] (241): "In inventione sancti Stephani" [sense text].
[25] F. 106-[109v] (251-254v): "In die beati Dominici, patris nostri". "Thema: 'Vos estis sal - salietur?' (Math., c. 5)". Inc.: "Las historias ecclesiásticas andan llenas de los favores".
[26] F. [110-111v] (255-256v), dalt: "Jesus". "Thema: 'Vos estis sal terrae. Vos estis lux mundi - posita' (Matth. 5)". Inc.: "Una dificultad no poco curiosa movió cierto philósopho gentil llamado Séneca" [cf. 27].
[27] F. [112-115v] (257-290v), dalt: "Jesus, Maria". Tema: "'Vos estis sal terrae. Vos estis lux mundi - posita' (Math., c. 5)". Inc.: "Una dificultad no poco curiosa movió Séneca, philósopho gentil" [cf. 26].
[28] F. [116-119v] (291-294v): "In eodem festo concio tertia". Tema: "'Qui autem fecerit - vocabitur in regno coelorum' (Matthei, cap. [ratllat 8] 5)". Inc.: "Conosciendo Dios muy bien al hombre".
[29] F. [120-124] (295-299), dalt: "Jesus, Maria". "Concio quarta in eadem festivitate". "Thema: 'Sic luceat - in coelis est' (Matth. 5)". Inc.: "De la regalada hija y acariciada esposa del Padre eterno".
[30] F. [124-124v] + [125-125v] (299-299v + 300-300v) [Notes sobre sant Domènec amb remissió als sermons anteriors d'on s'extreuen (en llatí i castellà)]. "Summa [ms. summo] omnium".
[31] F. [124v-125] (299v-300), tema: "'Vos estis sal terre. Vos estis lux mundi - posita' (Matt. 5)". Inc.: "Dos cosas se me offrecen tratar el día de hoy".
[32] F. 130-[133v] (307-310v): "Dominica 12 post Penthecosten". Tema: "'Diliges Dominum - te ipsum' (Luc., c. 10)". Inc.: "Todos los [interl. prudentes] legisladores".
[33] F. 138-[141] (315-318): "In die assumptionis beatae Mariae". Tema: "'Intravit Jesus - domum suam' (Luc. 10)". Inc.: "[ratllat En la primera in; interl. Después de] [la] antiquíssima fundación de Roma".
[34] F. 146-[148v] (323-325v): "Dominica 13 post Penthecosten. In festo sancti Hiacinthi, patris nostri". Tema: "'Gaude, fili Hiacinthe, quia orationes tuae gratae sunt Filio meo, et quicquid pro me ab eo petieris impetrabis' (ex processu canonizationis)". Inc.: "Las palabras propuestasno he sacadas de alguno de los 4 santos evangelistas" [cf. BUB, ms.636, 3].
[35] F. 150-[153] (327-330): "In eodem festo sancti Hiacinthi, quae fuit dies traslationis altaris sancti Raymundi ad capillam factam [ratllat pro], que postea erit sacristia conventus, die 22 augusti 1604". Tema: "'Non potest - supra montem' (Matth. 5 [ratllat 22])". Inc.: "De la piedra preciosa llamada hiacintho".
[36] F. [154] (331): "Dominica 14 post Penthecosten" [sense text].
[37] F. [162] (339): "In festo sancti Bernardi. Vita" [sense text].
[38] F. [163-165] (364-366) [Fragment d'un sermó (en castellà i català)].
[39] F. [165v-168] (366v-369): "Concio 2a". "Thema: 'Quis putas - cum illo' ([Lc 1,66])". Inc.: "Lo que dixo el archángel Gabriel".
[40] F. [176] (377): "Dominica 18 post Penthecosten" [sense text].
[41] F. 180-[181] (381-382): "In festo sancte Tecle, virginis et martyris". "Thema: 'Simile est regnum coelorum decem virginibus - et sponsae' ([Mt 25, 1])". Inc.: "No se contentó Dios con magnificar al hombre".
[42] F. [184] (383): "In exaltatione sanctae Crucis" [sense text].
[43] F. 188-188v (390-390v): "In festo sancti Mathei". "Thema: 'Non veni vocare justos sed peccatores ad penitentiam' (Math., c. 9)". Inc.: "Refieren las historias antiguas de los gentiles" [incomplet].
[44] F. [192] (394): "In festo sancti Michaelis" [sense text].
[45] F. [196] (398): "Dominica 19 post Penthecosten" [sense text].
[46] F. 200-[203] (402-405): "In die seraphici patris Francisci". Tema: "'Vos estis sal terrae. Vos estis lux mundi - posita' (Matth. 5). 'Confiteor - terrae, etc.' (Math. 11)". Inc.: "San Joan Chrisóstomo, in comentario super illud ps. 138" [en castellà].
[47] F. [204-208] (406-410): "Dominica 20 post Penthecosten". "Thema: 'Erat quidam regulus - Capharnaum' (Joan. 4)". Inc.: "El evangelio de hoy nos declara la maravillosa virtud y poder de Christo".
[48] F. [208v]-212 (410v-414): "In die seraphici patris Francisci". Tema: "'Vos estis sal terrae. Vos estis lux mundi - posita' (Matt. 5). 'Confiteor - terre, quia, etc.' (Matt. 11)". Inc.: "E[x]plicando san Joan Chrisóstomo illud ps. 138". Al f. [216]: "Dominica 24 post Penthecosten. Vide supra fol. [en blanc]".
[49] F. 217v [Oració]. "Aquesta oració fonch trobada sobre lo sant sepulchre de Hierusalem. Té moltes proprietats y virtuts, y és aprovada per los senyors inquisidors de Barcelona".


Volum II

[1] F. 1-[6v]: "Feria 4 in cap. jeiunii, 1613". Tema: "'Cum jeiunatis - tristes' (Math. 6)". Inc.: "Singular intento fue del Spíritu Santo"; al marge: "Saona".
[2] F. [7-10], al marge: "Jesus" i "àger, 1612". Tema: "'Cum jejunatis nolite fieri sicut, etc.' (Math. v[i])". Inc.: "De Júlia, filla de Augusto Cèsar".
[3] F. [11-15], al marge: "Tremp, 1611" i "Pro feria 4 in cap. jejunii, post Cineres [ratllat et dominica post Cineres]". Tema: "'Cum jejunatis, etc.' ([Mt], c. 6)". Inc.: "Aquella [interl. lengua] del cielo, san Pablo".
[4] F. [15v-18], tema: "'Cum introiset - ad eum centurio' ([Mt 8,5])". Inc.: "Es cosa ordinaria, ocasione alicuius mali" [en castellà].
[5] F. [19-22v], al marge: "Feria 2 post p[...], 1611". Tema: "'Cum venerit Filius hominis, etc.' (Math. 23 [sic per 25])". Inc.: "Una et eadem res unis bona, aliis mala" [en castellà].
[6] F. [23-25v], al marge: "Feria 6 post Cineres". Tema: "'Audistis quia dictum est antiquis: diliges - inimicum tuum' (Math. 5)". Inc.: "Molt me maravelle de hon ha tingut principi tan mala doctrina".
[7] F. [27-30v], al marge: "Tremp, 1611" i "Feria 6 post Cineres, [ratllat 1611]". Tema: "'Audistis quia dictum est [ratllat antiquis]: diliges - inimicos vostros' (Math. 5)". Inc.: "Es tan proprio epíteto del hombre llamarle mudable".
[8] F. [31-35bis v], al marge: "àger, 1613". Tema: "'Audistis, etc. Ego autem - inimicos vestros' (Math. 5)". Inc.: "Los antics no conegueren al principi las bèstias fieras".
[9] F. 36-[39v], al marge: "1613, àger". Tema: "'Tunc ductus est Jesus' (Math. 4)". Inc.: "En est dia nos proposa la Iglésia, per a entretenir a sos fels".
[10] F. [40-43v], al marge: "àger, 1613" i "Feria 4 post 1 dominicam". Tema: "'Magister, volumus a te signum videre' (Math. 12)". Inc.: "Dos grans descortesies fetes a la magestat de Christo".
[11] F. [44-45v], al marge: "Feria 4 post 1 dominicam". Tema: "'Magister, volumus a te signum videre' ([Mt 12,38])". Inc.: "David, de homine (Ps. 115): 'Omnis homo mendax', mentirós, trapaser".
[12] F. 48-48v, al marge: "àger, 1613" i "Feria [...] post 1 dominicam". Tema: "'Erat dies festus, etc. Erat homo triginta et octo annos habens in infirmitate sua. Vis sanus fieri?' ([Jn 5,1-6]). Ut quid hoc petis?". Inc.: "Glossa ordinaria ait: per a ensendre més son [ratllat desig] desitg" [incomplet].
[13] F. [49-53v], al marge: "àger, 1613" i "Feria 6 post 1 dominicam". Tema: "'Erat dies festus - Hierosolimam' (Joannis 5)". Inc.: "Elegant tractat [ratllat és] de la misèria humana".
[14a] F. [54-55v] + 59-[60v], al marge: "àger, 1612". Tema: "'Assumpsit Jesus - montem exelsum' (Mat. 17)". Inc.: "à-y en la casa de Déu, com en les cases dels grans senyors" [cf. el mateix començament a 15].
[14b] F. [56-58 bis] [Fragment d'un sermó sobre el mateix tema (en castellà)].
[15] F. 61-[62v], al marge: "Dominica 2a". Tema: "'Asumpsit Iesus - in monte exelsum' ([Mt 17,1])". Inc.: "à-y en la casa de Déu, com en les cases de gran senyors" [cf. el mateix començament a 14a].
[16] F. [63]-65, al marge: "Jesus". Tema: "'Et resplenduit - sicut nix' (Math. 17)". Inc.: "El rey de Antiochia, escriu Nicèphoro Calixto".
[17] F. [66-69], tema: "'Ascendens Jesus - ascendimus Hierosolimam' (Math. 20)". Inc.: "Viatores qui eunt ad aliquam urbem, aliquod negotium arduum acturi" [en català].
[18] F. [69v-73v], tema: "'Ecce ascendimus Jerosolimam' (Mat. 20)". Inc.: "Antes que Christo, senyor nostre, vingués al món".
[19] F. [74-77v], al marge: "Feria [...] post 2 dominicam" i "àger, 1613". Tema: "'Homo erat paterfamilias qui plantavit vineam' (Math. 21)". Inc.: "Sant Pau, aquell principal fundador de les iglésies després de Christo".
[20] F. [78-83v]: "Dominica 3 [...]". Tema: "'Erat Jesus eiiciens demonium' ([Lc 11,14])". Al f. 79, al marge: "Dominica 3a 4ae. àger, 1613". [Es repeteix el tema]. Inc.: "Sant Justino, primer philòsoph del món, després theòlec y màrtyr de Christo".
[21] F. [84-89v], al marge: "Feria 4 post 3 dominicam". Tema: "'Quare discipuli tui, etc.?' (Math. 15)". Al f. 85 es repeteix la festa i s'afegeix: "àger, 1613". Tema: "'Quare discipuli - panem manducant' (Math. 15)". Inc.: "Sant Pau, a qui Ruperto nomena 'jurisperito del cielo'".
[22] F. [90-94], al marge: "Feria 6a post 3 dominicam, 1613". Tema: "'Venit Jesus in civitatem Samariae' (Joan. 4)". Inc.: "Sant Pau, vicari de Christo, nom que li dóna Tertulià".
[23] F. [96-98v], dalt: "Jesus, Maria, Joseph, Tecla". Al marge: "Dominica 4a". Tema: "'Post haec - mare Galileae' (Jo. 6)". Inc.: "Predicava lo Batista ab tan fervor".
[24] F. [99-101], dalt: "Jesus, Maria, Joseph, Tecla". Tema: "'Quare discipuli tui - precepta seniorum?' (Math. 7 [sic per 15])". Inc.: "Dos camins fan vuy dos maneres de persones ben diferens".
[25] F. [102-103v], dalt: "Jesus, Maria, Joseph, Tecla". Tema: "'Prope erat Pascha judeorum - Hierosolimam' (Joan. 2)". Inc.: "Te[m]pus predicationis Jesu, ut colligitur ex evangelio" [en català].
[26] F. [104-108v], al marge: "Dominica 4a. àger, 1613". Tema: "'Cum sublevaset oculos - ad eum' (Joan. 6)". Inc.: "Sant Pau, ministre singular de Jesuchristo".
[27] F. [110-112], al marge: "Feria 4 post 4 dominicam" i "Jesus". Tema: "'Preteriens Jesus - a nativitate' (Jo. 9 [corr. sobre 6])". Inc.: "De dos maneras mira Déu als hòmens".
[28] F. 114-[118], al marge: "Feria 4 post 4 dominicam, anno 1613". Tema: "'Preteriens Jesus - a nativitate' (Joan. 9)". Inc.: "Sant Pau, singular defensor de la gràcia divina".
[29] F. 120-[125], al marge: "Feria 6a post 4 dominicam". Tema: "'Erat quidem languens Lazarus' (Joan. 11)". Inc.: "Sant Pau, mestre de bons".
[30] F. [126-129], al marge: "àg[er ...]. Dominica 5". Tema: "'Quis ex vobis arguet me de pecato?' (Joan. 8)". Inc.: "Sant Pau, llegat de Christo".
[31a] F. [129v] [Salutació per al sermó següent (en català)].
[31b] F. [130-133v], al marge: "àger, 1613" i "Feria 4 post v". Tema: "'Facta sunt encenia - hiems erat' (Joan. 10)". Inc.: "Sant Pau, [interl. aquell tan gran dexeble de Christo], doctor de les gens".
[32] F. [134-138], al marge: "Jesus" i "Feria 5 post dominicam in Pas[cha], 1611". Tema: "'Rogabat Jesum - discubuit' (Lu. 7)". Inc.: "El serenísimo y real propheta David, en <en> psalmo 85".
[33] F. 140-[143v], al marge: "Feria 6a post 5 dominicam". Tema: "'Collegerunt ergo pontifices et pharisei concilium adversus Jesum' (Joan. 11)". Inc.: "Sant Pau, vas de elecció, ad Ro. 1, para explicar la soltura" [en català].
[34] F. [144]-146, al marge: "Dominica in Ramis palmarum, 1611". Tema: "'Cum apropinquaset - Bethfage' (Math. 21)". Inc.: "Celebra oy la ciudad de Hierusalem".
[35] F. [146v-147v], tema: "'Cum apropinquaset - et venise[n]t, etc.' (Math. 20 [sic per 21])". Inc.: "Fonc la palma así en las lletres divinas com humanes" [copiat cap per avall].
[36] F. [148-151v], al marge: "1613". Tema: "'Cum apropinquaset - in castellum, etc.' (Math. 21)". Inc.: "Sant Pau, gran pastor de la Iglésia".
[37] F. [152-155], al marge: "àger, 1613 [3 corr. sobre 2]". Tema: "'Sciens Jesus - dilexit eos' (Joan. 13)". Inc.: "Sant Pau, amador gran de Jesuchrist".
[38] F. [156]-160, tema: "'Justus periit - in corde suo' (Isa. 57)". [Segueix la traducció catalana del tema]. Inc.: "Just per antonomàsia és Jesuchrist".
[39] F. [163v-167v], tema: "'Et factum est, etc. Qui sunt - estis tristes?' (Lu. 24)". Inc.: "Sant Pau, mestre moral" [relligat cap per avall].
[40] F. [168-171v], tema: "'Dicite in nationibus quia Dominus regnavit a ligno'". [Segueix la traducció castellana del tema]. Inc.: "Tres nacions trobe" [relligat cap per avall].
[41] F. 172-[183v], al marge: "Feria 6a in Paraceve de pasione Domini" i "Tremp, 1611". "Pasio domini nostri Jesuchristi". Inc.: "Si en toda obra y qualquier exercicio virtuoso".
[42] F. [184-185v], al marge: "1623". Tema: "'Maria Magdalenae - ungerent Jesum' (Mar. 16)". Inc.: "Morí Christo, nostre Senyor, divendres a la tarda".
[43] F. 186-186v [Salutació en català]. Al marge: "Ave Maria" i "1623". Tema: "'Surrexit, non est hic' ([Mc 16,6])".
[44] F. 189v-[193v], al marge: "Feria 2 Pasc., 1611". Tema: "'Duo ex discipulis - Emaus' (Lu. 24)". Inc.: "Es cosa averiguada entre los theológos" [relligat cap per avall].
[45] F. [194-196v], al marge: "Feria [...] Domini". Tema: "'Ante diem - hora eius' (Joan. 13)". Inc.: "Celebra hoy fiesta la Iglesia santa, madre nuestra, christianos carísimos" [relligat cap per avall].
[46a] F. 197-[199], al marge: "Feria 3 post Pascham, in domo Beatae Mariae de l'Hort. Ipsa Maria adiuvet" i "Jesus". Tema: "'Stetit Jesus in medio discipulorum suorum' (Lu. 24)". Inc.: "Moltes aparicions féu lo Senyor". Expl.: "entre, entre y conexeràs, et mengà, etc. Dicas miraculum".
[46b] F. [200v] [Extractes sobre el tema del sermó precedent (en castellà)].

Volum III

F. 1-1v + [3v] [Taula de sermons i "exempla" del volum].
[1] F. 2-[3v]: "Collatio spiritualis ad consolandos eos qui ex morte alicuius cognati tristantur, habita [ratllat supra] in fine prandii coram pluribus sacerdotibus". Inc.: "Ex iis quae apud vos manens, reverendi admodum domini virique honorabiles".
[2] F. [4-7] (p. 1-7): "Dominica in Quinquagesima". "Thema: 'Ecce ascendimus - Filio hominis' (Luc. 18)". Inc.: "Haviendo llegado el tiempo que el grande Dios de Israel".
[3] F. [8-11v] (p. 9-16): "Feria 4a Cinerum". "Thema: 'Cum jejunatis - tristes' (Math., cap. 6)". Inc.: "Considerando el sapientísimo Salomón".
[4] F. [12-15v] (p. 17-24): "Feria 5a post Cineres". "Thema: 'Cum introisset - ad eum centurio' (Math. 8)". Inc.: "Assí como este sol material".
[5] F. [16-19v] (p. 25-32): "Feria 6 post Cineres". Tema: "'Audistis quia dictum est antiquis: diliges - inimicum tuum' (Math., c. 5)". Inc.: "El glorioso doctor de la Iglesia san Hierónimo".
[6] F. [20-23v] (p. 33-40): "Sabbato post Cineres". Tema: "'Cum sero esset - in terra' (Marc. 6)". Inc.: "Uno de los mayores enganyos y errores".
[7] F. [24-27v] (p. 41-48): "Dominica 1a 4mae". Tema: "'Ductus est - a diabolo' (Math., c. 4)". Inc.: "Muy granda pelea [ms. pelaa] y desafío".
[8] F. [28-31v] (p. 49-56): "Feria 2a post 1am dominicam 4mae". Tema: "'Cum venerit Filius hominis - maiestatis suae' (Math. 25)". Inc.: "El propheta Esa´yas, c. 21, haze mentión".
[9] F. [32-35v] (p. 57-64): "Feria 3a post 1am dominicam 4mae". Tema (copiat infra): "'Cum intro[i]sset Jesus - universa civitas' (Math. 21). Inc.: "El evangelio de hoy escrive el glorioso evangelista san Matheo".
[10] F. [36-39v] (p. 65-72): "Feria 4 post 1am dominicam 4mae". "Thema: 'Accesserunt ad Jesum - signum videre' (Math. 12)". Inc.: "El glorioso evangelista san Lucas, c. 12, haze mentión".
[11] F. [40-43v] (p. 73-80): "Feria 5a post 1am dominicam 4mae". "Thema: 'Egressus Jesus - cananea' (Math. 15)". Inc.: "Cosa era de admiratión el cuidado grande y solicitud".
[12] F. [44-47v] (p. 81-88): "Feria 6a post 1am dominicam 4mae". "Thema: 'Erat dies - Jesus Hierosolimam' (Joan. 5)". Inc.: "Muchas fiestas solían guardar y celebrar los judíos".
[13] F. [48]-50v (p. 89-96): "Sabbato post 1am dominicam 4mae". "Thema: 'Assumpsit Jesus - ante eos' (Math. 17)". Inc.: "Los trabajadores y jornaleros".
[14] F. [51-54v] (p. 97-104): "Dominica 2a Quadragesimae". "Thema: 'Assumpsit Jesus - ante eos' (Math. 17)". Inc.: "El grande citharista y rey David, ps. 38".
[15] F. [55-58v] (p. 105-111): "Feria 2a post 2am dominicam 4mae". "Thema: 'Ego vado - moriemini' (Jo. 8)". Inc.: "El propheta Esa´yas, c. 55, da un conseyo muy saludable".
[16] F. [59-62v] (p. 112-119): "Feria 3a post 2am dominicam 4mae et dominica 11a et 16 post Trinitatem". Tema: "'Omnis qui se exaltat - exaltabit[ur]' (Math. 23, Luc. 14 et Luc. 19 [sic per 18])". Inc.: "El autor principal de la divina y sagrada Scritura".
[17] F. [63-66v] (p. 120-127): "Feria 4a post 2am dominicam Quadragesimae". "Thema: 'Ascendens Jesus - ascendimus Hierosolimam' (Math., c. 20)". Inc.: "Los mercaderes y negociantes, dezeosos de alcançar bienes tenporales".
[18] F. [67-70v] (p. 128-135): "Feria 5a post 2am dominicam Quadragesimae". "Thema: 'Homo quidam erat dives et induebatur - splendide' (Luc. 16)". Inc.: "Predicando una vez el Redentor de la vida".
[19] F. [71-74v] (p. 136-143): "Feria 6 post 2am dominicam 4mae". "Thema: 'Homo erat paterfamilias qui plantavit vineam' (Math. 21)". Inc.: "El Redentor de la vida, pocos días antes de su sagrada Passión".
[20] F. [75-78v] (p. 144-151): "Sabbato post 2am dominicam Quadragesimae". "Thema: 'Homo quidam - me contingit' (Luc. 15)". Inc.: "Aquel grande escrutador de la naturaleza, Plinio".
[21] F. [79-82v] (p. 152-159): "Dominica 3a Quadragesime". "Thema: 'Erat Jesus - erat mutum' (Luc. 11)". Inc.: "Grandíssimo esfuerço y ánimo".
[22] F. [83-85] (p. 160-164): "In festo sanctae Matronae, virginis et martyris". "Thema: 'Simile est regnum coelorum decem virginibus - et sponsae' (Math. 25)". Inc.: "El príncipe de la philosophía, Aristóteles, en el principio de su philosophía". Al final: "Passó también por el mismo camino la gloriosa virgen y mártyr santa Lucía. Eius vitam extrahi ex aliquibus, praesertim divo Antonino, prima, etc., et invenies eam in 4o thomo c[on]s[cionum], in fine".
[23] F. [85v-86v] (p. 165-167): "Dominica in Passione". "Thema: 'Quis ex vobis arguet me de peccato?' (Joan. 8)". Inc.: "Como nuestro Dios y senyor sea en sí puríssimo". Al final: "Otra razón da san Vincente Ferrer. Dic eam ut fol. 284 tali signo; caetera dices que invenies".
[24] F. [87-90v] (p. 168-185): "Feria 2a post 3am dominicam 4mae". "Thema: 'Quanta audivimus - patria tua' (Luc. 4)". Inc.: "Ahunque sea cosa muy natural".
[25] F. [91-94v] (p. 186-193): "Feria 3a post 3m [corr. sobre 4] dominicam 4mae". "Thema: 'Si peccaverit - ipsum solum' (Math. 18)". Inc.: "El sapientísimo rey Salomón, Ecclesiastici 17".
[26] F. [95-98v] (p. 194-201): "Feria 4a post 3am dominicam 4mae". "Thema: 'Accesserunt ad Jesum - traditiones seniorum?' (Math. 15)". Inc.: "Muy differentemente se suele tratar un rey".
[27] F. [99-102v] (p. 202-209): "Feria 5a post 3am dominicam 4mae". "Thema: 'Surgens Jesus - domum Symonis' (Luc., c. 4)". Inc.: "De cierto philósopho antigo llamado Themístocles".
[28] F. [103-106v] (p. 210-217): "Feria 6 post 3am dominicam 4mae". "Thema: 'Venit Jesus - Sichar' (Joan. 4)". Inc.: "Suelen los reyes, magnates y grandes senyores" [al final, extracte del Libro intitulado jornadas para el cielo de C. Moreno].
[29] F. [107-110v] (p. 218-226): "Sabbato post dominicam 3am Quadragesimae". "Thema: 'Perrexit Jesus - in templum' (Joan., c. 8)". Inc.: "El glorioso Aurelio Augustino sobre el evangelio de hoy dize".
[30] F. [111-114v] (p. 227-234): "Dominica 4a Quadragesimae". "Thema: 'Abiit Jesus - Tyberiadis' (Joan. 6)". Inc.: "Sententia es del príncipe de la philosophía, Aristóteles".
[31] F. [115-118v] (p. 235-242): "Feria 2a post 4am dominicam 4mae". "Thema: 'Prope erat - Jesus Hierosolimam' (Joan., c. 2)". Inc.: "El martes de la segunda semana de Quaresma".
[32] F. [119-122v] (p. 243-250): "Feria 3 post 4am dominicam 4mae". "Thema: 'Jam die festo - et docebat' (Joan., c. 7)". Inc.: "El glorioso evangelista san Joan, Apocalipsis".
[33] F. [123-126v] (p. 251-258): "Feria 4 post 4 dominicam Quadragesimae". "Thema: 'Praeteriens Jesus - a nativitate' (Joan., c. 9)". Inc.: "Hablando el propheta Esa´yas con la ciudad de Hierusalén".
[34] F. 127-[130v] (p. 259-266): "Feria 5a post 4am dominicam Quadragesimae". "Thema: 'Ibat Jesus - Naim' (Luc., c. 7)". Inc.: "Entre varias y diversas cosas que hizieron los hijos de Israel".
[35] F. [131-134v] (p. 267-274): "In festo sancti Matthiae, apostoli". "Thema: 'Venite [ratllat ad me] omnes - reficiam vos. Iugum enim meum suave est, et onus meum laeve' (Math., c. 11)"; al marge: "Vide 339". Inc.: "El glorioso evangelista san Matheo, poco antes del presente evangelio"; al marge: "Si tibi videbitur, poteris dicere salutationem ut habes in festo sancti Francisci".
[36] F. [135-138v] (p. 275-282): "Sabbato post dominicam 4am Quadragesimae". "Thema: 'Ego sum lux - lumen vitae' (Joan., c. 8)". Inc.: "El Spíritu Santo, Canti., c. 5, introduze a la esposa, la alma del justo".
[37] F. [139-142v] (p. 283-291): "Dominica in Passione". "Thema: 'Quis ex vobis arguet me de peccato?' (Joan. 8o)"; al marge: "Vide aliam p. 165". Inc.: "El Spíritu Santo, Cantic. 5, introduze a la esposa verdadera de Christo".
[38] F. [142v] (p. 291) [Notes per a dos sermons "de hora mortis" (en llatí i castellà)].
[39] F. [143-146v] (p. 292-299): "Feria 2a post dominicam in Passione". "Thema: 'Miserunt principes - apprehenderent Jesum' (Joan., c. 7)". Inc.: "Primi Reg., c. 19, qüenta la divina y sagrada Scritura".
[40] F. [147-150v] (p. 300-307): "Feria 3a post dominicam in Passione". "Thema: 'Ambulabat Jesus - interficere' (Joan. 7)". Inc.: "Considerando el propheta Esa´yas, c. 63".
[41] F. [151-154v] (p. 308-316): "In festo sancti Thomae de Aquino". "Thema: 'Vos estis sal terrae. Vos estis lux mundi' (Math. 5)". Inc.: "El propheta Esa´yas, con grandíssimo júbilo y alegría de coraçón".
[42] F. [155-158v] (p. 317-324): "Concio pro exequiis mortuorum". "Thema: 'Miseremini mei - tetigit me' (Job 19)". Inc.: "Estas palabras dixo a la letra de sí mismo el patientíssimo Job".
[43] F. [159-162v] (p. 325-332): "In festo santissimi patriarchae Joseph". "Thema: 'Cum esset desponsata - de Spiritu Santo' (Mat. 1)". Inc.: "[ratllat El día de desposorios es costumbre el padre de la donzella que se]. En los casamientos ordinarios d'este mundo" [cf. 75].
[44] F. [163-166] (p. 333-339): "Sabbato post dominicam in Passione vel in festo exaltationis sanctae Crucis". "Thema: 'Ego, si exaltatus - me ipsum' (Joan., cap. 12)". Inc.: "El apóstol san Pedro, prima canónica, c. 5".
[45] F. [166-166v] (p. 339-340): "Ex Jacobo de Voragine, in concione sancti Mathiae". Inc.: "Cum centum quinquaginta homines ex quadam potione toxicata".
[46] F. [167-170] (p. 341-347): "Dominica in Ramis palmarum". "Thema: 'Dicite, filiae Sio - mansuetus' (Math. 21 et Zachariae 9)". Inc.: "Después que·l patriarcha Joseph huvo salido de ciertas cárceles".
[47] F. [170v] (p. 348) [Notes per a una "Concio pro dominica infra octavas Corporis Christi" (en llatí i castellà)].
[48] F. [171-174v] (p. 349-356): "Feria [ratllat 6] 5 in coena Domini". "Thema: 'Caro mea - potus' (Joannis, cap. 6)". Inc.: "Num. 13 refert sacra Scriptura que andando los hijos de Israel por el desierto de Pharán".
[49] F. [175-178v] (p. 357-364): "In die sancto Resurrectionis". "Thema: 'Ero mors - inferne!' (Oseae, c. 13)". Inc.: "Los marineros que hazen largas navegationes".
[50] F. [178v-182] (p. 364-371): "Feria 2a post festum Resurrectionis". "Thema: 'Mane nobiscum - iam dies' (Luc. 24)". Inc.: "Como el unigénito Hijo de Dios sea un abismo de gratias y de richesa" [incomplet].
[51] F. [183-186v] (p. 373-380): "Feria 4 Cinerum". Tema: "'Cum jejunatis - tristes' (Math. 6)". Inc.: "El príncipe de la phylosophía, Aristóteles, c. 2, lib. 2 Metaph.".
[52] F. [187-190] + [191v] (p. 381-387 + 390): "Feria 5 post Cineres". Tema: "'Domine, non sum dignus - puer meus' (Math. 8)". Inc.: "Fue tan grande la set que el Hijo de Dio[s] tuvo del bien y salvatión de los hombres".
[53] F. [190v-191 + 192-194v] (p. 388-389 + 391-396): "Feria 6 post Cineres". "Thema: 'Ego autem dico vobis: diligite inimicos vestros' (Math. 5)". Inc.: "Géne. 6 cuenta la divina y sagrada Scritura que aviendo Dios determinado".
[54] F. [195-197v] (p. 397-402), dalt: "Sabbato post Cineres". "Vita sancti Andreae ut refertur a Voragine in Legenda sanctorum". Inc.: "Este bienaventurado apóstol, antes que fuesse llamado de Christo".
[55] F. [197v-198] (p. 402-403): "Vita sancti Saturnini ex [ms. et] divo Anthonino, prima parte Historiae, tit. 6, c. 26, § 3, et ex Voraginis Legenda". Inc.: "De este nombre Saturnino se allan muchos".
[56] F. [198-198v] (p. 403-404) [Notes en castellà i llatí]. "Pro capitulo post recreationes".
[57] F. [199-202v] (p. 405-412): "Dominica 1a Quadragesimae". "Thema: 'Ductus est Jesus - a diabolo' (Math. 4)". Inc.: "Teniendo por cosa muy cierta y no nada dudosa".
[58] F. [203-203v] (p. 413-414): "Feria 2a post 1am dominicam 4mae". "Collatio spiritualis ad consolandos eos qui in morte alicuius cognati tristantur, habita in fine prandii coram pluribus tum sacerdotibus tum laycis". Inc.: "Si algún orador ennico y pagano".
[59] F. [204-205] (p. 415-417): "Concio pro mortuis". "Thema: 'Omnes morimur et quasi aqua dilabimur' (2 Reg. 14)". Nota: "Pro Ave dic quod haec verba dixit prudentissima Abigail David volenti interficere virum suum Nabal Carmelum, et inter alia ad illum placandum hoc dixit. Pro explicatione vide Philipum Dies, t. 6, p. 505, per totum sermonem". "Ave". Inc.: "Convenientíssima cosa la que haze la santa madre Iglesia".
[60] F. [205-207] (p. 417-421): "Alia concio pro exequiis mortuorum". "Thema: 'Ego sum resurrectio - vivet' (Joan. 11)". Inc.: "Estas palabras dixo el Redemptor de la vida, Christo".
[61] F. [207-212] (p. 421-431): "Modus celebrandi capitulum" [(en llatí i castellà); inclou dues versions d'un sermó en castellà].
[62] F. [212] (p. 431): "Collatio spiritualis [ratllat de] in exequiis alicuius defuncti, habita in fine mensae coram pluribus sacerdotibus ac laycis" [en castellà].
[63] F. [212v-214] (p. 432-435): "Pro feria 6 post dominicam 4am Quadragesime". "Thema: 'Erat quidam languens Lazarus - sororum eius' (Joan. 11)". Inc.: "Assí como David, antes que saliesse a pelear contra el grande gigante Golías".
[64] F. [214] (p. 435) [Notes per a un sermó "In festo dedicationis ecclesiae" (en castellà)].
[65] F. [215-218v] (p. 437-444): "Feria 5a post [ratllat Cineres] 1am dominicam 4mae". "Thema: 'Egressus Jesus - cananea' (Math. 15)". Inc.: "Cosa es de grande admiratión" [incomplet].
[66] F. [219] (p. 445) [Fragment de sermó (en castellà)]. "Feria 6 post [ratllat Cineres] 1am dominicam 4mae". "Thema: 'Erat dies festus - Hierosolimam' (Joa. 5)".
[67] F. [219-223v] (p. 445-454): "Concio pro defunctis". "Thema: 'Exibit spiritus - cogitationes eorum' (Psal. 145)". Inc.: "El bienaventurado doctor san Augustín, libro 11 super Genesim, c. 19".
[68] F. [223v-225] (p. 454-457): "In morte alicuius pro maestis consolatio". Inc.: "El príncipe de la philosophía, Aristótil, libro 2 De generatione et corruptione".
[69] F. [225-229] (p. 457-465): "In die animarum". [Segueixen un tema i un incipit ratllats; es repeteix la festa]. "Thema: 'Sancta ergo - peccatis solvantur' (ex libro 2 Macab., c. 12)". Inc.: "Son las palabras propuestas del lugar citado de los Macabeos".
[70a] F. [229-230] (p. 465-467): "Quando electus fui in priorem conventus perpinianensis, hoc modo exorsus fui primum capitulum coram patribus conventualibus". Inc.: "En ninguna manera dudo que las prelaturas y cargos de almas que se hazen con devido orden".
[70b] F. [230-231] (p. 467-469): "Melius disponitur". Inc.: "Hablando el sapientíssimo rey Salomón, Prov. 6".
[71] F. [231v-233v] (p. 470-474): "Vita sanctorum Primi et Feliciani, fratrum, quam recollegi ex manuscripto conventus Sancti Benedicti, [ratllat ubi] in quo eorum corpora asservantur, et ex Beda et ex Laurentio Surio et ex breviario romano". Inc.: "Acerca d'estos dos gloriosos santos allo differentes opiniones".
[72] F. [235-238v] (p. 477-484): "Feria 3a post 2am dominicam 4e vel dominica 1a post Trinitatem". Tema: "'Omnis qui se exaltat - exaltabitur' (Math. 23, Luc. 18 et Luc. 14)". Inc.: "Era tan grande el dezeo que tenían aquellos predicadores del pueblo judayco".
[73] F. [239-242v] (p. 485-492): "Feria 4a post 2am dominicam 4ae". "Thema: 'Dic ut sedeant - regno tuo' (Math. 20)". Inc.: "Los que van camino con intentos de tratar algún negotio".
[74] F. [243-245v] (p. 493-498): "Feria 5a post 2 [corregit sobre 1] dominicam Quadragesimae". "Ad recipiendum novitium ad habitum collatio spiritualis. Fundatur haec collatio super responsionem qua satisfacit praelato percontanti: 'Quod petis?'. Respondet: 'Misericordiam Dei et vestram'". Inc.: "La misericordia, según san Augustín".
[75] F. [245v-246v] (p. 498-500) [Nota sobre sant Josep (en castellà). Cf. 43].
[76] F. [246v-248] (p. 500-503): "In morte alicuuis pro parentibus moestis consolatio". [Segueix un incipit ratllat]. Inc.: "Dos explicationes suelen dar los santos expositores a aquellas palabras, Math. 8".
[77] F. [248v-249] (p. 504-505): "Colatio spiritualis ad rescipiendum novitium ad habitum. Inmittitur haec collatio responsioni illi qua novicius respondet praelato percontanti: 'Quid petis?'. Respondet: 'Misericordiam Dei et vestram'". Inc.: "El gloriosíssimo doctor san Augustín, en una homilía que escrive".
[78] F. [249v]-250 (p. 506-507), al marge: "P[o]diiceritani". "Exortacio in capitulo contra pigritiam et otiositatem". Inc.: "Evangelista Marcus, cap. [6], refert quod praedicante Christo domino" [en castellà].
[79] F. 250v-[253] (p. 508-513): "Exortatio coram fratribus in vigilia Omnium sanctorum, habita Podiiceritani". Inc.: "El mellifluo doctor san Bernardo".
[80] F. [253-254v] (p. 513-516): "'Quid petis?' 'Misericordiam Dei et vestram'". Inc.: "Juxta sententiam sancti Thomae, 2a 2ae, quaestione 30, articulo primo" [en castellà].
[81] F. [255-256] (p. 517-519): "Dominica 3 Quadragesimae". "Thema: 'Erat Jesus - erat mutum' (Luce, cap. 11º)". Inc.: "Cuenta el doctíssimo Nicholao de Lyra in comentario super cap. 11 Luce".
[82] F. [256-258] (p. 519-523): "Exortatio ad professionem fratris Alberti Bollet". "'Quid petis?' 'Misericordiam Dei et vestram'". Inc.: "La misericordia de Dios, que hechándohos por tierra avéis pedido".
[83] F. [259-262v] (p. 525-532): "Feria 2a post 3 dominicam 4mae. In die Annuntiationis". "Thema: 'Ave - in mulieribus' (Luce primo)". Inc.: "Tan de propósito se quizo emplear el Spíritu Santo, Canti. 1".
[84] F. [263-266] (p. 533-539): "Feria 3 post 3 dominicam 4ae. Sermo de Annuntiatione in missa nova". "Thema: 'Ave - in mulieribus' (Luc. primo)". Inc.: "Grande parte de las miserias, infortunios y calamidades".
[85] F. [266-267v] (p. 539-542) [Extractes de José de Acosta, S. I. Conciones in Quadragesima (en castellà)]. "In sequentibus recolliguntur flosculi contenti in Quadragesimali Josephi de Acosta, jesuitae".
[86] F. [267v-270] (p. 542-547): "A[d] recipiendum novitium ad habitum". "'Quid petis?' 'Misericordiam Dei et vestram'". Inc.: "Heos interrogado, hermano".
[87] F. [270v-271] (p. 548-549) [Notes sobre la Inquisició (en llatí)].
[88] F. [271v-288v] (p. 550-584): "Aliqua exempla pro tempore Quadragesimae" [en castellà].
[89] F. [289] (p. 585): "Concio in exequiis defunctorum, quas hispani nuncupamus 'honrras'" [text ratllat (en castellà)].
[90] F. [289v]-290 (s. n.) [Fragment inicial de sermó (en castellà)]. "Conscio in exequiis defunctorum". Tema: "'Melior est - dies nativitatis' (Ecclesiastes 7)".
[91] F. [291-291v] (587-587v): "Feria 3a post 4 dominicam 4ae". "Concio in exequiis defunctorum". "Thema: 'Melior est - dies nativitatis' (Ecclesiastes 7)". Inc.: "Los scytas y persas, en las muertes de sus reyes".
[92] F. [292-293] (p. 588-589) [Notes en llatí i castellà].
[93] F. [295-298v] (p. 593-600): "Feria 4 post 4 dominicam 4ae". [Segueix un incipit ratllat]. "Thema: 'Praeteriens Jesus - a nativitate' (Joan., c. 9)". Inc.: "Natural cosa es a cada uno de los artífices y officiales".
[94] F. [299-302v] (p. 601-608): "Feria 5a post 4 dominicam 4ae". "Concio in exequiis defunctorum". Tema: "'Miseremini mei - tetigit me' (Job 19)". Inc.: "Estas palabras, christiano auditorio, dixo de su boca el patientíssimo Job".
[95] F. 303-[306v] (p. 609-616) [Extractes de diversos textos per a sermons (en castellà)].
[96] F. [307-310v] (p. 617-624): "Sabbato post dominicam 4am Quadragesimae". "Thema: 'Vos secundum carnem - quemquam' (Joan. 8)". Inc.: "Assí como es cosa natural a la voluntad".
[97] F. [311-314v] (p. 625-632): "Dominica in Passione. Sequens conscio potest praedicari [ratllat in] sabbato sequenti et etiam in festo alicuius martyris sub hoc themate: 'Nisi granum - fructum affert' (Joan., c. 12)"; al marge: "Vide feria 4 sequenti et sequentem sermonem praedicabis sabbato sequenti. Excogita introductionem evangelii". [Segueix un incipit ratllat]. Inc.: "Haviendo el Redentor de la vida obrado un milagro tan principal".
[98] F. [314v-321v] (p. 632-646): "Concio de sanctissima Cruce". Tema: "'Sicut Moyses - vitam eternam' (Joan. 3)". Inc.: "El Spíritu Santo, Canti. 8, introduze al esposo de nuestras almas" [al final, notes sobre el mateix tema].
[99] F. [323-326v] (p. 649-656): "Feria 4a". [Segueix un tema ratllat]. Al marge: "Sequentem sermonem praedicabis in dominica in Passione sub themate: 'Qui ex Deo est verbum Dei audit' ([Jn 8,47])". "Thema: 'Facta sunt encoenia - et ambulabat' ([Jn 10,22-23]). Thema: 'Oves meae vocem meam audiunt et ego cognosco eas et sequent me' (Joan., c. 10)". Inc.: "Primi Macab., c. 1, refert sacra Scriptura de aquel santo y valeroso capitán Judas Machabeo".
[100] F. [327-330v] (p. 657-664): "Feria 5a". "Thema: 'Ecce mulier - peccatrix' (Luc. 7)". Inc.: "Según sentencia del príncipe de la philosophía, Aristótil, no todos los hombres".
[101] F. [331-334v] (p. 665-672): "Feria 6a". "Thema: 'Collegerunt pontifices - signa facit?' (Joan, c. 11)". Inc.: "A los 49 capítulos del Génesis cuenta la divina y sagrada Scritura"; al marge: "Sequentem sermonem praedicabis feria 4a praecedenti sub themate: 'Circumdederunt eum judei et dicebant: Quousque animam nostram tollis?' ([Jn 10,24]). Applica".
[102] F. [335-338v] (p. 673-679): "Sabbato post dominicam in Passione". "Thema: 'Cogitaverunt principes - in Jesum' (Joan. 12)". Inc.: "Entre los varios y diversos milagros que hizo el Redentor de la vida, Christo".
[103] F. [339-342v] (p. 680-687): "Dominica in Ramis palmarum". "Thema: 'Exulta satis - filium asinae' (Zachariae 9)". Inc.: "Así como la entrada del Salvador en este mundo".
[104] F. [343-346v] (p. 688-695): "Feria 5a in coena Domini". "Thema: 'Ante diem festum - dilexit eos' (Joan., c. 13)". Inc.: "A los 18 capítulos del Génesis refert sacra Scriptura".
[105] F. [347-358v] (p. 696-719): "In passione Domini". "Thema: 'Magna est - medebitur tibi?' (Thre. 2)". Inc.: "Si el propheta Esa´yas, para aver de contar".
[106a] F. [360v] (p. 723) [Salutació per a la festa següent (en castellà)].
[106b] F. 361-[362v] (p. 724-727): "In festo sancto Paschae". "Thema: 'Vicit leo - radix David' (Apoc., c. 5)". Inc.: "No sin muy grande dificultad podríamos con palabras encarecer".
[107] F. 363-[363v] (p. 728-729) [Dalt, festa ratllada]. "In die sancto Paschae". "Thema: 'Ressurrexit Dominus, alleluyach, alleluyach' (ex Ecclesia)". Inc.: "La santa madre Iglesia, el día de hoy". Expl.: "como de o´yr el mysterio de la resurrectión. 'Cum audissent ressurrectionem mortuorum quidam irriderunt, quidam vero dixerunt: Audiemus tibi de hoc iterum'".
 

Observacions: 

Per a la datació del vol. I: [4] és posterior a 1601 ("y por ser hoy el día en que fue canonizado nuestro glorioso padre san Raymundo de Penyafort, primer inquisidor de Catalunya, el anyo 1602 [sic per 1601]", f. [16]=33); al mateix vol., [35], Guasc recorda alguns incidents de la fundació del convent de Sant Ramon de Penyafort el 1603 (f. [152v-153]=329v-330).

II (ms. 633) no és autògraf de Guasc, sinó d'una mà que retrobem als ms. 1314 i 1427 de la BUB. Es tracta d'un recull d'esquemes, esborranys i notes per a sermons de Quaresma, alguns amb la indicació que foren predicats a Àger i Tremp entre els anys 1611-1613, llevat de [42-43], datats el 1623, uns anys després de la mort de Guasc. Tenint en compte que l'atribució del volum a Guasc es basa exclusivament en la indicació del llom del ms. i que les característiques formals d'aquest ms. fan pensar que es tracta d'un volum per a l'ús personal d'un predicador (que n'és, alhora, el copista; veg. la nota del f. [139v]: "No prediqué el viernes, que era nuestra Señora"), excloem el ms. 633 del catàleg d'obres de Guasc, encara que deu ser obra d'algú proper a ell o al convent de Sant Ramon de Penyafort, d'on prové el ms.: al ms. 1314 de la BUB, copiat per la mateixa mà, sembla que es llegeix el nom "Joannis Guasch" al f. [1] prel. com a antic propietari del ms.

Al II, f. [46], nota sobre les misses a pagar "per l'ànima de Pere Andreu [...]".

[MTS

Bibliografia: 

DESCR.: Miquel i Rosell 1958-1969: II, 174-175. Mateu Ibars, 1971: 91. Ead. 1985: 353. Repertori 1474-1620: II.1, 192-208. // EST.: Sobre Guasc veg. MCEM 430.

 

 

 


 

Institut d'Estudis Catalans. Carrer del Carme, 47; 08001 Barcelona.
Telèfon +34 932 701 620. Fax +34 932 701 180. informacio@iec.cat - Informació legal