• Cerca general
  • Cerca per camps
  • Cerca per matèries

 

 

 

 

 

Id MCEM: 432

Ciutat Barcelona

Biblioteca / Arxiu:  Biblioteca de la Universitat

Signatura: Ms. 629-630

Signatures antigues: 8-3-83, 17-3-9 (I); 8-3-84, 17-3-10 (II)

Data: 1568-1584 c.

Llengua:  Catalā, castellā

Suport: Paper

Mides: 230 x 170 mm, amb f. de format menor

Folis: 3 + f. 1-317 discontínua en llapis (antiga: [1]-343) + 2 (I); 1 + 1-291 íd. (antigues parcials) + 2 (II)

Copista: Diverses mans, entre les quals la de P. J. Guasc

Enquadernació:  Pergamí

Llom: "Sermones del venerable Guasch"

Procedència:  "És del convent de Sant Ramon de Penyafort"; "Est tomo és del P. M. fra Joan Guasch, escrit de sa mā"; "Est venerabilis patris magistri fratris Petri Joannis Guasch"

Estat de conservació:  Efecte corrosiu de la tinta

Ornamentació: Notes al marge. La taula del II (f. 1), a dues columnes

Matèries: Sermons

Autor:  Pere Joan Guasc (1553-1613)

Títol:  [Sermons]

Contingut

Volum I

[1] F. 1-[4v] ([1]-4v): "De concepsione Virginis". Tema: "'Vas admirabile, opus excelsi' (Ecleci. 43)". Inc.: "Los qui ediffiquen algun palàtio per algun rey".
[2] F. 5-[6v] (5-6v): "De beato Stephano, prothomartire". Tema: "'Ecce relinquetur vobis domus deserta' (Mathe. 23)". Inc.: "Nunca un home stà sesigat [sic per sosegat?] ni ferm enlloc".
[3] F. [7-10v] (7-[10v]): "In die sancti Stephani, protomartiris". Tema: "'Jherusalem, Iherusalem - et noluisti?' (Mathei 23)". Inc.: "Lo sagrat evangeli conté dos coses molt diferens y molt extremes la una de l'altra".
[4] F. 11-[14v] (13-16v): "In epiphanie Domini". [Espai en blanc per al tema]. Inc.: "No fonch poc descans [ratllat per als sav] ni poca consolatió per als savis reys" [cf. el començament de 16].
[5a] F. [15] (17) [Llista de temes per a sermons]. "Pro capitulis".
[5b] F. 16 (18): "Series sermonum qui in hoc volumine continentur" [incompleta].
[6] F. 16v-[18v] (18v-20v): "De presentatione beate Marie". Tema: "'Liber generationis Jesu Christi, filii David' (Math. 1)". Inc.: "Entre altres coses de gran profit que la inventió humana donà al món fonch la inventió y ús dels llibres".
[7] F. 19-[20v] (25-26v): "De sancto Thoma, apostolo". Tema: "'Dominus meus et Deus meus' (Ioannis 20)". Inc.: "Quatre coses nos diu lo evangelista sant Juan en lo evangeli de huy de l'apòstol sant Tomàs" [incomplet].
[8] F. 21-[23v] (27-29v): "De beato Vincentio, conffesore, ordinis predicatorum". Tema: "'Timete Dominum - iudicii eius' (Apoca. 14)". [Segueix la traducció catalana del tema]. Inc.: "Aquestes paraules són un tema que usa per a tots los seus sermons un gloriós sant, la festa del quall nosaltres selebram".
[9a] F. 27-27v (33-33v) [Salutació]. "In die natalis Domini". Tema: "'Letabitur deserta - et Haron [sic per Saron]' (Esa. 35)".
[9b] F. 27v-[31v] (33v-37v), tema: "'Do vobis signum - in precepio' (Luce 2)". Inc.: "Lo infant nat per a nostra salut y la Verge, mare sua y nostra" [al final, una altra salutació per al mateix tema].
[10] F. 32-[34v] (38-40v): "In die natalis Domini". [Espai en blanc per al tema i la salutació]. Inc.: "Fundà y edi[fi]cà Déu omnipotent una ciutat molt noble".
[11] F. [34v-37v] (40v-43v) [Extractes i fragments per a sermons de Nadal i sant Esteve (en català i llatí)].
[12] F. 38-[41v] (44-47v): "De beato Stephano". Tema: "'Hierusalem, Hierusalem - et noluisti?' (Mathei 23)". Inc.: "Aquesta istòria y llisó que huy nos proposa lo Sant Sperit".
[13] F. 42-42v (48-48v): "De sancto Stephano". Tema: "'Ecce ego mitto ad vos prophetas' ([Mt 23,34])". [Espai en blanc per a la salutació]. Inc.: "Entre altres antiquitats que compta Valèrio Màximo".
[14] F. [43v-46] (49v-52): "De beato Stephano". Tema: "Mat. 23: 'Amen dico vobis - nomine Domini'". Inc.: "Par que aquest nostre bon miió".
[15] F. 47-[49v] (53-55v) (1573): "In die Circumcitionis". Tema: "'Vocatum est nomen eius Jesus' (Luce 2)". Inc.: "Lo sanct y sagrat evangeli del dia de huy és chich y molt gran".
[16] F. 52-[54] (58-60), tema: "'Vidimus stellam - adorare eum' (Mathe. 2)". Inc.: "No fonch po<n>c descans per als savis reys caminans" [cf. el començament de 4].
[17] F. [55-55v] (62-62v): "In die Epiphanie". Tema: "'Ubi est qui natus est rex iudeorum?' (Mathei 2)". [Espai en blanc per a la salutació]. Inc.: "La primera consideració sia aquesta: que Christo naix en temps de stranger".
[18] F. [55v] (62v): "In festo purificationis Marie". Tema: "'Ecce homo - redemptionem Israel' (Luc 2)" [sense text].
[19a] F. [61v] (67v) [Salutació]. "De beato Paulo, apostolo". Tema: "'Vas electionis est mihi iste' (Actum 9)".
[19b] F. 62-[66] (68-72): "In conversione sancti Pauli". Tema: "'Vas electionis est mihi iste' (Actuum 9)". Inc.: "Les paraules proposades a vosaltres, christians, les digué Christo a un dexeble seu".
[20] F. 67-[70v] (73-76v): "De sancto N.". Tema: "'Justum deduxit - regnum Dei' (Sapientia X)". Inc.: "No obstant que aquell regne de glòria y benaventurança".
[21] F. 72-[73v] (81-82v, 77-s. n.): "In festo purificationis beate Marie". Tema: "'Tullerunt illum - eum Domino' (Luce 2)". Al marge: "Santa Ana". Inc.: "Lo intent meu en aquest sermó serà exortar-vos y animar-vos a fer lo que Christo fa huy".
[22] F. [74-74v] (83-83v), tema: "'Tullerunt illum - eum Domino' (Luce 2)". Inc.: "Donà Orígenes un document, lo quall servex per ad aquell evangeli".
[23] F. 76-[79] (85-88): "De incarnatione Filii Dei". Tema: "'Invenisti gratiam [ratllat Luce] apud Deum' (Luce 1)". Inc.: "Les coses que·s troben són en tres maneres".
[24] F. 80-80v (89-89v): "De incarnatione Verbi Dei, 1569". Tema: "'Quomodo fiet istud, angele Dei?' (Luce 1)". Inc.: "En tres coses y tres maneres és lícit al dexeble moure qüestió y demanar al mestre acerca de la doctrina que li ensenya".
[25] F. [81-85v] (90-94v): "In anuntiatione beate Marie virginis". Tema: "'Credimus et confitemur quod Filius Dei incarnatus est de Spiritu Sancto ex Maria virgine' (ex niceno Eclesie concilio)". Inc.: "Verba que pro fundamento omnium dicendorum proposui" [en català].
[26] F. 89-[91] (98-100): "De sanctis Fabiano et Sebastiano". Tema: "'Beati pauperes - regnum Dei' (Luce 6)". Inc.: "Aquestes paraules proposades a v.s ca.s digué Christo als dexebles novament elets en apòstols".
[27a] F. [91v] (100v) [Notes per a un sermó de la Purificació].
[27b] F. [92-93 bis] (101-103): "In die purificationis Marie". Tema: "'Accepit eum in ulnas suas et benedixit Deum' (Lucae 2)". Inc.: "Lo sant evangeli que huy nos canta santa [ratllat Lluc] mare Yglésia".
[28] F. 94-[96] (104-106): "De Rosario sermo factus in villa de V[illafranca?], 1577". Inc.: "Una de les coses més delectable, més suau y que més vos eleva vostre cor és la música".
[29] F. 99-[104v] (109-114v): "In presentatione beate Marie". Tema: "Canti. 3: 'Que est ista que ascendit per desertum?'". Inc.: "Per a respondre y satisfer ad aquesta demanda".
[30] F. 105-[107v] (115-117v): "In rogationibus". Tema: "'Domum tuam - longitudine dierum' (Ps. LXXXXII)". Inc.: "Són aquestes paraules les postreres del Salm 92".
[31] F. [108-112] (118-122): "De Rosario". "Thema: 'Hortus conclusus' (Canticorum 4)". Inc.: "Són tantes y tan grans les excel·lènties y prarogatives de Maria".
[32a] F. [112v]-116v (122v-126v): "De Rosario beate Marie". Tema: "'Cui comparabo te - filia Iherusalem?' (Trenorum 2)". Inc.: "Aquestes paraules se diuen huy a Maria sacratíssima".
[32b] F. [112 bis-112bis v] [Fragment d'un sermó del Roser].
[33a] F. [117v] (127v) [Notes per a un sermó "In ascensione Domini"].
[33b] F. [118-120v] + [117-117v] (128-130v + 127-127v): "De Christi ascentione". Inc.: "Huy la [ratllat Yglésia] sacrosanta romana Yglésia fa festa y solenitat de la ascentió de Christo".
[34] F. 121-121v + [124-125v] (131-131v + 134-135v): "In die ascentionis Domini, 1568, in opido et patria propria". Tema: "'Recunbentibus undesim discipulis apparuit illis Iesus' ([Mc 16,14])". Inc.: "Lo sagrat evangeli tracta moltes coses y diverses matèries".
[35] F. [122-123] (132-133): "In ascentione Domini". Tema: "'Elevata est magnificentia tua super celos, Deus' (Psalmo 7 [sic per Ps 8,2])". [Segueix la traducció catalana del tema]. Inc.: "Diferèntia fan los hòmens en lo viure y vestir".
[36] F. [126-127v] (136-137v), tema: "'A quatuor ventis - et reviviscant' (Ezequi[e]lis 37)". Inc.: "Dictis tribus operibus que sanctissima Trinitas operata est in genus humanum, dices: suplica, pues, lo propheta a Déu".
[37] F. [128-129v] (138-139v): "De Spiritu Sancto". Tema: "'Repleti sunt omnes Spiritu Sancto' (Actuum 2o)". Inc.: "Costum és y pràtica entre los reys y grans senyors".
[38a] F. [130-130v] (140-140v) [Fragment de sermó]. "De Spiritu Sancto obtimus sermo, iuditio meo". Tema: "'Emitte Spiritum - faciem terre' (Psalmo 103)".
[38b] F. 131-[135] (141-145), tema: "'Emitte spiritum tuum et creabuntur' (Psalmo 108 [sic per 103)]". Inc.: "No vull tractar lo dia de huy de la persona del Sperit Sant".
[39a] F. [135]-136v (145-146v) [Notes i salutació per a sermons del tema següent]. "Super literam: 'Sic Deus dilexit mundum'".
[39b] F. [137]-139v (147-149v): "Feria 2 Penthecostes". Tema: "'Sic Deus dilexit - daret' (Ioannis 3)". Inc.: "Lo dia de huy tinch de tractar de amor".
[40] F. 139v-[140v] (150-150v): "Feria 2 Pentecostes". Tema: "'Sic Deus dilexit - daret' (Ioannis 3o)". [Espai en blanc per a la salutació; es repeteix el tema]. Inc. (f. [140]): "No i à cosa que tant m'espante ni que tanta admiratió cause en mon ànimo".
[41] F. 144-[148v] (154-158), al marge: "1584". "Feria 3 Pentecoste". Tema: "'Ego sum ostium - introierit salvi [sic]' (Joannis 10)". Inc.: "Dic literam evangelii. En aquesta sagrada y divina istòria o llisó evangèlica".
[42a] F. [149]-153 (159-163): "De sacramento altaris". Tema: "'Manhu? Id est: Quid est hoc?' (Exodi 16)". Inc.: "Anava lo poble de Israel per lo desert".
[42b] F. 153-[155v] (163-165v) [Fragments per a sermons del mateix tema].
[43] F. [156-159v] (166-169v), tema: "'Caro mea - est potus' (Ioannis 6)". [Espai en blanc per a la salutació]. Inc.: "Consionatus sum lo dijous sant hoc modo: aquest dia és dia de mersès".
[44] F. [160-162] ([180]-182): "De Corpore Christi". Tema: "'Accipite et comedite' (Mathei 26)". Inc.: "Quant una vianda se à de traure moltes voltes a la taula".
[45a] F. [162-162v] (182-182v) [Fragment de sermó]. "De sacramento altaris".
[45b] F. [164-167v] (184-187v): "De sacramento altaris". Tema: "'Acsipite et [ratllat manducate; interl. comedite]' (Matei 26)". Inc.: "La fruyta que·s dóna al principi".
[46] F. 169-[172v] (191-194v): "De crucis inventione". Tema: "'Absit mihi gloriari - Jesu Christi' (Gala. 6)". Inc.: "Cosa és molt manifesta y cada dia la experimentam".
[47] F. [173-176] (195-198): "In exaltatione sanctae Crucis". Tema: "'In arduis ponit nidum suum' (Job 39)". [Segueixen dues traduccions catalanes del tema]. Inc.: "Jamay lo caçador va a caçar ossells de vol".
[48] F. 177-[179] (199-201): "Joannis Babtistae". Tema: "'Eri[t] magnus coram Domino' (Luce 1)". Inc.: "Molts se solen [ms. soden] lloar y gloriar de [interl. ser grans en] algunes coses en particular".
[49] F. [179v-182v] (201v-204v): "Sancti Ioannis Babtiste". Tema: "'Ille erat lucerna ardens et lucens' (Ioannis 5)". Inc.: "No pretench lo dia de huy lloar ni exa<r>lsar a sant Juan Batista".
[50] F. [183-184] (205-206), tema: "'Tibi dabo claves regni celorum' (Mathei 16)". [Espai en blanc per a la salutació]. Inc.: "'Tibi dabo claves regni celorum' (Mat. 16). Dic litteram evangelii [interl. ad verba proposita]. Vingué Christo en les parts de una ciutat que·s deia Caesarea de Phelip".
[51] F. 185-[187v] (207-209v): "De beato Petro, apostolo". Tema: "'Tibi dabo claves regni celorum' (Mathei 16)". Inc.: "Dos misteris se noten en aquestes paraules".
[52] F. [189v] (214v), tema: "'Exurgens Maria abiit in montana cum festinatione' ([Lc 1,39])". Inc.: "Quant alguna persona se us ne va".
[53] F. 190-[193] (215-218), al marge: "De visitatione beate Marie". Tema: "'Exurgens Maria - Iuda' (Luce 1)". Inc.: "La sancta y chatòlica romana Yglésia fa festa lo dia de huy de la visitatió de [ratllat sanct] la Mare de Déu".
[54] F. [193v-195] (218v-220): "De beata Maria Magdalena". Tema: "'Per noctem - anima mea' (Canti. 3)". Inc.: "La cosa que stà amagada mal trobar-la fa".
[55] F. [196-196v] (221-221v), al marge: "Santa Anna". Tema: "'Arbor bona bonos fructus facit' (Mathe. 7)". Inc.: "Huy celebra la Yglésia sagrada la festa de la gloriosa santa Ana".
[56] F. [197-198] (222-223): "De beato Iacobo, apostolo". Tema: "Math. 20: 'Dic ut sedeant - regno tuo'". Inc.: "A la mare toca y pertany procurar a les necessitats dels fills".
[57] F. [198v-199v] (223v-224v): "De decem virginibus". Inc.: "Lo principal serà entendre la paràbola o similitut".
[58] F. 202-[204v] (227-229v): "In festo sancti Cristophori". "Thema: "'Assumsit eum - humeris suis' (Deuthe. 32)". Inc.: "La Yglesia apostólica, si bien queremos advertir".
[59] F. [205-206v] (230-231v): "De transfiguratione Domini". Tema: "'Assu[m]psit Iesus - ante eos' (Mathe. 17)". Inc.: "Dicta litera evangelii, etc. En lo restant del sermó diré tres ho quatre coses sobre la lletra de l'evangeli".
[60] F. [206v-208v] (231v-233v], tema: "'Assumpsit Iesus - ante eos' (Mat. 13 [sic per 17])". [Espai en blanc per a la salutació]. Inc.: "'Assumpsit Iesus Petrum, Iacob et'. Quant lo rey y los grans de son regne se ajuncten en algun lloc".
[61] F. 210-[212v] (235-237v), tema: "'Hic magnus vocabitur in regno celorum' (Mathe. 5)". Inc.: "Dic literam evangelii. Prengam les paraules del thema per a tractar les llaós y alabanses del gloriós sant Ramon". Al final: "Que sunt in pagina ante principium sermonis sunt pro fine sermonis".
[62] F. [213] (238) [Notes per a un sermó sobre Mt 5,14]. "Trasa
sermonis".
[63] F. [213v-214v] (238v-239v): "De transfiguratione Domini". Tema: "Math. 17: 'Assumpsit Iesus - seorsum'". [Espai en blanc per a la salutació]. Inc.: "'Assumpsit Iesus Petrum, Iacobum et Ioannem, etc.'. Huy tenim la gloriosíssima transfiguració de Christo".
[64] F. 216-[219v] (240-243v): "In assumptione beate Marie virginis". Tema: "'Veni de Libano, sponsa - coronaberis' (Canti. 4)". Inc.: "Les gràties y mercès se an de demanar als hòmens quant stan alegres y regosijats" [al final, una altra salutació sobre la mateixa festa].
[65] F. [220-221v] (244-245v): "De beato Dominico, patre nostro". Tema: "'Hic magnus vocabitur in regno celorum' (Mathei 5)". Inc.: "Si les grandeses, excel·lènties y prerogatives de Maria consideram".
[66] F. [222-223v] (248-249v): "In festo beati Dominici, patris nostri". "Thema: 'Redemisti in brachio tuo populum tuum, etc.' (Ps. 76)". Inc.: "Mucha lástima me ase".
[67] F. [223v-226v] (249v-251v): "Beato N.". Tema: "'Hic magnus vocabitur in regno celorum' (Mathei 5)". Inc.: "Qui no s'espanta, qui no s'admira".
[68a] F. [226v] (251v) [Notes per a un sermó sobre el tema següent].
[68b] F. [227] (251[bis]): "De beato Luca". Tema: "'Designavit Dominus et alios septuaginta' ([Lc 10,1])". Inc. (al marge): "Huy fa festa santa mare Yglésia del beat sant Luc".
[69] F. [229v] (253v): "De uno confessore pontifice". Tema: "Luce 11: 'Nemo accendit lucernam - lumen videant'". [Espai en blanc per a la salutació]. Inc.: "'Nemo accendit lucernam'. No fora de propòsit usà Christo así en aquest lloc".
[70] F. 232-[234] (256-258): "De beato Luca, anni 1577". Tema: "'Messis quidem multa, operarii autem pausi' (Luce 10)". Inc.: "Dos coses diré: una, veure què tan gran multitut de mesa y collita és aquesta".
[71] F. [235v-237v] (259v-261v): "De beato Bartholomeo, apostolo". Tema: "Luce 6: 'Ascendit in montem ut oraret'". [Espai en blanc per a la salutació]. Inc.: "'Ascendit in montem ut oraret'. L'orde de nostre sermó serà anar per la lletra del sant evangelii".
[72] F. [238v-239] (262v-263): "De apostolis". Tema: "'Hec mando vobis: ut diligatis invicem' (Ioannis 15)". Inc.: "1 Regu. 25, compta la santa y sagrada Scriptura que stan lo real propheta David en lo desert de Phara".
[73] F. [239v] (263v), tema: "'Hec mando - dilexi vos' (Ioannis XV)". Inc.: "Entre totes les creatures que Déu à creat".
[74] F. [240-241] (264-265, 195-196): "Apostolorum Simonis et Iudae". Tema: "'Hec mando - dilexi vos' (Ioannis 15)". Inc.: "Proposa Christo un preepte".
[75] F. [241-244] (265-268, 196-s. n.): "Aposto[lo]rum Simonis et Jude". Tema: "'Hec mando vobis: ut diligatis invicem' (Ioannis 15)". Inc.: "Dicta litera evangelii. Supre [sic] de les paraules proposades diré dos cosas".
[76] F. [244v-247] (268v-271): "In die Omnium sanctorum". [Espai en blanc per al tema i la salutació]. Inc.: "Aquesta jornada del dia de huy, tan senyalada festa de totes les festes".
[77] F. [248v-249v] (284v-285v), tema (copiat infra): "Super verbum illud quod dixit beata Catherina in agone suo: 'Expecto pro te gladium, Jesu bone, tu meum colloca in paradiso spiritum et fac misericordiam meam agentibus memoriam'". Inc.: "Huy selebram la festa de la gloriosa santa Catherina, màrtir".
[78] F. [250-250v] + [252] (286-286v + 288): "In festo Omnium sanctorum". [Espai en blanc per al tema]. Inc.: "Huy selebram la solemnitat y festivitat de Tots los sans".
[79] F. [251-251v] (287-287v), tema: "'Videns Iesus turbas ascendit in montem' (Mat. 5)". Inc.: "Lo intent de Christo en aquest sant evangeli ple de tanta doctrina".
[80] F. 254-[257v] (290-293v): "In die Omnium sanctorum". Tema: "'Beati pau[pe]res sp[ir]itu - regnum celorum' (Mathei 5)". Inc.: "Los caminans que tenen gran jornada y lo camí llarch".
[81] F. 258-[260v] (294-296v): "De martiribus". Tema: "'Hi sunt qui venerunt ex magna tribulatione' (Apoc. 7)". Inc.: "Si ab ulls catòlichs y christians nos posam a considerar y mirar".
[82] F. [261-263v] (297-299v): "De uno confessore". Tema: "'Ecce nos reliquimus omnia. Quid ergo erit nobis?' ([Mt 19,27])". Inc.: "Lo present evangeli se resol en una demanda que fa sant Pere".
[83] F. [264]-266 (300-302): "De beato Andrea". Tema: "'Anbulans Jesus iuxta mare Galileae' (Ma. 4)". Inc.: "Molts són los qui tracten per la mar".
[84] F. 266v-[269v] (302v-305v): "In die animarum". Tema: "'Audivi clamorem - liberem eum' (Exodi [3,7-8])". Inc.: "Una veu dolorosa, una veu de llàgrimes".
[85] F. [270-271] (306-307), tema: "'Homo quidam peregre proficisens vocavit' (Math. 25)". Inc.: "Dicto puncto. Per a què tantes voltes Christo à preÿcat lo judici?".
[86] F. 272-[274v] (308-310v), al marge: "Vol Déu que l'amen". "De beato Eligio, episcopo". Tema: "'Euge, serve bone - Domini tui' (Math. 25)". Inc.: "Per a que vejam a què propòsit les digué Christo, aquestes paraules". Al marge del f. [274]: "De beato Matia".
[87] F. [275-277] (311-313), al marge: "De dilectione Dei". "Simonis et Jude". Tema: "'Hec mando vobis: ut diligatis invicem' (Joannis 15)". Inc.: "Tota nostra perditió y damnatió naix de amar poc".
[88a] F. [277v] (313v) [Salutació per a un sermó sobre el tema següent].
[88b] F. [278-280] (314-316), tema: "'Et animal primum - aquile volanti' (Apoca. 4 [amb l'ordre dels versicles intercanviat])". Inc.: "Ut referunt divus Iheronimus et Augustinus in prologo super Apocalipsim, que lo gloriós sant Juan stava en àsia predicant a Cristo".
[89] F. 281-281v (317-317v): "De sancto Francisco". Inc.: "Huy tenim la festa del gloriós sant Frances[c]".
[90a] F. [282-285v] (318-321v), tema: "'Ideo et vos - venturus est' (Matthei 24)". Inc.: "Huy celebram la festa del gloriós sant Roch".
[90b] F. [286] (322) [Nota sobre sant Roc (en català)]. "De misericordia".
[90c] F. [286] (322) [Introducció per a un sermó de sant Magí].
[90d] F. [286v] (322v): "De laudibus virginis Marie diversorum doctorum"; al marge: "Bernardi sermone de Assumptione".
[91] F. [287]-290v (323-326v), tema: "Zacharie 13: 'Erit fons - in Iherusalem'". Inc.: "Conta la sagrada y divina Scriptura, Gèn. 2".
[92] F. 290v-[292] (326v-328): "De una virgine". Tema: "'Simile est regnum celorum sagene - congreganti' ([Mt 13,47])". Inc.: "Aquesta sagena y exàrsia".
[93] F. [292-293v] (328-329v), tema: "'Simile est regnum celorum thesauro abscondito' ([Mt 13,44])". Inc.: "Aquest thesor és en lo sdevenidor".
[94] F. [294-295v] (330-331v), tema: "'Simile est regnum celorum thesauro - agrum illum' (Mathe. 13)". Inc. (al marge): "La santa y divina Scriptura compta que avent de portar lo poble de Israel".
[95] F. [296]-300 (332-336): "De beata Catherina sermo". Tema: "'Simile est regnum celorum thesauro abscondito in agro' (Mathe. 13)". Inc.: "és axí, y ningúm'o negarà".
[96] F. 300v (336v): "Vita beate Barbere" [en català].
[97] F. [301-301v] (337-337v), tema: "'Miserere mei, Deus - transeat iniquitas' (Ps. 58)". Inc.: "Lo real propheta David, vent-se perseguit del rey Saül".
[98a] F. [301v] (337v) [Nota sobre el tema del següent sermó].
[98b] F. [302-304] (338-340): "De mortuis". Tema: "'Erat autem Ierosolimis probatica piscina 5 porticus habens' (Ioannis 5)". Inc.: "En un sentiment la picina se diu la Yglésia".
[99] F. [304v] (340v): "De Christi sanguine". Tema: "'Quid est - non feci?' ([Is 9,4])". Inc.: "Qui porà ni qui gosarà dir aquestes paraules?".
[100] F. [305-306v] (341-342v): "Pro defunctis". Tema: "'Miseremini mei - tetigit me' (Iob 19)". Al marge: "Salutatio sermonis"; inc.: "Huy tractam de mort y de judicii" [al final, una altra salutació sobre el mateix tema].
[101] F. [307-308v] (343-344v), tema: "'Solum mihi superest sepulcrum' (Iob 17)". Inc.: "Unes noves los aporte, que pense folgaran en oir-les".
[102] F. [309-309v] (345-345v): "De mortuis, 1575". Tema: "'Filios enutrivi - spreverunt me' (Esa. 1)". Inc.: "Deman jo, senyors, per a què aquest aplec de capellans?".
[103] F. [310-312v] (346-348v): "De mortuis". Tema: "'Statutum est - judicium' (Hebreorum 9)". Inc.: "De la mort y del judicii, qui no s'espanta?" [al final, notes d'un sermó de sant Domènec].
[104] F. [313-316v] (349-352v): "De sanguine Christi". Tema: "'Quid est - non feci ei?' (Esaiae v)". Inc.: "Enteses y presuposades les obres y mercès que [ratllat lo Fill] Déu féu al poble de Israel".
[105] F. 317-317v (343-343v [sic]): "Sermo mortuorum". Tema: "'Memor esto - cras tibi' (Ecleci. 38)". Inc.: "Les paraules que jo he proposades nos diu aquest N.". Expl.: "Y què fan los coloms? Alsen-se y tantost tornen".


Volum II

F. 1: "Tabula sermonum contentorum in hoc volumine".
[1] F. 2-[4v] (s. n.-1): "Dominica prima Adventus et de sanguine Christi". Tema: "'Benedictus qui venit in nomine Domini' (Mathei 21)". Inc.: "Iudit [corr. sobre Iudicum] XIII, compta la sagrada Scriptura que, tornant la bona Iudit aprés de aver llevat lo cap a Golofernes".
[2a] F. [5-7v] (2-s. n.): "Dominica prima Adventus". Tema: "'Dicite, filie Sion - super asinam' (Zacharie 9 et Mathe. 21)". Inc.: "Qüestió y ià, y pleyt molt gran y entre grans persones".
[2b] F. 8-[10] (3-9) [Espai en blanc]. Inc.: "'Dicite, filie Sion' ([Mt 21,5]). Avisau als christians que stiguen molt atens y advertits per a la vinguda del Rey".
[3] F. [10-13] (9-s. n.): "Dominica prima Adventus". Tema: "Math. 21: 'Dicite, filie Syon - venit tibi'". Inc.: "Avisen aquestes y no consevulla".
[4] F. [13v-17]: "Dominica prima Adventus". Tema: "Psalmus 117, Mathe. 21: 'Benedictus - osanna in exelsis (id est altissimis)'". Inc.: "La Iglésia catòlica à comensat huy a celebrar la vinguda temporal del [...] en carn".
[5] F. [17v]-19v + 20: "Dominica 2 Adventus". Tema: "'Erunt signa - luna' (Luce 21)". Inc.: "Lo diumenge pasat vérem com la Yglésia nos proposa la vinguda del Fill de Déu en la carn".
[6] F. 20-[22]: "Dominica prima Adventus". Tema: "'Erunt signa - luna' (Luce 21)". Inc.: "Dos coses tracta y en dos coses se resol lo sagrat evangeli del dia de huy".
[7] F. 23-[25] (6-8): "Dominica prima et 2 Adventus". Tema: "Luce 21: 'Erunt signa - stellis'". [Espai en blanc]. Inc.: "Una cosa mana Christo als prelats y preÿcadós àrdua y de inportàntia".
[8] F. 26-[28v] (9-11v): "Dominica prima Adventus". Tema: "'Dicite, filie Sion - mansuetus' (Mathe. 21)". Inc.: "Aquell pasientíssim Job, en persona del gènero humà".
[9] F. 29-[31v] (12-14v), tema: "'Erunt signa - stellis' (Luce 21)". Inc.: "Diumenge pasat nos representà santa mare Yglésia la vinguda del Fill de Déu en la carn".
[10] F. 32-[33] (15-16): "Dominica 2 Adventus". Tema: "'Videte ficulneam et omnes' ([Lc 21,29])". Inc.: "Per lo propheta Micheas, 4, prometé Déu".
[11] F. [33v-36v] (16v-17v): "Dominica prima Adventus". Tema: "'Dicite, filie Sion - mansuetus' (Math. XXI)". Inc.: "Quall nova millor ni que cosa més afavorable".
[12] F. [37-38v] (18-19v): "Dominica 4a Adventus". Tema: "'Tu quis es?' (Ioannis primo)". Inc.: "Gosaria jo dir, y pensaria no errar".
[13a] F. [38v-45v] (19v-s. n.): "Dominica 3a Adventus". Tema: "'Cum audisset Ioannes - ait illi' (Mathe. 11)". Inc.: "Càrcer y cade[ne]s, dos coses, cada una de aquelles és treball".
[13b] F. 39-39v + [42-43v] [Fragments sobre la mateixa festa].
[14] F. 46v-49 (s. n.-21): "Dominica 3 vel 4 Adventus". Tema: "'Miserunt judei - quis es?' (Ioannis 1)". Inc.: "Convenient cosa serà saber la causa d'esta llegatió".
[15] F. 49v-[52] (21v-24): "Dominica 4 Adventus". Tema: "'Medium vestrum stetit quem vos nescitis' (Ioannis 1)". Inc.: "Dos coses tractaré en aquest sermó".
[16] F. [52v-56] (24v-28): "Dominica 3 vel 2 Adventus". Tema: "'Cum esset Ioannes - opera Christi' (Mate. 11)". Inc.: "Fa un home un delicte".
[17] F. [57]-60 (29-32): "Prima vel 2a Adventus dominica". [Espai en blanc per al tema i la salutació]. Inc.: "Pues Christo nos vol spantar y aterrar".
[18] F. [61-65v] (33-37v): "Dominica 4 Adventus". Tema: "'Vox clamantis - semitas eius' (Luce [ratllat 4] 3)". Inc.: "Tres advenimens o tres vingudes del Senyor".
[19] F. [66-69] (43-46): "Dominica infra octavas natalis Domini". Tema: "'Ecce hic positus est - cogitationes' (Luce [2,34-35])". Inc.: "In summa narrat evangelium quomodo mirabuntur pater et mater" [en català].
[20] F. 70-[72v] (48-50v): "Dominica post octavas Epiphaniae". Tema: "'Vinum non habent' (Ioannis 2)". Inc.: "'Nuptie facte sunt in Cana Galilee'. Due sunt civitates que vocate sunt Canas" [en català].
[21] F. [73-75] (51-s. n.): "Dominica post octavas Epiphanie". Tema: "'Vinum non habent' ([Jn 2,3])". Inc.: "Són una demanda y pregària que Maria féu".
[22] F. [76-78v] (52-54v): "Dominica 2 post octavas Ephiphanie". Tema: "'Cum desendisset - turbe' ([Mt 8,1])". Inc.: "Lo sagrat evangeli compta dos miracles".
[23a] F. [78v] (54v) [Salutació]. "Dominica post octavas Ephiphaniae 1a". "Thema: 'Vinum non habent' ([Jn 2,3])".
[23b] F. 79-81 (55-57): "Dominica 1a post octavas Epiphaniae". "Themma: 'Dixit mater - non habent' (Joan. 2o)". Inc.: "Fàcil cosa és entendre lo fi y ententió del sant evangeli".
[24] F. 82-[87v] (58-s. n.): "Dominica 4 post octavas Epiphanie". Tema: "'Simile factum est regnum celorum homini - agro suo' (Mathei 13)". Inc.: "Lo sant y sagrat evangeli, si bé·l consideram" [al final, la salutació].
[25] F. [87v] [Fragment de sermó sobre Mt 20,16].
[26] F. [88-88v] (62-62v): "Dominica in Septuagesima". Tema: "'Quid hic statis - ociosi?' (Mat. 20)". Inc.: "La lletra del sant evangeli compta la gran diligèntia [ratllat de] de Déu omnipotent".
[27] F. [89-94]: "Dominica in LXX". Tema: "'Et accipientes murmurabant - et stus' (Mathe. 20)". Inc.: "Continet evangelium que un p[ate]r de familiis volgué plantar una vinya".
[28] F. [94v]: "Exortatio divi Augustini ad audiendum verbum Dei (t. 10, folio 104)" [en català].
[29] F. [95-97v] (23 [sic]-65v): "Dominica in Septuagesima". Tema: "'Quid hic statis - ociosi?' (Mathei 20)". Al marge: "Salutatio"; inc.: "Si·ns posam a considerar totes les creatures que Déu à creat".
[30] F. [98-99] (66-67): "Dominica in LXa". Tema: "'Quod autem cecidit - hii sunt' (Luce 8)". Inc.: "In isto evangelio proponitur nobis parabola seminatoris. Perquè·l seguia molta gent".
[31] F. [99v-101v] (67v-69v): "Dominica in LXa". Inc.: "Tenim huy en lo sant evangeli lo sembrador".
[32] F. [102-103] (70-71): "Dominica in LX". Tema: "'Quid tibi vis - ut videam?' (Luce 18)". Inc.: "En dos [espai en blanc per a la salutació]. Dicta litera evangelii. En dos coses se remata lo sant evangelii".
[33] F. [103v] (71v): "Dominica in Quinquagesima". Tema: "'Ecce ascendimus Iherosolimam' (Luce 18)". Inc.: "En dos ciutats de Jherusalem".
[34] F. [104-105v] (72-73v): "Dominica in 1 Quincagesima". Tema: "[ratllat Mathe.] Luce 18: 'Ecce acendimus Iherosolimam'". Inc.: "Primum, tractar de aquella ciutat sobirana de Jherusalem".
[35] F. [106-108] (76-78): "Dominica in albis". Tema: "Joannis 20: 'Stetit Jhesus in medio discipulorum'". Inc.: "Narra evangelii literam, deinde dic: ocupa's lo gloriós sant Juan en lo present evangeli".
[36] F. [108] (78) [Salutació]. "Dominica prima post octavas Pasche". Tema: "'Ego sum pastor bonus' (Ioannis 10)".
[37] F. [108v-109v] (78v-79v): "Dominica 2 Pasche". Tema: "'Ego sum pastor bonus' ([Jn 10,14])". Inc.: "Dicta littera evangelii. Dos coses tractaré en la present pràtica y lliçó spiritual".
[38] F. [110-113v] (80-83v): "Dominica 3a Pasche". Tema: "'Mulier cum parit - in mundo' (Ioannis 16)". Inc.: "En lo sant evangeli del dia de huy Christo proposa lo que à d'esdevenir als apòstols" [al final, la salutació].
[39] F. [114-115v] (84-85v): "Dominica 2a post octavas Pasche". Tema: "'Mulier cum parit - in mundo' ([Jn 16,21])". Inc.: "En la sagrada Scriptura se mostra que quant se vol ponderar un gran llanto".
[40] F. [115v-117] (85v-87): "Dominica 4 post octavas Pasche". Tema: "'Arguet mundum de peccato' (Ioannis 16)". Inc.: "Vinguen así totes les senyores".
[41] F. 118-[120v] (88-s. n.): "Feria 3 Pasche". Tema: "'Stetit Iesus in medio discipulorum' ([Jn 20,19])". [Espai en blanc per a la salutació]. Inc.: "Aprés d'aquella aparitió del castell de Emaús".
[42] F. [121-123v]: "Dominica 3 post octavas Pasche". Tema: "Joannis 16: 'Vado ad eum qui me missit'". Inc.: "Són aquestes paraules de aquell últim sermó".
[43] F. [124] (90): "Dominica 4". Tema: "'Petite et accipietis - sit plenum' (Ioannis 16)". [Espai en blanc per a la salutació]. Inc.: "'Petite et accipietis'. Una de les coses que Christo nos encomana, axí en obra com en paraules".
[44] F. [125v-128v] (93v-96v): "In rogationibus". Tema: "'Ego dico vobis: petite - aperietur vobis' (Luce xi)". Inc.: "Molt gran ànimo y confiansa dóna".
[45] F. [129] (97): "De sacramento altaris". Inc.: "Mon intent lo dia de huy serà persuadir y aportar als christians la freqüentatió del sant sacrament".
[46] F. [129v-131] (97v-97[ter]): "Dominica prima Trinitatis". Tema: "'Homo quidam - vocavit multos' (Luce 14)". Inc.: "Considerat he molt bé lo sant evangeli".
[47] F. [131-134v] (97[ter]-s. n.): "Dominica prima post octavas Trinitatis". Tema: "'Homo quidam fecit cenam magnam' (Luce 14)". Inc.: "Molt gran treball y molta pena sent una persona".
[48] F. [135-135v] (98-98v), al marge: "Dominica prima Trinitatis". Tema: "'Homo quidam fecit cenam magnam' ([Lc 14,16])". Inc.: "Pues diu 'homo quidam', un home que tenia ben entès nostra conditió".
[49] F. [136-137bisv] (99-s. n.): "Dominica prima post festum sanctissime Trinitatis". Tema: "'Homo quidam fecit cenam magnam' (Luce 14)". Inc.: "De dos coses tracta lo sagrat evangeli".
[50] F. 138-[139v] (100-101v): "Dominica prima post octavas [ratllat festum] sanctissimae Trinitatis". Tema: "'Homo quidam - et vocavit' ([Lc 14, 16])". Inc.: "Dicta litera evangelii. En [ratllat dos; interl. tres] coses se remata lo sagrat evangelii".
[51] F. [140-143v] (102-105v): "Dominica 2 Trinitatis". Tema: "Luce 15: 'Congratulamini - perierat'". Inc.: "Lo sant y sagrat evangeli conté dos paràboles ab les qualls tapà la boca Christo als phariseus".
[52] F. [144-145] (106-107): "Dominica [ratllat 3] 4 Trinitatis". Tema: "'Preseptor - laxabo rete' (Luc. 5)". Inc.: "No sols aquesta quexa y querela és de sant Pere".
[53] F. [145-148v] (107-s. n.), al marge: "Dominica 4 Trinitatis". "Principium sermonis". Tema: "'Preceptor - nihil cepimus' ([Lc 5,5])". Inc.: "Ab aquestes paraules se'n[s] declaren y donen a [e]ntendre dos coses".
[54] F. [149-151] (110-111): "Dominica 3 post octavas Trinitatis". Tema: "'Estote - misericors est' (Luce vi)". Al marge: "Salutatio"; inc.: "La mare pren lo nom del pare" [al final, fragments sobre Lc 6,37 i 41].
[55] F. 152-[154v] (112-114v): "Dominica 3 post festum Trinitatis". Tema: "'Estote - misericors est' ([Lc 6,36])". Inc.: "Lo dia de huy vull tractar de la misericòrdia de Déu".
[56] F. [155-156] (115-116): "Dominica 4 Trinitatis". Tema: "'Nisi abundaverit - regnum celorum' (Mathei 5)". Inc.: "Aquestes paraules qui i à entre los fills de l'home".
[57] F. [156v-158v] (116v-118v): "Dominica 5 Trinitatis". Tema: "'Nisi abundaverit - regnum celorum' (Mathei 5)". Inc.: "Tres enpreses fa Christo lo dia de huy en aquest evangeli".
[58] F. [160-161v] (121-122v): "Dominica 6 Trinitatis". Tema: "'Cum turba - quod manducaret' (Marci 8)". Inc.: "Totes són paraules <de> mel·líflues y plenes de grans misteris y molts sacramens".
[59] F. [163-164] (124-125): "De eadem dominica". Tema: "'Misereor - sustinent me' (Mar. 8)". [Espai en blanc per a la salutació]. Inc.: "Dicta litera evangelii cum quibusdam adnotationibus, scilicet: que gran era la devotió dels de la primitiva Església".
[60a] F. [165v] [Nota sobre el tema del següent sermó].
[60b] F. 166-[168v] (127-s. n.): "Dominica 7a Trinitatis, 8 et 9". Tema: "'Attendite a falsis prophetis - lupi rapases' (Mathe. 7)". [Espai en blanc per a la salutació]. Inc.: "'Attendite'. Dicta litera evangelii. Anirem per la lletra de l'evangelii".
[61] F. [170-172v] (129-s. n.): "Dominica 8 Trinitatis". Tema: "'Redde rationem villicationis tue' (Luce 16)". Inc.: "Consideratió y advertiment és del gloriós sant Augustí".
[62] F. 173-[176v] (130-s. n.): "Dominica 8a Trinitatis". Tema: "'Homo quidam erat dives' (Luce 16)". Inc.: "Una de les coses que més me fa tremolar".
[63] F. [177-181] (133-137): "Dominica octava Trinitatis". Tema: "'Homo quidam - apud illum' ([Lc] 16)". Inc.: "Proposa Christo en aquesta sancta llisó una paràbola".
[64] F. [181] (137): "Dominica nona". Tema: "'Flevit super illam' ([Lc 19, 41])". Inc.: "Conta lo sanct evangeli una obra de gran pietat y misericòrdia".
[65] F. [181v-184v] (137v-140v): "Dominica nona Trinitatis". Tema: "Luce 19: 'Videns Iesus civitatem flevit super illam'". Inc.: "Dicta litera evangelii, solum considerabimus les causes que mouen Christo a plorar".
[66] F. [185-187] (141-143): "Dominica Xa Trinitatis". Tema: "'Dixit Iesus ad quosdam - parabolam istam' (Lucae 18)". Inc.: "Lo intent y propòsit de Christo en aquesta santa llisó".
[67] F. [187v-190] (143v-s. n.): "Dominica Xa". Tema: "'Duo homines - ut orarent' ([Lc] 18)". Inc.: "No obstant que aquella erba" [al final, la salutació].
[68a] F. [190v]: "Salutatio sequentis sermonis".
[68b] F. 191-[193v] (146-148v): "Dominica undesima Trinitatis". Tema: "'Bene omnia - mutos loqui' (Mar. 7)". Inc.: "Dic literam evangelii. Una sola consideratió faré lo dia de huy".
[69] F. [194-196] (149-151): "Dominica XI Trinitatis". Tema: "'Exiens Jesus - Decapoleos' (Marci 7)". [Espai en blanc]. Inc.: "Dic textum evangelii. Super hoc ergo evangelium faciam quod faciunt euntes ad ortos, que·s pasegen y allí on veuen la bona fruyta".
[70] F. [196v-199] (151v-153): "Dominica 12". Tema: "'Beati oculi [qui vident] que vos videtis' (Luc. 10)". Inc.: "Dicta litera evangelii. Dos cosas nos encomana Christo en lo present evangelii".
[71] F. 200-[203v] (154-157v): "Dominica 12 Trinitatis". Tema: "'Diliges Dominum - corde tuo' ([Lc 10,27])". Inc.: "Lo sant evangeli conté dos demandes y interrogations".
[72] F. [204-205v] (158-159v): "Dominica 13 Trinitatis". Tema: "'Unus autem vidit quia mundatus est' vel 'Non est inventus - alienigena' (Luce 17)". Inc.: "Lo sant evangeli conté un miracle" [al final, una altra salutació sobre el mateix tema].
[73] F. [206-208v] (160-162v): "Dominica 13 Trinitatis". Tema: "'Non est inventus - alienigena' (Luc. 17)". Inc.: "Dicta litera evangelii, duo dicam: primum mostraré la bondat de Déu".
[74] F. [209]-212v (163-167v): "Dominica 14 Trinitatis". Tema: "'Nemo potest duobus dominis servire' (Mathei 6)". Dalt: "Salutationem reperies in folio 166". Inc.: "Tot lo studi y diligèntia de Christo vivint en aquest món".
[75a] F. [213] (168) [Fragment mutilat sobre el tema del sermó següent].
[75b] F. [213-216] (168-s. n.): "Dominica 14 Trinitatis". Tema: "'Nolite ergo - gentes inquirunt' ([Mt 6,31-32])". Inc.: "Oïdes y enteses aquestes paraules".
[76] F. [217-220v] (171-174v): "Dominica 15 Trinitatis". Tema: "Luc. 7: 'Ibat Iesus - Naim'". Inc.: "Dic sub brevibus literam. Lo sagrat evangeli conté un miracle que Christo féu de resuscitar un jove".
[77] F. [221-222] (175-176): "Dominica 16 Trinitatis". Tema: "'Omnis qui se exaltat - exaltabitur' (Luce 14)". Inc.: "La istòria evangèlica que huy tenim entre mans".
[78] F. 223-223v (177-177v): "Dominica 16 Trinitatis". Tema: "'Cum intraret Iesus - observabant eum' (Luce 14)". Inc.: "Del sagrat evangelii tenim que aquell qui se humilia y abaxa".
[79] F. [224-224v] (180-180v): "Dominica XVII Trinitatis". Tema: "Mathe. 22: 'Magister, quod est - corde tuo'". Inc.: "Ab aqueles paraules Christo posà conclusió y fi a la disputa".
[80] F. [224v-225v] (180v-181v): "Dominica 17 Trinitatis". Tema: "'Hoc est maximum et primum mandatum' ([Mt 22,38])". Inc.: "Lo reial propheta David posà los vulls en los manamens de Déu".
[81] F. [226v] (182v): "'Dominica 17 Trinitatis'". Tema: "'Cum audissent pharisei' ([cf. Mt 22,34])". Inc.: "Dicta litera evangelii dic: dos maneres de peccadós".
[82] F. [227-230] (182-185): "Dominica 18 Trinitatis". Tema: "Mathei 9: 'Ascendens - civitatem suam'". Inc.: "Dic testum evangelii hoc modo: que avent Christo en la ciutat de Cafarnaüm fets molts miracles".
[83] F. [230v-232] (185v-187): "Dominica 19 Trinitatis". Tema: "'Venite ad nubtias' (Mathei 22)". Inc.: "Dic literam sine evangelii tecstum. In hoc evangelio quod modo, fratres in Christo, audistis, veg y considere moltes doctrines y sentèn<ten>ties".
[84] F. [234-234v] (189-189v): "Dominica 18 Trinitatis". Tema: "'Ascendit Iesus - civitatem suam' (Mathei 9)". Inc.: "Aprés que aquella maldita, malaventurada y desdichada gent de Genasar".
[85] F. [236] (191): "Dominica 19 Trinitatis". Tema: "'Venite ad nubtias' (Mathe. 22)". Al marge: "Salutatio"; inc.: "De dos coses té necessitat lo qui va a bodes".
[86] F. [236v-239] (191v-194): "Dominica 19 Trinitatis". Tema: "'Simile est regnum celorum' (Math. 22)". Inc.: "Dicta litera evangelii, solum diré dos coses: una, quant Déu stretament y verdaderament [ratllat no] à amat la sua Yglésia".
[87] F. 241-241v (199-199v): "Dominica 21 Trinitatis". Tema: "'Redde quod debes' (Mathei 28)". Inc.: "Entre l'ome savi, cuerdo y prudent" [al final, fragment ratllat d'un sermó sobre la mateixa festa].
[88] F. [242v-245] (200v-203): "Dominica 21 post festum sanctissimae Trinitatis". Tema: "'Redde quod debes' (Mathei 18)". Inc.: "La raó ho dicta y la lley ho mana"; al marge: "Alia salutatio". Nota al f. [245v] (203v): "Dominica 21 Trinitatis: 'Serve nequam, omne debitum'. Super hec verba est sermo folio 229" [veg. 99].
[89] F. [246-248] (204-206), tema: "'Incipiebat mori' ([Jn 4,47])". Al marge: "Salutatio"; inc.: "Quala és la mare tan cruel, tan impia".
[90] F. [249-251v] (207-209v): "Dominica XXa Trinitatis". Tema: "'Incipiebat - mori' (Ioannis 4)". Al marge: "Salutatio"; inc.: "Un privilegi stà promulgat en la casa de Déu y Yglésia".
[91] F. [252-252v] (210-210v): "Dominica 21a Trinitatis". Tema: "'Ideo assimilatum est - servis suis' (Math. 18)". Inc.: "[ratllat Dic literam evangelii sub brevibus]. L'orde que huy servarem y tindrem en [ratllat lo sant] lo sant evangeli". Al final: "Dominica 20 Trinitatis. Est sermo folio 225" [veg. 98].
[92] F. [253-256] (211-s. n.): "Dominica 22 Trinitatis". Tema: "'Cuius est imago hec et superscriptio?' (Mathei 22)". Inc.: "Totes les creatures són llargo modo imàgens, dibuxos y retractes de Déu".
[93] F. [257v-260v] (213v-216v): "Dominica 22 Trinitatis". Tema: "'Tunch abeuntes pharisei' (Mathei 22)". Inc.: "Dic textum evangelii. Conté lo sagrat evangeli una demanda y una qüestió y la resposta de aquella".
[94] F. [261-262]: "Dominica 22 Trinitatis". Tema: "'Tunch abeuntes pharisei' (Mathei 22)". [Espai en blanc per a la salutació]. Inc.: "'Tunch abeuntes'. Lo sagrat evangeli conté una demanda y una resposta ad aquella".
[95] F. [263-263v] (217-217v): "Dominica 23a Trinitatis". Tema: "'Domine, filia mea - et vivet' ([Mt 9,18])". Inc.: "Fa [ms. fo] molt incapié lo Sant Sperit".
[96] F. [264-266v] (218-220v): "Dominica 23 Trinitatis". Tema: "'Domine, filia mea - et vivet' (Mathe. 9)". Inc.: "Lo que huy tractarem sobre del sant evangeli".
[97] F. [267-267v] (221-221v): "Dominica 23a Trinitatis". Tema: "Mathe. 9: 'Domine, filia mea defuncta est'". Inc.: "Entre altres sentènties que Christo digué".
[98] F. 269-[273] (225-229): "Dominica 20 Trinitatis". Tema: "'Incipiebat mori' (Joannis 4)". Inc.: "Al preÿcador li'n pren moltes voltes".
[99] F. [273v-275v] (229v-231v): "Dominica 21 Trinitatis". Tema: "'Serve nequam - misertus sum' (Math. 18)". Inc.: "Dos coses tractaré ab la present pràtica" [al final, la salutació].
[100] F. [276-278] (232-234): "Dominica XXV Trinitatis". Tema: "'Simile est regnum celorum grano sinapis - seminibus' (Mat. 13)". Inc.: "Aquesta paràbola y la presedent del sembrador".
[101] F. 279-[282] (235-238): "Dominica ultima Trinitatis". Tema: "'Cum videritis abominationem desolationis' ([Mt 24,15; Mc 13,14])". Inc.: "Lo sanct evangeli del dia de huy és lo últim, lo darrer de les domíniques que contam del Sant Sperit fins a l'Atvent".
[102] F. [283-285] (239-241), tema: "'Assumpsit atque portavit in humeris suis' (Deuthe. 32)". Inc.: "La Yglésia chatòlica, si bé volem advertir".
[103] F. [285v-286v] (241v-242v): "De sancto Machabeo". Tema: "'Justum deduxit Dominus per vias rectas et ostendit illi regnum Dei' ([Sa 10, 10])". Inc.: "'à portat Déu al just per camins rectos y à-li mostrat lo regne del cel'. Qu·és com si digués".
[104] F. [287]: "Sermo de invidia" [sense text].
[105] F. [288-289bis v], al marge: "Dominica XXII Trinitatis". "De invidia sermo". Tema: "'Abeuntes pharisei' ([Mt 22,15])". Inc.: "Huy vull tractar del peccat de la enveja".
[106] F. 290-291v: "De beata Dorotea vel [en blanc]". Tema: "'Inventa una pretiosa margarita - emit eam' (Mathe. 13)". Inc.: "Gran diligèntia y cuydado y molt gran solicitut". Expl.: "ad aquella persona que tinga per bé de donar-la".
 

Observacions: 

Els dos volums recullen esborranys, notes i fragments per a sermons autògrafs de Guasc i escrits íntegrament en català; [58 i 66], del vol. I, en castellà, són copiats d'altres mans. Al final de II, en un f. solt, es llegeix un fragment d'un sermó de Guasc, en català.

L'índex del vol. I [5b] és incomplet i remet a una numeració anterior, de vegades ratllada.

[MTS]

 

Bibliografia: 

DESCR.: Miquel i Rosell 1958-1969: II, 172-173. Mateu Ibars, J.  1971: 91. Repertori 1474-1620: II.1, 173-190. // EST.: Sobre Guasc veg. MCEM 430.

 

 

 


 

Institut d'Estudis Catalans. Carrer del Carme, 47; 08001 Barcelona.
Telèfon +34 932 701 620. Fax +34 932 701 180. informacio@iec.cat - Informació legal