• Cerca general
  • Cerca per camps
  • Cerca per matèries

 

 

 

 

 

Id MCEM: 430

Ciutat Barcelona

Biblioteca / Arxiu:  Biblioteca de la Universitat

Signatura: Ms. 622-627

Signatures antigues: 8-3-76, 17-3-2 (I); 8-3-77, 17-3-3 (II); 8-3-78, 17-3-4 (III); 8-3-79, 17-3-5 (IV); 8-3-80, 17-3-6 (V); 8-3-81, 17-3-7 (VI)

Data: 1583-1598 c.

Llengua:  Llatí

Suport: Paper

Mides: 240/220 x 205/150 mm

Folis: 3 + f. 1-396 discontínua en llapis (antiga: [1]-183) + 3 (I); 1 + 1-291 íd. + 1 (II); 1 + 1-448 íd. + 4 (III); 3 + 1-218 íd. (IV) + 1-87 íd. (V); 3 + 1-162 íd. + 3 (VI)

Copista: Diverses mans, entre les quals hi ha la de Guasc

Enquadernació:  Pergamí

Llom: "Venerabilis Guasch in d. Thom." (I, III); "Venerabilis Guasch super d. Thom." (II, IV, VI); "Venerabilis Guasch super 1 et 2 d. Thome" (V)

Procedència:  "Esta lletra és del pare mestre fra Joan Guasch, fundador d'est convent de Sant Ramon de Penyafort" (I; notes semblants a II i V); del convent de Sant Ramon de Penyafort

Estat de conservació:  Efecte corrosiu de la tinta

Ornamentació: Notes al marge. Caplletres en tinta; espais en blanc per a algunes caplletres (I)

Matèries: Teologia

Autor:  Pere Joan Guasc (1553-1613)

Títol:  [Comentari de sant Tomàs d'Aquino. Summa theologica]

Contingut

Volum I

F. 1-2 ([1]-2), dalt: "Ihesus". "Exortatio ad sacrosanctam theologiam acquirendam". Inc.: "Sponsa illa Christi, domini nostri, formosissima, pastor evigilantissime ac meritissime, magistri sapientissimi, praesentati peritissimi caeterique patres ac fratres, indissolubili verae charitatis vinculo uniti". Expl.: "coparticipes procul dubio redemur. Dixi. Ihesus, Maria. Ad omnipotentis Dei gloriam et beatae Mariae, necnon beati Dominici, inchoata fuere commentaria in primam 2ae divi Thomae Aquinatis, doctoris angelici, a me, fratre Petro Joanne Guasch, ordinis praedicatorum, in conventu Sanctae Chaterinae Martyris post festum sanctae Crucis anni 1583, mensis augusti. Ihesus"; al marge: "Pone septembris".
F. 2v-[3] (2v-3): "Prologus". Inc.: "Fulgido coeli globo saepe delectatus oculus"; al marge: "Lectio 1a". Expl.: "de redemptione et sacramentis. Haec de prohemio".
F. [3]-396v (3-s. n.) [Comentari de sant Tomàs d'Aquino. Summa theologica, II.1, q. 1-21, 49-111, a. 1]. "Quaestio prima: de ultimo fine in communi". Inc.: "Post prohemium sequitur tractatus"; al marge: "Lectio 2a". Expl. (s'interromp): "alii vero jungantur Deo per alios [...]".

Volum II

F. 1-291v [Comentari de sant Tomàs d'Aquino. Summa theologica, III, q. 84 - Suppl., q. 1-97, a. 6]. "Quaestio 84: de pa[enitentia?]". "Preffatio". Inc.: "Posquam satis abunde disputavit divus Thomas". Expl. (s'interromp): "et flama icnis dicunt differe spesie. 3a, icnis inferni [...]".


Volum III

F. 1-448v [Comentari de sant Tomàs d'Aquino. Summa theologica, II.2, q. 1-26 (només enunciada); I, q. 27-49]. "Prologus". Inc.: "Ab ipsa increata sapientia dictum legimus Isaiae, octavo in capite: 'Ego Dominus docens te utilia'". Expl.: "et malum est causa per accidens, ergo etc."; al marge: "Gerunde legi. Lectiones 491".

Conté:

[1] F. [32v-81]: "Digressio de Ecclesiae et summi pontificis auctoritate". Inc.: "Juxta Aristotelis sententiam, primo capitulo libri primi Posteriorum". Expl.: "beatitudine mihi tribuat. Amen".


Volum IV

F. 1-218v [Comentari de sant Tomàs d'Aquino. Summa theologica, I, q. 1, a. 2 - q. 6, a. 3; III, q. 61-64, a. 4; I, q. 10-13, a. 7]. Inc. (mutilat): "[...] sit 1a conclusio: theologia, quae est nobis via". Expl. (s'interromp): "aliarum creaturarum, tum [...]".

Conté:

[1] F. [51v-64]: "Difficultates 7 de esse et essentia". Inc.: "Quia cognitio aliquorum quae pertinent ad esse et essentiam". Expl.: "Hec de ente et essentia".
[2] F. 65-[73v]: "Sequntur quaestiones de supposito et natura". Inc.: "In hac disputatione, cuius bona pars dependet ex superioribus dictis de esse et essentia". Expl.: "et ita conciliantur loca divi Thomae [...]. Finis".


Volum V

[1] F. 1-[67] [Comentari de sant Tomàs d'Aquino. Summa theologica, II.2, q. 23 - q. 33, a. 3]. Al marge: "Jhesus. Cesarauguste, 5 novembris 1565". "Quaestio 23: de charitate, 2a 2e". Inc.: "Circa rationem ordinis istius tractatus 3ii, tum 2os precedentes, tum ad 7 sequentes". Expl.: "sicut magis tenero ad non scandalizandum illum quam alius ei sicut etiam".
[2] F. 68-87v: "'Omnis doctrina divinitus inspirata utilis est ad docendum, etc.' (2 ad Timoth. 3). Inc.: "In hac lectione 2º egit: alterum fuit hominis tradere dignitates ac calamitatem"; interl.: "Lect. 1". Expl.: "dicam ego quod si semel potuit, et ego dicam quod bis et ter et 4, etc.".


Volum VI

[1] F. [16-43v] + [2-15v] + 1-1v [Comentari de sant Tomàs d'Aquino. Summa theologica, II.2, q. 184, a. 3 - q. 189, a. 4]. Inc. (mutilat): "[...] in conclusione ad 3m ponit doctor distinctionem quam nos posuimus in precedenti articulo". Expl. (s'interromp): "sicut votum commune. Sed est [...]".
[2] F. 44-[45v] [Sermó en castellà]. "In ascentione Domini". Tema: "'Et dominus quidem Jesus - a dextris Dei' (Marci ultimo)". Inc.: "Todos los patriarchas y prophetas".
[3] F. [111-122v] (81-92v) + [82-110v] (93-122v) + [123-172v] (123-s. n.) + [46-81v] + [173-262v] [Comentari de sant Tomàs d'Aquino. Summa theologica, I, q. 1, a. 10 - q. 27, a. 1]. Inc. (mutilat): "[...] regiones, quia iam [ratllat aptae; interl. albae] sunt". Expl. (s'interromp): "sed etiam in ratione obiecti, etc. [...]".
 

Observacions: 

Els sis volums recullen cursos de teologia impartits pel dominicà de Vilafranca del Penedès Pere Joan Guasc. Els colofons dels comentaris i algunes notes al marge donen informació sobre les dates i, en algun cas, el lloc en què es desenvoluparen. A I, f. [130v] (130v), es llegeix al marge: "Hucusque perveni anno primo mearum theologicarum lectionum, nam infirmitate detentus non potui legere nisi usque ad festum sancti Joannis Baptistae"; al f. [131] (131): "Breve exordium pro theologicis lectionibus 2º mei lectoratus anno initiandis"; al f. [191v]: "Hec de tota materia de virtutibus, quam finivi anno 2º mearum lectionum theologicarum, 1585, 11o die julii"; f. 192: "Breve exordium ad materiam de vitiis et peccatis anno 1585 inchoandam, initio tertii anni mearum theologicarum lectionum"; f. [308v]: "Haec de hac materia de peccatis, 18 junii anni 1586"; f. 333: "Breve exordium ad praeclaram disputationem de gratia, initio [ratllat tertii; interl. 4ti] anni mearum theologicarum lectionum inchoandam, anno 1586". A II, f. 137, es llegeix un colofó datat el 28 de febrer de 1598; f. [260v]: íd., 25 de febrer de 1593. A III, f. [38v], al marge: "Hucusque perveni in fine quarti anni mearum lectionum theologicarum"; f. [39]: "Exordium ad continuandas lectiones initio quinti anni mearum theologicarum lectionum"; f. [167v]: "Breve exordium ad continuandas lectiones initio anni sexti mearum theologicarum lectionum".  A VI,  f. [111v] (81v): colofó datat el 13 de febrer de 1578.

Hi ha alguna anotació en català inclosa al text; p. e., a V, f. 68: "et a via veritatis deviavit, sicut pueri, als quals, quant los donau algun libre en lo qual y ha algunes caplletres, tot lo temp<t>s posen en mirar les caplletres, y no·s curen de estudiar la lisó, y aprés lo mestre los açota, sic homines in libro naturae miraven lo Sol, la Luna, etc., y pensaven que era lo Sol o la Luna son déu, 'quia obscuratus erat insipiens cor eorum' (Rom. 1) [...]".

Al ms. 962 de la BUB es conserva una relació anònima (s. XVIII) sobre el convent dominicà de Sant Ramon de Penyafort, basada en papers de Guasc i intitulada "Institución y fundación del monasterio y convento de San Raymundo de Penyafort, en el término y parroquia de Santa Margarida, virgen y mártir, del Panadés, obispado de Barcelona, en el año 1603, sacada de los papeles y notas dexó el venerable padre maestro fray Pedro Juan Guasch, su fundador" (plec 1, 6 f. s. n.; veg. Miquel i Rosell 1958-1969: II, 506). Al ms. 241 de la BUB, f. 140-[141v], es llegeixen uns fragments sobre la casa de Penyafort fins al 1553, encapçalats amb aquesta rúbrica: "Los instruments y notícias següents se han copiat de un llibre ms. intitulat Apunt.s del venerable Guasc, que·s conserva en la llibreria del convent de Sant Ramon de Penyafort" (amb la data "1780" dalt; veg. Miquel i Rosell 1958-1969: I, 329). L'únic ms. conservat de Guasc amb aquest títol -al llom- és BUB, ms. 631, però no hi hem sabut veure aquelles notes històriques.

[MTS]
 

Bibliografia: 

DESCR.: Miquel i Rosell 1958-1969: II, 169-171. Mateu Ibars, J. 1971: 82. Gallego Salvadores 1979: 210-211. Repertori 1474-1620: II.1, 167-172. // EST.: Quétif; Échard 1719-1721: II, 385-386. Coy 1914: 60-66. Collell Costa 1965: 150-154. Gómez, V. T.; Robles 1991: 118.

 

 

 


 

Institut d'Estudis Catalans. Carrer del Carme, 47; 08001 Barcelona.
Telèfon +34 932 701 620. Fax +34 932 701 180. informacio@iec.cat - Informació legal