• Cerca general
  • Cerca per camps
  • Cerca per matèries

 

 

 

 

 

Id MCEM: 414

Ciutat Barcelona

Biblioteca / Arxiu:  Biblioteca de la Universitat

Signatura: Ms. 148

Signatures antigues: 20-5-33

Data: XVI

Llengua:  Catalā

Suport: Paper

Mides: 205 x 150 mm

Folis: 3 + f. [1]-135 discontínua en llapis (antiga irregular: 1-86) + 3

Copista: 

Enquadernació:  Pergamí

Llom: "F. Eiximenis. Cercapou i Art de ben morir"

Procedència: 

Estat de conservació:  Efecte corrosiu de la tinta. Restaurat

Ornamentació: Notes al marge. Algunes rúbriques, citacions i caplletres en vermell

Matèries: Espiritualitat , Moral

Autor: 

Títol:  [Miscel·lània de textos morals i devocionals]

Contingut

[1] F. [1]-65 (s. n.-64) [Cercapou].

F. [1]: "Comensa lo breu de la salut de l'ànima, en a[ltre nom] lo Cercapou, fet e com[pilat per lo] reverent pare en Crist [...] frare Fransesch Ximenis, [mestre] en sacra theologia, de l'orde de[ls frare]s menós, patriarcha de [Hierusal]em, natural de la ciutat [de G]irona, administrador del bisbat [d'El]na; relevat de alguns vocables entichs obscús".

F. [2]-48v (1-47v): "Comensa lo breu de la salut de la ànim[a], [en] altre nom lo Sercapou, fet e compilat per lo reverent pare en Crist frare Fransesch E[xim]enis, mestre en sacra theologia, de l'orde de[ls frare]s menós, patriarcha de Hierusalem, na[tural] de la ciutat de Girona y administrador del bisbat d'Elna; relevat de alguns vocab[l]es entichs y obscurs". "Comensa la obra". Inc.: "De[man]a un amich a [l'altre]". Expl.: "A tu, donchs, sia tostemps glòria, honor, lahor, benedicció e gràcies, qui vius eternalment ab Déu lo Pare e ab Déu nostre senyor, lo Sanc<c>t Sperit, en unitat de vera e simple essèntia, e esteràs e regnaràs d'aquí avant, ver Déu, in secula seculorum, amen".

F. 48v-[57] (47v-56): "Manera de fer memorial per a confessar-ce. Obra excel·lent del matex fra Fransesch Ximenis, patriarcha de Hierusalem". Inc.: "En la resposta de la tua darrera demanda has a considerar tres [co]ses". Expl.: "car quant més mal exemple dóna l'om de si, més pecca".

F. [57-65] (56-64): "Matèria de confessar". Inc.: "Axí, donchs, aparele't ab ton memoriall". Expl.: "te vulle posar al seu sant servey".

[2] F. [65] (64): "Comença lo tractat de l'art de ben morir, fet e compost per lo matex revarent pare en Crist mestre Fransesch Ximenis, mestre en sacra theologia, de ll'orde dells frares menós, patriarcha de Hyerusalem, administrador del bisbat d'Elna, natural de la ciutat de Girona".

F. [65v-89v] (64v-88v) Inc.: "Com lo pensament de la mort, qui és pensament de la misèria del present exili". Expl.: "e fes-li<s> sens fi alegrar ab los teus sants en glòria, qui ab lo Pare e ab l'Esperit Sant vius e regnes in secula seculorum, amen. Fi del tractat de ben morir".

[3] F. [89v]-103 (88v-62) [Pseudo-Agustí. Speculum peccatoris (traducció catalana)]. "Epístola de molta doctrina". Inc.: "Per ço car nosaltres, frares molt cars, som en la via d'esta fugent vida". Expl.: "qui és aparelada alls bons e beneventurats se[r]vidós de Déu alt en la glòria y vida de Paradís, ab lo Fill de Déu eternal, Jesuchrist Déu, creador e redemptor e senyor nostre, qui ab Déu lo Pare e ab lo Sant Sperit viu e regna, totpoderós Déu, per infinita secula seculorum, amen".

[4] F. 103-119v (62-78v) [Tractats morals].

[4a] F. 103-106 (62-65) Inc.: "La pus principal e major de totes les virtuts teologals és caritat". Expl.: "ço és eternal e vera benaventurança e perpetual glòria".

[4b] F. 106-111 (65-70) Inc.: "Car yo é molt gran pler d'açò que as comensat de bé a honor de Déu". Expl.: "sinó tu tant solament, qui és Déus e senyor e redemptor nostre, qui vius e regnes in secula seculorum, amen".

[4c] F. 111-119v (70-78v) Inc.: "O home mesquí, qui és de ànima rahonabla e de carn humanal". Expl.: "al qual és e sia benedicció e claretat e saviesa e honor e virtut e fortaleza e imperi, poder e senyoria, per tots los [ratllat segles] setgles dells segles, amén".

[5] F. 119v-127v (78v-86v): "L'orde trempat que Déus ama és lo següent". Inc.: "Aquest és orde atrempat e que Déus ama: que hom no gir sos vulls desà ni delà, ans mas devant si matex". Expl.: "consolació espiritual dóna nostre Senyor a tres maneres".
 

Observacions: 

Al f. [1] s'han afegit coetàniament uns versos mnemotècnics sobre les tres Maries (inc.: "Anna solet dici tres concepisse Marias") i els tres Herodes (inc.: "Ascalonita necat pueros Antipasque Johannem").

Al f. 127v, nota en llatí sobre els psalms que cal llegir contra les temptacions. Als f. 128v-129, alfabet llatí en majúscules.

Als f. 130-135v, en alguns punts il·legibles, tot i la restauració, extractes en català i llatí de la mateixa mà, que contenen, entre altres anotacions breus: notícia d'un terratrèmol a Catalunya el 1428 (f. 130); profecia en català que comença: "Com [...] de les coses terrenals se sia pervertit", trobada "en lo monestir de Sant C[ugat del] Valès, prop Barcelona, monestir de monjos de sant [Be]net, en un libre molt entich, que ha CCClXX anys que és escrita, la qual posà lo beneventurat sant Sirill; e fonch traledada del dit libre en l'any MCCCCX" i últimament "en l'any 1575 [?], a X de gener" (f. 130-130v); als f. 130v-132, fragment profètic de la Vida de Jesucrist de Francesc Eiximenis, ll. X, tractat V, cap. 5: "[...] qui tracta del sisèn temps de la Església, sots la abitatió del sinquèn sagel" (citem segons la numeració per llibres i capítols de BC, ms. 268, f. 460-460v; cf. Bohigas 1928: 112-113); al f. 135v, característiques dels mesos dels anys, etc.

Una altra còpia de [1-2] al ms. 2 de la BUB, del començament del s. XV (Miquel i Rosell 1958-1969: I, 3-4).

[MTS]
 

Bibliografia: 

ED.: [1] Eiximenis 1957-1958. [3] Bertini 1936: 250-263 [ed. segons el ms. A-275 de la Biblioteca Comunale dell'Archiginnasio de Bolonya]. [4c] La imitació de Jesucrist 1911: 247-260 [ed. segons el ms. M-II-3 d'El Escorial]. // DESCR.: Miquel i Rosell 1958-1969: I, 187-188. BITECA, manid 2040. Repertori 1474-1620: II.1, 132-140. [2] Fàbrega i Grau 1955: 81-85. Adeva 1984: 408-409. Parellada 1998: 31. [4, 5] Bohigas 1955. Íd. 1985: 268, 270, 271. // EST.: [1] Wittlin 1970. Sansone 1974: 39-62. Íd. 1991-1992: XLIII, 13-23. Riera i Sans 2015. [3] Griera, A. 1955. [4, 5] Cf. Castañeda 1916: 24 (37). Cf. Zarco Cuevas 1924-1929: 54-60.

 

 

 


 

Institut d'Estudis Catalans. Carrer del Carme, 47; 08001 Barcelona.
Telèfon +34 932 701 620. Fax +34 932 701 180. informacio@iec.cat - Informació legal