• Cerca general
  • Cerca per camps
  • Cerca per matèries

 

 

 

 

 

Id MCEM: 425

Ciutat Barcelona

Biblioteca / Arxiu:  Biblioteca de la Universitat

Signatura: Ms. 561

Signatures antigues: 8-4-77, 16-4-11

Data: XVI

Llengua:  Llatí, castellā, catalā

Suport: Paper

Mides: 215 x 150 mm

Folis: 2 + f. 1-85 en llapis + 1

Copista: Diverses mans

Enquadernació:  Pergamí

Llom: "Papel.s varios"

Procedència: 

Estat de conservació:  Efecte corrosiu de la tinta

Ornamentació: Alguns poemes d'[A], a dues columnes

Matèries: Cartes i epistolaris , Medicina , Poesia

Autor:  Onofre Bruguera (doc. 1544-1572). Diego Hurtado de Mendoza (m. 1575). Lluís Antoni Setantí (1515-a. 1574). Narcís Solà (m.  1557?)

Títol:  [Miscel·lània poètica, mèdica i documental]

Contingut

[A] F. 1-21 [Poesies en castellà i català].
[A1] F. 1-1v Inc.: "Ay, ojos míos".
[A2] F. 1v-2: "Cançión". Inc.: "Lo que tenéys solitario".
[A3] F. 2-3: "Coplas". Inc.: "Lo que veys escrito en esto".
[A4] F. 3-3v: "Canción". Inc.: "Mi desdicha es sin medida".
[A5] F. 3v-4v: "Mote de la dama al author". Inc.: "Toma de ti tu medida".
[A6] F. 4v-5v: "Otras a la mesma dama". Inc.: "Fue jamás estremo tal".
[A7] F. 5v-6: "Cançión". Inc.: "¿Por qué desseo morir?".
[A8] F. 6-7: "Coplas a la misma dama". Inc.: "Pues mi morir no se escusa".
[A9a] F. 7v: "Motes a quatro libros que dio a la misma dama". Inc.: "Acá tal inhábil fuera".
[A9b] F. 7v: "A la fin de los quatro libros". Inc.: "La sazón del tiempo es mala" [en castellà i italià].
[A10] F. 8-9: "Xiste". Inc.: "Con cresçidos complimientos".
[A11] F. 9-9v: "Glosa al postrero pie de la copla siguiente". Inc.: "Si con la verdad acudo".
[A12] F. 9v: "Una copla a la diosa Venus". Inc.: "Pues tuyo es, diosa de amor".
[A13] F. 10-10v: "Coplas para la señora P[aula] Vilatorta". Inc.: "Un bien, un norte, un sol, un día".
[A14] F. 11-11v: "Otras coplas para la dama a quien dio las primeras para otra dama". Inc.: "Tal luz me alumbra, dama, l'alma que os doy".
[A15] F. 12-12v: "Dos coplas a su dama porque le tomó de la mano". Inc.: "Pues vuestra mano en tocarme".
[A16] F. 12v: "Villançico". Inc.: "Aeterno Dios, túme guía".
[A17] F. 13: "Versos adónicos españoles". Inc.: "Tristura çiega".
[A18] F. 13: "Motete a su dama que havía purgad[o]". Inc.: "La amargura que io os di".
[A19] F. 13v: "Sápphicos y adónicos españoles". Inc.: "Gesto parlero, en ver io mi dama".
[A20] F. 13v-15: "Imprecaciones de amor contra su dama". Inc.: "Dama de straña malitia".
[A21] F. 15-16v: "Enamoradas querellas [al marge cántanse al son de 'Donde venen vo', rúst.]". Inc.: "Dama a quien soy cativo".
[A22] F. 17: "A la muerte". Inc.: "Amarga mort, estrem que més amarga" [1 cobla de 10 v.].
[A23] F. 17-17v: "Cançión a su dama". Inc.: "En gozar io en le mirar".
[A24] F. 18: "Sonetto". Inc.: "Hilo por hazer red tuerçe mi dama".
[A25] F. 18v: "Soneto". Inc.: "Amor [ratllat ansí] me strema [interl. ansí] que me arrebata".
[A26] F. 19: "Soneto". Inc.: "Fuego infernal en mi coraçón arde".
[A27] F. 19v: "Soneto". Inc.: "Qual en fraguas de [ratllat Aegypto; interl. Cypro] ha el nasçimiento".
[A28] F. 20: "Soneto postrero por la dama de los quatro primer[os]". Inc.: "O malaventurado, sin govierno".
[A29] F. 20v: "Soneto a su señora, que es muerta". Inc.: "Partió el morir la vida, ah mi señora".
[A30] F. 21 [Sonet]. "A la mesma, yendo adonde se vio con ella muy dichoso". Inc.: "O ya nunqua yo fuera, o mi memoria".
[B] F. 21v-23 [Divises per a torneigs (en castellà i català)].
[B1] F. 21v-22: "Divisa que hizo por un torneo que hizo don Nofre de Montoliu en Tarragona el día de santa Tecla, año de 1549, por un cavallero aventurero que a él salió, y era torneo de a pie. Sallió el cavallero todo armado, vestido de [ratllat negro] <de> luto [...], y [ratllat vanle] trahíanle doze cantores con doze hachas negras ençendidas sobre un lecho de muertos, echado como a muerto, cantando muy lastimeramente a canto de órgano la siguiente cançión, con la qual, llorando, dezían a la dama lo que la muerte hizo al cavallero porque le apartan su dama dél". "Cançión". Inc.: "Mató al cuerpo en ser sin vos".
[B2] F. 22v: "A la señora doña Aldonsa de Arill, que le mandó que se scriviesse motes con ella, y va su nombre en él". Inc.: "Diome en don bien trobar della" [al v. 2 es llegeix el nom "Aldonça"].
[B3] F. 22v: "Otro dél a su dama, donde stán sus nombres, en lengua cathalana". Inc.: "Volant ab vós si extrem fos" [1 cobla de 4 v.; al v. 3 es llegeix el nom "Anna de Solà"].
[B4] F. 22v: "Por serviçio de la señora doña Stephanía de Rocabertí sacó el señor Setantí, [al marge como a romero], sobre un pennacho de ricas plumas una pequenyuela peña en un torneo con este mote, en la Rambla, 8 octubre 1553". Inc.: "Buelto en ella a su dureza".
[B5] F. 22v [Nota sobre la mort del virrei, el marquès d'Aguilar, el 14 d'octubre de 1553 (en castellà). Cf. C 11].
[B6] F. 23 [Nota sobre una divisa]. Inc.: "A vii de hebrero año de 1552, en Barçelona, por servicio de la señora doña Aldonça Coll, salió el señor don Ugo de Cruïllas a sortija de a cavallo, armado de todas armas [...]".
[C] F. 24v-32v [Receptes farmacèutiques i altres textos (en llatí, català i castellà)].
[C1] F. 24v: "Per a levvar taques y pigues de la cara o qualsevoll altra part".
[C2] F. 24v: "Per mal que salta o briants cavvalés".
[C3] F. 24v: "La recepta per a fer aigua per a les dents que usa mestre Castelló" [en llatí].
[C4] F. 25v: "Ad pharmacopolae probationem in examine pro patre exordium, a N[arciso] Solano aeditum". Al final: "E praecipuis Solani primi secretis excerptum".
[C5] F. 26: "Oleum hypericonis, traditione Narcissi Solani primi, quo in contussionibus, doloribus et curandis vulneribus feliciter utebatur".
[C6] F. 27-29 [Canceller Narcís (?) Solà. 29 d'octubre de 1546]. "De psyllio in requiei magnae confectione apponendo Universitatis barcinonensis censura".
[C7] F. 29v-30v: "Per a curar de mal de pedra y més pròpriament de carnositat en la verga que impida la urina".
[C8] F. 31: "Para la tos" [en català].
[C9] F. 31v: "Reçepta para consumir carnositad hecha en el cuello de la vexiga".
[C10] F. 32: "Oratión praeservativa para el mal de las barras" [en llatí i castellà].
[C11] F. 32v [Carta de Felip II als consellers de Barcelona sobre la mort del marquès d'Aguilar. Valladolid, 16 de novembre de 1553. Cf. B 5]. "Copia de una carta del prínçipe de las Españas, nuestro señor, hecha a los jurados de Barçelona a 16 de noviembre de 1553".
[C12] F. 33-34: "Regiment que se ha de tenir al pendre de la aygua del palo de la índia de la China".
[C13] F. 34v: "Sartaeparillae usus".
[D] F. 35-54 [Documents referents al concili de Trento (sobre el trasllat del concili a Bolonya) i altres temes (en llatí i castellà)].
[D1] F. 35-41v [Diego Hurtado de Mendoza (23 de gener de 1548)]. "Protestatio pro caesare pontifici maximo et S. S. R. E. cardinalibus in consistorio fact[a]".
[D2] F. 41v-43v [Carta de l'estat eclesiàstic de l'Imperi al papa Pau III. Augsburg, 14 de setembre de 1547].
[D3] F. 43v-48 [Resposta del papa a la carta anterior. Roma, 1 de gener de 1548]. "Responsio summi pontificis".
[D4] F. 48: "In imperatorem" [en vers]. Inc.: "Cesaris iniussu Farnesius occidit heros".
[D5] F. 48v-50v [Trento, 23 de març de 1548]. "Copia litterarum praelatorum qui remanserunt Tridenti missarum ad S. D. N.".
[D6] F. 50v-52v (1549): "Capitulationes publicae et privatae in conclavi factae".
[D7] F. 52v-53v [Carta de Carles V al col·legi de cardenals. Brussel·les, 20 de novembre de 1549].
[D8] F. 53v: "In Didacum Mendozam, oratorem Hispaniarum" [en vers]. Inc.: "Rite Mendotium ac mendosum quilibet imo".
[D9] F. 54 [Paròdia evangèlica sobre el concili de Trento (en llatí)].
[D10] F. 55 [Notes cronístiques sobre reis hispans, de Tubal a Ataülf (en llatí)]. "Primi hisppani heroes celeberrimi".
[D11] F. 56-61 [Carta d'Enric II de França als prínceps i electors del Sacre Imperi. Fontainebleau, 3 de febrer de 1552]. "Carta del rey de Francia para conjurar a conspiratión contra el emp[erador] a los prínçipes [...]".
[E] F. 62-85v [Correspondència mèdica de Narcís Solà i altres textos (en llatí)].
[E1] F. 62-68 [Barcelona, 7 de gener de 1553]. "Onofrius Brugherius, professione medicus, Narcisso Solano, eiusdem artis professori eminentissimo et omnium bonarum disciplinarum eruditissimo, S.".
[E2] F. 68-71 [Barcelona, 8 de febrer de 1553]. "Doctori optimo, philosopho ac medico ornatissimo domino Onofrio Brugherio Narcissus Solanus, S.".
[E3] F. 71-77 [Barcelona, 23 de febrer de 1553]. "Praestantissimo doctori medico equitique aurato domino Narcisso Solano Onofrius Brugherius, medicus, S.".
[E4] F. 77v-78 [Barcelona, 24 de febrer de 1553]. "Viro eximio, doctori maximo philosopho et medico domino Onofrio Brugherio Narcissus Solanus B. A.".
[E5] F. 78-80v [Barcelona, 20 de març de 1553]. "Expositiones quadraginta [ratllat quatuor; interl. i ratllat quinque; interl. sex], quibus a Solano postremae Brugherii spicula retorquentur" [són comentaris a E 3].
[E6] F. 81-82 [Enric Solà (?). Discurs acadèmic]. Inc.: "Si qua potens est in patrio semine amoris vis, heroes inclyti, optimates celeberrimi et caetera philologorum venerabilis concio". Expl.: "dum eas, Deo propitio, propugnabimus ostendemus. Dixi".
[E7] F. 82-82v [Enric Solà. Elogi de Cosme Damià Hortolà]. "Religiosissimo viro, doctori eximio, philosopho, theologo, sacri iuris consultissimo Cosmo Damiano Ortolano, Universitatis patri, patrono et domino, Henricus Solanus salutem perpetuam". Inc.: "Sicubi in sanciendis hominum placitis a Deo optimo, maximo". Expl.: "quae ad me pertinuerint ampliora capies. Vale, et sidus splendidissimum, tuis semper esto".
[E8] F. 83-84 [Barcelona, 2 de juliol de 1555]. "Doctori philosopho et medico Bernardo Hieronymo Vitali, Maioricarum incolae, Narcissus Solanus S. D.".
[E9] F. 84-84v [Barcelona, 21 de juliol de 1555]. "De viperis Sanctae Columbae in theriaca cognomento Galene tranquilla ponendis, Narcissi Solani censura".
[E10] F. 85-85v [Barcelona, 10 d'abril de 1556]. "Narcissus Solanus domino [espai en blanc; al marge Vilafranca] doctori, medico perpinianensi, S. D.".

Observacions: 

El ms. devia pertànyer als Solà, una família de metges barcelonins. Hi ha documentat un Narcís Solà traductor al català de la Cirurgia de Pietro d'Argellata, publicada a Perpinyà per Joan Rosembach el 1503 (veg. Aguiló,  M. 1923: 492), que apareix com a batxiller en arts i cirurgià (veg. Cardoner 1973: 43, 57, 172), però no és clar que es pugui identificar amb el Narcís Solà d'aquest ms.; si més no, no ho fa el Diccionari de Calbet i Corbella (1981-1983: III, 106-107), que només enregistra el traductor de 1503. De [C5] ("Narcissi Solani primi") sembla deduir-se que hi havia dos personatges amb el mateix nom, i és possible que el N. Solà d'[E], documentat cap a 1553, sigui el segon. Durant el curs 1540-1541 un Narcís Solà ocupa la càtedra de filosofia moral de la Universitat de Barcelona (Fernández Luzón 1995b: 243). D'altra banda, Enric Solà, metge barceloní documentat a la segona meitat del segle XVI, deu ser el membre més jove d'aquesta nissaga; al f. 82v escriu: "cum ut Solano, parenti meo, qui de tuis [i. e. de C. D. Hortolà] muniis observantissimum suspicit, morem geram" (Hortolà regentà diverses càtedres a la Universitat de Barcelona entre 1542 i 1559; veg. Fernández Luzón 1995b: 243-245). [E6] és probablement obra del mateix E. Solà: "qui avo medico, patrem rei medicae professorem habens, eidem facultati a crepundiis, ut aiunt, fuerim dicatissimus" (f. 81). Recordem que a [B3] es llegeix el nom Anna de Solà.

Sobre els Solà veg. també BC, AH Capsa 16/979: inventari i encant de béns de Narcís Solà, professor de medicina i cavaller domiciliat a Barcelona (1557); havia fet testament el 22 d'octubre de 1556, davant del notari barceloní Pere Jovells. Inclou dos inventaris de llibres de medicina i altres matèries, en llatí, català, castellà, francès i italià; dels següents s'esmenta que són "escrits de mà": "De terminis philosophorum [...] en pregamí", "scholia in Spheram Sacroboschi", "Compendium theologiae veritatis per Albertum Magnum", "tractatus de astronomia", "Seneca De remediis fortuitorum et varia alia opera", "aliqua opera Aristotelis", "tomus De proprietatibus rerum", "Vita Christi [...] en tomos grans dos", "unes taules de astrologia [...] en dos llibres", "quedam physicae questiones", "Introductorium ad judicia stellarum [...] en tomo gran", "un libre tot de pregamí en tomo gran de coses de theologia", "Chronica mundi [...] e en pergamí", "tabulae astronomicae regis Alfonsi en pregamí", "tabulae astronomicae [...] en un tomo", "Gentilis super 9 fen 3 Cano. Avicenne", "dos llibres scrits tots de la mà del senyor", "un llibre de mà del senyor".

Cortès (1973: 109-112) identifica l'autor del "mote" de [B4] amb Lluís-Antoni Setantí.

[MTS]

Bibliografia: 

ED.: [B4] Cortès 1973: 110. [D1] Concilium tridentinum 1950: 720-726. [D2] Íd.: 662-664. [D3] Íd.: 664-669. [D5] Íd.: 763-765. [D6] Íd. 1961: 3 [incomplet]. Le Plat 1784: IV, 156-159. // DESCR.: Miquel i Rosell 1958-1969: II, 84-85. Mateu Ibars, J. 1971: 108-109, 115, 116, 122, 127. Íd. 1981: 191, 199. Danon 1971-1974: 30. [B 6 C]. Cortès 1973: 59. Repertori 1474-1620: II.1, 157-162. // EST.: [D] Cf. Solà, F. de P. 1955: [descripció d'AHPB, Misc. 27]. [D1] Sobre Hurtado de Mendoza veg. MCEM 493. [E] Calbet; Corbella 1981-1983: I, 97 [O. Bruguera]; III, 106 [E. Solà], 157 [B. J. Vidal]. Sobre Bruguera veg. Torres Amat 1836: 124-125. Font i Sagué 1908: 69. Madurell 1981. Sobre Bruguera i E. Solà veg. Danon 1971.

 

 

 


 

Institut d'Estudis Catalans. Carrer del Carme, 47; 08001 Barcelona.
Telèfon +34 932 701 620. Fax +34 932 701 180. informacio@iec.cat - Informació legal